Cysylltu â ni

Trosedd

Y Comisiwn Ewropeaidd yn ddwysáu frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

anghyfreithlon-bysgotaYn dilyn rhybudd ffurfiol un flwyddyn yn ôl (IP / 12 / 1215), mae'r Comisiwn Ewropeaidd heddiw (26 Tachwedd) yn dwysáu ei frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon trwy nodi Belize, Cambodia a Guinea fel trydydd gwledydd nad ydynt yn cydweithredu. Er gwaethaf y ffaith bod y Comisiwn wedi gweithio'n agos gydag awdurdodau'r gwledydd i sefydlu mesurau rheoli pysgodfeydd a mesurau rheoli effeithiol, nid yw'r tair gwlad hyn wedi mynd i'r afael â phroblemau strwythurol o hyd ac wedi methu â dangos ymrwymiad gwirioneddol i fynd i'r afael â phroblem pysgota anghyfreithlon. Mae'r Comisiwn bellach yn cynnig i Gyngor y Gweinidogion fabwysiadu mesurau masnach yn erbyn y tair gwlad er mwyn mynd i'r afael â'r buddion masnachol sy'n deillio o'r gweithgareddau anghyfreithlon hyn. Yn y pen draw, bydd cynhyrchion pysgodfeydd sy'n cael eu dal gan gychod o'r gwledydd hyn yn cael eu gwahardd rhag cael eu mewnforio i'r UE.

Mae'r penderfyniad yn gyson ag ymrwymiad rhyngwladol yr UE i sicrhau y manteisir yn gynaliadwy ar adnoddau pysgodfeydd gartref a thramor. Mae dull yr UE o frwydro yn erbyn pysgota anghyfreithlon yn adlewyrchu'r ffaith bod pysgota IUU yn weithgaredd troseddol byd-eang sy'n niweidiol nid yn unig i bysgotwyr a marchnadoedd yr UE ond hefyd i gymunedau lleol mewn gwledydd sy'n datblygu.

Fiji, Panama, Sri Lanka, Togo a Vanuatu hefyd wedi derbyn rhybuddion ffurfiol y llynedd, ond maent i gyd wedi gwneud cynnydd credadwy mewn cydweithrediad agos gyda'r Comisiwn. Maent wedi gosod mewn deddfwriaeth newydd cynnig ac wedi gwella eu, systemau rheoli ac arolygu monitro ac, o ganlyniad, deialog gyda gwledydd hyn wedi ei ymestyn tan ddiwedd Chwefror 2014 gyda chynnydd i'w gwerthuso gwanwyn nesaf.

hysbyseb

rhybuddion ffurfiol Newydd

Heddiw mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi dosbarthu rhybuddion ffurfiol - 'cardiau melyn' - i Korea, Ghana a Curaçao, gan eu bod yn methu â chadw i fyny â rhwymedigaethau rhyngwladol i ymladd pysgota anghyfreithlon. Mae'r Comisiwn wedi nodi diffygion pendant, megis diffyg camau i fynd i'r afael â diffygion wrth fonitro, rheoli a gwyliadwriaeth pysgodfeydd, ac mae'n awgrymu camau cywirol i'w datrys.

Ni fydd y cardiau melyn, ar hyn o bryd, yn golygu unrhyw fesurau sy'n effeithio ar fasnach. Yn hytrach, bydd yr UE, fel yn achos ar gyfer y gwledydd a restrir yn flaenorol, yn gweithio'n agos gyda'r gwledydd, drwy ddeialog ffurfiol a dwysáu cydweithrediad, i ddatrys y materion a nodwyd ac yn gweithredu cynlluniau gweithredu angenrheidiol.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Ewropeaidd dros Faterion Morwrol a Physgodfeydd, Maria Damanaki: "Mae'r penderfyniadau hyn yn dangos ein hymrwymiad cadarn i fynd i'r afael â physgota anghyfreithlon. Mae marchnad yr UE yn cael ei heffeithio'n negyddol fel y mae pysgotwyr lleol a'r UE. Rydym yn parhau i roi pwysau ar y gwledydd sy'n tanio'r cadwyn gyflenwi pysgota anghyfreithlon boed hynny fel gwladwriaeth arfordirol, gwladwriaeth faner, neu faner cyfleustra. Dynodwyd Gorllewin Affrica fel prif ffynhonnell pysgota anghyfreithlon a fy mwriad yn awr yw cymryd yr un dull trylwyr yn y Môr Tawel. "

Cefndir

Mae'r penderfyniad ar Belize, Cambodia a Guinea, yn rhoi offeryn ychwanegol i aelod-wladwriaethau wirio ac, os oes angen, gwrthod mewnforio cynhyrchion pysgodfeydd. Mae'r Comisiwn yn hyrwyddo dull cydgysylltiedig yn hyn o beth. Unwaith y bydd cynnig y Comisiwn ar gyfer gwaharddiad masnach wedi'i fabwysiadu gan y Cyngor, bydd cynhyrchion pysgodfeydd sy'n cael eu dal gan longau sy'n chwifio baneri'r gwledydd hyn yn cael eu gwahardd rhag cael eu mewnforio i'r UE. Bydd yn rhaid i longau'r UE roi'r gorau i bysgota yn y dyfroedd hyn. Ni fydd mathau eraill o gydweithrediad, megis gweithrediadau pysgota ar y cyd neu gytundebau pysgodfeydd gyda'r gwledydd hyn yn bosibl mwyach.

Gyda'r camau hyn, nid yw'r UE yn unig gorfodi UE rulesbut hytrach sicrhau parch rheolau IUU fabwysiadwyd gan y Cenhedloedd Unedig a FAO, yn unol â'i ymrwymiadau rhyngwladol. Mae pob un o'r gwledydd a nodwyd wedi methu â chyflawni eu dyletswyddau fel baner, arfordirol, porthladd neu wladwriaethau farchnad fel arfer gan amharchu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr (UNCLOS) neu Gytundeb Stociau Pysgod Cenhedloedd Unedig.

MEMO / 13 / 1053

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

 • 22 chwiliad tŷ
 • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
 • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd