Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gwneud dinasoedd Ewrop yn 'ddoethach'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Langfang_Eco_Smart_City_Master_Plan_05_gallerymewn gynhadledd heddiw (26 Tachwedd) dan ofal y Comisiwn Ewropeaidd, bu arweinwyr dinasoedd, Prif Weithredwyr ac arweinwyr cymdeithas sifil yn trafod y camau a amlinellir yn y Cynllun Gweithredu Strategol Dinasoedd Clyfar a sut i'w rhoi ar waith. Cyhoeddodd y Comisiwn y bydd yn lansio 'Gwahoddiad ar gyfer Ymrwymiadau Dinas a Chymuned Smart' yng ngwanwyn 2014 i ysgogi gwaith ar flaenoriaethau'r cynllun gweithredu. Mae'r cynllun yn rhan o bumed Bartneriaeth Arloesi Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Siim Kallas, sydd â gofal am drafnidiaeth: "Rwy'n falch iawn o weld gweithredwyr trafnidiaeth, cwmnïau telathrebu, gweithgynhyrchwyr cerbydau, cynllunwyr dinasoedd, cwmnïau ynni ac ymchwilwyr i gyd wedi ymgynnull mewn un ystafell i drafod dyfodol ein dinasoedd. Mae'r fenter Dinasoedd Clyfar yn gyfle gwych i wneud i newidiadau ddigwydd am lai o dagfeydd a gwell cyfleoedd busnes yn ein dinasoedd. Mae angen i ni gadw'r momentwm a symud o'r cynllun i'r gweithredu nawr. "

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Neelie Kroes, sy'n gyfrifol am yr Agenda Ddigidol: "Bydd dyfodol seilwaith a chynllunio dinasoedd yn seiliedig ar integreiddio systemau TGCh a defnyddio data mawr i wneud ein dinasoedd yn lleoedd gwell i fyw a gweithio ynddynt. Mae angen i ni seilio'r rheini. systemau newydd ar safonau agored ar gyfer caledwedd, meddalwedd, data a gwasanaethau y bydd y Bartneriaeth Arloesi Ewropeaidd hon yn eu datblygu. "

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Ynni Günther H. Oettinger: "Mae Partneriaeth Arloesi Ewrop ar gyfer Dinasoedd a Chymunedau Clyfar yn ymwneud â buddsoddi mewn datblygu cynaliadwy mewn cymaint o ddinasoedd â phosibl. Bydd creu partneriaethau cyfartal rhwng dinasoedd a chwmnïau yn seiliedig ar synergeddau rhwng TGCh, ynni a symudedd yn arwain. i brosiectau sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn ein bywydau bob dydd. "

Mae'r Comisiwn yn bwriadu sicrhau bod oddeutu € 200 miliwn ar gael ar gyfer y Bartneriaeth Dinasoedd Clyfar a Chymunedau yng nghyllidebau 2014-2015 rhaglen ymchwil ac arloesi Horizon 2020, i gyflymu cynnydd a chynyddu graddfa'r broses o gyflwyno atebion dinasoedd craff. Bydd yna bosibiliadau hefyd i gael mynediad at y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd.

Mae'r Bartneriaeth Arloesi Ewropeaidd (EIP) mewn dinasoedd a chymunedau yn canolbwyntio ar y meysydd hynny lle mae TGCh, ynni a symudedd yn gorgyffwrdd, ac yn nodi'r dulliau a'r atebion mwyaf effeithiol, cyffredin. Mae dinasoedd a rhanbarthau Ewropeaidd yn wahanol i'w gilydd, ond mae ganddyn nhw hefyd lawer o anghenion tebyg y gellir mynd i'r afael â nhw orau trwy ddull cyffredin. Dyma lle gall y bartneriaeth ddarparu ei gwerth ychwanegol.

hysbyseb

Mae'r Bartneriaeth yn dwyn ynghyd arweinwyr dinasoedd, busnesau a chynrychiolwyr cymunedol ac mae'n darparu fforwm i'r actorion hyn y gallant nodi, datblygu a defnyddio atebion arloesol a'u gwneud yn realiti. Bydd yr EIP ar ddinasoedd a chymunedau Clyfar yn canolbwyntio ar Symudedd Trefol Cynaliadwy, Ardaloedd Cynaliadwy a'r Amgylchedd Adeiledig a Seilwaith a Phrosesau Integredig ar draws Ynni, TGCh a Thrafnidiaeth. Mae'r Bartneriaeth hefyd wedi nodi gwaith i'w wneud yn ymwneud â ffocws dinasyddion a mewnwelediad dinasyddion, yn ogystal â datblygu modelau busnes ac ariannu newydd a fydd yn helpu i gyflwyno atebion Smart City yn gyflym ar raddfa fawr.

Bydd y gwahoddiad am ymrwymiadau a gyhoeddodd y Comisiwn ar 26 Tachwedd yn rhoi gwerth ychwanegol i’r partïon sy’n ymrwymo trwy gynyddu gwelededd Ewropeaidd, cyfle gwych i weithio gydag eraill ar bynciau tebyg ac i greu rhaglenni buddsoddi ar raddfa fawr a fydd yn gwthio graddfa a chyflymder arloesi mewn dinasoedd.

Gwahoddir unrhyw ddinas, cwmni, cymdeithas, llywodraeth neu gorff ymchwil i ddilyn yr argymhellion yn y Cynllun Gweithredu Strategol trwy ddatblygu eich mentrau eu hunain a chymryd ymrwymiadau ar ddinasoedd craff trwy fuddsoddiadau, mathau newydd o gydweithredu a rhannu adnoddau.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Gweler MEMO / 13 / 1049

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Afghanistan

Dywed EU nad oes ganddo unrhyw ddewis ond siarad â Taliban

cyhoeddwyd

on

By

Nid oes gan yr Undeb Ewropeaidd unrhyw ddewis ond siarad â llywodraethwyr Taliban newydd Afghanistan a bydd Brwsel yn ceisio cydgysylltu ag aelod-lywodraethau i drefnu presenoldeb diplomyddol yn Kabul, meddai prif ddiplomydd yr UE ddydd Mawrth (14 Medi), yn ysgrifennu Robin Emmott, Reuters.

"Nid yw argyfwng Afghanistan ar ben," meddai pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell (llun) wrth Senedd Ewrop yn Strasbwrg. "Er mwyn cael unrhyw obaith o ddylanwadu ar ddigwyddiadau, nid oes gennym unrhyw opsiwn arall ond ymgysylltu â'r Taliban."

Mae gweinidogion tramor yr UE wedi gosod amodau ar gyfer ailsefydlu cymorth dyngarol a chysylltiadau diplomyddol gyda’r Taliban, a gymerodd reolaeth ar Afghanistan ar 15 Awst, gan gynnwys parch at hawliau dynol, yn enwedig hawliau menywod.

hysbyseb

"Efallai ei fod yn ocsymoron pur i siarad am hawliau dynol ond dyma beth sy'n rhaid i ni ofyn iddyn nhw," meddai.

Dywedodd Borrell wrth wneuthurwyr deddfau’r UE y dylai’r bloc fod yn barod i weld Affghaniaid yn ceisio cyrraedd Ewrop os yw’r Taliban yn caniatáu i bobl adael, er iddo ddweud nad oedd yn disgwyl i lifau ymfudo fod mor uchel ag yn 2015 a achoswyd gan ryfel cartref Syria.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu sicrhau cyllid gan lywodraethau'r UE a'r gyllideb gyffredin o € 300 miliwn ($ 355m) eleni a'r flwyddyn nesaf i baratoi'r ffordd ar gyfer ailsefydlu oddeutu 30,000 o Affghaniaid.

hysbyseb

($ 1 = € 0.85)

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Anerchiad Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd von der Leyen: Cryfhau enaid Ewrop

cyhoeddwyd

on

Heddiw (15 Medi) traddododd yr Arlywydd Ursula von der Leyen ei hail anerchiad Cyflwr yr Undeb yn Senedd Ewrop.

Rhoddodd yr arlywydd ffocws ei haraith ar adferiad Ewrop o’r argyfwng coronafirws ac ar yr hyn y mae angen i’r Undeb Ewropeaidd ei wneud ar gyfer adferiad parhaol gan sicrhau buddion i bawb - o barodrwydd iechyd, i’r dimensiwn cymdeithasol, i arweinyddiaeth dechnolegol ac Undeb amddiffyn.

Llywydd von der Leyen disgrifiodd sut y gall Ewrop sicrhau adferiad parhaol trwy baratoi ei hun i ddelio ag argyfyngau iechyd yn y dyfodol, diolch i awdurdod HERA, trwy helpu'r byd i gael ei frechu a thrwy sicrhau bod yr adferiad economaidd yn cael ei gynnal ac o fudd i bawb.

hysbyseb

Tanlinellodd yr arlywydd hefyd bwysigrwydd aros yn driw i’n gwerthoedd a gwnaeth bwynt o ddyletswydd Ewrop i ofalu am y rhai mwyaf agored i niwed, sefyll dros ryddid y cyfryngau, atgyfnerthu Rheol y Gyfraith yn ein Hundeb a grymuso ein hieuenctid. Dyna pam y cynigiodd wneud 2022 yn Flwyddyn Ieuenctid Ewrop.

Bydd Ewrop yn parhau i weithredu yn y byd gan ystyried y lles cyffredin. Dyna pam Llywydd von der Leyen wedi ymrwymo i barhau i weithio i annog partneriaid byd-eang i weithredu ar newid yn yr hinsawdd. Ar ben hynny, yn wyneb y datblygiadau diweddar yn Afghanistan, cyhoeddodd yr arlywydd fwy o gymorth dyngarol i Affghaniaid a nododd bwysigrwydd i Ewrop adeiladu ei galluoedd amddiffyn ei hun.

Mae'r araith ar gael ym mhob iaith yma.

hysbyseb

Cyhoeddiad ar brif lwyddiannau'r von der Leyen Mae'r Comisiwn yn y flwyddyn ddiwethaf ar gael yma

Dewch o hyd i ragor o wybodaeth am hyn pwrpasol wefan.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd