Cysylltu â ni

Borders

EUROSUR: Offer newydd i achub bywydau ymfudwyr ac atal troseddu ar ffiniau'r UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

$ RX9SB9KAr 2 Rhagfyr 2013 daw System Gwyliadwriaeth Ffiniau Ewrop (EUROSUR) yn weithredol. Bydd EUROSUR yn gwneud cyfraniad pwysig at achub bywydau’r rhai sy’n rhoi eu hunain mewn perygl i gyrraedd glannau Ewrop. Bydd hefyd yn arfogi'r UE a'i aelod-wladwriaethau â gwell offer i atal troseddau trawsffiniol, megis masnachu mewn pobl neu fasnachu cyffuriau, ac ar yr un pryd yn canfod ac yn darparu cymorth i gychod mudol bach sydd mewn trallod, i gydymffurfio'n llawn. gyda rhwymedigaethau Ewropeaidd a rhyngwladol, gan gynnwys yr egwyddor o beidio â refoulement.

"Rwy'n croesawu lansiad EUROSUR. Mae'n ymateb gwirioneddol Ewropeaidd i achub bywydau ymfudwyr sy'n teithio mewn llongau gorlawn ac annoeth, er mwyn osgoi trasiedïau pellach ym Môr y Canoldir a hefyd i atal cychod cyflym rhag cludo cyffuriau. Mae'r holl fentrau hyn yn ddibynnol iawn ar cyfnewid gwybodaeth amserol ac ymdrechion cydgysylltiedig rhwng yr asiantaethau cenedlaethol ac Ewropeaidd. Mae EUROSUR yn darparu'r fframwaith hwnnw, gan barchu rhwymedigaethau rhyngwladol yn llawn, "meddai'r Comisiynydd Materion Cartref Cecilia Malmström.

Mae EUROSUR yn cael ei sefydlu'n raddol, gan ddechrau ar 2 Rhagfyr 2013 gyda'r 18 aelod-wladwriaeth ar y ffiniau allanol deheuol a dwyreiniol a gwlad gysylltiedig Schengen yn Norwy. Bydd yr 11 Aelod-wladwriaeth arall o'r UE a gwledydd cysylltiedig Schengen yn ymuno ag EUROSUR ar 1 Rhagfyr 2014. Bydd gwahanol gydrannau EUROSUR yn cael eu huwchraddio'n barhaus yn y blynyddoedd i ddod.

hysbyseb

Cydweithrediad rhyngasiantaethol, cyfnewid gwybodaeth ac ymateb ar y cyd

Mae asgwrn cefn EUROSUR yn cael ei ffurfio gan 'ganolfannau cydgysylltu cenedlaethol', lle mae'n ofynnol i bob awdurdod cenedlaethol sydd â chyfrifoldeb am wyliadwriaeth ffiniau (ee gwarchod ffiniau, yr heddlu, gwarchodwr arfordir, llynges) gydweithredu a chydlynu eu gweithgareddau. Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau sy'n digwydd ar y ffiniau tir a môr allanol, statws a lleoliad patrolau ynghyd ag adroddiadau dadansoddol a deallusrwydd yn cael eu rhannu trwy 'luniau sefyllfaol cenedlaethol' ymhlith yr awdurdodau cenedlaethol hyn.

Mae'r cydweithrediad a'r cyfnewid gwybodaeth hwn yn caniatáu i'r Aelod-wladwriaeth dan sylw ymateb yn gynt o lawer i unrhyw ddigwyddiadau sy'n ymwneud â mudo afreolaidd a throseddau trawsffiniol neu sy'n ymwneud â risg i fywydau ymfudwyr.

hysbyseb

Mae asiantaeth ffiniau'r UE Frontex yn chwarae rhan bwysig wrth ddod â gwybodaeth at ei gilydd a'i dadansoddi yn y 'llun sefyllfa Ewropeaidd' a gasglwyd gan aelod-wladwriaethau, a thrwy hynny ganfod llwybrau newidiol neu ddulliau newydd a ddefnyddir gan rwydweithiau troseddol. Mae'r llun sefyllfa Ewropeaidd hwn hefyd yn cynnwys gwybodaeth a gasglwyd yn ystod gweithrediadau ar y cyd Frontex ac ar yr ardal cyn-ffin. At hynny, mae Frontex yn cefnogi aelod-wladwriaethau i ganfod llongau bach trwy gydweithredu'n agos ag asiantaethau eraill yr UE, megis Asiantaeth Diogelwch Morwrol Ewrop a Chanolfan Lloeren yr UE.

Mae EUROSUR yn caniatáu i aelod-wladwriaethau ymateb yn gyflymach nid yn unig i ddigwyddiadau sengl, ond hefyd i sefyllfaoedd critigol sy'n digwydd ar y ffiniau allanol. At y diben hwn mae'r ffiniau tir a môr allanol wedi'u rhannu'n 'adrannau ffiniau' ac mae 'lefel effaith' isel, canolig neu uchel yn cael ei briodoli i bob un ohonynt, yn debyg i oleuadau traffig. Mae'r dull hwn yn caniatáu nodi mannau problemus ar y ffiniau allanol, gydag ymateb safonol ar lefel genedlaethol, ac os oes angen.

Rhoddwyd pwyslais arbennig ar sicrhau cydymffurfiad â hawliau a rhwymedigaethau sylfaenol o dan gyfraith ryngwladol. Er enghraifft, rhaid rhoi blaenoriaeth i bobl agored i niwed, fel plant, plant dan oed ar eu pen eu hunain neu bobl sydd angen cymorth meddygol ar frys. Mae'r Rheoliad EUROSUR yn nodi'n glir bod angen i aelod-wladwriaethau a Frontex gydymffurfio'n llawn ag egwyddorion di-refoulement ac urddas dynol wrth ddelio ag unigolion sydd angen amddiffyniad rhyngwladol. Gan fod cyfnewid gwybodaeth yn EUROSUR wedi'i gyfyngu i wybodaeth weithredol, megis lleoliad digwyddiadau a phatrolau, mae'r posibilrwydd i gyfnewid data personol yn gyfyngedig iawn.

Dolenni defnyddiol

MEMO / 13 / 1070

Infographics ar EUROSUR

Deunydd clyweledol ar EUROSUR:

Cyswllt i Fideo

Cyswllt i Lluniau

Cecilia Malmström's wefan

Dilynwch Comisiynydd Malmström ar Twitter

DG Materion Cartref wefan

Dilynwch DG Materion Cartref ar Twitter

Hedfan / cwmnïau hedfan

teithwyr #airline Ewropeaidd wynebu oedi mawr yr haf hwn

cyhoeddwyd

on

Bu'n rhaid gohirio oedi gyda miloedd o deithiau yn ddiweddar gan fod rheolaethau ffiniau'r UE yn brin o staff i gydymffurfio â gwiriadau mewnfudo tynnach - roedd rhai teithwyr hyd yn oed wedi methu â hedfan. Yn ystod y tymor prysur hwn o deithio yn yr haf, mae teithwyr awyrennau wedi dod yn ddioddefwyr o'r effaith anghymesur y mae gweithredu Rheoliad UE newydd yn ei chael ar lif traffig mewn meysydd awyr Ewropeaidd. Mae'r rheoliad yn ymwneud ag atgyfnerthu gwiriadau yn erbyn cronfeydd data perthnasol yn allanol ffiniau.

“Mae angen i aelod-wladwriaethau gymryd yr holl fesurau angenrheidiol nawr i atal aflonyddwch o’r fath a defnyddio staff ac adnoddau priodol mewn niferoedd digonol i gynnal y gwiriadau y gofynnwyd amdanynt. Mae A4E wedi pwysleisio’r amseroedd aros anghymesur ac wedi tarfu ar lif traffig ar ffiniau allanol gyda’r Comisiwn Ewropeaidd ac yn galw am ddatrysiad cyflym ar ran teithwyr a chwmnïau hedfan Ewropeaidd, ”meddai Rheolwr Gyfarwyddwr A4E, Thomas Reynaert.

“Yn enwedig yn ystod tymor brig y flwyddyn, mae teithwyr yn wynebu llinellau hir ac ni allant fynd ar eu teithiau. Ciwio am hyd at bedair awr yw'r record uchaf y dyddiau hyn; mae meysydd awyr fel Madrid, Palma de Mallorca, Lisbon, Lyon, Paris-Orly, Milan neu Frwsel yn cynhyrchu lluniau cywilyddus o deithwyr sydd wedi dinistrio o flaen bythau mewnfudo, mewn llinellau sy'n ymestyn cannoedd o fetrau. Mewn rhai meysydd awyr, mae oedi o ran hedfan wedi cynyddu 300% o'i gymharu â'r llynedd - mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau gymryd y cyfrifoldeb am hyn, ”ychwanegodd Reynaert.

hysbyseb

Nid yw'r rheoliad wedi'i weithredu'n llawn ym mhob aelod-wladwriaeth, a allai arwain at darfu hyd yn oed yn fwy yn ystod yr wythnosau nesaf. Daw'r cyfnod o chwe mis i weithredu'r rheoliad i ben ar 7 Hydref 2017. Mae A4E yn cefnogi ymdrechion yr UE yn llwyr i atgyfnerthu rheolaethau ar ffiniau allanol er mwyn diogelu ardal symudiad Schengen, ond mae anallu aelod-wladwriaethau i ddarparu adnoddau effeithlon yn effeithio'n uniongyrchol ar weithrediadau cwmnïau hedfan Ewropeaidd mewn meysydd awyr Ewropeaidd.

Dros yr wythnosau diwethaf, mae cwmnïau hedfan wedi hysbysu A4E o'r effaith anghymesur y mae gweithredu Rheoliad (EU) 2017 / 458 yn diwygio Rheoliad (UE) 2016 / 399 o ran atgyfnerthu gwiriadau yn erbyn cronfeydd data perthnasol ar ffiniau allanol 15 Mawrth 2017 yn cael ar lif traffig mewn meysydd awyr Ewropeaidd.

Ynglŷn A4E

hysbyseb

Airlines ar gyfer Ewrop (A4E) yw'r gymdeithas airline mwyaf Ewrop, a leolir ym Mrwsel. Wedi'i lansio ym mis Ionawr 2016, mae'r gymdeithas yn cynnwys Aegean, airBaltic, Air France KLM, Cargolux, easyJet, Finnair, Icelandair, Grŵp Airlines Rhyngwladol (IAG), Jet2.com, Grŵp Lufthansa, Norwyeg, Ryanair, Tap Portiwgal, y Gwasanaeth Teithio a Volotea , ac mae cynlluniau i dyfu ymhellach. Gyda mwy na 550 miliwn o deithwyr ar ei bwrdd bob blwyddyn, aelodau A4E cyfrif am fwy na 70% o deithiau y cyfandir, yn gweithredu mwy na awyrennau 2,700 a chynhyrchu mwy na EUR 100 biliwn mewn trosiant blynyddol.

Parhau Darllen

Borders

Senedd yn gofyn i'r Comisiwn i bwyso am US-UE #visa dwyochredd llawn

cyhoeddwyd

on

fisa-1024x298Mae'n ofynnol yn gyfreithiol i Gomisiwn yr UE gymryd camau dros dro yn ailgyflwyno gofynion fisa ar gyfer dinasyddion yr Unol Daleithiau, o gofio nad yw Washington yn dal i roi mynediad di-fisa i wladolion o bum gwlad yr Undeb Ewropeaidd. Mewn penderfyniad a gymeradwywyd ddydd Iau (2 Mawrth), mae ASE yn annog y Comisiwn i fabwysiadu'r mesurau cyfreithiol angenrheidiol "o fewn dau fis". 

Mae'r testun a baratowyd gan y Pwyllgor Hawliau Sifil ei fabwysiadu gan ddangos dwylo.

Ni all dinasyddion Bwlgaria, Croatia, Cyprus, Gwlad Pwyl a Rwmania fynd i mewn i diriogaeth yr UD heb fisa o hyd, tra gall dinasyddion yr UD deithio i holl wledydd yr UE heb fisa.

Yn ôl y mecanwaith dwyochredd fisa, os na fydd trydydd gwlad yn codi ei gofynion fisa cyn pen 24 mis ar ôl cael ei hysbysu o beidio â bod yn ddwyochredd, rhaid i Gomisiwn yr UE fabwysiadu gweithred ddirprwyedig - y gall y Senedd a'r Cyngor wrthwynebu iddi - atal y fisa. hepgor ei wladolion am 12 mis.

hysbyseb

Yn dilyn hysbysiad o beidio â'i gilydd ar 12 April 2014, dylai'r Comisiwn fod wedi gweithredu cyn 12 April 2016 ond eto nid yw wedi cymryd unrhyw fesur cyfreithiol. Mae Canada hefyd yn gosod gofynion fisa ar ddinasyddion Bwlgareg a Rwmania, ond mae wedi cyhoeddi hynny byddant yn cael eu codi ar 1 2017 Rhagfyr.

Ym mis Ebrill 2014, y Comisiwn Ewropeaidd a hysbyswyd nad oedd pum gwlad yn bodloni eu rhwymedigaethau tuag at yr UE mewn perthynas â dwyochredd o fisa di- teithio: Awstralia, Brunei, Canada, Siapan a'r Unol Daleithiau.

ers Awstralia, Brunei a Japan wedi codi eu gofynion fisa ar gyfer yr holl ddinasyddion yr UE a bydd Canada yn gwneud hynny ym mis Rhagfyr eleni.

hysbyseb

Parhau Darllen

Borders

Aelodau Seneddol Ewropeaidd a trafodwyr Cyngor yn cytuno i hepgor y gofyniad fisa yr UE ar gyfer #Ukrainians

cyhoeddwyd

on

pasport111Bydd dinasyddion Wcreineg yn gallu teithio i fisa'r UE yn rhad ac am ddim o dan fargen anffurfiol a dynnir gan drafodaethau'r Senedd a'r Cyngor ddydd Mawrth (28 Chwefror). Unwaith y bydd y newid yn dod i rym, ac ar yr amod bod ganddynt basbortau biometrig, byddant yn gallu mynd i'r UE am hyd at ddiwrnodau 90 mewn unrhyw gyfnod 180-dydd at ddibenion busnes, twristiaid neu deuluoedd. 

Bydd yn awr yn rhaid i gael ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Hawliau Sifil a'r Senedd yn ei gyfanrwydd y cytundeb,, cyn cael eu cymeradwyo'n ffurfiol gan Gyngor y Gweinidogion.

Parliament's rapporteur, Mariya Gabriel (EPP, BG) "mae mabwysiadu'r hepgoriad ar fisa ar gyfer dinasyddion Wcreineg yn gam pwysig ymlaen tuag at ddiwygio cymdeithas Wcreineg trwy ddod â phobl at ei gilydd, gan adeiladu pontydd ar draws ffiniau. Rydym ni yn Senedd Ewrop yn argyhoeddedig bod dinasyddion Wcreineg nawr yn haeddu'r hawl i deithio'n rhydd i'r UE. Mae'r amser wedi dod i'r Cyngor gyflawni canlyniadau. "

hysbyseb

Cyn rhoi yr hepgoriad fisa hwn, fe wnaeth aelod-wladwriaethau'r UE ddiwygio'r mecanwaith atal drosglwyddo fisa i ganiatáu i fisa gael eu hailgyflwyno yn haws mewn achosion eithriadol. Roedd y diwygiad hwn a gymeradwywyd ar ddydd Llun gan y Cyngor. Bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei llofnodi gan Arlywydd y Senedd Antonio Tajani a chynrychiolwyr Llywyddiaeth Malteg y Cyngor ddydd Mercher 1 Mawrth ac yn dod i rym 20 diwrnod ar ôl iddi gael ei chyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr UE.

Dechreuodd y UE a Kiev trafodaethau ryddfrydoli fisa yn 2008. Ar ddiwedd 2015, y Comisiwn Ewropeaidd i'r casgliad bod Wcráin wedi gwneud y cynnydd angenrheidiol a'i fod wedi bodloni'r holl meincnodau, er gwaethaf yr heriau mewnol ac allanol eithriadol ei hwynebu yn y blynyddoedd diwethaf, ac yn cyflwyno cynnig i ganiatáu ei dinasyddion mynediad di-fisa i yr UE o fis Ebrill 2016.

Bydd yr hepgoriad fisa yn berthnasol i bob aelod-wladwriaethau'r UE ac eithrio Iwerddon a'r Deyrnas Unedig. Nid yw'n rhoi hawl i weithio yn yr UE.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd