Cysylltu â ni

diwylliant

Gwobr Llenyddiaeth yr UE 2013: Seremoni wobrwyo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logo_literaryHeno (26 Tachwedd), bydd 12 awdur newydd neu newydd gorau Ewrop yn derbyn eu gwobr yn ystod seremoni gala a gynhelir yn Concert Noble, ym Mrwsel. Mae enillwyr y Gwobr Llenyddiaeth yr UE 2013 (EUPL) yw: Isabelle WÉRY (Gwlad Belg), Faruk ŠEHIĆ (Bosnia Herzegovina), Emilios SOLOMOU (Cyprus), Kristian BANG FOSS (Denmarc), Meelis FRIEDENTHAL (Estonia), Lidija DIMKOVSKA (Cyn-Iwgoslafia Macedonia), Katri. Marica BODROŽIĆ (Yr Almaen), Tullio FORGIARINI (Lwcsembwrg), Ioana PÂRVULESCU (Rwmania), Gabriela BABNIK (Slofenia) a Cristian CRUSAT (Sbaen).

Bydd y gwobrau’n cael eu cyflwyno gan y Comisiynydd Diwylliant, Addysg, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou, ym mhresenoldeb Cadeirydd Pwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop, Doris Pack. Bydd Gweinidogion Diwylliant y gwledydd sy'n cymryd rhan eleni a ffigyrau blaenllaw eraill ym myd llenyddiaeth, diwylliant a gwleidyddiaeth yn bresennol yn y seremoni hefyd.

Wedi'i threfnu gan y Comisiwn Ewropeaidd mewn cydweithrediad â Ffederasiwn Llyfrwerthwyr Ewrop, Cyngor Awduron Ewrop a Ffederasiwn Cyhoeddwyr Ewropeaidd, mae'r gystadleuaeth yn agored i awduron yn y 37 gwlad sy'n ymwneud â Rhaglen Ddiwylliant yr UE. Bydd yr enillwyr, a enwebir gan reithgorau cenedlaethol, yn derbyn € 5,000 ac yn cael blaenoriaeth i dderbyn grantiau cyfieithu UE trwy'r rhaglen gymorth newydd ar gyfer sectorau diwylliannol a chreadigol Ewrop o 2014, Ewrop Greadigol. Roedd cyfieithu 43 o lyfrau enillwyr EUPL er 2009 eisoes wedi caniatáu iddynt gael eu darllen gan gynulleidfa lawer mwy ledled Ewrop.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: "Mae fy llongyfarchiadau cynhesaf yn mynd i enillwyr Gwobr Llenyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd eleni. Mae'r Wobr yn dathlu awduron newydd neu newydd sy'n dod i'r amlwg o bob rhan o Ewrop ac yn eu helpu i gael gwelededd a chydnabyddiaeth ryngwladol y tu hwnt i'w gwledydd cartref. y nod nod yw cyfrannu at greu darllenydd Ewropeaidd go iawn a hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol gyfoethog ein cyfandir. Rwy'n falch iawn y bydd ein rhaglen Ewrop Greadigol newydd yn parhau i gefnogi'r Wobr, yn ogystal ag ariannu'r cyfieithiad o 4,500 o lyfrau a llenyddol arall. yn gweithio. "

“Eleni eto mae gennym enillwyr rhagorol EUPL. Mae mor gyffrous i'r llyfrwerthwr fy mod i ddarganfod talentau newydd. Ychydig fisoedd yn ôl, gofynnodd cyhoeddwyr i mi, a oedd yn paratoi eu hymgyrch 'Cael eich dal i ddarllen', beth oedd fy hoff lyfr. Atebais nad oedd gen i unrhyw hoff lyfr oherwydd fel llyfrwerthwr, bob tro dwi'n cael danfon llyfrau newydd i'r siop lyfrau rydw i'n teimlo fel plentyn adeg y Nadolig. Dyma sut rydw i'n teimlo eleni eto gydag enillwyr EUPL 2013. Mae llenyddiaeth Ewropeaidd yn hollol haeddu cael ei dathlu ac fel llywydd Ffederasiwn Llyfrwerthwyr Ewrop, eleni eto, rwy’n falch iawn o fod yma, ”meddai John McNamee.

"Mae Gwobr Llenyddiaeth yr UE yn gadarnhad cynhyrfus o greadigrwydd dynol, o bŵer a phwysigrwydd adrodd straeon, ac o'r cyffro a grëir trwy gydnabod a chefnogi talent newydd. Yr eisin ar y gacen yw, diolch i arian yr UE ar gyfer cyfieithu. o’r llyfrau buddugol, mae gan lenyddiaeth rôl bwerus wrth helpu i ddod â chenhedloedd ynghyd. Mae'r EWC yn gwerthfawrogi gwaith ac ymroddiad pawb sy'n gysylltiedig, ac yn anfon ei longyfarchiadau i'r awduron buddugol o bob gwlad, "meddai Is-lywydd Cyngor Awduron Ewrop, Nick Yapp.

hysbyseb

Ychwanegodd Llywydd Ffederasiwn y Cyhoeddwyr Ewropeaidd, Piotr Marciszuk: “Hoffwn longyfarch yn gynnes ein henillwyr EUPL yn 2013 a dymuno'r gorau iddynt yn y dyfodol. Mae pob un ohonynt, trwy rannu eu diwylliant, eu hiaith a'u byd mewnol gyda ni, yn cyfrannu at amrywiaeth Ewrop. Y wobr yw'r achlysur i ddathlu llenyddiaeth a'n treftadaeth ddiwylliannol, rhywbeth y dylem yn falch fod yn falch ohono. "

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd