Cysylltu â ni

EU

Georgia a Moldofa un cam yn nes at gwell cysylltiadau gwleidyddol a masnach â'r UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2667_2fc7e299fa32d6ff40e53351abf5f662Yn uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain yn Vilnius ar 29 Tachwedd cychwynnodd yr UE Gytundebau Cymdeithas â Georgia a Gweriniaeth Moldofa, gan gynnwys darpariaethau yn sefydlu Ardaloedd Masnach Rydd Dwfn a Chynhwysfawr (DCFTAs). Bydd y Cytundebau Cymdeithas yn cryfhau cysylltiadau gwleidyddol, economaidd a masnach ymhellach rhwng y pleidiau. Maent yn cynrychioli ffordd bendant i fanteisio ar y ddeinameg gadarnhaol rhwng yr UE a'r ddwy wlad.

Sut wnaethon ni gyrraedd yma?

Dechreuodd y trafodaethau ar y Cytundebau Cymdeithas gyda Gweriniaeth Moldofa a Georgia ym mis Ionawr a mis Gorffennaf 2010 yn y drefn honno, a daethpwyd i ben yng nghanol 2013. Fe wnaeth hyn baratoi'r ffordd i gau'r broses drafod yn swyddogol gyda'r seremoni cychwynnol heddiw yn Vilnius.

hysbyseb

Nid oedd y trafodaethau yn ymarfer annibynnol: mae cymorth yr UE i Georgia a Gweriniaeth Moldofa yn gysylltiedig â'r agenda ddiwygio wrth iddo ddod i'r amlwg o ganlyniad trafodaethau.

Am beth mae'r Cytundebau Cymdeithas?

Mae Cytundebau'r Gymdeithas yn canolbwyntio ar gefnogaeth i ddiwygiadau craidd, democratiaeth a hawliau dynol, adferiad economaidd, llywodraethu, cydweithredu sectoraidd a rhyddfrydoli pellgyrhaeddol masnach Georgia a Gweriniaeth Moldofa gyda'r UE.

hysbyseb

Bydd y Cytundebau yr un mor hyrwyddo cyfnewidiadau pobl i bobl trwy weithgareddau sy'n gysylltiedig ag er enghraifft addysg, twristiaeth a diwylliant. Bydd cymdeithas sifil yn ymwneud â gweithredu'r Cytundebau.

Prif nodau Cytundebau'r Gymdeithas

Nod y Cytundebau Cymdeithas yw cyflymu dyfnhau cysylltiadau gwleidyddol ac economaidd rhwng y gwledydd partner a'r UE. Mae'r Cytundebau hefyd yn cynnwys agenda ddiwygio ar gyfer y gwledydd partner, yn seiliedig ar raglen gynhwysfawr o frasamcanu deddfwriaeth y gwledydd partner i normau a safonau'r UE.

Yn fwy pendant, bydd Cytundebau'r Gymdeithas yn canolbwyntio ar hyrwyddo rapprochement graddol rhwng yr UE a'r gwledydd partner ar sail gwerthoedd cyffredin, cryfhau deialog wleidyddol, hyrwyddo a chadw heddwch a sefydlogrwydd, hyrwyddo cydweithredu ar ddatrys gwrthdaro heddychlon, gwella Cyfiawnder, Rhyddid a Cydweithrediad diogelwch, a hyrwyddo datblygu cynaliadwy ac amlochrogiaeth effeithiol.

Yn ogystal, mae Cytundebau'r Gymdeithas yn rhagweld cydweithredu ar fwy na 25 o wahanol sectorau, gan gynnwys yr amgylchedd, amaethyddiaeth, twristiaeth, ynni, trafnidiaeth, polisi defnyddwyr, addysg, mentrau bach a chanolig, hyfforddiant ac ieuenctid, yn ogystal â diwylliant. Bydd Georgia a Moldofa yn elwa o Gymorth Ariannol yr UE trwy fecanweithiau ac offerynnau cyllido presennol er mwyn cyflawni amcanion y Cytundeb Cymdeithas.

Beth yw darpariaethau masnach y Cytundeb Cymdeithas?

Mae'r Ardaloedd Masnach Rydd Dwfn a Chynhwysfawr (DCFTA) yn cynnwys masnach mewn nwyddau gan gynnwys gostyngiadau tariff, rheolau tarddiad, hwyluso gweithdrefnau tollau, ynghyd â darpariaethau gwrth-dwyll yn ogystal ag offerynnau amddiffyn masnach. Nod y rheolau hyn yw sicrhau bod masnach yn cael ei rhyddfrydoli i'r graddau eithaf posibl ond yn darparu ar gyfer y rhagofalon angenrheidiol i sicrhau mai dim ond nwyddau cymwys sy'n gymwys i gael triniaeth ffafriol. Rhagwelir gweithdrefn setlo anghydfod dwyochrog i ddatrys materion mewn modd hwylus.

Bydd dileu'r tariffau tollau a'r rhwystrau rheoleiddio presennol yn cynyddu amrywiaeth ac ansawdd y cynhyrchion a'r gwasanaethau. Bydd y gystadleuaeth sy'n deillio o ryddfrydoli mynediad i'r farchnad yn annog arbenigo, a thrwy hynny ostwng costau a chynhyrchu arloesedd. Bydd gwell cynhyrchion a gwasanaethau yn gwella safon byw gyffredinol.

Mae'r DCFTA hefyd yn mynd i'r afael ag elfennau eraill a ddyluniwyd ar gyfer gwledydd Partneriaeth y Dwyrain. Mae'r rhain yn cynnwys disgyblaethau rheoleiddio sy'n anelu at sicrhau fframwaith polisi sefydlog sy'n canolbwyntio ar dwf a fydd yn hybu cystadleurwydd. Mae'n cynnwys darpariaethau cystadleuaeth a thryloywder, amddiffyn hawliau eiddo deallusol, addasu cyfraith ddomestig â chaffaeliad yr UE yn y meysydd gwasanaethau a ddewiswyd ac ym maes caffael cyhoeddus.

Ar ben hynny, mae Georgia a Moldofa yn ymdrechu i ddod â'i deddfwriaeth yn agosach at ddeddfwriaeth yr UE i foderneiddio ei gallu allforio mewn nwyddau amaethyddol a diwydiannol, yn ogystal â gwella diogelwch defnyddwyr. Pryder nodedig yw safonau glanweithiol a ffytoiechydol. Eu nod yw creu amgylchedd diogelwch bwyd tebyg i rai'r UE, gan ganiatáu iddo allforio cynhyrchion o darddiad anifeiliaid i'r UE a byddant yn addasu sawl deddf sy'n ymwneud â nwyddau diwydiannol, gan ganolbwyntio ar ddiogelwch domestig ac agweddau amddiffyn defnyddwyr.

Bydd y brasamcan rheoliadol â acquis yr UE yn creu hinsawdd fusnes fwy ffafriol, yn denu buddsoddwyr ac yn cryfhau cystadleurwydd cwmnïau partneriaid Partneriaeth y Dwyrain, gan sicrhau lefelau uchel o ddiogelwch cymdeithasol, amgylcheddol a defnyddwyr ar yr un pryd. Bydd yn darparu rheolau llywodraethu, yn enwedig i'r busnesau bach a chanolig, sy'n fwy agored i niwed.

Beth ydyn ni am ei gyflawni ar fasnach?

Mae'r DCFTAs yn rhan o'r Cytundebau Cymdeithas priodol, sydd â'r amcan cyffredinol i ddyfnhau cysylltiad gwleidyddol yr UE ac integreiddio economaidd yn sylweddol â'r gwledydd Partner Dwyreiniol hyn.

Mae'r DCFTAs yn gytundebau cenhedlaeth newydd, sy'n adlewyrchu cysylltiadau breintiedig yr UE a mwy o fasnach â Georgia a Moldofa. Mae'r DCFTAs yn mynd yn sylweddol bellach na ffurfiau clasurol o integreiddio economaidd, gan gynnig nid yn unig well cyfleoedd masnach a buddsoddi ond hefyd gymorth gyda diwygiadau cysylltiedig â masnach gyda'r nod o gyfrannu at adferiad a thwf economaidd ac at integreiddio economïau Partner y Dwyrain â'r byd yn well. marchnadoedd.

Mae'r DCFTAs fel rhan o'r Cytundebau Cymdeithas â Georgia a Moldofa yn gyfystyr, ar ôl menter Partneriaeth y Dwyrain, yn offeryn pwysig canlynol o gefnogaeth Ewropeaidd i gymdogion y Dwyrain, gan gynnig llwybr i ffyniant Georgia a Moldofa yn y dyfodol.

Beth yw'r effaith economaidd ddisgwyliedig?

An astudiaeth annibynnol yn rhagweld y bydd y DCFTA yn cynyddu allforio Georgia i'r UE 12% ac yn mewnforio 7.5%. Gallai CMC Georgia gynyddu 4.3% neu € 292 miliwn yn y tymor hir, ar yr amod bod y DCFTA yn cael ei weithredu a bod ei effeithiau'n cael eu cynnal.

Ar gyfer Moldofa, amcangyfrifir bod y newid mewn incwm cenedlaethol oddeutu € 142 miliwn, hy 5.4% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth y wlad, tra disgwylir i'w allforion a'i fewnforion gynyddu mewn perthynas â'r UE gymaint ag 16% ac 8% yn y drefn honno, gyrru cynnydd mewn cyflogau a chynnig prisiau gwell i ddefnyddwyr.

Pryd fydd y cytundebau'n dod yn weithredol?

Dilynir cychwyn y Cytundebau Cymdeithas gyda llofnod y flwyddyn nesaf. Mae'r partïon hefyd wedi cadarnhau eu bwriadau i weithredu'r cytundebau cyn gynted â phosibl. Yn dilyn camau gweithdrefnol safonol, gan gynnwys cymeradwyaeth y Cyngor a Senedd Ewrop, gall gymryd sawl mis o hyd i'r cytundeb ddod yn effeithiol.

Mwy o wybodaeth

Testun y cytundeb gyda Georgia

Testun y cytundeb gyda Moldofa

Cysylltiadau UE-Georgia

Cysylltiadau UE-Gweriniaeth Moldofa

Cysylltiadau masnach yr UE â gwledydd De'r Cawcasws

Cysylltiadau masnach yr UE â Moldofa

Uwchgynhadledd Cymdogaeth Ddwyreiniol yn Vilnius

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd