Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Ymladd tlodi: Bydd y Confensiwn Blynyddol yn annog aelod-wladwriaethau i flaenoriaethu buddsoddiad cymdeithasol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

P0013350005Mae'r trydydd Confensiwn Blynyddol y Llwyfan Ewropeaidd yn erbyn Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol yn cael ei gynnal ym Mrwsel ar 26-27 Tachwedd 2013. Bydd y ffocws ar weithredu'r Pecyn Buddsoddi Cymdeithasol (SIP), a oedd yn annog aelod-wladwriaethau i flaenoriaethu buddsoddiad cymdeithasol, ac ymrwymiadau ar gyfer gweithredu ar lefelau'r UE, cenedlaethol a rhanbarthol i fynd ar eu trywydd. diwygiadau polisi cymdeithasol i'r cyfeiriad hwn.

Bydd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman Van Rompuy ac Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd José Manuel Barroso yn annerch y seremoni agoriadol. Fe fydd arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz, yn agor yr ail ddiwrnod. Bydd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor a Chomisiynydd y Farchnad a Gwasanaethau Mewnol Michel Barnier hefyd yn cymryd rhan.

"Mae Ewrop yn wynebu gwahaniaethau ac anghydraddoldebau cynyddol. Mae'r argyfwng economaidd wedi taro'r dinasyddion gwannaf, y cenedlaethau ieuengaf a'r rhanbarthau a'r dinasoedd tlotaf yn arbennig. Mae nifer y bobl sydd mewn perygl o dlodi wedi cynyddu mwy na 7 miliwn yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae'r Pecyn Buddsoddi Cymdeithasol yn annog aelod-wladwriaethau i uwchraddio eu strategaethau cynhwysiant gweithredol a pharhau i fuddsoddi mewn amddiffyniad cymdeithasol mwy effeithlon a mwy effeithiol. Bellach mae angen i ni ymrwymo i gamau pendant i ddiogelu model cymdeithasol Ewrop, "meddai'r Comisiynydd Andor.

hysbyseb

Bydd Confensiwn 2013 yn mynd i’r afael â’r camau a gymerwyd ac i’w cymryd er mwyn gweithredu’r Pecyn Buddsoddi Cymdeithasol a gyflwynwyd gan y Comisiwn ym mis Chwefror 2013 (gweler IP / 13 / 125, MEMO / 13 / 117 a MEMO / 13 / 118). Mae buddsoddiad cymdeithasol yn helpu pobl i addasu i heriau fel newid marchnadoedd llafur ac osgoi caledi fel cwympo i dlodi neu golli eu cartrefi. Enghreifftiau yw addysg a gofal plentyndod cynnar, atal gadael ysgol yn gynnar, dysgu gydol oes, hyfforddiant a chymorth chwilio am swydd, cymorth tai, gwasanaethau iechyd hygyrch a hwyluso byw'n annibynnol yn eu henaint.

Yn benodol, mae'r Comisiwn ar hyn o bryd yn cefnogi ymdrechion aelod-wladwriaethau i:

  1. Gwneud systemau amddiffyn cymdeithasol yn fwy effeithlon ac effeithiol, er enghraifft trwy symleiddio gweinyddu budd-daliadau a sefydlu gwasanaethau 'siop un stop';
  2. rhoi mynediad i arferion gorau mewn polisi cymdeithasol trwy adeiladu banc gwybodaeth i helpu llunwyr polisi ac arbenigwyr i rannu profiadau a lledaenu gwybodaeth, a;
  3. sicrhau cymorth incwm digonol trwy fuddsoddi mewn cyllidebau cyfeirio a darparu cefnogaeth dechnegol i annog cynlluniau incwm lleiaf mewn gwledydd fel Gwlad Groeg.

Trwy weithdai a dadleuon, bydd y Confensiwn yn trafod sut i fynd i’r afael â heriau cyfredol mawr fel mynediad at ofal iechyd, addysg a gofal plentyndod cynnar, pobl ifanc ddifreintiedig, lleihau digartrefedd a chynhwysiant Roma. Amlygir cyfleoedd i weithredu ar lefel leol hefyd, gan roi amlygrwydd i rôl dinasoedd a bwrdeistrefi a'r angen i'w cefnogi i ymladd tlodi ac allgáu cymdeithasol.

hysbyseb

At hynny, bydd y Confensiwn hefyd yn dangos y posibiliadau i ddefnyddio Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Rhaglen newydd ar gyfer Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EaSI) yn y cyfnod cyllido newydd a fydd yn cychwyn yn 2014.

Bydd canlyniadau'r dadleuon hyn yn bwydo i mewn i ymrwymiad ar y cyd ar lefelau Ewropeaidd, cenedlaethol a lleol ar y ffordd ymlaen, a fydd yn cael ei archwilio yn y Confensiwn nesaf yn 2014.

Cefndir

Mae'r Llwyfan Ewropeaidd yn erbyn Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol yn fenter flaenllaw yn strategaeth Ewrop 2020 ar gyfer twf a swyddi, a lansiwyd yn 2010 i helpu i gyflawni'r targed o leihau tlodi gan o leiaf 20 miliwn o bobl erbyn 2020. Bob blwyddyn, mae'r Confensiwn yn pwyso a mesur cynnydd a wnaed tuag at y nod hwn ac mae'n canolbwyntio ar y diwygiadau polisi cymdeithasol strwythurol i'w cyflawni.

Mae'r argyfwng economaidd presennol wedi cynyddu lefelau tlodi. Yn 2012, roedd 125.3 miliwn o bobl sy'n byw yn yr UE mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol, cynnydd o fwy na 7 miliwn ers 2010.

Cyfrifoldeb yr Aelod-wladwriaethau yn bennaf yw brwydro yn erbyn tlodi ac allgáu cymdeithasol. Fodd bynnag, mae gweithredoedd yr UE yn cefnogi ac yn ategu'r hyn a wneir ar lefel genedlaethol.

Mae'r Pecyn Buddsoddi Cymdeithasol a fabwysiadwyd ym mis Chwefror yn rhoi arweiniad i'r Aelod-wladwriaethau ar bolisïau cymdeithasol mwy effeithlon ac effeithiol mewn ymateb i'r heriau sylweddol y maent yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Yn benodol, mae'n canolbwyntio ar:

  1. Sicrhau bod systemau amddiffyn cymdeithasol yn ymateb i anghenion pobl ar adegau tyngedfennol trwy gydol eu bywydau.
  2. Polisïau cymdeithasol symlach sydd wedi'u targedu'n well i ddarparu system amddiffyn cymdeithasol ddigonol a chynaliadwy, gan wneud y gorau o effeithlonrwydd gwariant ar bolisi cymdeithasol.
  3. Mae uwchraddio strategaethau cynhwysiant gweithredol yn yr Aelod-wladwriaethau mewn meysydd polisi fel gofal plant ac addysg o ansawdd fforddiadwy, atal gadael ysgol yn gynnar, hyfforddiant a chymorth chwilio am swydd, cymorth tai a gofal iechyd hygyrch i gyd yn feysydd polisi sydd â dimensiwn buddsoddi cymdeithasol cryf.

Daeth ffigurau diweddaraf Eurostat nodi, ar ôl codiad rhwng 2008 a 2009, bod gwariant amddiffyn cymdeithasol yn y 28 Aelod-wladwriaeth wedi gostwng ychydig o 29.7% o CMC yn 2009 i 29.4% yn 2010 a 29.1% yn 2011.

Mwy o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth am Buddsoddiad Cymdeithasol

Mae rhagor o wybodaeth am y Llwyfan Ewropeaidd yn erbyn Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol

Mae rhagor o wybodaeth am y Confensiwn Blynyddol y Llwyfan Ewropeaidd yn erbyn Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol

I ddilyn y Confensiwn ar Twitter: # tlodi2020

Gwefan László Andor

Dilynwch László Andor ar Twitter

Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Afghanistan

Dywed EU nad oes ganddo unrhyw ddewis ond siarad â Taliban

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes gan yr Undeb Ewropeaidd unrhyw ddewis ond siarad â llywodraethwyr Taliban newydd Afghanistan a bydd Brwsel yn ceisio cydgysylltu ag aelod-lywodraethau i drefnu presenoldeb diplomyddol yn Kabul, meddai prif ddiplomydd yr UE ddydd Mawrth (14 Medi), yn ysgrifennu Robin Emmott, Reuters.

"Nid yw argyfwng Afghanistan ar ben," meddai pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (llun) wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg. "Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â'r Taliban."

Mae gweinidogion tramor yr UE wedi gosod amodau ar gyfer ailsefydlu cymorth dyngarol a chysylltiadau diplomyddol gyda’r Taliban, a gymerodd reolaeth ar Afghanistan ar 15 Awst, gan gynnwys parch at hawliau dynol, yn enwedig hawliau menywod.

hysbyseb

"Efallai ei fod yn ocsymoron pur i siarad am hawliau dynol ond dyma beth sy'n rhaid i ni ofyn iddyn nhw," meddai.

Dywedodd Borrell wrth wneuthurwyr deddfau’r UE y dylai’r bloc fod yn barod i weld Affghaniaid yn ceisio cyrraedd Ewrop os yw’r Taliban yn caniatáu i bobl adael, er iddo ddweud nad oedd yn disgwyl i lifau ymfudo fod mor uchel ag yn 2015 a achoswyd gan ryfel cartref Syria.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu sicrhau cyllid gan lywodraethau'r UE a'r gyllideb gyffredin o € 300 miliwn ($ 355m) eleni a'r flwyddyn nesaf i baratoi'r ffordd ar gyfer ailsefydlu oddeutu 30,000 o Affghaniaid.

hysbyseb

($ 1 = € 0.85)

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Anerchiad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen: Cryfhau enaid Ewrop

cyhoeddwyd

on

Heddiw (15 Medi) traddododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb yn Senedd Ewrop.

Rhoddodd yr arlywydd ffocws ei haraith ar adferiad Ewrop o’r argyfwng coronafirws ac ar yr hyn y mae angen i’r Undeb Ewropeaidd ei wneud ar gyfer adferiad parhaol gan sicrhau buddion i bawb - o barodrwydd iechyd, i’r dimensiwn cymdeithasol, i arweinyddiaeth dechnolegol ac Undeb amddiffyn.

Llywydd von der Leyen disgrifiodd sut y gall Ewrop sicrhau adferiad parhaol trwy baratoi ei hun i ddelio ag argyfyngau iechyd yn y dyfodol, diolch i awdurdod HERA, trwy helpu'r byd i gael ei frechu a thrwy sicrhau bod yr adferiad economaidd yn cael ei gynnal ac o fudd i bawb.

hysbyseb

Tanlinellodd yr arlywydd hefyd bwysigrwydd aros yn driw i’n gwerthoedd a gwnaeth bwynt o ddyletswydd Ewrop i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed, sefyll dros ryddid y cyfryngau, atgyfnerthu Rheol y Gyfraith yn ein Hundeb a grymuso ein hieuenctid. Dyna pam y cynigiodd wneud 2022 yn Flwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Bydd Ewrop yn parhau i weithredu yn y byd gan ystyried y lles cyffredin. Dyna pam Llywydd von der Leyen wedi ymrwymo i barhau i weithio i annog partneriaid byd-eang i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, yn wyneb y datblygiadau diweddar yn Afghanistan, cyhoeddodd yr arlywydd fwy o gymorth dyngarol i Affghaniaid a nododd bwysigrwydd i Ewrop adeiladu ei galluoedd amddiffyn ei hun.

Mae'r araith ar gael ym mhob iaith yma.

hysbyseb

Cyhoeddiad ar brif lwyddiannau'r von der Leyen Mae'r Comisiwn yn y flwyddyn ddiwethaf ar gael yma

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am hyn pwrpasol wefan.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd