Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Cyfarwyddeb Gweithwyr Tymhorol - 'Gwelliannau ar gyfer trin gweithwyr y tu allan i'r UE, ond dim digon i atal camfanteisio'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

27c6442977Ar 14 2013 Tachwedd, pleidleisiodd y Pwyllgor LIBE Senedd Ewrop ar y gyfarwyddeb ar amodau mynediad ac i breswylio o dinasyddion trydedd-wlad at ddibenion cyflogaeth dymhorol mewn aelod-wladwriaethau. Mae'r rheolau, o dan trafodaethau ers 2010, cytunwyd dro arno gan Senedd Ewrop a'r Llywyddiaeth y Cyngor a gefnogir gan lywodraethau cenedlaethol ar 29 2013 Hydref. Bydd y gyfarwyddeb yn cael ei roi i bleidlais y cyfarfod llawn ym mis Ionawr 2014.

Cytunodd y Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth (ENAR), y Ffederasiwn Ewropeaidd o Sefydliadau Cenedlaethol Gweithio gyda Phobl Ddigartref (FEANTSA), a'r Llwyfan ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol ar Ymfudwyr Undocumented (PICUM) yn croesawu ac yn cefnogi'n gryf mesurau arno gan Senedd Ewrop a'r Cyngor nod hwnnw ar greu amodau gwaith a byw yn well ar gyfer gweithwyr tymhorol trydydd wlad ar draws yr UE. Fodd bynnag, nid yw rhai o'r mesurau y gymdeithas sifil arfaethedig ynghylch hawliau cymdeithasol a thriniaeth gyfartal o weithwyr yn cael eu hystyried, a allai beryglu effeithiolrwydd y Gyfarwyddeb drwy beidio mynd i'r afael â risgiau ecsbloetio ddigonol.

Diffiniad o waith tymhorol

hysbyseb

Mae'r diffiniad o waith tymhorol yn parhau i fod yn amwys, ac yn cael ei adael i ddisgresiwn aelod-wladwriaethau, a allai yn hawdd arwain at ddiffiniadau cenedlaethol amhriodol a gwahanol o'r sectorau a gwmpesir gan y Gyfarwyddeb. Ar ben hynny, mae rôl y partneriaid cymdeithasol i benderfynu pa sectorau fydd yn cael eu cynnwys yn gyfyngedig iawn ac nid yn orfodol.

Amodau derbyn

Ar un llaw, rydym yn cefnogi cynnwys agweddau hanfodol o'r contract gwaith yn gryf - neu cynnig swydd rhwymol - fel amod ar gyfer derbyn o weithwyr, er mwyn caniatáu ar gyfer gorfodi'n briodol y rheoliadau llafur. Ar y llaw arall, rydym yn credu y dylai fod wedi bod yn fwy o ymdrech i ganiatáu cyflwyno ceisiadau o dinasyddion trydedd gwlad sydd eisoes yn byw mewn aelod-wladwriaeth. Er y byddai'r rheolau newydd yn symleiddio'r gweithdrefnau derbyn, efallai Unol wrthod derbyn ar feini prawf ystyrir goddrychol, megis y risg o mudo afreolaidd ac yn fygythiad posibl i ddiogelwch y cyhoedd.

hysbyseb

Sancsiynau a chwynion

Rydym yn cefnogi cynnwys sancsiynau ar gyfer cyflogwyr ac isgontractwyr sydd wedi torri darpariaethau. Efallai y bydd y defnydd o 'gymalau gall' ar gyfer sancsiynau yn erbyn is-gontractwyr (celf. 12a.3) arwain at fympwyoldeb ac yn difetha'r pwrpas da. Rydym yn cefnogi y rheolau mewn perthynas â mynediad at wybodaeth ac i hwyluso cwynion, er nad oes mecanwaith i gefnogi dioddefwyr a ragwelwyd.

Hyd yr arhosiad

Rydym yn cefnogi'r darpariaethau sy'n caniatáu gweithwyr tymhorol i gael eu cyflogi gan wahanol gyflogwyr ac i aros - o fewn y cyfnod hiraf - i chwilio am gyflogwr arall. Fodd bynnag, mae'n ddrwg gennym ymestyn y para am arhosiad i naw mis mewn cyfnod o 12-mis. Gan y byddai gweithwyr trydydd-wlad tymhorol yn cael statws llai ffafriol na gweithwyr eraill, gallai aros yn hirach gwagio'r Gyfarwyddeb o'i hanfod 'tymhorol' a chynyddu'r perygl o dympio gymdeithasol.

Triniaeth gyfartal    

Rydym yn cefnogi'r rheolau a ddarperir er mwyn gwarantu yr un hawliau i weithwyr tymhorol mudol fel dinasyddion yr UE o ran amodau gwaith, hawl i streicio, taliadau, mynediad at nawdd cymdeithasol ac i nwyddau a gwasanaethau cyhoeddus, mynediad i wasanaethau cyngor ar waith tymhorol yn ôl a budd-daliadau treth. Rydym hefyd yn croesawu cynnwys y cyfleoedd addysg a hyfforddiant i weithwyr tymhorol. Fodd bynnag, rydym yn gresynu at y cyfle i aelod-wladwriaethau i eithrio gweithwyr tymhorol o fudd-daliadau diweithdra ac i gyfyngu triniaeth gyfartal yn unig i addysg a hyfforddiant sy'n gysylltiedig â'r gweithgaredd cyflogaeth penodol.

llety

Rydym yn croesawu cynnwys y gofyniad lle bydd gweithwyr tymhorol yn elwa o lety sy'n sicrhau safon ddigonol o fyw yn unol â deddfwriaeth genedlaethol a mesurau diogelu rhagweld pan llety drefnir gan neu drwy'r cyflogwr.

ffioedd

Er ein bod yn cydnabod ymdrech i beidio â gadael gweithwyr tymhorol yn talu am ffioedd gweinyddol yn ogystal ag ar gyfer y gost o yswiriant teithio a salwch, byddai'r Gyfarwyddeb adael i aelod-wladwriaethau i benderfynu a fydd y ffioedd hyn yn cael eu cwmpasu gan y cyflogwyr neu weithwyr.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd