Cysylltu â ni

Trosedd

Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithredu i frwydro yn erbyn llurgunio organau rhywiol merched

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

dim-drais-merchedAr achlysur y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod, 25 Tachwedd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw wedi cyhoeddi - mewn papur strategaeth - ymgyrch newydd i frwydro yn erbyn anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) yn yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Credir bod yr arfer, a gydnabyddir yn rhyngwladol fel torri hawliau dynol menywod ac fel math o gam-drin plant, wedi effeithio ar 500,000 o ddioddefwyr yn yr UE yn unig, a mwy na 125 miliwn ledled y byd. Er mwyn brwydro yn erbyn FGM, bydd y Comisiwn yn gwneud defnydd llawn o arian yr UE yn y dyfodol i helpu i atal yr arfer; gwella cefnogaeth i ddioddefwyr; cefnogi ymarferwyr iechyd, yn ogystal â gorfodi deddfau gwrth-FGM yn genedlaethol; a gwella amddiffyniad o dan reolau lloches yr UE ar gyfer menywod sydd mewn perygl. Mae'r Comisiwn a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd hefyd wedi ymrwymo i hyrwyddo dileu FGM ledled y byd trwy ddeialog ddwyochrog ac amlochrog. Yn olaf, bydd y Comisiwn yn annog mwy o ymchwil i nifer y menywod a'r merched sydd mewn perygl. Mae'r cynllun gweithredu heddiw yn ddilyniant i'r ymgynghoriad cyhoeddus ar FGM a lansiwyd gan y Comisiwn ym mis Mawrth (IP / 13 / 189).

“Yn gynharach eleni, ymunodd y Comisiwn Ewropeaidd ag ymgyrchwyr ysbrydoledig i alw am ddim goddefgarwch ar gyfer anffurfio organau cenhedlu benywod,” meddai’r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "Heddiw rydym yn cyflawni. Mewn cynllun gweithredu mae’r Comisiwn yn ailadrodd ein hymrwymiad i frwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod a dileu FGM, yn yr UE ac ar lefel fyd-eang. Ond gadewch i ni fod yn glir: ni all y Comisiwn wneud hynny ar ei ben ei hun. Byddwn yn gweithio law yn llaw ag aelod-wladwriaethau, y Cenhedloedd Unedig, cyrff anllywodraethol a chyda'r cymudwyr yr effeithir arno. Rwy'n argyhoeddedig y byddwn gyda'n gilydd yn gallu traddodi anffurfio organau cenhedlu benywod i hanes. "

"Mae dim goddefgarwch ar gyfer anffurfio organau cenhedlu benywod yn bolisi y mae'r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo iddo trwy gydol ei gamau allanol. Rydym yn ymgysylltu â gwledydd partner ledled y byd i weithio tuag at ddileu'r ddeddf hon sy'n torri hawliau menywod a merched ac yn eu niweidio. Mae mabwysiadu'r strategaeth hon heddiw yn arddangosiad o'n cyd-ymrwymiad. Defnyddir offer ac adnoddau'r UE, gwleidyddol ac economaidd, i hyrwyddo mentrau a chefnogi deddfau i helpu i greu byd lle na fydd yn rhaid i unrhyw ferch wynebu hyn arfer creulon ac annioddefol, "meddai'r Uchel Gynrychiolydd ar gyfer Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Catherine Ashton.

hysbyseb

Mae cyfathrebu polisi heddiw gan y Comisiwn yn nodi cyfres o gamau gweithredu i weithio tuag at ddileu FGM, gan gynnwys:

 1. Gwell dealltwriaeth o'r ffenomen: datblygu dangosyddion (trwy'r Sefydliad Ewropeaidd ar Gydraddoldeb Rhywiol ac ar lefel genedlaethol) i ddeall yn well niferoedd menywod a merched yr effeithir arnynt gan anffurfio, ac sydd mewn perygl o gael eu hanffurfio;
 2. atal FGM a chymorth i ddioddefwyr: defnyddio cyllid yr UE (megis rhaglen Daphne yr UE, rhaglen Dysgu Lieflong ac Ieuenctid ar Waith a chronfa Lloches ac Ymfudo yn y dyfodol) i gefnogi gweithgareddau i atal FGM, codi ymwybyddiaeth o'r broblem, grymuso menywod a merched mudol, a hyfforddi gweithwyr iechyd proffesiynol a'r rhai sy'n gweithio gyda dioddefwyr. Yn ystod 2013, dosbarthodd y Comisiwn € 2.3 miliwn i brosiectau sy'n ymladd FGM yn benodol (gweler yr enghreifftiau yn atodiad 1);
 3. erlyn yn fwy effeithiol gan aelod-wladwriaethau: cefnogi gorfodi'r cyfreithiau cenedlaethol presennol sy'n gwahardd FGM drwy ddadansoddi cyfreithiau troseddol ac achosion llys a ddygwyd hyd yn hyn, lledaenu deunydd hyfforddi ar gyfer ymarferwyr cyfreithiol, a gorfodi hawliau dioddefwyr i gymorth arbenigol fel o dan gyfraith yr UE;
 4. amddiffyn menywod sydd mewn perygl ar diriogaeth yr UE: sicrhau bod rheolau lloches yr UE yn cael eu gweithredu'n gywir (yn benodol y Gyfarwyddeb Cymwysterau ddiwygiedig a'r Gyfarwyddeb Gweithdrefnau Lloches) i warantu amddiffyniad menywod mewn perygl, codi ymwybyddiaeth gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda lloches ac annog aelod-wladwriaethau i ailsefydlu plant a menywod sydd mewn perygl trwy ddarparu cymorth drwy'r Gronfa Ffoaduriaid Ewropeaidd a'r Gronfa Lloches a Mewnfudo yn y dyfodol, a;
 5. gweithio i ddileu FGM ar lefel fyd-eang: mynd i'r afael â FGM mewn deialogau dwyochrog â gwledydd partner perthnasol, gan weithio gyda'r Undeb Affricanaidd ac yn y Cenhedloedd Unedig i hyrwyddo mentrau byd-eang yn erbyn FGM, eirioli dros well deddfwriaeth genedlaethol a chefnogi mentrau cymdeithas sifil mewn gwledydd yr effeithir arnynt, hyfforddiant ac arweiniad i staff mewn dirprwyaethau'r UE ar faterion sy'n gysylltiedig â FGM.

Er mwyn sicrhau bod y camau gweithredu amrywiol yn cael eu dilyn a'u bod yn parhau ar yr agenda brawf yn barhaus, mae'r Comisiwn hefyd wedi ymrwymo i fonitro a phwyso a mesur cynnydd yn flynyddol o amgylch 6 Chwefror: Diwrnod Rhyngwladol Goddefgarwch ar gyfer FGM.

Cefndir

hysbyseb

Mae anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) yn cynnwys yr holl weithdrefnau sy'n cynnwys tynnu organau rhywiol benywaidd yn rhannol neu'n gyfan gwbl neu anaf arall i organau cenhedlu benywaidd am resymau anfeddygol, fel y'u diffinnir gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

Cynhelir FGM am resymau diwylliannol, crefyddol a / neu gymdeithasol ar ferched ifanc rhwng babandod ac oedran 15. Mae FGM yn ffurf ar fath o gam-drin plant a thrais yn erbyn menywod a merched; mae ganddo ganlyniadau corfforol a seicolegol difrifol yn y tymor byr a'r tymor hir.

Yn y gwledydd UE lle mae menywod sy'n ddioddefwyr neu ferched a menywod sydd mewn perygl o gael FGM yn byw, mae'r arfer yn digwydd yn bennaf yn ystod arhosiad yn y wlad wreiddiol, ond mae arwyddion hefyd bod FGM yn digwydd yn nhiriogaeth yr UE.

A adroddiad diweddar canfu'r Sefydliad Ewropeaidd dros Gydraddoldeb Rhywiol (EIGE) fod yna ddioddefwyr, neu ddioddefwyr posibl FGM, mewn o leiaf 13 o wledydd yr UE: Awstria, Gwlad Belg, Denmarc, yr Almaen, Sbaen, y Ffindir, Ffrainc, Iwerddon, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Portiwgal, Sweden a'r DU. Fodd bynnag, tynnodd sylw hefyd at yr angen am ddata trylwyr fel sail i fynd i'r afael â'r broblem.

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd 'Strategaeth ar gyfer cydraddoldeb rhwng menywod a dynion 2010-2015' ar 21 Medi 2010, gan nodi cyfres o flaenoriaethau ar gyfer cydraddoldeb rhyw, gan gynnwys dod â thrais ar sail rhyw i ben. Roedd y strategaeth yn cynnwys cyfeiriad penodol at frwydro yn erbyn FGM. Ar 6 Chwefror 2013 sef y Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Llurgunio Organau Rhywiol Merched, cadarnhaodd y Comisiwn Ewropeaidd ei ymrwymiad cryf i ddileu'r arfer hynod niweidiol hwn (MEMO / 13 / 67).

Ar 6 Mawrth 2013, ymunodd yr Is-Lywydd Reding a'r Comisiynydd Cecilia Malmström ag ymgyrchwyr hawliau dynol i alw am ddim goddefgarwch i FGM mewn digwyddiad bwrdd crwn lefel uchel i drafod sut y gall yr Undeb Ewropeaidd helpu aelod-wladwriaethau i ddileu'r arfer (IP / 13 / 189). Cyhoeddodd y Comisiwn € 3.7 miliwn mewn cyllid i gefnogi gweithgareddau aelod-wladwriaethau i godi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod a € 11.4m arall i gyrff anllywodraethol ac eraill sy'n gweithio gyda dioddefwyr. Hefyd lansiodd a ymgynghoriad cyhoeddus ar fynd i'r afael â FGM, y mae ei ganlyniadau wedi helpu i baratoi polisi heddiw Cyfathrebu.

Bydd dileu FGM yn gofyn am ystod o gamau gweithredu sy'n canolbwyntio ar gasglu data, atal, amddiffyn merched sydd mewn perygl, erlyn troseddwyr a darparu gwasanaethau i ddioddefwyr, medd yr adroddiad. Gall dioddefwyr FGM ddibynnu ar amddiffyniad o dan Gyfarwyddeb Hawliau Dioddefwyr yr UE, a fabwysiadwyd ar 4 Hydref 2012, sy'n cyfeirio'n benodol at FGM fel math o drais ar sail rhywedd (IP / 12 / 1066).

Ond er bod gan bob aelod-wladwriaeth ddarpariaethau cyfreithiol ar waith i erlyn y rhai sy'n cyflawni FGM, naill ai o dan gyfreithiau troseddol cyffredinol neu benodol, mae erlyniadau yn brin iawn. Mae hyn o ganlyniad i wahaniaethau yn canfod achosion, casglu tystiolaeth ddigonol, amharodrwydd i riportio trosedd ac, yn anad dim, diffyg gwybodaeth am anffurfio organau cenhedlu benywaidd.

Nododd adroddiad ar wahân gan EIGE gyfres o arferion da o naw aelod-wladwriaeth wrth frwydro yn erbyn FGM, fel:

 1. Prosiect Iseldiroedd i atal FGM trwy ddod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, yr heddlu, ysgolion, gwasanaethau amddiffyn plant a sefydliadau mudol ynghyd;
 2. sefydliad Ffrengig sy'n canolbwyntio ar ddwyn erlyniadau mewn achosion o FGM trwy weithredu fel 'plaid sifil' mewn treialon, a;
 3. gwasanaeth iechyd arbenigol yn y DU gyda chlinigau 15 sy'n darparu ar gyfer anghenion penodol menywod yr effeithir arnynt gan FGM.

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd - Rhoi terfyn ar drais ar sail rhywedd

Adroddiad gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw - Anffurfio organau cenhedlu benywod yn yr UE a Chroatia

Taflenni ffeithiau cenedlaethol gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw - Anffurfio organau cenhedlu benywod yn yr UE a Chroatia

Hafan yr Is-Lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE

Facebook: Anfonwch eich 'Lluniau Dim Goddefgarwch'

Hashtag Twitter: #zeroFGM

Dilynwch yr Is-Lywydd ar Twitter

@VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter

@EU_Justice

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

 • 22 chwiliad tŷ
 • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
 • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd