Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Tuag at bolisi hyrwyddo cynnyrch amaethyddol a bwyd-amaeth Ewropeaidd newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

bwydHeddiw (21 Tachwedd) cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ddiwygiad drafft o'r polisi gwybodaeth a hyrwyddo ar gyfer cynhyrchion amaethyddol a bwyd Ewropeaidd. Bwriad y polisi hyrwyddo newydd hwn, sy'n elwa o gyllideb fwy sylweddol ac a fydd yn y dyfodol yn cael ei gefnogi gan asiantaeth weithredol Ewropeaidd, yw gweithredu fel allwedd ar gyfer agor marchnadoedd newydd. Gyda'r slogan 'Mwynhewch, mae'n dod o Ewrop', nod y polisi yw helpu gweithwyr proffesiynol y sector i dorri i mewn i farchnadoedd rhyngwladol a gwneud defnyddwyr yn fwy ymwybodol o'r ymdrechion a wneir gan ffermwyr Ewropeaidd i ddarparu cynhyrchion o safon, yn seiliedig ar strategaeth wirioneddol a sefydlwyd ar lefel Ewropeaidd.

“Mewn byd lle mae defnyddwyr yn fwyfwy ymwybodol o ddiogelwch, ansawdd a chynaliadwyedd dulliau cynhyrchu bwyd, mae ffermwyr Ewropeaidd a busnesau bach neu ganolig mewn sefyllfa gryf. Mae'r sector amaethyddol a bwyd-amaeth Ewropeaidd yn adnabyddus am ansawdd heb ei ail ei gynhyrchion a'i gydymffurfiad â safonau sy'n ddigymar yn unrhyw le arall yn y byd. Gyda gwerth dros € 110 biliwn o allforion eisoes, mae hwn yn ased aruthrol ar gyfer hybu twf a chyflogaeth yn yr Undeb Ewropeaidd, ”meddai’r Comisiynydd Amaeth a Datblygu Gwledig Dacian Cioloş.

Mae'r cynnig hwn yn dilyn ymlaen o ddadl eang, yn barhaus ers 2011, ar Bapur Gwyrdd (IP / 11 / 885), A ddilynwyd gan Chyfathrebu (IP / 12 / 332). Bydd y cynnig yn cael ei gyflwyno i Senedd Ewrop ac i'r Cyngor. Y prif elfennau a nodir yn y diwygiad hwn yw:

hysbyseb

Cynnydd sylweddol yn y cymorth a ddyrennir i fentrau gwybodaeth a hyrwyddo gyda'r nod o gryfhau cystadleurwydd amaethyddiaeth Ewropeaidd. Dylai cymorth Ewropeaidd gynyddu'n raddol o € 61 miliwn yng nghyllideb 2013 i € 200m yn 2020;

Mae sefydlu strategaeth hybu Ewropeaidd, a fydd yn caniatáu i fesurau dyrchafiad i gael eu targedu yn fwy. Dylai'r strategaeth hon yn arwain at:

* Cynnydd yn y nifer o raglenni a anelir at drydydd gwledydd a rhaglenni aml-gwlad (rhaglenni a gynrychiolir gan sefydliadau o sawl Aelod-wladwriaethau) drwy gyfradd cyd-ariannu uwch ar gyfer y ddau gategori: 60% o gyd-ariannu yr UE yn hytrach na 50% Ar hyn o bryd, ac;

hysbyseb

* ar y farchnad fewnol, gan oresgyn diffyg ymwybyddiaeth defnyddwyr am rinweddau cynhyrchion amaethyddol Ewropeaidd yn gyffredinol a chynhyrchion a gymeradwyir gan systemau ansawdd Ewropeaidd yn benodol.

Ehangu cwmpas mesurau drwy:

* Caniatáu labelu i nodi tarddiad cynhyrchion a'u brandiau, o fewn terfynau penodol;

* Ymestyn buddiolwyr gymwys i gynnwys sefydliadau cynhyrchydd;

* Ymestyn yr ystod o gynnyrch gymwys i'w cynnwys o dan systemau ansawdd Ewropeaidd, yn enwedig i gynhyrchion bwyd-amaeth prosesu, megis, er enghraifft, pasta;

* Symleiddio gweithdrefnau gweinyddol, gyda dewis o hyn ymlaen yn digwydd yn un cam yn y Comisiwn, yn hytrach nag mewn dau gam fel ar hyn o bryd yr achos (Aelod-wladwriaeth yn gyntaf ac wedyn y Comisiwn Ewropeaidd), a;

* Hwyluso rheoli rhaglenni a ddatblygwyd ar y cyd gan sefydliadau o sawl aelod-wladwriaethau drwy system un-stop yn y Comisiwn.

Gwybodaeth ychwanegol

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

MEMO / 13 / 1032

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd