Cysylltu â ni

Frontpage

Etholiadau ASE: Pam mae angen i bleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd 2014?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Justina-Vitkauskaite-BernardGan ASE Justina Vitkauskaite Bernard, aelod o Grŵp ALDE, plaid Darbo o Lithwania (Yn y llun)

Mae'r etholiadau Ewropeaidd yn agosáu, dim ond chwe mis sydd ar ôl o'n blaenau cyn y bydd dinasyddion yr UE yn pleidleisio. Bydd yr wyth etholiad uniongyrchol i Senedd Ewrop yn cael eu cynnal rhwng 22 a 25 Mai 2014 ar draws pob un o’r 28 aelod-wladwriaeth. Mae'r etholiadau hyn yn unigryw yn hanes y bleidlais: maent yn cael eu cynnal mewn amgylchedd o Ewrosgeptiaeth gynyddol; mewn cyfnod lle gwelwn gynnydd pleidiau gwrth-Ewropeaidd a pesimistiaeth etholiadol ddigynsail a achosir gan argyfyngau economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol a dirwasgiad yn yr UE.

Yn rhannol oherwydd y rhesymau hyn, gall yr etholiadau Ewropeaidd yn 2014 fod yn hanfodol i'r UE. Gallant ddod yn brawf ar gyfer canfyddiad y cyhoedd o'r UE. Yn anffodus nid yw canfyddiad y cyhoedd o'r UE eisoes yn gadarnhaol iawn ar draws yr aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd. Mae anfodlonrwydd gyda'r pleidiau gwleidyddol yn tyfu. Mae pesimistiaeth gyhoeddus hefyd: nid yw pobl yn credu mwyach y gall pleidleisio yn etholiadau EP gael effaith gadarnhaol ar eu bywyd. Neu na fydd peidio â phleidleisio yn arwain at unrhyw ganlyniadau negyddol i'w dyfodol. Am y rhesymau hyn heddiw mae'n rhaid i'r UE weithredu a chymryd y cyfle i ddweud wrth ei ddinasyddion pam mae angen iddynt bleidleisio yn yr etholiadau Ewropeaidd. Ac mae yna nifer o ddadleuon cymhellol dros hyn.

hysbyseb

Yn gyntaf oll, mae pleidlais yn yr etholiadau Ewropeaidd yn bwysig iawn ar gyfer cefnogi cyfanrwydd yr UE a'r gwerthoedd Ewropeaidd ymhlith yr aelod-wladwriaethau. Mae pob dinesydd o'r UE yn gwybod sut mae eu bywyd wedi cael ei newid ers i'w aelod-wladwriaethau ymuno â'r UE. Mae'r broses o integreiddio Ewropeaidd a'r esgyniad i'r UE wedi cael effaith sylweddol ar fywyd beunyddiol y dinasyddion. Mae arolygon barn diweddar yn dangos bod mwyafrif dinasyddion yr UE yn mynegi barn gadarnhaol am esgyniad eu Aelod-wladwriaethau i'r UE. O ran y Lithwaniaid, mynegodd 80% o'r ymatebwyr farn gadarnhaol am esgyniad Lithwania i'r UE. Yn gyffredinol, mae'r broses o dderbyn ac integreiddio gwleidyddol ac economaidd i'r UE wedi gwneud bywyd dinasyddion yn well ac wedi eu huno yn eu hamrywiaeth. Ac mae'r gwerthoedd Ewropeaidd bob amser wedi chwarae rhan bwysig ar y llwybr integreiddio hwn.

Gwerthoedd democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, hawliau dynol, rhyddid a gwerth arian sengl yw craidd cyfanrwydd yr UE. Ni ddylid tanseilio'r gwerthoedd Ewropeaidd hyn gan anfodlonrwydd dinasyddion Ewropeaidd â'r argyfwng economaidd presennol y mae'r UE yn mynd drwyddo nawr. I'r gwrthwyneb, dylai'r gwerthoedd Ewropeaidd gael eu cefnogi, eu hyrwyddo a'u lledaenu'n eang gan gyfranogiad y dinesydd yn etholiadau Senedd Ewrop 2014. Dylai etholiadau 2014 ddod yn gyfle i ddinasyddion gael eu cynnull a'u hannog i fynegi eu cefnogaeth i UE. gwerthoedd ac uniondeb yr UE yn yr amseroedd anodd hyn i'r UE.

Yn ail, ni ddylai dinasyddion Ewrop danamcangyfrif rôl a phwysigrwydd Senedd Ewrop. Mae cymwyseddau Senedd Ewrop yn eang ac yn arwyddocaol. Gellir eu rhannu'n dri phrif faes: deddfwriaethol, cyllidebol a rheolaeth ar y prosesau democrataidd. Mae mabwysiadu deddfwriaeth gymunedol, pŵer cyllidebol a phrosesau democrataidd y tu mewn i bob Aelod-wladwriaeth yn cael effaith uniongyrchol ar bob dinesydd o'r UE.

hysbyseb

Mae pawb yn poeni am faterion fel diweithdra, datrys yr argyfwng economaidd, dyfodol ardal yr ewro, diwygiadau i'r polisi amaethyddol cyffredin, pris gwasanaethau symudol a rhyngrwyd ac ati. Mae pob dinesydd yn cydnabod y newidiadau cadarnhaol yn eu bywyd ond yn aml nid ydynt yn gwybod pa rôl aruthrol y mae Senedd Ewrop yn ei chwarae yn y prosesau hyn. Mae gwaith Senedd Ewrop yn parhau i fod yn anweledig i lawer o ddinasyddion ond ni ddylid amau ​​ei effaith. Trafodir heriau bywydau dinasyddion yn y sefydliad hwn yn ddyddiol. Mae Senedd Ewrop yn cymryd camau cryf yn erbyn tlodi, allgáu cymdeithasol a diweithdra ymhlith pobl ifanc ac mae'n trafod mesurau sy'n canolbwyntio ar dwf. Yn union fel enghraifft: mae'r gweithredoedd hyn yn cynnwys, er enghraifft, cefnogaeth y warant Ieuenctid a rhaglenni a mesurau Erasmus sydd â'r nod o wneud gweithio dramor yn haws i ddinasyddion yr UE.

Ar ben hynny, mae Senedd Ewrop yn gwneud popeth o fewn ei gallu er mwyn helpu pobl ifanc i ddod o hyd i swydd. Yn y broses i ddod o hyd i ateb i ddiweithdra ymhlith pobl ifanc, mae'r EP yn ymgynghori nid yn unig â'r arbenigwyr a'r gwleidyddion, ond hefyd â'r rhai sy'n ymwneud yn uniongyrchol: pobl ifanc. Ym mis Tachwedd er enghraifft roedd yr EP yn cynnal digwyddiad lefel uchel, y digwyddiad Agora, fel y'i gelwir, lle roedd yr EP wedi gwahodd gweithwyr ifanc a cheiswyr gwaith o bob rhan o'r UE i drafod sut y gellid mynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc. Ac roedd yna nifer o ddigwyddiadau tebyg yn adeiladau'r sefydliad.

O ran cymhwysedd cyllidebol yr EP: ym mis Tachwedd cytunodd Senedd Ewrop a'r Cyngor i ddyrannu mwy o asedau i dwf economaidd ac i'r frwydr yn erbyn diweithdra. Mae'r EP yn sefydliad allweddol mewn llawer o gamau o'r fath. Dyna pam y dylai dinasyddion Ewrop wybod, deall a chefnogi gwaith Senedd Ewrop. Ni ddylai diffyg eu gwybodaeth am y sefydliadau Ewropeaidd, yn enwedig am yr EP, ddylanwadu'n negyddol ar eu safle gweithredol yn ein democratiaeth gyfranogol. Dylent fod yn ymwybodol y gall y bleidlais yn yr etholiadau Ewropeaidd gael effaith wirioneddol ar eu pryderon.

Yn olaf, ni ddylai neb anghofio, gyda dyfodiad Cytundeb Lisbon, fod gan ddinasyddion Ewropeaidd offer newydd i lunio polisi'r UE. Gall dinasyddion yr UE ddefnyddio menter dinasyddion Ewropeaidd sy'n eu grymuso i gynnig deddfwriaeth, a thrwy hynny eu cynnwys yn agosach gyda'r UE. Mae Cytundeb Lisbon hefyd wedi dod â Senedd Ewrop a’u dinasyddion yn agosach at ei gilydd: gyda’r etholiadau hyn 2014 gall dinasyddion Ewropeaidd chwarae rhan anuniongyrchol wrth ethol Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Dylai'r dinasyddion ystyried yr holl newidiadau cadarnhaol hyn pan fyddant yn pleidleisio yn etholiadau Ewropeaidd 2014.

Mae'r ymgyrch etholiadau Ewropeaidd wedi cychwyn yn ddiweddar. Enw'r ymgyrch yw 'Act. React. Effaith. ' Mae'r arwyddair hwn yn cyfeirio at waith parhaus y Senedd ac at waith pob ASE yn yr EP. Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o waith y sefydliad ac at wella cyfathrebu rhwng yr EP a'i etholwyr. Trwy bleidleisio yn etholiadau’r EP, bydd dinasyddion Ewropeaidd yn pleidleisio dros ddyfodol yr UE ac yn arfer eu pŵer wrth lunio polisïau’r UE. Dyma'r unig bosibilrwydd i'r dinasyddion a'u cynrychiolwyr ymladd gyda'n gilydd yn erbyn yr heriau cyffredin yr ydym i gyd yn eu hwynebu nawr. Dim ond fel yna y gallwn ddod yn fwy unedig. A dim ond fel hynny y bydd effaith ein penderfyniadau yn dod yn real. A'r effaith y gall pob dinesydd unigol ei chael yw ei bleidlais yn yr etholiadau Ewropeaidd. Yna gall y pleidleisiau hyn ddylanwadu ar agenda wleidyddol tymor deddfwriaethol nesaf Senedd Ewrop. Dylid gweld a chlywed sefyllfa dinasyddiaeth Ewropeaidd weithredol yn etholiadau Ewropeaidd 2014. Y tro hwn mae'n wahanol i bob un ohonom: mae eich llais yn gwneud gwahaniaeth a bydd penderfynwyr yr UE yn sicr yn ei glywed.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd