Cysylltu â ni

Cyflogaeth

symud yn rhydd o bobl: Pum gamau gweithredu er budd dinasyddion, twf a chyflogaeth yn yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

abc_011_r1Mae cyd-gyfrifoldeb aelod-wladwriaethau a sefydliadau'r UE i gynnal hawliau dinasyddion yr UE i fyw a gweithio mewn gwlad arall yn yr UE wedi'i danlinellu mewn papur polisi a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn unig. Er mwyn cefnogi ymdrechion aelod-wladwriaethau i wneud hynny, mae papur y Comisiwn yn amlinellu pum cam gweithredu pendant i gryfhau'r hawl i symud yn rhydd, wrth gynorthwyo aelod-wladwriaethau i fedi'r buddion cadarnhaol a ddaw yn ei sgil. Mae'r papur polisi yn egluro hawliau dinasyddion yr UE i symud yn rhydd a mynediad at fuddion cymdeithasol, ac yn mynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gan rai aelod-wladwriaethau mewn perthynas â'r heriau y gall llifau ymfudo eu cynrychioli i awdurdodau lleol.

"Mae'r hawl i symud yn rhydd yn hawl sylfaenol ac mae'n mynd at galon dinasyddiaeth yr UE. Mae mwy na dwy ran o dair o Ewropeaid yn dweud bod symud yn rhydd yn fuddiol i'w gwlad. Mae'n rhaid i ni ei gryfhau a'i ddiogelu," meddai'r Comisiynydd Cyfiawnder Viviane Reding . “Rwy’n ymwybodol o bryderon rhai aelod-wladwriaethau ynghylch camdriniaeth bosibl yn gysylltiedig â llif symudedd. Mae cam-drin yn gwanhau symudiad rhydd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yno i roi help llaw i aelod-wladwriaethau ddelio â heriau o'r fath. Dyna pam heddiw, cyflwynodd y Comisiwn bum cam a fydd yn helpu aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael ag achosion cam-drin posibl a defnyddio arian yr UE ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol yn fwy effeithiol. Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd ar ddiogelu'r hawl i symud yn rhydd. Mae dinasyddion Ewropeaidd yn cyfrif ar hyn. "

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor: "Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i sicrhau bod dinasyddion yr UE yn ymarferol yn gallu arfer eu hawliau i weithio a byw mewn unrhyw wlad yn yr UE. Rhaid i Aelod-wladwriaethau a'r UE weithio gyda'i gilydd i sicrhau eu bod yn rhad ac am ddim. mae rheolau symud yn parhau i sicrhau'r buddion mwyaf posibl i'n dinasyddion ac i'n heconomïau. Mae'r Comisiwn yn cydnabod y gall problemau lleol gael eu creu gan fewnlifiad mawr, sydyn o bobl o wledydd eraill yr UE i ardal ddaearyddol benodol. Er enghraifft, gallant roi straen ar addysg, tai a seilwaith. Felly mae'n barod i ymgysylltu ag aelod-wladwriaethau ac i helpu awdurdodau trefol ac eraill i ddefnyddio Cronfa Gymdeithasol Ewrop i'w llawn raddau. "

hysbyseb

Gyda mwy na 14 miliwn o ddinasyddion yr UE yn preswylio mewn aelod-wladwriaeth arall, symud yn rhydd - neu'r gallu i fyw, gweithio ac astudio unrhyw le yn yr Undeb - yw'r hawl UE sy'n cael ei choleddu fwyaf gan Ewropeaid. Mae gweithwyr yr UE wedi bod yn elwa o’r hawl hon ers gwawr yr Undeb Ewropeaidd, gyda’r egwyddor wedi’i hymgorffori yng Nghytundeb Ewropeaidd cyntaf Rhufain ym 1957.

Mae symudiad rhydd dinasyddion hefyd yn rhan annatod o'r Farchnad Sengl ac yn elfen ganolog o'i lwyddiant: mae'n ysgogi twf economaidd trwy alluogi pobl i deithio, siopa a gweithio ar draws ffiniau a thrwy ganiatáu i gwmnïau recriwtio o gronfa dalent fwy. Mae symudedd llafur rhwng aelod-wladwriaethau yn cyfrannu at fynd i'r afael â chamgymhariadau sgiliau a swyddi yn erbyn cefndir o anghydbwysedd sylweddol ym marchnadoedd llafur yr UE a phoblogaeth sy'n heneiddio.

Yn olaf, mae rheolau symud rhydd yr UE yn cynnwys cyfres o fesurau diogelwch sy'n caniatáu i aelod-wladwriaethau atal camdriniaeth.

hysbyseb

Mae Cyfathrebu heddiw yn dadansoddi effaith dinasyddion symudol yr UE ar systemau lles Aelod-wladwriaethau cynnal. Mae'r dystiolaeth ffeithiol yn awgrymu'n gryf bod y rhan fwyaf o ddinasyddion yr UE sy'n symud i Aelod-wladwriaeth arall yn gwneud hynny i weithio. Maent yn fwy tebygol o fod yn economaidd weithgar na gwladolion ac yn llai tebygol o hawlio budd-daliadau cymdeithasol. Mewn gwirionedd, mae canran dinasyddion symudol yr UE sy'n derbyn budd-daliadau yn gymharol isel, o'i chymharu â gwladolion yr Aelod-wladwriaethau eu hunain a gwladolion nad ydynt yn rhan o'r UE (Atodiad 3). Yn y mwyafrif o Aelod-wladwriaethau mae dinasyddion symudol yr UE yn gyfranwyr net i system les y wlad sy'n cynnal.

Mae'r Cyfathrebu yn nodi'r hawliau a'r rhwymedigaethau sydd gan ddinasyddion yr UE o dan gyfraith yr UE. Mae'n egluro'r amodau y mae'n rhaid i ddinasyddion eu bodloni i fod â hawl i symud yn rhydd, i elwa o gymorth cymdeithasol ac i fudd-daliadau nawdd cymdeithasol. Gan ystyried heriau sydd wedi codi mewn rhai Aelod-wladwriaethau, mae hefyd yn esbonio'r mesurau diogelwch i wrthsefyll cam-drin, twyll a chamgymeriad. Mae hefyd yn amlinellu offerynnau cynhwysiant cymdeithasol sydd ar gael i aelod-wladwriaethau a chymunedau lleol sy'n wynebu pwysau penodol yn ymwneud â mewnlif dinasyddion symudol yr UE.

Er mwyn mynd i'r afael â phryderon yn rhai o aelod-wladwriaethau'r UE ynghylch gweithredu rheolau symud rhydd ar lawr gwlad, mae'r Comisiwn yn nodi pum cam i helpu awdurdodau cenedlaethol a lleol i:

  • Ymladd priodasau cyfleustra: Bydd y Comisiwn yn helpu awdurdodau cenedlaethol i weithredu rheolau'r UE sy'n caniatáu iddynt frwydro yn erbyn cam-drin posibl yr hawl i symud yn rhydd trwy baratoi Llawlyfr ar fynd i'r afael â phriodasau cyfleustra.
  • Cymhwyso rheolau cydgysylltu nawdd cymdeithasol yr UE: Mae'r Comisiwn yn gweithio'n agos gyda'r Aelod-wladwriaethau i egluro'r 'prawf preswylio arferol' a ddefnyddir yn rheolau'r UE ar gydlynu nawdd cymdeithasol (Rheoliad 883 / 2004 / EC) mewn canllaw ymarferol a fydd yn cael ei gynhyrchu erbyn diwedd 2013. Mae meini prawf llym y prawf hwn yn sicrhau mai dim ond ar ôl iddynt symud eu canolfan ddiddordeb i hynny mewn gwirionedd y gall dinasyddion nad ydynt yn gweithio gael mynediad at nawdd cymdeithasol. Nodwch (er enghraifft mae eu teulu yno).
  • Mynd i'r afael â heriau cynhwysiant cymdeithasol: Helpu aelod-wladwriaethau i ddefnyddio Cronfa Gymdeithasol Ewrop ymhellach i fynd i'r afael â chynhwysiant cymdeithasol: O 1 Ionawr 2014, dylid gwario o leiaf 20% o gronfeydd ESF ar hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi ym mhob aelod-wladwriaeth.
  • Hyrwyddo cyfnewid arferion gorau ymhlith awdurdodau lleol: Bydd y Comisiwn yn helpu awdurdodau lleol i rannu gwybodaeth a ddatblygwyd ledled Ewrop i fynd i'r afael yn well â heriau cynhwysiant cymdeithasol. Bydd y Comisiwn yn cynhyrchu erbyn diwedd 2013 astudiaeth yn gwerthuso effaith symud yn rhydd mewn chwe dinas fawr. Bydd yn gwahodd meiri ym mis Chwefror 2014 i drafod heriau a chyfnewid arferion gorau.
  • Sicrhau bod rheolau symud rhydd yr UE yn cael eu gweithredu ar lawr gwlad: bydd y Comisiwn hefyd yn sefydlu modiwl hyfforddi ar-lein erbyn diwedd 2014, mewn cydweithrediad â'r Aelod-wladwriaethau, i helpu staff mewn awdurdodau lleol i ddeall a chymhwyso hawliau symud rhydd dinasyddion yr UE yn llawn. . Heddiw Mae 47% o ddinasyddion yr UE yn dweud bod y problemau y maent yn eu hwynebu pan fyddant yn mynd i fyw mewn gwlad arall yn yr UE yn deillio o'r ffaith nad yw swyddogion mewn gweinyddiaethau lleol yn ddigon cyfarwydd â hawliau symud rhydd dinasyddion yr UE.

Cefndir

20 mlynedd yn ôl, estynnodd Cytundeb Maastricht yr hawl i symud yn rhydd i holl ddinasyddion yr UE, ni waeth a ydyn nhw'n economaidd weithgar ai peidio. Mae'r rheolau a'r amodau penodol sy'n berthnasol i symud yn rhydd a phreswylio wedi'u nodi mewn Cyfarwyddeb y cytunwyd arni gan aelod-wladwriaethau yn 2004 (2004 / 38 / EC).

I 56% o ddinasyddion Ewropeaidd, symudiad rhydd yw cyflawniad mwyaf cadarnhaol yr Undeb Ewropeaidd. Yn wir, mae mwy a mwy o Ewropeaid yn elwa o'r hawl hon ac yn byw mewn Aelod-wladwriaeth arall o'r UE: ar ddiwedd 2012, roedd 14.1 miliwn o ddinasyddion yn byw mewn aelod-wladwriaeth heblaw eu gwlad eu hunain. Mewn arolygon Eurobarometer, mae mwy na dwy ran o dair o Ewropeaid (67%) o'r farn bod gan symud rhydd pobl yn yr UE fuddion economaidd i'w gwlad (gweler Atodiad 1).

Mae gan bob dinesydd o'r UE yr hawl i fyw mewn gwlad arall yn yr UE am hyd at dri mis heb unrhyw amodau na ffurfioldebau. Mae'r hawl i breswylio am fwy na thri mis yn ddarostyngedig i rai amodau, yn dibynnu ar statws yr unigolyn yn y wlad sy'n cynnal yr UE (gweler MEMO / 13 / 1041 am fanylion pellach).

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd - mudiad rhydd yr UE

symudiad rhydd gweithwyr

Hafan Viviane Reding

Dilynwch Viviane Reding ar Twitter: @VivianeRedingEU

Gwefan László Andor

Dilynwch László Andor ar Twitter

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

Tanysgrifiwch i gylchlythyr e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant.

Economi

Lleihau diweithdra: Esboniwyd polisïau'r UE

cyhoeddwyd

on

Ar ôl i ddiweithdra yn yr UE gynyddu’n raddol ers 2013, arweiniodd pandemig COVID-19 at gynnydd yn 2020. Darganfyddwch sut mae’r UE yn gweithio i leihau diweithdra ac ymladd tlodi.

Er bod amodau marchnad lafur yr UE a hawliau gweithwyr wedi gwella’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r frwydr yn erbyn diweithdra a chanlyniadau’r Argyfwng COVID parhau i fod yn heriau i'r Undeb Ewropeaidd trwy weithio tuag at swyddi o safon ac a Ewrop sy'n gynhwysol yn gymdeithasol.

Cael gwybod mwy am sut mae'r UE yn amddiffyn swyddi a gweithwyr y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Gwnaed ymdrechion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys helpu pobl ifanc i ddod i mewn i'r farchnad lafur, brwydro yn erbyn diweithdra tymor hir, uwchraddio sgiliau, a hwyluso symudedd gweithwyr yn yr UE.

cyfradd diweithdra UE

Ym mis Ebrill 2021, y cyfradd ddiweithdra ym mharth yr ewro oedd 8%, i lawr o 8.1% ym mis Mawrth 2021 ac i fyny o 7.3% ym mis Ebrill 2020.

hysbyseb

Cymwyseddau UE yn erbyn aelod-wladwriaethau

Mae gwledydd yr UE yn dal i fod yn bennaf gyfrifol am bolisïau cyflogaeth a chymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r UE yn ategu ac yn cydlynu gweithredoedd yr aelod-wladwriaethau ac yn hyrwyddo rhannu arferion gorau.

Yn ôl erthygl naw o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, dylai'r UE ystyried yr amcan o lefel uchel o gyflogaeth wrth ddiffinio a gweithredu ei holl bolisïau a gweithgareddau.

hysbyseb

Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd 

Yn 1997 sefydlodd gwledydd yr UE set o amcanion a thargedau cyffredin ar gyfer polisi cyflogaeth i frwydro yn erbyn diweithdra a chreu mwy a gwell swyddi yn yr UE. Gelwir y polisi hwn hefyd yn Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd (EES).

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn monitro ac yn gweithredu'r strategaeth drwy'r Semester Ewropeaidd, cylch blynyddol o gydlynu polisïau economaidd a chyflogaeth ar lefel yr UE.

Caiff y sefyllfa gymdeithasol a chyflogaeth yn Ewrop ei gwerthuso yng nghyd-destun Semester yr UE ac mae'n seiliedig ar y Canllawiau Cyflogaeth, blaenoriaethau a thargedau cyffredin ar gyfer polisïau cyflogaeth cenedlaethol. Er mwyn helpu gwledydd yr UE i symud ymlaen, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi argymhellion sy'n benodol i wlad, yn seiliedig ar eu cynnydd tuag at bob nod.

Sut mae'n cael ei ariannu

Daeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yw prif offeryn Ewrop i sicrhau cyfleoedd gwaith tecach i bawb sy'n byw yn yr UE: gweithwyr, pobl ifanc a phawb sy'n chwilio am swydd.

Cynigiodd Senedd Ewrop gynyddu cyllid yn cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027. Mae fersiwn newydd y gronfa, a elwir yn Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (ESF +), gyda chyllideb o € 88 biliwn, yn canolbwyntio ar addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes, ynghyd â mynediad cyfartal i gyflogaeth o safon, cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi.

Nod y Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EaSI) yw helpu i foderneiddio polisïau cyflogaeth a chymdeithasol, gwella mynediad i gyllid ar gyfer mentrau cymdeithasol neu bobl agored i niwed sy'n dymuno sefydlu micro-gwmni ac i hyrwyddo symudedd llafur drwy'r Rhwydwaith EURES. Mae'r Rhwydwaith Swyddi Ewropeaidd yn hwyluso symudedd trwy ddarparu gwybodaeth i gyflogwyr a cheiswyr gwaith ac mae hefyd yn cynnwys cronfa ddata o swyddi gwag a chymwysiadau ledled Ewrop.

Daeth Cronfa Addasiad Globaleiddio Ewropeaidd (EGF) yn cefnogi gweithwyr sy'n colli eu swyddi oherwydd globaleiddio, gan y gall cwmnïau gau neu symud eu cynhyrchiad i wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, neu'r argyfwng economaidd ac ariannol, wrth ddod o hyd i waith newydd neu sefydlu eu busnesau eu hunain.

Daeth Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig (FEAD) yn cefnogi mentrau'r wladwriaeth i ddarparu bwyd, cymorth sylfaenol a gweithgareddau cynhwysiant cymdeithasol i'r rhai mwyaf difreintiedig.

Mae'r fersiwn wedi'i diweddaru o Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy yn uno nifer o gronfeydd a rhaglenni sy'n bodoli eisoes (yr ESF, yr EaSI, y FEAD, y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid), gan gyfuno eu hadnoddau a darparu cefnogaeth fwy integredig a thargededig i ddinasyddion.

Ymladd diweithdra ymysg pobl ifanc

Ymhlith mesurau'r UE i gombat diweithdra ymhlith pobl ifanc yw'r Gwarant Ieuenctid, ymrwymiad gan aelod-wladwriaethau i sicrhau bod yr holl bobl ifanc o dan 30 oed yn derbyn cynnig cyflogaeth o ansawdd da, addysg barhaus, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth o fewn pedwar mis i ddod yn ddi-waith neu adael addysg ffurfiol. Cefnogir gweithredu'r Warant Ieuenctid gan fuddsoddiad yr UE, trwy'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid.

Daeth Corfflu Undeb Ewropeaidd yn caniatáu i bobl ifanc wirfoddoli a gweithio mewn prosiectau sy'n gysylltiedig â chydlyniad ledled Ewrop. Y Eich llwyfan swyddi EURES cyntaf yn helpu pobl ifanc 18 i 35, ac sydd â diddordeb mewn ennill profiad proffesiynol dramor, dod o hyd i leoliad gwaith, hyfforddeiaeth neu brentisiaeth.

Sgiliau cywir, swydd gywir

Drwy hyrwyddo a gwella caffael sgiliau, gwneud cymwysterau'n fwy cymaradwy a darparu gwybodaeth am y galw am sgiliau a swyddi, mae'r UE yn cefnogi pobl i ddod o hyd i swyddi o ansawdd da a gwneud dewisiadau gyrfa gwell.

Daeth Sgiliau Newydd Agenda ar gyfer Ewrop, sy'n cael ei lansio yn 2016, yn cynnwys mesurau 10 i sicrhau bod yr hyfforddiant a'r cymorth cywir ar gael i bobl ac i adolygu nifer o offer presennol, fel fformat Europass ar ffurf CV Ewropeaidd).

Her diweithdra hirdymor

Mae diweithdra hirdymor, pan fydd pobl yn ddi-waith am fwy na mis 12, yn un o achosion tlodi parhaus. Mae'n parhau uchel iawn mewn rhai o wledydd yr UE ac yn dal i gyfrif am bron i 50% o gyfanswm y diweithdra.

Er mwyn integreiddio'n well y di-waith hirdymor yn y farchnad lafur, mabwysiadodd gwledydd yr UE argymhellion: maent yn annog cofrestru di-waith tymor hir gyda gwasanaeth cyflogaeth, asesiad manwl unigol i nodi eu hanghenion, yn ogystal â chynllun wedi'i deilwra i ddod â nhw'n ôl i'r gwaith (cytundeb integreiddio swydd). Byddai ar gael i unrhyw un sy'n ddi-waith am 18 mis neu fwy.

Mae absenoldeb hirdymor o'r gwaith yn aml yn arwain at ddiweithdra ac at weithwyr sy'n gadael y farchnad lafur yn barhaol. Cadw ac ailintegreiddio gweithwyr i'r gweithle sy'n dioddef o anafiadau neu broblemau iechyd cronig, yn 2018, a luniodd Senedd Ewrop set o mesurau i aelod-wladwriaethau weithio arnynt, fel gwneud gweithleoedd yn fwy addasadwy trwy raglenni datblygu sgiliau, sicrhau amodau gweithio hyblyg a darparu cefnogaeth i weithwyr (gan gynnwys hyfforddiant, mynediad at seicolegydd neu therapydd).

Hyrwyddo symudedd gweithwyr

Gall ei gwneud yn haws i bobl weithio mewn gwlad arall helpu i fynd i'r afael â diweithdra. Mae gan yr UE set o reolau cyffredin i ddiogelu pobl hawliau cymdeithasol yn ymwneud â diweithdra, salwch, mamolaeth / tadolaeth, budd-daliadau teulu ac ati wrth symud o fewn Ewrop. Rheolau ar y postio o weithwyr sefydlu egwyddor yr un cyflog am yr un gwaith yn yr un gweithle.

Cael gwybod mwy am beth mae'r UE yn ei wneud ynghylch effaith globaleiddio ar gyflogaeth.

Darganfyddwch fwy am bolisïau cymdeithasol yr UE

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Economi

Mae prinder llafur yn Hwngari yn arwain y llywodraeth i chwilio am weithwyr dramor

cyhoeddwyd

on

Mae'r llywodraeth sydd fel arfer yn amharod i fewnfudwyr yn Budapest yn chwilio am dramorwyr i helpu gyda phrinder y llafurlu, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Dywedodd gweinidog tramor Hwngari y bydd cwmnïau’n cael recriwtio gweithlu medrus o wledydd y tu allan i’r UE. Cefnogodd Peter Szijjarto, y gweinidog tramor, y symudiad trwy ddweud y bydd hyn yn helpu gyda tharged twf 5.5% Hwngari a osodwyd ar gyfer eleni.

Er enghraifft, un sector sy'n cael ei daro gan brinder llafur yw'r diwydiant lletygarwch yn Hwngari sydd wedi lleisio pryderon cryf yn ddiweddar am ddiffyg cogyddion a staff glanhau. Dywedodd Tamás Flesch, pennaeth Cymdeithas Gwesty a Bwyty Hwngari yn ystod cyfweliad bod perchnogion gwestai yn Budapest yn mynd i drafferth fawr i sicrhau'r gweithlu mawr ei angen, gan gynnig esiampl rheolwr gwestai angen glanhau ystafelloedd eu hunain.

hysbyseb

Mae llawer o wledydd eraill yng nghanol a dwyrain Ewrop wedi bod yn cael trafferth gyda phrinder gweithlu yng nghanol adferiad economaidd cyflymach na'r disgwyl yn dilyn y cyfyngiadau pandemig.

Mae'r llywodraeth yn Budapest wedi bod yn amharod hyd yn hyn i agor ei drysau i dramorwyr yng nghanol polisïau gwrth-fewnfudwyr y Prif Weinidog Viktor Orban sydd wedi sbarduno gwrthdaro mynych â'r Undeb Ewropeaidd.

Sector arall lle mae prinder llafur Hwngari yn gwneud i'w phresenoldeb deimlo yw amaethyddiaeth. Mae ffermwyr Hwngari yn brwydro i ddod o hyd i ddigon o weithwyr i gynaeafu eu ffrwythau a'u llysiau, gyda gwerth mwy na 190 miliwn ewro o nwyddau yn cael eu dinistrio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

hysbyseb

Cred arbenigwyr mai'r ffordd orau o ddenu pobl i weithio ar ffermydd yw cynyddu cyflogau. Maent yn credu y bydd angen o leiaf ddegawd ar y diwydiant i wella ar ôl colli swyddi ac ailgyfeirio ei hun i ffordd newydd o wneud busnes.

Ac mae'n debyg mai'r sector mwyaf syndod y mae prinder gweithlu yn Hwngari yn effeithio arno yw manwerthu ar-lein. Mae'r argyfwng llafur yn cyfyngu ar e-fasnach, gyda llawer o siopau ar-lein yn cael eu gorfodi i atal hysbysebu ar-lein oherwydd na allant ymdopi â galw uwch. Mae Kristof Gal, sylfaenydd Klikkmarketing, cwmni marchnata ar-lein wedi'i leoli yn Budapest, yn amcangyfrif y gallai'r broblem hon effeithio ar rhwng 30 a 40% o siopau ar-lein.

Dywedodd Szijjarto fod deddfwriaeth newydd, gan gynnwys ar weithwyr dros dro, yn anelu at "helpu i ailgychwyn yr economi yn gyflym, i fod y cyflymaf i ailgychwyn yn Ewrop".

Gan fod economi Hwngari yn gwneud yn well na’r disgwyl yn chwarter cyntaf eleni er gwaethaf mesurau cloi coronafirws, cyhoeddodd y llywodraeth yn Budapest fesurau eraill gan gynnwys lleddfu beichiau biwrocrataidd ar fentrau bach a chanolig yn ogystal â benthyciadau rhad i helpu cwmnïau Hwngari i ehangu dramor. neu fuddsoddi mewn prosiectau gwyrdd.

Mae’r llywodraeth yn Budapest wedi cael ei beirniadu dro ar ôl tro gan yr UE am ei safiad ynglŷn ag ymfudwyr, ymosodiadau ar ryddid y wasg ac yn erbyn y gymuned LGBT. Yn flaenorol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop wedi lansio gweithred "rheol cyfraith" yn erbyn Hwngari ynghylch rhyddid sifil. Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd symud ymlaen gyda chamau cyfreithiol, a hyd yn oed wrthod mynediad i Hwngari i gynllun adfer pandemig Covid-750 € 19bn, os nad yw llywodraeth Orban yn gwrthdroi cwrs.

Parhau Darllen

Cyflogaeth

Dim ond 5% o gyfanswm y ceisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir a gyflwynwyd yn y chwarter cyntaf a ddaeth gan ddinasyddion yr UE, dengys data

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffigurau a ryddhawyd gan Swyddfa Gartref y DU yn rhoi syniad o sut y bydd system fewnfudo newydd Prydain ar ôl Brexit yn effeithio ar nifer o ddinasyddion yr UE sy'n dod i'r DU i weithio. Rhwng Ionawr 1 a Mawrth 31 eleni gwnaeth dinasyddion yr UE 1,075 o geisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir, gan gynnwys y fisa iechyd a gofal, sef 5% yn unig o gyfanswm yr 20,738 o geisiadau am y fisâu hyn.

Dywedodd yr Arsyllfa Ymfudo ym Mhrifysgol Rhydychen: “Mae'n dal yn rhy gynnar i ddweud pa effaith y bydd y system fewnfudo ar ôl Brexit yn ei chael ar niferoedd a nodweddion pobl sy'n dod i fyw neu weithio yn y DU. Hyd yn hyn, mae ceisiadau gan ddinasyddion yr UE o dan y system newydd wedi bod yn isel iawn ac yn cynrychioli ychydig y cant yn unig o gyfanswm y galw am fisas y DU. Fodd bynnag, gall gymryd peth amser i ddarpar ymgeiswyr neu eu cyflogwyr ddod yn gyfarwydd â'r system newydd a'i gofynion. "

Mae'r data hefyd yn dangos bod nifer y gweithwyr gofal iechyd mudol sy'n dod i weithio yn y DU wedi codi i'r lefelau uchaf erioed. Defnyddiwyd 11,171 o dystysgrifau nawdd ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod chwarter cyntaf eleni. Mae pob tystysgrif yn cyfateb i weithiwr mudol. Ar ddechrau 2018, roedd 3,370. Roedd bron i 40 y cant o'r holl geisiadau fisa gwaith medrus ar gyfer pobl yn y sector iechyd a gwaith cymdeithasol. Erbyn hyn mae mwy o ddeiliaid fisa gofal iechyd mudol yn y DU nag ar unrhyw adeg ers i'r cofnodion ddechrau yn 2010. Er bod nifer y trwyddedau noddwr ar gyfer fisâu gofal iechyd wedi gostwng i 280 yn ystod y cyfnod cloi cyntaf y llynedd, mae wedi parhau i godi ers hynny, patrwm sydd ni effeithiwyd arno gan y trydydd cloi i lawr y gaeaf hwn.

hysbyseb

I'r gwrthwyneb, mae'r sectorau TG, addysg, cyllid, yswiriant, proffesiynol, gwyddonol a thechnegol i gyd wedi gweld gostyngiad yn nifer yr ymfudwyr a gyflogwyd hyd yma eleni, er gwaethaf ralio yn ystod ail hanner 2020. Mae nifer y gweithwyr TG mudol yn dal i fodoli. yn sylweddol is na lefelau cyn-Covid. Yn chwarter cyntaf 2020 cyhoeddwyd 8,066 o fisâu gwaith medrus yn y sector TG, ar hyn o bryd mae 3,720. Mae nifer y gweithwyr proffesiynol mudol a gweithwyr gwyddonol a thechnegol hefyd wedi gostwng ychydig yn is na'r lefelau cyn-Covid.

Dywedodd yr arbenigwr fisa Yash Dubal, Cyfarwyddwr Cyfreithwyr AY & J: “Mae'r data'n dangos bod y pandemig yn dal i effeithio ar symudiad pobl sy'n dod i'r DU i weithio ond mae'n rhoi arwydd y bydd y galw am fisas gwaith medrus i weithwyr y tu allan i'r UE parhau i dyfu ar ôl i deithio gael ei normaleiddio. Mae diddordeb arbennig mewn swyddi TG Prydain gan weithwyr yn India nawr ac rydym yn disgwyl gweld y patrwm hwn yn parhau. ”

Yn y cyfamser mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi ymrwymiad i alluogi symudiad cyfreithlon pobl a nwyddau i gefnogi ffyniant economaidd, wrth fynd i'r afael â mudo anghyfreithlon. Fel rhan o'i Chynllun Cyflawni Canlyniadau ar gyfer eleni mae'r adran hefyd yn addo 'bachu cyfleoedd gadael yr UE, trwy greu ffin fwyaf effeithiol y byd i gynyddu ffyniant y DU a gwella diogelwch', wrth gydnabod y gall incwm y mae'n ei gasglu o ffioedd fisa ostwng oherwydd llai o alw.

hysbyseb

Mae'r ddogfen yn ailadrodd cynllun y Llywodraeth i ddenu'r "mwyaf disglair a gorau i'r DU".

Dywedodd Dubal: “Er nad yw’r ffigurau sy’n ymwneud â fisâu ar gyfer gweithwyr TG a’r rheini yn y sectorau gwyddonol a thechnegol yn arddel yr ymrwymiad hwn, mae’n ddyddiau cynnar o hyd i’r system fewnfudo newydd ac mae’r pandemig wedi cael effaith ddwys ar deithio rhyngwladol. O'n profiad yn helpu i hwyluso fisas gwaith i ymfudwyr, mae galw cynyddol a fydd yn cael ei wireddu dros y 18 mis nesaf. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd