Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

'Mae dod o hyd i ateb i newid yn yr hinsawdd yn rhy bwysig ar gyfer gwahaniaethau gwleidyddol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Warsaw UNFCCC 2013

10961631333_645156d1db_o01.12.201301.12.2013

hysbyseb

Gan Colin Stevens

Daeth sgyrsiau yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd Fframwaith y Cenhedloedd Unedig yng Ngwlad Pwyl i ben yn ddiweddar gyda chynrychiolwyr yn dod i gyfaddawd ar sut i ymladd cynhesu byd-eang. Ar ôl 30 awr o gloi, fe wnaethant gymeradwyo llwybr i gytundeb hinsawdd fyd-eang newydd ym Mharis yn 2015. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi croesawu'r canlyniad fel cam ymlaen yn y frwydr ryngwladol yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Cytunodd y gynhadledd ar gynllun amser i wledydd gyflwyno eu cyfraniadau at leihau neu gyfyngu ar allyriadau nwyon tŷ gwydr o dan gytundeb hinsawdd fyd-eang newydd i'w fabwysiadu yn 2015. Cytunodd hefyd ar ffyrdd o gyflymu ymdrechion i ddyfnhau toriadau allyriadau dros weddill y degawd hwn, a sefydlu mecanwaith i fynd i'r afael â cholledion a difrod a achosir gan newid yn yr hinsawdd mewn gwledydd sy'n datblygu sy'n agored i niwed.

hysbyseb
Mae Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Ban Ki-moon yn annerch UNFCCC

10976119176_a724f232d2_o01.12.201301.12.2013

Mae lliniaru newid yn yr hinsawdd — yr her fwyaf dybryd y mae'r gymuned ryngwladol yn ei hwynebu heddiw — yn cael effaith uniongyrchol ar ddatblygiad cynaliadwy cenhedloedd ledled y byd, yn ogystal â goroesiad y ddynoliaeth.

Un wlad sy'n cydnabod yr angen i gofleidio newid yn yr hinsawdd yw Gweriniaeth Tsieina (Taiwan). Er nad yw’n aelod o’r Cenhedloedd Unedig yn swyddogol oherwydd gwrthwynebiadau o dir mawr Tsieina, ac wedi ei eithrio o gyfranogiad swyddogol yn UNFCCC, mae Taiwan yn credu ei bod yn bwysig eu bod yn cael eu cynnwys a chael caniatâd i gyfrannu.

Natur Beauty3 Taipei 101

Ar un adeg roedd Taipei 508 o uchder-101 yr adeilad talaf yn y byd. O Fynydd Eliffant yn y nos gallwch fwynhau golygfa wych o Taipei 101 a Basn Taipei o amgylch.

Mae gan newid yn yr hinsawdd y potensial i achosi effeithiau difrifol ar yr amgylchedd byw. Dyma'r mater o bwys y mae pob aelod o'r gymuned ryngwladol yn poeni amdano ar hyn o bryd ei fod yn berthnasol iawn i Taiwan, yn ogystal ag i'r diwydiannau, ar sicrhau datblygu cynaliadwy. Priodoleddau ynys Taiwan yw'r hyn sy'n ei gwneud yn fwyaf agored i niwed wrth iddo wynebu effeithiau newid yn yr hinsawdd yn fyd-eang. Yn ôl cyfradd gyfredol y codiad yn lefel y môr a amcangyfrifwyd gan IPCC, bydd arwynebedd tir Taiwan yn bendant yn cael ei effeithio. Yn ychwanegol at y bygythiadau i oroesi, os na all Taiwan gymryd rhan yn y mecanweithiau Kyoto a sefydlwyd gan yr UNFCCC i leddfu pwysau economaidd rhag cost uchel lleihau carbon, bydd diwydiannau Taiwan yn colli cystadleurwydd rhyngwladol yn ogystal â'r cymhellion i symud tuag at strwythur diwydiannol gwyrdd. a chymdeithas carbon isel.

Bydd y mecanweithiau a'r ymateb gweithredu presennol i newid hinsawdd byd-eang UNFCCC yn dylanwadu'n ddwfn ar ddatblygiad yr economi, masnach, ynni, a diogelu'r amgylchedd ar gyfer cenedlaethau i ddod, a bydd yn arwain at ffurfio gwarediad a marchnad fyd-eang newydd. Ni ddylai Taiwan fod yn absennol ar y pwynt hollbwysig hwn a dylai yn hytrach geisio am statws priodol yn y gymuned fyd-eang i'w alluogi i gynnal ei genedlaethol diddordeb, diogelwch a chystadleurwydd rhyngwladol diwydiannol. Ar Fedi 21, 2009, cyhoeddodd Taiwan yn swyddogol ei fwriad i geisio cyfranogiad swyddogol yn Asiantaethau Arbenigol y Cenhedloedd Unedig gyda tharged blaenoriaeth wedi'i osod ar "Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd" (UNFCCC). Ar hyn o bryd, mae gweinidogaethau perthnasol y llywodraeth wedi rhestru'r targed fel tasg â blaenoriaeth, gan ddatblygu dulliau ac arferion penodol a hefyd apelio am gefnogaeth gan y gymuned ryngwladol. Disgwylir y bydd yr ymdrechion ar y cyd gan bob sector ar weithredu cyfranogiad Taiwan yn UNFCCC yn gwella cyfranogiad a chyfraniadau rhyngwladol Taiwan yn sylweddol.

Mae'r wlad yn gwneud ymdrech ddiffuant i frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd trwy fesurau fel lleihau allyriadau carbon. Yn 2008, cyhoeddodd Yuan Gweithredol (llywodraeth Taiwan) bolisi ynni cynaliadwy sy'n ceisio lleihau allyriadau carbon i'r lefel 2005 gan 2020, i lefel 2000 gan 2025, a hanner y lefel 2000 gan 2050. Mae'r llywodraeth wedi mynd ar drywydd y cynllun gyda chamau gweithredu cynhwysfawr ac eang. Mae deddfwriaeth wedi cael ei phasio i gefnogi ynni adnewyddadwy a rheoli ynni, gyda deddfwyr yn ystyried bil sy'n targedu nwyon tŷ gwydr ar hyn o bryd.

Mae cyllid sylweddol yn cael ei fuddsoddi mewn ymchwil amgylcheddol — mae'r genedl yn cydweithio â'r Undeb Ewropeaidd, yr Unol Daleithiau a nifer o wledydd yn Ne-ddwyrain Asia i fonitro llygredd aer, er enghraifft — a datblygu technoleg werdd, lle mae Taiwan wedi cael ei gydnabod fel arweinydd byd ym meysydd goleuadau LED a phaneli solar. Mae prosiectau hefyd yn dod i'r amlwg i adeiladu cymunedau a busnesau carbon isel, ynghyd â mwy o adeiladau gwyrdd a chludiant.

Ar fetrau 3,952, Yushan yw'r copa talaf yng Ngogledd-ddwyrain Asia

Natur Beauty4 Yushannew

Mae Taiwan yn dymuno cymryd rhan yn yr UNFCCC fel arsylwr gan ddefnyddio model tebyg i'w gyfranogiad yng Nghynulliad Iechyd y Byd (WHA). Ers cymryd pŵer yn 2008, mae gweinyddiaeth newydd Taiwan wedi gosod cadwraeth ynni, lleihau carbon ac ymateb i newid yn yr hinsawdd fel y prif bolisi ac mae'n ceisio sicrhau cefnogaeth ryngwladol gan fynediad diplomyddol gydag ymgysylltiad rhagweithiol mewn deialog bragmatig ac adeiladol ar draws Culfor Taiwan. Yn gynharach yn 2009, penderfynodd aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig am y tro cyntaf dderbyn Taiwan fel arsylwr swyddogol yng Nghynulliad Iechyd y Byd (WHA). Roedd y penderfyniad carreg filltir hon yn cynnig anogaeth fawr i Taiwan a hefyd ddisgwyliad o gefnogaeth gan y gymuned ryngwladol ar gyfer cyfranogiad sylweddol pellach yn yr UNFCCC trwy'r ystum gadarnhaol ddigynsail hon.

Rhyddhaodd Materion Economaidd ffigurau sy'n dangos bod gollyngiadau carbon deuocsid Taiwan yn 248.7 miliwn o dunelli yn 2012, gostyngiad o 1.9 y cant o'i gymharu â 2011, ac yn dal y genedl yn nes at lefel 2005 o dunelli o 245.2. Yn wir, dywed y Gweinidog Gweinyddiaeth Diogelu'r Amgylchedd, Shen Shu-Hung, fod allyriadau wedi gostwng dros y pum mlynedd diwethaf.

07-00311.04.2008

Mae trên cynffon cyflymder uchel Taiwan yn teithio rhwng Taichung a Hsinchu. Mae'r rhwydwaith HSR 345-cilometr o hyd wedi bod ar waith ers Ionawr 5, 2007.

Felly, daw'r cwestiwn yn un o sut y gall Taiwan adeiladu ar yr ymdrech hon yn ogystal â rhannu ei lwyddiannau. Wedi'r cyfan, mae llywodraethau a gweithredwyr ledled y byd yn ymwybodol iawn bod newid yn yr hinsawdd yn broblem sydd angen ateb byd-eang. Y man cychwyn yw i Taiwan siarad â chenhedloedd eraill, i ddod o hyd i ffyrdd o weithio gyda'i gilydd ar ddiogelu'r amgylchedd, i weithredu ar y cyd. Dyma, wrth gwrs, yw'r rheswm sylfaenol dros greu'r UNFCCC. Er bod sefydliadau anllywodraethol Taiwan yn gallu cymryd rhan mewn rhai o ddigwyddiadau UNFCCC, mae maint y cyfranogiad hwn yn cael ei gwtogi'n ddifrifol ac nid yw'n sicr o gwbl. Gall yr UNFCCC ond gobeithio bod yn gyfrwng effeithiol ar gyfer newid os bydd cymuned y byd yn gweithredu ar ei nodau. Nid yw'n gwneud fawr o synnwyr i eithrio Taiwan, un o brif wledydd masnachu'r byd.

Er mwyn cryfhau ei gysylltiadau â gwledydd eraill a hyrwyddo ei achos dros fod yn aelod o'r UNCCC, anfonodd Taiwan ddirprwyaeth chwe deg o bobl i'r gynhadledd, dan arweiniad Dr Eugene Chien, Cadeirydd Sefydliad Ynni Cynaliadwy Taiwan.

Deunaw tyrbin gwynt a sefydlwyd yn nhreftadaeth Qingshui Sir Taichung Sir
gan Taiwan Power Company wedi dod yn gyrchfan golygfa boblogaidd.

delwedd10-056rz

image10-057

Mae paneli solar a osodwyd gan Lywodraeth Sir Taipei yn eistedd ar y pysgotwr Fisherman's Wharf, sy'n ategu gwaith i wneud y Danshui a Bali yn lanhau atyniad twristiaeth mwy deniadol, sy'n ystyriol o'r amgylchedd.

“Mae pobl yn Taiwan yn credu bod newid yn yr hinsawdd yn hollbwysig i ddatblygiad y byd yn y dyfodol.” Dywedodd Dr Chien wrth yr Adroddwr UE. “Mae ein pobl eisiau cymryd rhan yn y gynhadledd, a rhannu ein profiad yn Taiwan. Yn y cyfamser, gallwn ddod â gwybodaeth yn ôl i Taiwan ”meddai.

Dywedodd Dirprwy Weinidog dros Ddiogelu'r Amgylchedd Taiwanese, Dr Shin-Cheng Yeh wrth Gohebydd yr UE fod “Taiwan eisiau cyfrannu at reoli newid yn yr hinsawdd, oherwydd ei fod yn allyrru un y cant o gyfanswm nwyon tŷ gwydr y byd. Felly, mae'n bwysig iawn ein bod yn cael ein cynnwys ein hunain yn y gymdeithas ryngwladol ”.

Mae aelodau Yuan Deddfwriaethol Taiwan yn cyfarfod ag Aelod Seneddol Ewropeaidd Ryszard Czarnecki o Wlad Pwyl

20131118_13025701.12.2013006

Roedd grŵp trawsbleidiol o bum aelod o Yuan Deddfwriaethol (senedd) Taiwan, Wen-Yan Chiau a Li-Huan Yang o'r KMT, Chia-Lung Lin a Yi-Ye Yeh o'r DPP ac yn gynwysedig yn nhirprwy ddirprwy deg Taiwan o Warsaw. Chung-Hsin Hsu o'r TSU.

Cyfarfu'r grŵp ag ystod o wleidyddion Ewropeaidd i atgyfnerthu achos Taiwan dros gyfranogi.

“Cynigiais benderfyniad, a gytunwyd gan ein Yuan Deddfwriaethol, i anfon cynrychiolwyr yma, oherwydd ar gyfer Taiwan mae'n bwysig ein bod yn cael cyfrannu at yr UNFCCC nesaf ym Mharis in2015” Dywedodd deddfwr Chia-Lung Lin wrth Gohebydd yr UE.

“Mae Taiwan yn ynys fach sydd â risg uchel o drychineb naturiol” meddai Deddfwriaethwr Wen-Yan Chiau “felly rydym am rannu ein profiadau gyda gwledydd eraill fel y gallwn liniaru effaith newid yn yr hinsawdd.”

“Mae rhai gwledydd yn gwrthwynebu cyfranogiad Taiwan oherwydd nad ydym yn aelod o'r Cenhedloedd Unedig, yn enwedig Tsieina dirfawr” dywedodd y Deddfwriaethwr Chung-Hsin Hsu wrth Gohebydd yr UE, “Nid yw hynny'n rhesymol, oherwydd mae Taiwan eisiau cyfrannu at ddiogelu'r amgylchedd yn rhyngwladol. Nid yw'n ymwneud ag un wlad, un Tsieina, un Taiwan. ”

“Mae'r Undeb Ewropeaidd yn ddylanwadol iawn yn y Cenhedloedd Unedig” meddai Deddfwriaethwr Chung-Hsin Hsu, “felly gall gwleidyddion Ewropeaidd a phobl Ewrop ein helpu trwy ddarbwyllo'r Cenhedloedd Unedig i ganiatáu i Taiwan ymuno â'r UNFCCC”.

Roedd y ddirprwyaeth yn benderfynol o anfon neges gref bod pob sector o gymdeithas Taiwan yn cefnogi dymuniad eu llywodraeth i gael lle yn nhabl cynhadledd y newid yn yr hinsawdd.

Efallai y daeth y ple mwyaf pwerus gan aelodau Cynghrair Hinsawdd Ieuenctid Taiwan. “Ni yw cenhedlaeth y dyfodol, felly os na fyddwn yn codi llais yna ni fydd unrhyw un” meddai Liang-Yi Change, Cyd-sylfaenydd Cynghrair Hinsawdd Ieuenctid Taiwan wrth Gohebydd yr UE. “Rhaid i ni amddiffyn ein dyfodol. Dyna ein hawl. Felly rydyn ni yma yn Warsaw ac rydyn ni'n gobeithio y gallwn ni sicrhau tegwch i Taiwan ”

Mae afresymol i wlad sy'n gyfrifol am un y cant o gynhesu byd-eang, fel y mae Taiwan, ei hatal rhag cymryd rhan yn ymdrechion y Cenhedloedd Unedig i ddod o hyd i ateb i broblemau newid yn yr hinsawdd oherwydd gwrthwynebiadau gwleidyddol. Mae'n bryd bellach i'r Undeb Ewropeaidd a ffrindiau rhyngwladol eraill yn Taiwan geisio datrysiad a fydd yn goresgyn feto tir mawr Tsieina er budd dynolryw.

Colin Stevens

Newid yn yr hinsawdd

Etholiad yr Almaen: Mae streicwyr newyn eisiau mwy o weithredu ar newid yn yr hinsawdd

cyhoeddwyd

on

Mae grŵp o bobl ifanc yn nhrydedd wythnos streic newyn yn Berlin, gan honni nad yw pleidiau gwleidyddol yr Almaen yn mynd i’r afael yn ddigonol â newid yn yr hinsawdd cyn etholiad cyffredinol y mis hwn, yn ysgrifennu Jenny Hill, Newid yn yr hinsawdd.

Mae’r protestwyr - rhwng 18 a 27 oed - wedi addo parhau â’u streic newyn nes bod y tri ymgeisydd blaenllaw sy’n cystadlu i gymryd lle Angela Merkel yn cytuno i gwrdd â nhw.

Mae yna awyrgylch ddarostyngedig ymhlith y pebyll bach a'r baneri wedi'u paentio â llaw yn agos at Gangellor yr Almaen ym Merlin.

hysbyseb

Mae'r chwe pherson ifanc sydd wedi bod ar streic newyn am fwy na phythefnos yn dweud eu bod yn teimlo'n wan.

Yn 27, Jacob Heinze yw'r hynaf o'r protestwyr yma (dywed y trefnwyr fod pedwar o bobl eraill wedi ymuno â'u streic newyn i ffwrdd o'r gwersyll). Mae'n siarad yn araf, yn amlwg yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio, ond dywedodd wrth y BBC, er ei fod yn ofni canlyniadau ei "streic newyn amhenodol", mae ei ofn o newid yn yr hinsawdd yn fwy.

"Dywedais eisoes wrth fy rhieni a fy ffrindiau bod siawns na fyddaf yn eu gweld eto," meddai.

hysbyseb

"Rwy'n gwneud hyn oherwydd bod ein llywodraethau yn methu ag achub y genhedlaeth ifanc o ddyfodol sydd y tu hwnt i ddychymyg. Sy'n erchyll. Rydyn ni'n mynd i wynebu rhyfel ynglŷn ag adnoddau fel dŵr, bwyd a thir ac mae hyn eisoes yn realiti i llawer o bobl yn y byd. "

Gyda llai na phythefnos i etholiad cyffredinol yr Almaen, mae Jacob a'i gyd-brotestwyr yn mynnu bod y tri ymgeisydd blaenllaw i gymryd lle Angela Merkel fel Canghellor yr Almaen yn dod i siarad â nhw.

Streicwyr newyn dros bolisi hinsawdd yn Berlin, 2021

Gellir dadlau mai newid yn yr hinsawdd yw'r mater etholiad mwyaf yma. Mae gwleidyddion yr Almaen wedi cael eu dylanwadu gan brotestiadau stryd fawr gweithredwyr newid hinsawdd ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf ond mae llifogydd marwol yr haf hwn yng ngorllewin y wlad hefyd wedi canolbwyntio pryder y cyhoedd.

Er hynny, dywedwch y streicwyr newyn, nid oes yr un o’r prif bleidiau gwleidyddol - gan gynnwys y blaid Werdd - yn cynnig mesurau digonol i fynd i’r afael â’r broblem.

"Nid oes unrhyw un o'u rhaglenni yn ystyried y gwir ffeithiau gwyddonol hyd yn hyn, yn enwedig nid y perygl o dipio pwyntiau (newidiadau hinsoddol mawr na ellir eu gwrthdroi) a'r ffaith ein bod yn agos iawn at eu cyrraedd," meddai'r llefarydd Hannah Luebbert.

Mae hi’n dweud bod y protestwyr eisiau i’r Almaen sefydlu cynulliad dinasyddion, fel y’i gelwir - grŵp o bobl a ddewiswyd i adlewyrchu pob rhan o gymdeithas - er mwyn dod o hyd i atebion.

"Mae'r argyfwng hinsawdd hefyd yn argyfwng gwleidyddol ac efallai'n argyfwng yn ein democratiaeth, oherwydd mae'r sefydlu gydag etholiadau bob pedair blynedd a dylanwad mawr lobïwyr a buddiannau economaidd yn ein seneddau yn aml yn arwain at y ffaith bod buddiannau economaidd yn bwysicach na ein gwareiddiad, ein goroesiad, "meddai Ms Luebbert.

"Nid yw lobïwyr yn dylanwadu ar gynulliadau dinasyddion o'r fath ac nid gwleidyddion yno sy'n ofni peidio â chael eu hailethol, dim ond pobl sy'n defnyddio eu rhesymoledd."

Golygfa o wersyll gweithredwyr hinsawdd ger adeilad Reichstag ar Fedi 12, 2021 yn Berlin, yr Almaen.
Dywed y streicwyr newyn nad oes yr un o’r ymgeiswyr yn gwneud digon i atal trychineb hinsawdd

Dywed y streicwyr newyn mai dim ond un o ymgeiswyr y Canghellor - Annalena Baerbock o’r blaid Werdd - sydd wedi ymateb, ond iddi siarad â nhw dros y ffôn yn hytrach na chwrdd â’u galw am sgwrs gyhoeddus. Mae hi wedi apelio arnyn nhw i ddod â'u streic newyn i ben.

Ond mae'r grŵp - sy'n denu cyhoeddusrwydd cynyddol - wedi addo parhau, er eu bod yn cydnabod trallod eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Er hynny, meddai Jacob, mae ei fam yn ei gefnogi.

"Mae ofn arni. Mae hi'n ofnus iawn, ond mae hi'n deall pam fy mod i'n cymryd y camau hyn. Mae hi'n crio bob dydd ac yn galw bob dydd ac yn gofyn i mi onid yw'n well stopio? Ac rydyn ni bob amser yn dod i'r pwynt lle rydyn ni'n dweud na, mae'n angenrheidiol parhau, "meddai.

"Mae'n wirioneddol angenrheidiol deffro pobl ledled y byd."

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

Mae'r cloc hinsawdd yn ticio'n gyflym

cyhoeddwyd

on

Mae'r mwyafrif yn cytuno bod angen cymryd camau brys i fynd i'r afael â'r argyfwng cynyddol a achosir gan newid yn yr hinsawdd. Dyna pam mae arweinwyr o 196 o wledydd yn cyfarfod yn Glasgow ym mis Tachwedd ar gyfer cynhadledd hinsawdd fawr, o'r enw COP26. Ond mae addasu i newid yn yr hinsawdd hefyd yn dod am bris, yn ysgrifennu Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Mae cynyddu ymwybyddiaeth o gostau economaidd peidio â chymryd mesurau ynghylch addasu i newid yn yr hinsawdd yn rhan bwysig o bolisïau addasu. Bydd costau economaidd canlyniadau newid yn yr hinsawdd a chostau peidio â chymryd mesurau yn uchel ar yr agenda yn Glasgow.

Mae pedair nod COP26, ac mae'r trydydd ohonynt o dan y pennawd “mobileiddio cyllid.”

hysbyseb
Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Dywedodd llefarydd ar ran COP26 wrth y wefan hon, “Er mwyn cyflawni ein nodau, rhaid i wledydd datblygedig wneud iawn am eu haddewid i ddefnyddio o leiaf $ 100bn mewn cyllid hinsawdd y flwyddyn erbyn 2020.“

Mae hynny'n golygu, meddai, bod yn rhaid i sefydliadau ariannol rhyngwladol chwarae eu rhan, gan ychwanegu, “mae angen gwaith arnom tuag at ryddhau'r triliynau yng nghyllid y sector preifat a chyhoeddus sy'n ofynnol i sicrhau sero net byd-eang.”

Er mwyn cyflawni ein nodau hinsawdd, bydd angen i bob cwmni, pob cwmni ariannol, pob banc, yswiriwr a buddsoddwr newid, meddai llefarydd ar ran COP26. 

hysbyseb

“Mae angen i wledydd reoli effeithiau cynyddol newid yn yr hinsawdd ar fywydau eu dinasyddion ac mae angen y cyllid arnyn nhw i wneud hynny.”

Bydd graddfa a chyflymder y newidiadau sydd eu hangen yn gofyn am bob math o gyllid, gan gynnwys cyllid cyhoeddus ar gyfer datblygu seilwaith y mae angen i ni ei drosglwyddo i economi wyrddach a mwy gwydn yn yr hinsawdd, a chyllid preifat i ariannu technoleg ac arloesedd, ac i helpu i droi y biliynau o arian cyhoeddus yn driliynau o gyfanswm buddsoddiad yr hinsawdd.

Mae dadansoddwyr hinsawdd yn rhybuddio, os bydd y tueddiadau presennol yn parhau, y bydd cost cynhesu byd-eang yn dod gyda thag pris o bron i $ 1.9 triliwn yn flynyddol, neu 1.8 y cant o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UD erbyn 2100.

Mae EUReporter wedi edrych ar yr hyn y mae pedair gwlad yr UE, Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci yn ei wneud ar hyn o bryd - ac y mae angen iddynt ei wneud o hyd - i gwrdd â chost mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, hynny yw, cwrdd ag amcanion nod rhif tri o COP26.

Yn achos Bwlgaria, dywed bod angen € 33 biliwn arno i ddechrau cyflawni prif nodau Bargen Werdd yr UE dros y 10 mlynedd nesaf. Gallai Bwlgaria fod ymhlith y rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan ddatgarboneiddio economi'r UE. Mae'n cyfrif am 7% o'r glo a ddefnyddir yn yr UE ac 8% o'r swyddi yn sector glo'r UE. Mae tua 8,800 o bobl yn gweithio ym maes mwyngloddio glo ym Mwlgaria, tra amcangyfrifir bod y rhai yr effeithir arnynt yn anuniongyrchol dros 94,000, gyda chostau cymdeithasol oddeutu € 600 miliwn y flwyddyn.

Mewn man arall, amcangyfrifwyd bod angen mwy na € 3 biliwn ym Mwlgaria dim ond i fodloni gofynion sylfaenol Cyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yr UE.

Er mwyn iddi gwblhau’r Fargen Werdd, bydd yn rhaid i Fwlgaria wario 5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y wlad bob blwyddyn.

Gan symud i Rwmania, mae'r rhagolygon yr un mor ddifrifol.

Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020 gan Sandbag EU, bron y gellid dweud bod Rwmania ar fin llwyddo yn ras yr UE i economi net-sero erbyn 2050. Oherwydd sawl newid yn strwythur yr economi yn dilyn y trawsnewidiad ar ôl 1990 , Mae Rwmania wedi gweld cwympiadau enfawr mewn allyriadau, gan mai hi yw'r pedwerydd Aelod-wladwriaeth o'r UE i leihau ei hallyriadau gyflymaf yn erbyn 1990, er nad yw ar drywydd rhagweladwy a chynaliadwy i sero net erbyn 2050 eto.

Fodd bynnag, dywed yr adroddiad mai Rwmania yw’r wlad yn Ne Ddwyrain Ewrop neu Ganol Dwyrain Ewrop gyda rhai o’r “amodau galluogi gorau” ar gyfer y trawsnewid ynni: cymysgedd ynni amrywiol y mae bron i 50% ohono eisoes yn rhydd o allyriadau nwyon tŷ gwydr, y fferm wynt ar y tir fwyaf yn yr UE a photensial enfawr RES.

Mae awduron yr adroddiad Suzana Carp a Raphael Hanoteaux yn ychwanegu “Ac eto, mae Rwmania yn parhau i fod yn un o’r gwledydd dwys lignit yn yr UE, ac er gwaethaf ei chyfran is o lo yn y gymysgedd na gweddill y rhanbarth, nid yw’r buddsoddiad gofynnol ar gyfer ei drawsnewid ynni yn i'w danamcangyfrif. ”

Mae hyn, medden nhw, yn golygu bod Rhufeiniaid, ar y raddfa Ewropeaidd, yn dal i dalu mwy na'u cymheiriaid yn Ewrop am gostau'r system ynni carbon-ddwys hon.

Mae Gweinidog Ynni’r wlad wedi amcangyfrif bod cost trawsnewid y sector pŵer erbyn 2030 oddeutu € 15-30bn ac mae Rwmania, mae’r adroddiad yn mynd ymlaen i dynnu sylw, yn dal i fod â’r CMC ail isaf yn yr Undeb ac felly gwir anghenion buddsoddi. ar gyfer y trawsnewid ynni yn uchel iawn.

Gan edrych i'r dyfodol, mae'r adroddiad yn awgrymu y gallai un ffordd o dalu cost datgarboneiddio hyd at 2030 yn Rwmania fod trwy “ddefnydd craff” o refeniw ETS (cynllun masnachu allyriadau).

Un wlad yn yr UE sydd eisoes wedi cael effaith ddifrifol gan newid yn yr hinsawdd yw Gwlad Groeg y disgwylir iddi gael hyd yn oed mwy o effeithiau andwyol yn y dyfodol. Gan gydnabod y ffaith hon, mae Banc Gwlad Groeg wedi bod yn un o'r banciau canolog cyntaf ledled y byd i gymryd rhan weithredol yn y mater o newid yn yr hinsawdd a buddsoddi'n sylweddol mewn ymchwil hinsawdd.

Dywed ei bod yn ymddangos bod newid yn yr hinsawdd yn fygythiad mawr, gan fod disgwyl i’r effaith ar bron pob sector o’r economi genedlaethol “fod yn andwyol.”

Gan gydnabod pwysigrwydd llunio polisi economaidd, mae'r Banc wedi rhyddhau “Economeg Newid Hinsawdd”, sy'n darparu adolygiad cynhwysfawr, o'r radd flaenaf o economeg newid yn yr hinsawdd.

Stournaras Yannis, llywodraethwr Banc Gwlad Groeg, yn nodi mai Athen oedd y ddinas gyntaf yng Ngwlad Groeg i ddatblygu Cynllun Gweithredu Hinsawdd integredig ar gyfer lliniaru ac addasu, gan ddilyn esiampl megacities eraill ledled y byd.

Dywedodd Michael Berkowitz, llywydd '100 Dinas Gwydn' Sefydliad Rockefeller fod Cynllun Athen yn gam pwysig yn “siwrnai’r ddinas i adeiladu gwytnwch yn wyneb heriau myrdd yr 21ain Ganrif”.

“Mae addasu yn yr hinsawdd yn rhan hanfodol o wytnwch trefol, ac rydym yn gyffrous i weld y cam trawiadol hwn gan y ddinas a'n partneriaid. Rydym yn edrych ymlaen at weithio ar y cyd i wireddu nodau'r cynllun hwn. "

Gwlad arall a gafodd ei tharo’n wael gan gynhesu byd-eang eleni yw Twrci ac mae Erdogan Bayraktar, Gweinidog yr Amgylchedd a Threfoli, yn rhybuddio y bydd Twrci yn un o’r gwledydd Môr y Canoldir yr effeithir arni fwyaf, yn anad dim oherwydd ei bod yn wlad amaethyddol ac mae ei hadnoddau dŵr yn lleihau’n gyflym. ”

Gan fod twristiaeth yn bwysig ar gyfer ei hincwm, meddai “mae’n rhwymedigaeth arnom i roi’r pwysigrwydd gofynnol ar astudiaethau addasu”.


Yn ôl arbenigwyr hinsawdd, mae Twrci wedi bod yn dioddef o gynhesu byd-eang ers y 1970au ond, er 1994, roedd y tymereddau dydd cyfartalog, uchaf, hyd yn oed y tymereddau nos uchaf yn cael eu sgwrio.

Ond mae ei ymdrechion i fynd i'r afael â'r materion yn cael ei ystyried yn cael ei ddifetha ar hyn o bryd gan awdurdodau sy'n gwrthdaro mewn cynllunio defnydd tir, gwrthdaro rhwng deddfau, cynaliadwyedd ecosystemau a chyfundrefnau yswiriant nad ydynt yn adlewyrchu risgiau newid yn yr hinsawdd yn ddigonol.

Mae Strategaeth Addasu a Chynllun Gweithredu Twrci yn galw am bolisïau ariannol anuniongyrchol ar gyfer addasu i newid yn yr hinsawdd a mecanweithiau ategol.

Mae'r Cynllun yn rhybuddio “Yn Nhwrci, er mwyn addasu i effeithiau'r newid yn yr hinsawdd, ni chynhelir cyfrifon cost a budd o ran addasu ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu sectoraidd eto."

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o brosiectau sy'n anelu at addasu i newid yn yr hinsawdd wedi cael cefnogaeth y Cenhedloedd Unedig a'i is-gwmnïau er mwyn darparu cymorth technegol a chyfranddaliadau Twrci yn y Gronfa Technoleg Glân25.

Ond dywed y Cynllun, ar hyn o bryd, nad yw cronfeydd a ddyrennir ar gyfer ymchwil wyddonol a gweithgareddau Ymchwil a Datblygu mewn gweithgareddau addasu i newid yn yr hinsawdd “yn ddigonol”.

Dywed: “Ni fu ymchwil ar gyfer cynnal dadansoddiadau effaith newid yn yr hinsawdd o’r sectorau sy’n ddibynnol ar yr hinsawdd (amaethyddiaeth, diwydiant, twristiaeth ac ati) a phenderfynu ar gostau addasu.

“Mae'n hynod bwysig adeiladu gwybodaeth am gost a chyllido addasu siawns hinsawdd a gwerthuso'r map ffordd sy'n ymwneud â'r materion hyn yn fwy cynhwysfawr."

Mae Twrci o'r farn y dylid darparu arian ar gyfer addasu ar sail meini prawf penodol, gan gynnwys bod yn agored i effeithiau andwyol newid yn yr hinsawdd.

Dylai'r genhedlaeth o adnoddau ariannol “newydd, digonol, rhagweladwy a chynaliadwy” fod yn seiliedig ar egwyddorion “ecwiti” a “chyfrifoldebau cyffredin ond gwahaniaethol”.

Mae Twrci hefyd wedi galw am fecanwaith yswiriant aml-ddewisol rhyngwladol i wneud iawn am golledion ac iawndal sy'n codi o ddigwyddiadau eithafol a achosir gan yr hinsawdd fel sychder, llifogydd, rhew a thirlithriadau.

Felly, gyda'r cloc yn ticio'n gyflym yn y cyfnod cyn y digwyddiad byd-eang yn yr Alban, mae'n amlwg bod gan bob un o'r pedair gwlad hyn waith i'w wneud o hyd i fynd i'r afael â'r costau enfawr sy'n gysylltiedig â brwydro yn erbyn cynhesu byd-eang.

Mae Nikolay Barekov yn newyddiadurwr gwleidyddol a chyflwynydd teledu, cyn Brif Swyddog Gweithredol TV7 Bwlgaria a chyn ASE ar gyfer Bwlgaria a chyn ddirprwy gadeirydd y grŵp ECR yn Senedd Ewrop.

Parhau Darllen

Newid yn yr hinsawdd

A all Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci gyflawni nodau hinsawdd COP26?

cyhoeddwyd

on

Mae mwy na phum mlynedd wedi mynd heibio ers mabwysiadu Cytundeb Paris, a dim ond ychydig wythnosau sydd i fynd tan COP26. - 26ain cynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig - a fydd yn cael ei chynnal yn Glasgow rhwng 1 a 12 Tachwedd eleni. Felly dyma grynodeb amserol o brif nodau COP26 - yn ysgrifennu Nikolay Barekov, newyddiadurwr a chyn ASE.

Mae'r uwchgynhadledd yn ceisio rhoi sylw ar les y blaned a phobl - sy'n golygu torri tanwydd ffosil, lleihau llygredd aer a gwella iechyd ledled y byd. Bydd ffocws ar gael gwared â glo yn raddol ledled y byd ac atal datgoedwigo.

Nikolay Barekov

Un o'r pedair nod COP 26 a nodwyd yw helpu gwledydd i addasu i amddiffyn cymunedau a chynefinoedd naturiol

hysbyseb

Mae'r hinsawdd, wrth gwrs, eisoes yn newid a bydd yn parhau i newid hyd yn oed wrth i genhedloedd leihau allyriadau, weithiau gydag effeithiau dinistriol.

Mae 2il nod addasu COP26 yn ceisio annog gwledydd y mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio arnynt i: amddiffyn ac adfer ecosystemau; adeiladu amddiffynfeydd, systemau rhybuddio a seilwaith ac amaethyddiaeth gydnerth er mwyn osgoi colli cartrefi, bywoliaethau a hyd yn oed bywydau

Mae llawer yn credu bod y cwestiwn tir llwyd yn erbyn maes glas yn un na ellir ei anwybyddu os yw dirywiad rhywogaethau i gael ei atal.

hysbyseb

Dywedodd Rebecca Wrigley, arbenigwr ar yr hinsawdd, “Mae aildyfu yn sylfaenol yn ymwneud â chysylltedd - cysylltedd ecolegol a chysylltedd economaidd, ond hefyd cysylltedd cymdeithasol a diwylliannol.”

Rwyf wedi edrych ar yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud, ac sydd eto i'w gwneud, mewn pedair gwlad yn yr UE, Bwlgaria, Romania, Gwlad Groeg a Thwrci.

Ym Mwlgaria, dywed y Ganolfan Astudio Democratiaeth mai'r ffordd gyflymaf a mwyaf cost-effeithiol i gyrraedd datgarboneiddio economi Bwlgaria yn llawn fydd trawsnewid y gymysgedd cyflenwad trydan. Mae hyn, mae'n ychwanegu, yn gofyn am gau gweithfeydd pŵer thermol lignit ar unwaith (neu gyflymaf posibl) a “datgloi potensial ynni adnewyddadwy enfawr y wlad.”

Dywedodd llefarydd, “Bydd y 3 i 7 mlynedd ganlynol yn hanfodol bwysig ar gyfer gwireddu’r cyfleoedd hyn a chyflawni’r trawsnewid economaidd gwyrdd ym Mwlgaria wrth wella lles ac ansawdd bywyd dinasyddion Bwlgaria ar yr un pryd.”

Ddiwedd mis Mehefin, rhoddodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd y golau gwyrdd i'r gyfraith hinsawdd Ewropeaidd gyntaf, ar ôl i'r Senedd Ewropeaidd fabwysiadu'r ddeddfwriaeth ychydig ddyddiau ynghynt. Cynlluniwyd y gyfraith i leihau allyriadau tŷ gwydr 55 y cant (o'i gymharu â lefelau 1990) erbyn 2030 a chyrraedd niwtraliaeth hinsawdd yn y 30 mlynedd nesaf. Pleidleisiodd 26 aelod-wladwriaeth o'i blaid yng Nghyngor yr UE. Yr unig eithriad oedd Bwlgaria.

Dywedodd Maria Simeonova, o’r Cyngor Ewropeaidd ar Gysylltiadau Tramor, “Mae ymatal Bwlgaria ar gyfraith hinsawdd Ewrop nid yn unig yn ynysu’r wlad o fewn yr UE unwaith eto ond hefyd yn datgelu dau ddiffyg cyfarwydd mewn diplomyddiaeth Bwlgaria.”

Gan droi at Rwmania, dywedodd Gweinyddiaeth Materion Tramor y wlad fod cenedl ganol Ewrop wedi “ymuno â’r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd ac yn cefnogi gweithredu’r blaenoriaethau yn y maes ar lefel ranbarthol, ryngwladol a byd-eang.”

Er hynny, mae Rwmania yn safle 30 yn y Mynegai Perfformiad Newid Hinsawdd (CCPI) 2021 a ddatblygwyd gan Germanwatch, NewClimate Institute, a Climate Action Network. Y llynedd, roedd Rwmania yn rhif 24.

Dywed y Sefydliad, er gwaethaf potensial mawr yn sector ynni adnewyddadwy Rwmania, bod “polisïau cymorth gwan, ynghyd ag anghysondebau deddfwriaethol, yn parhau i wrthweithio trosglwyddiad ynni glân.”

 ymlaen i ddweud nad yw Rwmania “yn symud i’r cyfeiriad cywir” o ran lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a’r defnydd o ynni. ”

Mae haf o wres gosod recordiau yn ne Ewrop wedi cychwyn tanau gwyllt dinistriol sydd wedi rhwygo trwy goedwigoedd, cartrefi a dinistrio seilwaith hanfodol o Dwrci i Wlad Groeg.

Mae rhanbarth Môr y Canoldir yn agored i newid yn yr hinsawdd yn enwedig oherwydd ei sensitifrwydd i sychder a'r tymereddau'n codi. Mae rhagamcanion hinsawdd ar gyfer Môr y Canoldir yn awgrymu y bydd y rhanbarth yn cynhesu ac yn sychach gyda digwyddiadau tywydd amlach ac eithafol.

Yn ôl yr ardal losg ar gyfartaledd fesul tân, Gwlad Groeg sydd â'r problemau tân coedwig mwyaf difrifol ymhlith gwledydd yr Undeb Ewropeaidd.

Dywed Gwlad Groeg, fel y mwyafrif o wledydd yr UE, ei bod yn cefnogi amcan niwtraliaeth carbon ar gyfer 2050 ac mae targedau lliniaru hinsawdd Gwlad Groeg yn cael eu llunio i raddau helaeth gan dargedau a deddfwriaeth yr UE. O dan rannu ymdrechion yr UE, mae disgwyl i Wlad Groeg leihau allyriadau ETS y tu allan i'r UE 4% erbyn 2020 ac 16% erbyn 2030, o'i gymharu â lefelau 2005.

Gall Gwlad Groeg dynnu sylw at welliannau i effeithlonrwydd ynni ac economi tanwydd cerbydau, cynnydd mewn pŵer gwynt a solar, biodanwydd rhag gwastraff organig, gosod pris ar garbon - a gwarchod coedwigoedd.

Mae'r tanau coedwig tanbaid a'r tonnau gwres uchaf a welwyd ar draws dwyrain Môr y Canoldir eleni wedi tynnu sylw at fregusrwydd y rhanbarth i effeithiau cynhesu byd-eang.

Maent hefyd wedi bod yn codi pwysau ar Dwrci i newid ei pholisïau hinsawdd.

Mae Twrci yn un o ddim ond chwe gwlad - gan gynnwys Iran, Irac a Libya - sydd eto i gadarnhau cytundeb hinsawdd Paris 2015, sy'n arwydd o ymrwymiad cenedl i leihau allyriadau carbon.

Dywed Kemal Kılıçdaroglu, pennaeth y Blaid Weriniaethol flaenllaw (CHP), nad oes gan lywodraeth Twrci gynllun meistr yn erbyn tanau coedwig ac yn nodi, “Mae angen i ni ddechrau paratoi ein gwlad ar gyfer argyfyngau hinsawdd newydd ar unwaith.”

Fodd bynnag, mae Twrci, sydd wedi gosod targed lleihau allyriadau o 21% erbyn 2030, wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn meysydd fel ynni glân, effeithlonrwydd ynni, dim gwastraff a choedwigo. Mae llywodraeth Twrci hefyd wedi dilyn nifer o raglenni peilot sy'n ceisio gwella addasu a gwydnwch yn yr hinsawdd.

Mae arweinydd cynhadledd COP 26 y Genedl Unedig yn Glasgow ar ddiwedd y flwyddyn wedi rhybuddio y bydd methu â gweithredu nawr ar newid yn yr hinsawdd yn arwain at ganlyniadau "trychinebus" i'r byd.

"Dwi ddim yn credu bod unrhyw air arall amdano," mae'n rhybuddio Alok Sharma, y ​​gweinidog Prydeinig sy'n gyfrifol am COP26.

Daw ei rybudd i'r holl gyfranogwyr yn y gynhadledd, gan gynnwys Bwlgaria, Rwmania, Gwlad Groeg a Thwrci ynghanol pryder cynyddol am newid yn yr hinsawdd.

Parhaodd allyriadau i godi yn ystod y degawd diwethaf ac, o ganlyniad, mae'r ddaear bellach tua 1.1 ° C yn gynhesach nag yr oedd yn y cynhesaf hwyr a gofnodwyd.

Newyddiadurwr a chyflwynydd gwleidyddol yw Nikolay Barekov, cyn Brif Swyddog Gweithredol TV7 Bwlgaria a chyn ASE ar gyfer Bwlgaria a chyn ddirprwy gadeirydd y grŵp ECR yn Senedd Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd