Cysylltu â ni

economi ddigidol

Gall preifatrwydd a diogelu data 'adfer hyder defnyddwyr yn y Gymdeithas Ddigidol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

erthygl_linking_lgBydd cynnig y Comisiwn Ewropeaidd ar gysoni gwasanaethau cyfathrebu electronig ledled yr UE yn cyfyngu’n ormodol ar ryddid rhyngrwyd, meddai’r Goruchwyliwr Diogelu Data Ewropeaidd (EDPS). Yn ei farn ef, mae'r EDPS yn croesawu cynnwys yr egwyddor o niwtraliaeth net - trosglwyddo gwybodaeth yn ddiduedd ar y rhyngrwyd - yn y testun, ond dywedodd hefyd ei fod yn amddifad o sylwedd oherwydd hawl ddiderfyn bron darparwyr i reoli traffig rhyngrwyd .

Dywedodd Peter Hustinx, EDPS: "Dylid gwneud unrhyw fonitro a chyfyngu ar weithgaredd defnyddwyr ar y rhyngrwyd yn unig er mwyn cyflawni nod wedi'i dargedu'n benodol ac yn gyfreithlon. Mae monitro a chyfyngu ar gyfathrebu rhyngrwyd defnyddwyr ar raddfa fawr yn y cynnig hwn yn groes i Deddfwriaeth diogelu data’r UE yn ogystal â Siarter Hawliau Sylfaenol yr UE. Ni fydd ymyrraeth o’r fath â’r hawliau i ddiogelu data personol, cyfrinachedd cyfathrebu a phreifatrwydd yn gwneud llawer i adfer hyder defnyddwyr yn y farchnad gyfathrebu electronig yn Ewrop. "

Mae'r cynnig yn hyrwyddo mesurau rheoli traffig sy'n caniatáu monitro cyfathrebiadau rhyngrwyd defnyddwyr, gan gynnwys e-byst a anfonir neu a dderbynnir, gwefannau yr ymwelwyd â hwy a ffeiliau a lawrlwythwyd er mwyn hidlo, arafu neu gyfyngu mynediad i wasanaethau neu gynnwys anghyfreithlon.

hysbyseb

Rhybuddiodd yr EDPS yn erbyn defnyddio'r mesurau ymwthiol iawn preifatrwydd hyn o dan ymbarél eang atal troseddau neu i hidlo cynnwys yn anghyfreithlon o dan gyfraith genedlaethol neu'r UE gan nad yw'n gydnaws ag egwyddor rhyngrwyd agored.

Mae hyder yn ein hamgylchedd digidol yn y blynyddoedd i ddod yn dibynnu ar ein gallu i ddarparu seilweithiau cyfreithiol a thechnegol a all gynhyrchu a chadw ymddiriedaeth yn y Gymdeithas Ddigidol. Mae'r hyder hwn eisoes wedi'i danseilio'n ddifrifol gan amrywiol sgandalau gwyliadwriaeth yn ddiweddar.

Er mwyn ailadeiladu hyder defnyddwyr yn y farchnad gyfathrebu electronig yn yr UE, mae angen i ddefnyddwyr fod yn sicr bod eu hawliau i breifatrwydd, cyfrinachedd eu cyfathrebiadau a diogelu eu gwybodaeth bersonol yn cael eu parchu. Mae'r EDPS yn annog y Comisiwn i amlinellu rhesymau mwy manwl gywir y gellir cymhwyso mesurau rheoli traffig drostynt. Rhaid i unrhyw ymyrraeth â'u hawliau gael ei gyfleu'n glir i ddefnyddwyr, gan ganiatáu iddynt newid i'r darparwyr hynny sy'n defnyddio technegau rheoli traffig llai ymledol preifatrwydd yn eu gwasanaethau.

hysbyseb

At hynny, dywed yr EDPS y dylai goruchwyliaeth unrhyw gymhwysiad o fesurau rheoli traffig gan ddarparwyr gynnwys mwy o rôl i awdurdodau diogelu data cenedlaethol sicrhau bod preifatrwydd a hawliau diogelu data defnyddwyr yn cael eu parchu'n llawn.

Gwybodaeth cefndir

Ar 11 Medi 2013, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd Gynnig ar gyfer Rheoliad yn gosod mesurau yn ymwneud â'r farchnad sengl Ewropeaidd ar gyfer cyfathrebu electronig ac i gyflawni Cyfandir Cysylltiedig. Ymhlith mesurau eraill, mae'r Cynnig yn hwyluso'r gofynion i ddarparwyr cyfathrebu gynnig gwasanaethau ledled yr UE, yn safoni nodweddion cynhyrchion sy'n caniatáu mynediad rhithwir i rwydweithiau sefydlog ac yn cysoni hawliau defnyddwyr terfynol, fel y rhai sy'n ymwneud â'r Rhyngrwyd agored, yn ogystal fel gwybodaeth gontractiol a chyn-gontractiol. Mae Barn EDPS yn canolbwyntio'n bennaf ar yr effaith y gallai'r Cynnig ei chael ar hawliau defnyddwyr terfynol o safbwynt preifatrwydd a diogelu data.

Preifatrwydd a diogelu data yn hawliau sylfaenol yn yr UE. Diogelu data yn hawl sylfaenol, a ddiogelir gan gyfraith Ewrop ac sydd wedi'u hymgorffori yn Erthygl 8 y Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd Hawliau.

Yn fwy penodol, mae'r rheolau ar gyfer diogelu data yn yr UE - yn ogystal â dyletswyddau'r EDPS - wedi'u nodi yn Rheoliad (EC) Rhif 45/2001. Un o ddyletswyddau'r EDPS yw cynghori'r Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gynigion ar gyfer deddfwriaeth newydd ac ystod eang o faterion eraill sy'n cael effaith ar ddiogelu data. At hynny, mae sefydliadau a chyrff yr UE sy'n prosesu data personol sy'n cyflwyno risgiau penodol i hawliau a rhyddid unigolion ('pynciau data') yn destun gwiriad ymlaen llaw gan yr EDPS.

Gwybodaeth neu ddata personol: Unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson naturiol (byw) naturiol a nodwyd. Ymhlith yr enghreifftiau mae enwau, dyddiadau geni, ffotograffau, lluniau fideo, cyfeiriadau e-bost a rhifau ffôn. Mae manylion eraill fel cyfeiriadau IP a chynnwys cyfathrebu - sy'n gysylltiedig â defnyddwyr terfynol gwasanaethau cyfathrebu neu a ddarperir ganddynt - hefyd yn cael eu hystyried yn ddata personol.

Preifatrwydd: hawl unigolyn i gael ei adael ar ei ben ei hun a rheoli gwybodaeth am ei hun. Mae'r hawl i breifatrwydd neu fywyd preifat wedi'i ymgorffori yn y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol (Erthygl 12), y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol (Erthygl 8) a Siarter Hawliau Sylfaenol Ewrop (Erthygl 7). Mae'r Siarter hefyd yn cynnwys hawl benodol i ddiogelu data personol (Erthygl 8).

Niwtraliaeth net: Mae niwtraliaeth net yn cyfeirio at yr egwyddor na ddylai darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd na llywodraethau gyfyngu nac ymyrryd â mynediad defnyddwyr i'r rhyngrwyd. Yn lle dylent alluogi mynediad i'r holl gynnwys a chymwysiadau waeth beth yw'r ffynhonnell, defnyddiwr, cynnwys, safle, platfform, cymhwysiad, y math o offer cysylltiedig a'r dulliau cyfathrebu.

Traffig Rhyngrwyd / ar-lein: Traffig rhyngrwyd yw llif data ar draws y rhyngrwyd, hynny yw defnyddio'r rhyngrwyd ar unrhyw adeg benodol, megis cyrchu tudalen we.

Rheoli traffig rhyngrwyd: Gall darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd rwystro neu hidlo traffig, er enghraifft, i gyfyngu ar weithwyr rhag cyrchu cynnwys nad ystyrir ei fod yn briodol i waith, i gyfyngu mynediad i gynnwys neu wasanaethau annymunol, i israddio mynediad rhag ofn tagfeydd, ac i atal neu i ymateb i ymosodiadau diogelwch.

Mae'r Goruchwyliwr Diogelu Data Ewropeaidd (EDPS) yn awdurdod goruchwylio annibynnol neilltuo i ddiogelu data personol a phreifatrwydd a hyrwyddo arfer da yn y sefydliadau a chyrff yr UE. Mae'n gwneud hynny drwy:

 • Monitro proses gweinyddiaeth yr UE o ddata personol;
 • cynghori ar bolisïau a deddfwriaeth sy'n effeithio ar breifatrwydd, ac;
 • cydweithredu ag awdurdodau tebyg i sicrhau diogelwch data cyson.

Daeth Barn EDPS.

economi ddigidol

Mae'r Comisiwn yn cynnig Llwybr i'r Degawd Digidol i gyflawni trawsnewidiad digidol yr UE erbyn 2030

cyhoeddwyd

on

Ar 15 Medi, cynigiodd y Comisiwn Lwybr i'r Degawd Digidol, cynllun pendant i gyflawni trawsnewidiad digidol ein cymdeithas a'n heconomi erbyn 2030. Bydd y Llwybr arfaethedig i'r Degawd Digidol yn cyfieithu uchelgeisiau digidol yr UE ar gyfer 2030 i mewn i fecanwaith dosbarthu concrit. Bydd yn sefydlu fframwaith llywodraethu yn seiliedig ar fecanwaith cydweithredu blynyddol gyda'r Aelod-wladwriaethau i gyrraedd 2030 Targedau Degawd Digidol ar lefel yr Undeb ym meysydd sgiliau digidol, isadeileddau digidol, digideiddio busnesau a gwasanaethau cyhoeddus. Mae hefyd yn anelu at nodi a gweithredu prosiectau digidol ar raddfa fawr sy'n cynnwys y Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau. Amlygodd y pandemig y rôl ganolog y mae technoleg ddigidol yn ei chwarae wrth adeiladu dyfodol cynaliadwy a llewyrchus. Yn benodol, datgelodd yr argyfwng raniad rhwng busnesau digidol addas a'r rhai sydd eto i fabwysiadu datrysiadau digidol, ac amlygodd y bwlch rhwng ardaloedd trefol, gwledig ac anghysbell sydd â chysylltiad da. Mae digideiddio yn cynnig llawer o gyfleoedd newydd ar y farchnad Ewropeaidd, lle arhosodd mwy na 500,000 o swyddi gwag ar gyfer seiberddiogelwch ac arbenigwyr data yn 2020. Yn unol â gwerthoedd Ewropeaidd, dylai'r Llwybr i'r Degawd Digidol atgyfnerthu ein harweiniad digidol a hyrwyddo polisïau digidol cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar bobl. grymuso dinasyddion a busnesau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn hyn Datganiad i'r wasg, Holi ac Ateb a Taflen ffeithiau. Mae Cyfeiriad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen hefyd ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Ewro digidol: Mae'r Comisiwn yn croesawu lansiad y prosiect ewro digidol gan yr ECB

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn yn croesawu'r penderfyniad a wnaed gan Gyngor Llywodraethu Banc Canolog Ewrop (ECB) i lansio'r prosiect ewro digidol a dechrau ei gyfnod ymchwilio. Bydd y cam hwn yn edrych ar amrywiol opsiynau dylunio, gofynion defnyddwyr ac ar sut y gallai cyfryngwyr ariannol ddarparu gwasanaethau sy'n adeiladu ar ewro digidol. Byddai'r ewro digidol, ffurf ddigidol o arian banc canolog, yn cynnig mwy o ddewis i ddefnyddwyr a busnesau mewn sefyllfaoedd lle na ellir defnyddio arian corfforol. Byddai'n cefnogi sector taliadau integredig iawn i ymateb i anghenion talu newydd yn Ewrop.

Gan ystyried digideiddio, newidiadau cyflym yn y dirwedd taliadau ac ymddangosiad crypto-asedau, byddai'r ewro digidol yn ategu arian parod, a ddylai aros ar gael yn eang ac yn ddefnyddiol. Byddai'n cefnogi nifer o amcanion polisi a nodwyd yn ehangach y Comisiwn cyllid digidol a strategaethau taliadau manwerthu gan gynnwys digideiddio economi Ewrop, cynyddu rôl ryngwladol yr ewro a chefnogi ymreolaeth strategol agored yr UE. Yn seiliedig ar y cydweithrediad technegol gyda'r ECB a gychwynnwyd ym mis Ionawr, bydd y Comisiwn yn parhau i weithio'n agos gyda'r ECB a sefydliadau'r UE trwy gydol y cam ymchwilio wrth ddadansoddi a phrofi'r amrywiol opsiynau dylunio o ystyried amcanion polisi.

hysbyseb

Parhau Darllen

economi ddigidol

Lansiwyd adnodd digidol newydd i gefnogi iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesedd diwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyflawni Arloesedd yn adnodd newydd a ddatblygwyd gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i lywio ac arwain y rhai sy'n gweithio ar draws arloesedd diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n crynhoi ymchwil allweddol, yn darparu mewnwelediadau beirniadol ac yn cyflwyno safbwyntiau newydd gan arweinwyr meddwl traws-sector.

Mae'r adnodd digidol newydd hwn yn adolygu'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i arfogi'r rhai sydd ei angen gyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol a phwysig. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi gweithio'n agos gyda chyfranwyr sy'n rhychwantu iechyd, diwydiant, y byd academaidd a gofal cymdeithasol gan ddarparu mewnbwn.

Mae llawer o randdeiliaid o'r farn bod arloesi yn hanfodol ar gyfer catalyddu newid ledled y system a gwneud gwahaniaeth i gleifion a phobl. Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Beaufort Research fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant.

hysbyseb

Fodd bynnag, gall rhwystrau wneud arloesi yn anoddach, gan gynnwys diffyg iaith gyffredin, adnoddau ac ymgysylltu traws-sector. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi creu'r adnodd Cyflawni Arloesi i helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn, gan nodi atebion ac atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i lywio'r ecosystem arloesi a gwrthsefyll ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Disgwylir i'r adnodd gael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda deunydd newydd, a bydd yn lansio gyda:

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Gall yr adnodd newydd hwn chwarae rhan allweddol wrth helpu rhanddeiliaid o bob cefndir i lywio’r ecosystemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae arloeswyr yn allweddol i drawsnewid iechyd, gofal a lles ar raddfa fawr yng Nghymru a bydd yr adnodd hwn yn eu cefnogi i gyflawni hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan: “Mae arloesi yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gyflwyno syniadau a thechnolegau newydd mewn partneriaeth â diwydiant. Rwy'n croesawu adnodd newydd 'Cyflawni Arloesedd' Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel offeryn allweddol i arloeswyr sy'n gweithio i oresgyn heriau go iawn a bachu ar gyfleoedd newydd cyffrous. Pan wnaethon ni sefydlu ac ariannu Hwb Gwyddor Bywyd Cymru, roedd arloesi wrth wraidd ei ethos - mae'r ethos hwn wedi chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad a'n hymateb i effaith COVID-19. "

Dywedodd Dr. Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Acíwt, Anadlol a Chritigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Uwch Ddarlithydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor: “Roeddwn yn falch iawn o gyfrannu at yr adnodd Cyflawni Arloesedd trwy archwilio pwysigrwydd gwneud arloesi yn arfer bob dydd.

Yn yr amser hwn o bwysau eithriadol ar ein gallu i ddarparu gofal o safon mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu talent a syniadau o ble bynnag y dônt. Dylai'r adnodd newydd hwn rymuso arloeswyr amlddisgyblaethol o gefndiroedd diwydiant a gofal iechyd gyda'r wybodaeth, y cyd-destun a'r iaith sy'n ofynnol. "

Dywedodd Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru: “Rydym yn croesawu’r adnodd Cyflawni Arloesi newydd gan Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru, gan ein bod wedi gweld effaith arloesi a thrawsnewid gwasanaeth mewn ymateb i bandemig Covid-19. Mae'r adnodd yn cefnogi dealltwriaeth ddyfnach o arloesi ac yn ategu ein hadroddiad amlasiantaethol a baratowyd gan Brifysgol Abertawe, Adroddiad Astudiaeth Arloesi a Thrawsnewid GIG Cymru COVID-19, sy'n tynnu o sylfaen dystiolaeth helaeth o brofiadau staff o bob rhan o GIG Cymru, gan archwilio pam a sut y gwnaethant arloesi ac edrych ar argymhellion ymarferol i hyrwyddo'r agenda hon.

“Wrth i ni gychwyn ar adferiad, mae'n hanfodol ein bod yn manteisio ar gyfle i wella darpariaeth gwasanaeth, effeithlonrwydd, canlyniadau cleifion, lles staff, ac annog diwylliant o ddysgu a rhannu arfer gorau ar draws ffiniau sefydliadol.”

Daw'r adnodd ar adeg gyffrous ar gyfer arloesi yng Nghymru, gyda lansiad yr Academïau Dysgu Dwys yn gynharach yn 2021. Y cyntaf o'u math yn y byd, mae'r academïau blaenllaw hyn sy'n arwain y byd yn cyflwyno cyrsiau dysgedig sy'n canolbwyntio ar arloesi, ymchwil ac ymgynghoriaeth bwrpasol gwasanaethau, gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi partneriaid perthnasol.

Os hoffech chi archwilio'r adnodd Cyflawni Arloesedd, cliciwch yma

Am Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Nod Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw gwneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Rydym yn helpu i hyrwyddo arloesedd a chreu cydweithredu ystyrlon rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol, y llywodraeth a sefydliadau ymchwil.

Rydym am helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl:

 • Cyflymu datblygiad a mabwysiadu atebion arloesol sy'n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, a;
 • partneru â diwydiant i hyrwyddo gwelliant economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd a sbarduno twf busnes a swyddi yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy weithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall yr heriau a'r pwysau y gallai sefydliad eu hwynebu. Ar ôl ein nodi, rydym wedyn yn gweithio gyda diwydiant i helpu i ddod o hyd i atebion arloesol a'u cefnogi i ymateb yn ystwyth i'r heriau hyn.

Mae ein tîm yn darparu cyngor, cyfeiriadau a chefnogaeth bwrpasol i gyflymu pob taith arloesi, p'un a yw'n cefnogi clinigwr gyda syniad disglair neu'n sefydliad gwyddorau bywyd rhyngwladol.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu i gataleiddio newid ledled y system trwy gynnull a threfnu ecosystem arloesi traws-sector. Mae'r cysylltiadau hyn yn ein galluogi i greu cyfleoedd rhwydweithio a chyfateb gwerthfawr.

I ddarganfod mwy, cliciwch yma.

Ynglŷn â'r adnodd Cyflawni Arloesedd

Mae'r adnodd yn lansio gyda:

 • Wyth Mewnwelediad ar gyfer Cyflawni Arloesedd- erthygl yn coladu mewnwelediadau a themâu allweddol o bob rhan o'r adnodd.
 • Cyfeiriadur crynhoi cefnogaeth a sefydliadau sydd ar gael yng Nghymru.
 • A adolygiad naratif tystiolaeth a llenyddiaeth arloesi.
 • A adolygiad polisi o agwedd llywodraeth Cymru tuag at arloesi.
 • Blogiau awdur gan arweinwyr o bob rhan o iechyd, diwydiant a gofal cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar arloesi.
 • Podlediadau lle mae arweinwyr meddwl yn trafod heriau a chyfleoedd arloesi.

Cyfeirnod yr Arolwg:

"Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Ymchwil Beaufort fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant. ”

Comisiynwyd Beaufort Research gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru i gynnal arolwg dienw i ganfyddiadau rhanddeiliaid traws-sector o amgylch y sefydliad a'r sector gwyddorau bywyd ehangach yn gynnar yn 2021. Gwnaed hyn i helpu i lywio cyfeiriad strategol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn y dyfodol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd