Cysylltu â ni

Celfyddydau

Comisiwn yn croesawu'r Gymeradwyaeth i raglen Creadigol Ewrop gan y Senedd Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cdd95ab7ea036e92da015808f72a7ab6ce072906Bydd diwylliant Ewropeaidd, sinema, teledu, cerddoriaeth, llenyddiaeth, y celfyddydau perfformio, treftadaeth a meysydd cysylltiedig yn elwa o gefnogaeth gynyddol o dan raglen Ewrop Greadigol newydd y Comisiwn Ewropeaidd, a gymeradwywyd gan Senedd Ewrop heddiw (19 Tachwedd). Gyda chyllideb o € 1.46 biliwn1 dros y saith mlynedd nesaf - 9% yn fwy na'r lefelau cyfredol - bydd y rhaglen yn rhoi hwb i'r sectorau diwylliannol a chreadigol, sy'n ffynhonnell fawr o swyddi a thwf. Bydd Ewrop Greadigol yn darparu cyllid ar gyfer o leiaf artistiaid 250,000 a gweithwyr proffesiynol diwylliannol, sinemâu 2,000, ffilmiau 800 a chyfieithiadau llyfrau 4,500. Bydd hefyd yn lansio cyfleuster gwarant ariannol newydd sy'n galluogi busnesau diwylliannol a chreadigol bach i gael gafael ar hyd at € 750 miliwn mewn benthyciadau banc.

Wrth groesawu’r bleidlais heddiw, dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou: "Mae'r buddsoddiad hwn yn newyddion gwych i ddiwydiant ffilm Ewrop, i ddiwylliant a'r celfyddydau, ac i'r cyhoedd. Bydd Ewrop Greadigol yn galluogi ein sectorau diwylliannol deinamig i greu swyddi newydd. a chyfrannu mwy at economi’r UE. Bydd yn galluogi miloedd o artistiaid talentog i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn Ewrop a thu hwnt, tra hefyd yn hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol. Yn ogystal â darparu lefelau sylweddol o gymorth grant, bydd ein cyfleuster gwarantu yn hybu mynediad at gyllid. i gannoedd o gwmnïau bach, "ychwanegodd.

Mae Ewrop Greadigol yn adeiladu ar brofiad a llwyddiant y rhaglenni Diwylliant a MEDIA, sydd wedi cefnogi'r sectorau diwylliannol a chlyweledol am fwy na 20 mlynedd. Mae'r rhaglen newydd yn cynnwys is-raglen Diwylliant, sy'n cefnogi'r celfyddydau perfformio a gweledol, treftadaeth a meysydd eraill, ac is-raglen MEDIA, a fydd yn darparu cyllid ar gyfer y sector sinema a chlyweledol. Bydd llinyn traws-sectoraidd newydd yn cefnogi cydweithredu polisi, mesurau trawsdoriadol a'r cyfleuster gwarant ariannol newydd, a fydd yn weithredol o 2016.

hysbyseb

Daeth Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop, Label Treftadaeth Ewropeaidd, Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd a bydd y pum gwobr Ewropeaidd (Gwobr yr UE am Dreftadaeth Ddiwylliannol / Gwobrau Europa Nostra, Gwobr yr UE am Bensaernïaeth Gyfoes, Gwobr Llenyddiaeth yr UE, Gwobrau Torwyr Ffiniau Ewropeaidd, a Prix MEDIA yr UE) hefyd yn derbyn cefnogaeth gan Ewrop Greadigol.

Bydd y rhaglen yn dyrannu o leiaf 56% o'i chyllideb ar gyfer is-raglen MEDIA ac o leiaf 31% ar gyfer yr is-raglen Diwylliant. Mae hyn yn adlewyrchu'n fras y gyfran o'r cyllid y mae'r ddau faes yn ei dderbyn ar hyn o bryd. Bydd uchafswm o 13% o'r gyllideb yn cael ei ddyrannu i'r llinyn traws-sector, sy'n cynnwys cefnogaeth i 'Ddesgiau Ewrop Greadigol' ym mhob gwlad sy'n cymryd rhan, gan ddarparu cyngor i fuddiolwyr posibl. Mae tua € 60 miliwn wedi'i glustnodi ar gyfer cydweithredu polisi ac ar gyfer meithrin dulliau arloesol o adeiladu cynulleidfaoedd a modelau busnes newydd.

Ewrop Greadigol: Pwy sy'n elwa?

hysbyseb

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi:

  • Artistiaid a gweithwyr proffesiynol diwylliannol 250,000 a'u gwaith, gan ganiatáu iddynt gyrraedd cynulleidfaoedd newydd y tu hwnt i'w gwledydd cartref;
  • Bydd mwy na ffilmiau Ewropeaidd 800 yn derbyn cefnogaeth ddosbarthu fel y gall cynulleidfaoedd ledled Ewrop a'r byd eu gweld;
  • Bydd o leiaf sinemâu Ewropeaidd 2,000 yn elwa o gyllid, ar yr amod bod o leiaf 50% o'r ffilmiau y maent yn eu sgrinio yn rhai Ewropeaidd;
  • Bydd mwy na llyfrau 4,500 a gweithiau llenyddol eraill yn derbyn cefnogaeth cyfieithu, gan ganiatáu i awduron dorri i mewn i farchnadoedd a darllenwyr newydd i'w mwynhau yn eu mamiaith;
  • Bydd miloedd o sefydliadau a gweithwyr proffesiynol diwylliannol a chlyweledol yn elwa o gyllid ar gyfer hyfforddiant i ennill sgiliau newydd ac i gryfhau eu gallu i weithio'n rhyngwladol.

Mae'r sectorau diwylliannol a chreadigol Ewropeaidd yn cynrychioli hyd at 4.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE ac yn cyflogi mwy na 8 miliwn o bobl. Bydd Ewrop Greadigol yn eu helpu i gyfrannu hyd yn oed yn fwy at economi Ewrop trwy fachu ar y cyfleoedd a grëir gan globaleiddio a'r newid digidol. Bydd hefyd yn eu galluogi i oresgyn heriau megis darnio'r farchnad ac anawsterau wrth gael gafael ar gyllid, ynghyd â chyfrannu at well llunio polisïau trwy ei gwneud hi'n haws rhannu gwybodaeth a phrofiad.

Y camau nesaf

Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol yn cael ei mabwysiadu'n derfynol gan y Cyngor (aelod-wladwriaethau 28) yn yr wythnosau i ddod a bydd yn dod i rym ym mis Ionawr 2014.

Mwy o wybodaeth

MEMO / 13 / 1009

Y Comisiwn Ewropeaidd: Ewrop greadigol

Ewrop greadigol ar Facebook

Ymunwch â'r sgwrs ar Twitter #CreativeEurope

Gwefan Androulla Vassiliou

Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

Celfyddydau

Mae paentiadau ogofâu cynhanesyddol yn Sbaen yn dangos mai artistiaid oedd Neanderthaliaid

cyhoeddwyd

on

By

Mae canllaw yn goleuo marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca
Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Efallai bod Neanderthaliaid wedi bod yn agosach at ein rhywogaeth o fodau dynol cynhanesyddol nag a gredwyd o'r blaen ar ôl i baentiadau ogofâu a ddarganfuwyd yn Sbaen brofi bod ganddyn nhw hoffter o greu celf, meddai un o awduron adroddiad gwyddonol newydd ddydd Sul (8 Awst), ysgrifennu Graham Keeley, Jon Nazca a Mariano Valladolid.

Cafodd pigment ocr coch a ddarganfuwyd ar stalagmites yn Ogofâu Ardales, ger Malaga yn ne Sbaen, eu creu gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, gan eu gwneud o bosibl yr artistiaid cyntaf ar y ddaear, yn ôl yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nhrafodion yr Academi Wyddorau Genedlaethol. Dyddiadur (PNAS).

hysbyseb

Nid oedd bodau dynol modern yn byw yn y byd ar yr adeg y gwnaed y delweddau ogofâu.

Mae'r canfyddiadau newydd yn ychwanegu at dystiolaeth gynyddol nad oedd Neanderthaliaid, y diflannodd eu llinach tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl, yn berthnasau ansoffistigedig Homo sapiens y cawsant eu portreadu ers amser maith.

Gwnaed pigmentau yn yr ogofâu ar wahanol adegau hyd at 15,000 ac 20,000 o flynyddoedd ar wahân, darganfu’r astudiaeth, a chwalu awgrym cynharach eu bod yn ganlyniad llif ocsid naturiol yn hytrach na chael eu gwneud gan ddyn.

hysbyseb

Dywedodd Joao Zilhao, un o awduron astudiaeth PNAS, fod technegau dyddio yn dangos bod Neanderthaliaid wedi poeri ocr ar y stalagmites, o bosib fel rhan o ddefod.

"Y pwysigrwydd yw ei fod yn newid ein hagwedd tuag at Neanderthaliaid. Roeddent yn agosach at fodau dynol. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos eu bod yn hoffi gwrthrychau, eu bod wedi paru â bodau dynol a nawr gallwn ddangos eu bod wedi paentio ogofâu fel ni," meddai.

Mae paentiadau wal a wnaed gan fodau dynol cynhanesyddol, fel y rhai a geir yn ogof Chauvet-Pont d'Arc yn Ffrainc, yn fwy na 30,000 mlwydd oed.

Parhau Darllen

Celfyddydau

Gwaith celf Kazakhstanis ifanc wedi'i gyflwyno yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Ymgasglodd diaspora Kazakh yn ddiweddar ar gyfer cyfarfod ffrindiau Kazakhstan ac ar gyfer yr arddangosfa o weithiau celf gan Kazakhstanis ifanc o'r enw 'Y byd trwy lygaid plant Kazakhstan'. Mae'r digwyddiad yn rhan o ddathliad Pen-blwydd Annibyniaeth Kazakhstan yn 30 oed ac roedd cynrychiolwyr gweinidogaeth materion tramor Lwcsembwrg, cylchoedd busnes a diwylliant, sefydliadau cyhoeddus Lwcsembwrg, ynghyd â Kazakhs sy'n byw yn Lwcsembwrg, yn bresennol ynddo.

Fe’i trefnwyd gan Lysgenhadaeth Kazakhstan, Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, a’r Ayalagan Alaqan, Sefydliad Elusennol Cyhoeddus o Kazakhstan. Gan ystyried pwysigrwydd cadw a datblygu cysylltiadau o'r diaspora â Kazakhstan, mae cyfarfodydd Kazakhs yn Lwcsembwrg yn dod yn draddodiad.

Yn ystod y cyfarfod, siaradodd Nurgul Tursyn, llywydd Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, am gyfraniad y Gymdeithas wrth hyrwyddo delwedd Kazakhstan dramor, yn ogystal â digwyddiadau eraill, gyda'r nod o wella cysylltiadau diwylliannol a dyngarol rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Yn ei araith groesawgar, nododd Miras Andabayev, Gweinidog-Gynghorydd y Llysgenhadaeth, fod Sefydliad Ayalagan Alaqan yn gwneud gwaith pwysig iawn, gan arddangos creadigrwydd plant Kazakhstani sy'n cael eu gwahaniaethu gan dalent arbennig, yn ogystal ag egni cadarnhaol sy'n dod ohono. eu paentiadau.

Gwnaeth yr arddangosfa o luniau o Kazakhstanis ifanc argraff gref ar westeion y digwyddiad, a nododd fod gweithiau plant yn ymgorffori cyflwr eu byd mewnol a'r awydd i ddysgu. "Wrth edrych ar y lluniadau hyn, gallwn ddweud bod y plant hyn yn caru eu gwlad, eu dinas, yr anifeiliaid. Maent yn ymdrechu i ddysgu am y byd o'u cwmpas, a hyd yn oed ofod," nododd un o'r gwesteion.

Mae Sefydliad Ayalagan Alaqan, dan arweiniad Rada Khairusheva, wedi bod yn trefnu arddangosfeydd tebyg ledled y byd mewn cydweithrediad â Еmbassies Kazakhstan yn India, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Armenia, Latfia, Ffrainc, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar arddangosfeydd eraill i ymgyfarwyddo â'r gymuned ryngwladol â nhw. creadigrwydd Kazakhstanis ifanc ag anableddau ac anghenion addysgol arbennig.

hysbyseb

Ffynhonnell - Llysgenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg

Parhau Darllen

EU

Mae Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn mynd i 'Collective'

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd David Sassoli Wobr Cynulleidfa LUX 2021 i Collective yn ystod seremoni yn Strasbwrg heddiw (9 Mehefin).

“Ar ôl y cyfnod rydyn ni newydd fyw drwyddo, mae’r angen i bobl ddod at ei gilydd, nid yn unig mewn gofodau a wnaed ar gyfer dadl, ond hefyd mewn lleoedd fel sinemâu, yn tyfu ac ar frys," meddai. David Maria Sassoli (S&D, IT yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yn Strasbwrg yn ogystal ag ar-lein.

Y ddwy ffilm arall ar restr fer y wobr oedd: Rownd arall gan gyfarwyddwr Denmarc Thomas Vinterberg a Corpus Christi gan y cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa.

hysbyseb

Darllenwch mwy am y Enwebeion Gwobr Cynulleidfa LUX.

Penderfynwyd ar y safle terfynol trwy gyfuno'r sgôr cyfartalog o'r bleidlais gyhoeddus a'r bleidlais gan ASEau, gyda phob grŵp yn pwyso 50%.

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r diwydiant creadigol a sinema yn galed. Roedd dangosiadau sinema'r tri yn y rownd derfynol yn gyfyngedig, ac fe'u dangoswyd yn bennaf gan ddangosiadau a digwyddiadau ar-lein. Gallai cynulleidfaoedd raddio'r ffilmiau tan 23 Mai, ASEau tan 8 Mehefin.

hysbyseb

Am y ffilm fuddugol

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy’n ymchwilio pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai, er nad oedd eu clwyfau’n peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Cynhadledd i'r wasg a digwyddiadau cysylltiedig

Dilynwch y cynhadledd i'r wasg gyda’r enillydd, y rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol, yr Academi Ffilm Ewropeaidd a Sabine Verheyen (EPP, yr Almaen), cadeirydd y pwyllgor diwylliant, rhwng 13.15 a 14.00 CET.

Tiwniwch i mewn i'n Mae Facebook yn fyw gyda'r enillydd yn 14h CET.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sinema Ewropeaidd ar ôl Covid-19? Edrychwch ar y weminar ar y Tudalen Facebook gwobr LUX.

Gwobr Cynulleidfa LUX

Efo'r Gwobr Cynulleidfa LUX, gwobr unigryw cynulleidfa pan-Ewropeaidd, mae'r Senedd yn ymuno â'r Academi Ffilm Ewropeaidd i gyrraedd cynulleidfa ehangach a pharhau i gryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a gwleidyddiaeth. Trwy ei gwobr ffilm, mae'r Senedd wedi bod yn cefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd er 2007, trwy ddarparu is-deitlau mewn 24 o ieithoedd yr UE ar gyfer y ffilmiau yn y gynnen derfynol. Mae gwobr LUX wedi ennill enw da trwy ddewis cyd-gynyrchiadau Ewropeaidd sy'n ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol amserol ac yn annog trafodaeth am werthoedd.

Daeth  Y Comisiwn Ewropeaidd Sinemâu Europa rhwydwaith hefyd yn bartneriaid yn y LUX Awar

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd