Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Wcráin: Gwyrddion galw am ddirprwyaeth yr UE i Kiev

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Protestiadau 491136-131125-ukraine-eu-protestiadauMewn ymateb i’r sefyllfa yn yr Wcrain a gwrthdaro’r heddlu yn erbyn gwrthdystiadau democrataidd o blaid yr UE yn Kiev, mae grŵp y Gwyrddion / EFA yn galw am ddadl Senedd Ewrop yn sesiwn lawn yr wythnos nesaf yn Strasbwrg, yn ogystal â dirprwyaeth EP arbennig i gael ei hanfon. i Kiev.

Cyd-lywydd y Gwyrddion / EFA Harms rebecca Meddai: “Mae'r golygfeydd sy'n dod i'r amlwg o Kiev yn ysgytwol. Ar ôl mynychu’r gwrthdystiad o blaid yr UE yn Kiev yr wythnos diwethaf, mae’r gwrthdaro creulon i’r brotest heddychlon hon yn annealladwy ac yn ddealladwy ac yn dangos ansicrwydd a gwendid y llywodraeth.

“Dylai Senedd Ewrop benderfynu yn ddi-oed i anfon dirprwyaeth i Kiev i fonitro’r sefyllfa ar lawr gwlad. Bydd hwn hefyd yn ddatganiad o gefnogaeth i'r protestwyr o blaid yr UE. Yn ogystal, mae angen i'r Senedd drafod gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Cyngor sut i gefnogi'r wrthblaid yn bendant cyn gynted â phosibl.

hysbyseb

“Mae’r arddangosiadau yn dangos bod ysgogiad newydd yn yr Wcrain. Mae angen i’r UE ymateb i hyn ac mae hyn yn golygu ymrwymo i ryddfrydoli fisa a rhaglenni cyfnewid prifysgolion, a fydd yn rhoi cefnogaeth bendant i Ukrainians ifanc. ”

hysbyseb

etholiadau Ewropeaidd

Buddugoliaethau gwrthblaid asgell chwith Norwy yn yr etholiad cyffredinol

cyhoeddwyd

on

Mae arweinydd Plaid Lafur Norwy, Jonas Gahr Stoere, yn cynnal tusw o rosod coch yng ngwylnos etholiad y Blaid Lafur yn Nhŷ’r Bobl yn ystod etholiadau seneddol yn Oslo, Norwy Medi 13, 2021.
Mae arweinydd Plaid Lafur Norwy, Jonas Gahr Stoere, yn cynnal tusw o rosod coch yn wylnos etholiad y Blaid Lafur yn Nhŷ’r Bobl yn ystod etholiadau seneddol yn Oslo, Norwy Medi 13, 2021. © Javad Parsa, NTB trwy Reuters

Enillodd gwrthwynebiad asgell chwith Norwy dan arweiniad arweinydd y Blaid Lafur, Jonas Gahr Store, yr etholiad cyffredinol ddydd Llun ar ôl ymgyrch a ddominyddwyd gan gwestiynau am ddyfodol y diwydiant olew allweddol yng nghynhyrchydd mwyaf Gorllewin Ewrop.

Daeth adain-chwith unseated clymblaid dde-dde dan arweiniad y Prif Weinidog Ceidwadol Erna Solberg ers 2013.

"Fe wnaethon ni aros, roedden ni'n gobeithio, ac rydyn ni wedi gweithio mor galed, a nawr gallwn ni ei ddweud o'r diwedd: Fe wnaethon ni hynny!" Dywedodd Store, yn ôl pob tebyg, y prif weinidog nesaf, wrth gefnogwyr bloeddio ar ôl i Solberg gyfaddef trechu.

hysbyseb

Rhagwelwyd y byddai'r pum gwrthblaid asgell chwith yn ennill 100 o'r 169 sedd yn y senedd.

Roedd disgwyl i Lafur hyd yn oed ennill mwyafrif absoliwt gyda'i chynghreiriaid dewisol, y Blaid Ganolog a'r Chwith Sosialaidd, dangosodd canlyniadau rhagarweiniol gyda mwy na 95 y cant o'r pleidleisiau'n cael eu cyfrif.

Fe wnaeth hynny ddileu pryderon ynghylch gorfod dibynnu ar gefnogaeth dwy wrthblaid arall, y Gwyrddion a’r Blaid Goch gomiwnyddol.

hysbyseb

"Norwy wedi anfon signal clir: mae’r etholiad yn dangos bod pobl Norwy eisiau cymdeithas decach, ”meddai’r miliwnydd 61 oed a ymgyrchodd yn erbyn anghydraddoldebau cymdeithasol.

Ysgub chwith 

Felly bydd y pum gwlad yn y rhanbarth Nordig - sylfaen o ddemocratiaeth gymdeithasol - i gyd yn cael eu llywodraethu gan lywodraethau asgell chwith yn fuan.

"Mae gwaith y llywodraeth Geidwadol wedi'i orffen am y tro hwn," meddai Solberg wrth gefnogwyr.

"Rwyf am longyfarch Jonas Gahr Store, sydd bellach fel petai â mwyafrif clir am newid llywodraeth," meddai'r Solberg, 60 oed, sydd wedi llywio'r wlad trwy argyfyngau lluosog, gan gynnwys ymfudo, gostwng prisiau olew a'r Covid pandemig dros yr wyth mlynedd diwethaf.

Roedd y Gwyrddion wedi dweud na fyddent yn cefnogi llywodraeth asgell chwith oni bai ei bod yn addo rhoi diwedd ar archwilio olew yn Norwy ar unwaith, roedd Siop ultimatwm wedi gwrthod.

Mae Store fel y Ceidwadwyr, wedi galw am drosglwyddo'n raddol o'r economi olew.

Trafodaethau drain 

Adroddiad mis Awst "cod coch ar gyfer dynoliaeth" o'r Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd Rhoddodd (IPCC) y mater ar frig yr agenda ar gyfer yr ymgyrch etholiadol gan orfodi'r wlad i fyfyrio ar yr olew sydd wedi'i gwneud yn hynod gyfoethog. 

Fe wnaeth yr adroddiad fywiogi'r rhai sydd am gael gwared ag olew, ar y chwith ac, i raddau llai, ar y dde.

Mae'r sector olew yn cyfrif am 14% o gynnyrch mewnwladol crynswth Norwy, yn ogystal â 40 y cant o'i allforion a 160,000 o swyddi uniongyrchol.

Yn ogystal, mae'r fuwch arian parod wedi helpu'r wlad o 5.4 miliwn o bobl i gronni cronfa cyfoeth sofran fwyaf y byd, sydd werth heddiw yn agos at 12 triliwn o kroner (bron i 1.2 triliwn ewro, $ 1.4 triliwn). 

Yn gyn-weinidog yn llywodraethau Jens Stoltenberg rhwng 2005 a 2013, mae disgwyl i Store nawr ddechrau trafodaethau gyda’r Ganolfan, sy’n amddiffyn buddiannau ei sylfaen wledig yn bennaf, a’r Chwith Sosialaidd, sy’n eiriolwr cryf dros faterion amgylcheddol.

Yn aml mae gan y triawd, a oedd eisoes yn llywodraethu gyda'i gilydd yng nghlymbleidiau Stoltenberg, safleoedd amrywiol, yn enwedig ar ba mor gyflym y dylid gadael y diwydiant olew.

Mae'r Canolwyr hefyd wedi dweud na fydden nhw'n ffurfio clymblaid gyda'r Chwith Sosialaidd. 

Parhau Darllen

Afghanistan

I ddod: Dadl Cyflwr yr UE, Afghanistan, iechyd

cyhoeddwyd

on

Bydd y Senedd yn trafod gwaith y Comisiwn Ewropeaidd yn ystod dadl Cyflwr yr UE ac yn pleidleisio ar faterion yn amrywio o Afghanistan i iechyd yn ystod sesiwn lawn mis Medi, materion yr UE.

Bydd ASEau yn craffu ar waith y Comisiwn, gan sicrhau bod pryderon Ewropeaid yn cael sylw yn ystod dadl Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd gydag Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ddydd Mercher. Byddant yn edrych ar waith y Comisiwn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf - gan gynnwys ymateb COVID-19 ac adferiad economaidd - a chynlluniau a gweledigaeth y CE ar gyfer y dyfodol. Dewch i wybod sut i ddilyn y ddadl.

Heddiw (14 Medi), bydd ASEau yn trafod y ffordd orau i ymateb i’r argyfwng dyngarol ac ymfudo yn Afghanistan, yn dilyn dychweliad y Taliban i rym ar ôl i filwyr yr Unol Daleithiau gael eu tynnu’n ôl, gyda’r Comisiynydd Polisi Tramor, Josep Borrell. Bydd ASEau yn pleidleisio ar benderfyniad ddydd Iau.

hysbyseb

Heddiw, bydd y Senedd yn trafod Senedd y Senedd argymhellion am ddyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a Rwsia, gan alw am adolygiad o bolisïau'r UE yng ngoleuni tensiynau cynyddol.

Bydd ASEau yn pleidleisio ar ddiwygio'r Cerdyn Las Ewropeaidd ar gyfer gweithwyr cymwys iawn ddydd Mercher. Dylai'r rheolau newydd - gwella hawliau gweithwyr a chynyddu hyblygrwydd - ei gwneud hi'n haws i gyflogwyr yng ngwledydd yr UE logi pobl o wledydd eraill a denu ymfudwyr mwy medrus.

Bydd ASEau yn trafod ac yn pleidleisio ar gyfreithiau i gryfhau Canolfan Atal a Rheoli Clefydau Ewrop a mynd i’r afael yn well â bygythiadau iechyd rhyngwladol, trwy ehangu mandad y ganolfan ymhellach a gwella cydgysylltiad rhyngwladol a’r UE i atgyfnerthu atal argyfwng.

hysbyseb

Ddydd Mercher (15 Medi), mae ASEau ar fin mabwysiadu'r Cronfa Addasu Brexit - cronfa UE gwerth € 5 biliwn i helpu pobl, cwmnïau a gwledydd i liniaru effaith gymdeithasol ac economaidd tynnu'r DU allan o'r UE.

Bydd y Senedd hefyd yn pleidleisio ar benderfyniad i rhoi diwedd ar ddefnyddio anifeiliaid mewn ymchwil a phrofi, dadld yn ystod sesiwn lawn mis Gorffennaf. Byddant yn cyflwyno ffyrdd i drosglwyddo i system ymchwil nad yw'n defnyddio anifeiliaid.

Ddydd Mercher, bydd ASEau yn asesu'r bygythiad i ryddid y cyfryngau yng Ngwlad Pwyl yn dilyn deddfwriaeth ddarlledu newydd a thorri rheolaeth barhaus y gyfraith.

Dilynwch y sesiwn lawn 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd