Cysylltu â ni

Anabledd

Diwrnod Ewropeaidd i Bobl ag Anableddau: Y Comisiwn yn cyhoeddi Enillydd Gwobr Dinas Mynediad 2014 - Gothenburg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

mynediad_city_awardAr achlysur Diwrnod Ewropeaidd i Bobl ag Anableddau (3 Rhagfyr) cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd mai Gothenburg yw enillydd Gwobr Access City 2014. Mae'r Wobr yn cydnabod gwaith rhagorol Gothenburg tuag at gynyddu hygyrchedd i bobl anabl a'r henoed. Trefnir Gwobr 2014 gan y Comisiwn Ewropeaidd ynghyd â Fforwm Anabledd Ewropeaidd, ac fe'i cyflwynir ym Mrwsel yn ystod y digwyddiad 'Twristiaeth Hygyrch yn Ewrop' ar achlysur Diwrnod Ewropeaidd blynyddol Pobl ag Anableddau a Diwrnod Twristiaeth Ewropeaidd. Nod y Wobr yw annog dinasoedd sydd ag o leiaf 50,000 o drigolion i rannu eu profiad ac i wella hygyrchedd er budd pawb.

"'Dinas i bawb!' - dyma slogan Gothenburg. Ar ôl ennill Gwobr Access City eleni yn mynd i ddangos bod hwn yn Gothenburg yn fwy na slogan yn unig, "meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "Mae dull cynhwysol y ddinas o integreiddio pobl â phob anabledd i gymdeithas wedi helpu Gothenburg i ddod yn enillydd eleni. Mae pobl ag anableddau yn dal i wynebu gormod o rwystrau mewn bywyd bob dydd, ond mae dinasoedd fel Gothenburg yn arwain y ffordd wrth wneud bywyd yn fwy hygyrch i bawb. Llongyfarchiadau i Gothenburg. "

Mae ymrwymiad Gothenburg i gynyddu hygyrchedd i drafnidiaeth, tai, gwaith a chyflogaeth yn enghraifft dda y gallai dinasoedd Ewropeaidd eraill ei dilyn yn y dyfodol. Rhoddir blaenoriaeth i bobl ag anableddau pan ddaw cartrefi hygyrch ar gael. O ran cyflogaeth, mae tua 300 o weithleoedd yn cael cymhorthion personol bob blwyddyn. Mae'r ddinas hefyd yn gweithio'n systematig ar wella cyfleusterau cyhoeddus, gyda chamau gweithredu pendant i wneud parciau difyrion, meysydd chwarae a'r brifysgol leol yn fwy hygyrch.

hysbyseb

Aeth ail wobr Gwobr Access City i Grenoble (Ffrainc) a’r drydedd i Poznan (Gwlad Pwyl) - y ddwy ddinas wedi arddangos cynnydd rhyfeddol o ran hygyrchedd i drafnidiaeth, addysg, llety, siopa, diwylliant, chwaraeon, twristiaeth a chyflogaeth.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dyfarnu cyfeiriadau arbennig i ddinasoedd sy'n arloeswyr wrth sicrhau hygyrchedd o ran amgylchedd adeiledig, trafnidiaeth, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a chyfleusterau a gwasanaethau cyhoeddus. Eleni, rhoddir y cyfeiriadau arbennig at:

 1. Belffast, y Deyrnas Unedig, ar gyfer 'Yr Amgylchedd Adeiledig a Mannau Cyhoeddus'
 2. Dresden, yr Almaen, ar gyfer 'Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu'
 3. Burgos, Sbaen, ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus a Chyfleusterau
 4. Malaga, Sbaen ar gyfer Trafnidiaeth a seilweithiau cysylltiedig

Mae enillwyr blaenorol Gwobr Access City yn cynnwys Avila yn Sbaen (IP / 10 / 1641); Salzburg yn Awstria (IP / 11 / 1492), a Berlin yn yr Almaen (IP / 12 / 1309).

hysbyseb

Oherwydd na all awdurdodau cyhoeddus wneud Ewrop yn hygyrch yn unig, mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu cyfarfod lefel uchel ar Dwf a Hygyrchedd gan ddod â Phrif Weithredwyr busnes a chymdeithasau defnyddwyr ynghyd ar achlysur Diwrnod Ewropeaidd i Bobl ag Anableddau. Amcan y cyfarfod yw trafod sut y gellir gwneud cynhyrchion a gwasanaethau yn fwy hygyrch yn Ewrop.

Cefndir

Gwobr Access City

Lansiwyd Gwobr Access City yn 2010 i godi ymwybyddiaeth o anabledd a hyrwyddo mentrau hygyrchedd yn ninasoedd Ewrop gyda mwy na 50,000 o drigolion. Mae'r wobr yn ymwneud â sicrhau mynediad cyfartal i fywyd dinas i bobl ag anableddau. Nod y fenter yw annog dinasoedd i ysbrydoli ei gilydd i arloesi ac i rannu arfer da.

Rhoddir y Wobr i'r ddinas sydd wedi gwella hygyrchedd yn amlwg ac yn gynaliadwy mewn agweddau sylfaenol ar fyw mewn dinas, ac sydd â chynlluniau pendant ar gyfer gwelliannau pellach. Mae'r Wobr yn ymdrin â chamau gweithredu ym meysydd:

 1. Amgylchedd adeiledig a mannau cyhoeddus;
 2. Trafnidiaeth a seilweithiau cysylltiedig;
 3. Gwybodaeth a chyfathrebu, gan gynnwys technolegau newydd (TGCh); a
 4. Cyfleusterau a gwasanaethau cyhoeddus.

Proses ddethol Rheithgor Ewropeaidd ar gyfer Gwobr Access City 2014

Mewn rownd ddethol gyntaf ar y lefel genedlaethol, cymhwysodd a chyflawnodd 102 o ddinasoedd o 23 aelod-wladwriaeth y meini prawf i'w derbyn i'r gystadleuaeth. Roedd rheithgorau cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau yn cynnwys pobl ag anableddau ac arbenigwyr gweinyddiaeth gyhoeddus. Gallent ddewis hyd at dair dinas i enwebu ar gyfer y rownd ddethol Ewropeaidd, a arweiniodd at ddetholiad o 33 o ddinasoedd a gyflwynwyd i Reithgor Ewrop ar gyfer “Gwobr Dinas Mynediad 2014”.

Asesodd y Rheithgor Ewropeaidd a oedd yn cynnwys arbenigwyr hygyrchedd a chynrychiolwyr Fforwm Anabledd Ewrop a Platfform Oed Ewrop y 33 dinas hynny a dewis yr enillydd, yr ail a'r drydedd wobr yn ogystal â'r pedair sôn arbennig.

Polisi'r UE ar hygyrchedd

Mae gwneud Ewrop yn fwy hygyrch i'r rheini ag anableddau yn rhan allweddol o'r Strategaeth anabledd gyffredinol yr UE.2010-2020 sy'n darparu'r fframwaith cyffredinol ar gyfer gweithredu ym maes anabledd a hygyrchedd ar lefel yr UE i ategu a chefnogi gweithred aelod-wladwriaethau. Mae darpariaethau penodol ar hygyrchedd wedi'u cynnwys yn neddfwriaeth yr UE mewn meysydd fel trafnidiaeth a gwasanaethau cyfathrebu electronig.

Mae'r UE yn defnyddio amrywiaeth o offerynnau y tu hwnt i ddeddfwriaeth a pholisi, megis ymchwil a safoni, i optimeiddio hygyrchedd yr amgylchedd adeiledig, TGCh, trafnidiaeth, a meysydd eraill, ac i feithrin marchnad ledled yr UE ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau hygyrch. .

Mae'r UE hefyd yn anelu at wella gweithrediad y farchnad dechnoleg gynorthwyol er budd pobl ag anableddau ac mae'n cefnogi dull 'Dylunio i Bawb' sydd o fudd i ran ehangach o'r boblogaeth, fel pobl oedrannus a'r rheini â symudedd is.

Mwy o wybodaeth

Darllenwch fwy am y Wobr Access City yma a yma

Twristiaeth Hygyrch yn Ewrop, ar achlysur Diwrnod Ewropeaidd Pobl ag Anableddau a diwrnod Twristiaeth Ewropeaidd

Strategaeth Anabledd Ewropeaidd 2010-2020  a yma

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau

Homepage o Is-Lywydd Viviane Reding

Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

Anableddau

Mae EESC yn croesawu Strategaeth Hawliau Anabledd yr UE ond yn nodi gwendidau y dylid mynd i'r afael â nhw

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn canmol Strategaeth Hawliau Anabledd newydd yr UE fel cam ymlaen wrth weithredu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau (UNCRPD). Mae'r Strategaeth wedi ystyried llawer o'r awgrymiadau a gynigiwyd gan yr EESC, y mudiad anabledd Ewropeaidd a'r gymdeithas sifil. Mae'r cynigion yn cynnwys cysoni'r agenda newydd yn llawn a chryfhau goruchwyliaeth ar lefel yr UE o'i chymhwyso. Mae'r EESC, fodd bynnag, yn poeni am ddyfrhau'r mesurau rhwymo a chyfraith galed sy'n gweithredu'r Strategaeth.

Yn ei sesiwn lawn a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf, mabwysiadodd yr EESC y farn Strategaeth ar hawliau pobl ag anableddau, lle rhoddodd ei afael ar strategaeth newydd y Comisiwn Ewropeaidd, a oedd i wella bywydau rhyw 100 miliwn o Ewropeaid ag anableddau dros y degawd nesaf.

Er gwaethaf disgrifio'r strategaeth newydd fel un ganmoladwy ac yn fwy uchelgeisiol na'i rhagflaenydd, roedd yr EESC yn poeni am ragolygon ei gweithredu'n gadarn. Roedd hefyd yn gresynu nad oedd unrhyw fesurau pendant a phenodol i roi diwedd ar wahaniaethu yn erbyn menywod a merched ag anableddau.

hysbyseb

"Gall y Strategaeth Hawliau Anabledd hyrwyddo hawliau pobl ag anableddau yn yr UE ac mae ganddi botensial i gyflawni newid go iawn, ond mae hyn yn dibynnu'n llwyr ar ba mor dda y mae'n cael ei gweithredu a pha mor uchelgeisiol yw'r camau unigol. Mae wedi derbyn cynigion o'r EESC a'r mudiad anabledd. Fodd bynnag, nid oes ganddo uchelgais mewn deddfwriaeth rwymol, "meddai'r rapporteur am y farn," Ioannis Vardakastanis.

"Mae angen i ni droi geiriau yn weithredoedd. Os nad yw'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Aelod-wladwriaethau yn uchelgeisiol wrth wthio am gamau sy'n herio'r status quo, mae'n ddigon posib y gallai'r Strategaeth fethu â disgwyliadau oddeutu 100 miliwn o bobl ag anableddau yn yr UE, "rhybuddiodd.

Dylai Cyfleuster Adfer a Gwydnwch yr UE (RRF) fod â chysylltiad cryf â Strategaeth Hawliau Anabledd yr UE a helpu pobl ag anableddau i wella o effeithiau'r pandemig, gan eu bod ymhlith y rhai a gafodd eu taro waethaf. Dylai'r cysylltiad â gweithredu a monitro'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Colofn Hawliau Cymdeithasol yr UE hefyd gael ei sicrhau a'i gynyddu i'r eithaf, meddai'r EESC yn y farn.

hysbyseb

Dylid darparu digon o adnoddau dynol ac ariannol ar gyfer y system fonitro gyfredol ar gyfer gweithredoedd yr UE sy'n ymwneud â'r UNCRPD. Argymhellodd yr EESC yn gryf y dylai'r Comisiwn Ewropeaidd edrych ar sut y gall sefydliadau ac Aelod-wladwriaethau'r UE gydweithredu i gynnwys pobl ag anableddau yn well trwy adolygu'r Datganiad Cymwyseddau presennol a chadarnhau'r Protocol Dewisol i'r UNCRPD. Bydd y camau hyn yn rhoi llais mwy pendant i'r UE yng nghydymffurfiad yr Aelod-wladwriaethau â darpariaethau UNCRPD. Rhaid i'r Comisiwn hefyd fod yn gadarn wrth wrthwynebu cynlluniau ar gyfer buddsoddiadau sy'n mynd yn groes i'r UNCRPD, megis buddsoddiadau mewn lleoliadau gofal sefydliadol.

Galwodd yr EESC am gamau penodol sy’n mynd i’r afael ag anghenion menywod a merched ag anableddau trwy fenter flaenllaw yn ail hanner cyfnod Strategaeth Hawliau Anabledd yr UE er mwyn sicrhau bod y dimensiwn rhyw yn cael ei gynnwys. Dylai'r ffocws ar fenywod gynnwys dimensiwn o drais ar sail rhyw a menywod fel gofalwyr anffurfiol perthnasau ag anableddau.

Roedd yr EESC yn falch o weld y cynnig am ganolfan adnoddau o'r enw AccessibleEU, un o fentrau blaenllaw'r strategaeth newydd, er ei fod yn is na chais yr EESC am Fwrdd Mynediad yr UE â chymwyseddau ehangach. Amcan AccessibleEU fyddai dwyn ynghyd awdurdodau cenedlaethol sy'n gyfrifol am weithredu a gorfodi rheolau hygyrchedd ac arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol hygyrchedd, a monitro gweithrediad deddfau'r UE sy'n darparu ar gyfer hygyrchedd. Mae angen i'r Comisiwn fod yn glir ac yn dryloyw ynghylch sut mae'n bwriadu ariannu a staffio'r asiantaeth hon, a sut y bydd yn sicrhau bod pobl ag anableddau yn cael eu cynrychioli, pwysleisiodd yr EESC.

Mae'r EESC yn cymeradwyo'r fenter flaenllaw ar Gerdyn Anabledd yr UE yn gryf ac yn credu bod ganddo'r potensial i feithrin newid mawr. Fodd bynnag, mae'n gresynu nad oes unrhyw ymrwymiad hyd yma ar sut i sicrhau ei fod yn cael ei gydnabod gan yr Aelod-wladwriaethau. Mae'r Pwyllgor yn pwysleisio'r angen i'r Cerdyn Anabledd gael ei weithredu trwy reoliad, a fyddai'n ei wneud yn uniongyrchol berthnasol ac yn orfodadwy ledled yr UE.

Dylai pobl ag anableddau gael y posibilrwydd i chwarae rhan lawn ym mywyd gwleidyddol eu cymunedau. Mae'r EESC yn cefnogi'r cynllun ar gyfer canllaw ar arfer etholiadol da sy'n mynd i'r afael â chyfranogiad pobl ag anableddau yn y broses etholiadol er mwyn gwarantu eu gwleidyddol. hawliau.

Mae'n hanfodol canolbwyntio ar swyddi o ansawdd da i bobl ag anableddau, yn enwedig yng ngoleuni'r pandemig COVID-19. Mae'r EESC yn pwysleisio nad cyfraddau cyflogaeth uwch yn unig yw'r prif nod, ond hefyd cyflogaeth o safon sy'n caniatáu i bobl ag anableddau wella eu hamgylchiadau cymdeithasol trwy waith. Mae'r EESC yn awgrymu cynnwys dangosyddion ar ansawdd cyflogaeth pobl ag anableddau.

Mae'r EESC hefyd yn galw ar y mudiad anabledd i fod yn rhagweithiol ac i wthio i bob gweithred o'r Strategaeth hon gyflawni'r hyn y mae'n ei addo. Dylai partneriaid cymdeithasol a sefydliadau cymdeithas sifil gefnogi gweithrediad y Strategaeth newydd yn llawn. Nid y Strategaeth ei hun a fydd yn sicrhau newid gwirioneddol i bobl ag anableddau, ond yn hytrach cryfder pob un o'i gydrannau dros y degawd i ddod, daeth yr EESC i'r casgliad.

Parhau Darllen

Anableddau

Cydraddoldeb: 12fed rhifyn o Wobr Dinas Mynediad yr UE ar agor ar gyfer ceisiadau

cyhoeddwyd

on

y 12th Gwobr Mynediad Dinas mae'r gystadleuaeth bellach ar agor ar gyfer ceisiadau. Mae'r wobr yn gwobrwyo dinasoedd sydd wedi gwneud ymdrechion penodol i fod yn hygyrch ac yn gynhwysol i bobl ag anableddau. Gall dinasoedd yr UE sydd â mwy na 50,000 o drigolion wneud cais tan 8 Medi 2021. Bydd enillwyr y 1af, 2il a'r 3ydd safle yn derbyn gwobrau o € 150,000, € 120,000 ac € 80,000 yn y drefn honno. Oherwydd mai 2021 yw'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd, bydd y Comisiwn yn rhoi sylw arbennig i ddinas sydd wedi gwneud ymdrechion rhagorol i wneud ei gorsafoedd trên yn hygyrch i bawb.

Dywedodd y Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli: “Mae sawl dinas ledled yr UE yn arwain y ffordd wrth greu lleoedd mwy hygyrch. Gyda Gwobr Dinas Mynediad yr UE rydym yn gwobrwyo'r ymdrechion hyn ac yn eu gwneud yn fwy gweladwy. Mae gan bob un ohonom gyfrifoldeb i wneud Ewrop yn gwbl hygyrch. Dyma pam mae hygyrchedd yn un o'r blaenoriaethau yn Strategaeth newydd yr UE ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau, a gyflwynwyd ym mis Mawrth. "

Enillydd Gwobr Access City y llynedd oedd Jönköping yn Sweden. Cyhoeddir enillwyr y gwobrau yng nghynhadledd Diwrnod Pobl ag Anableddau Ewropeaidd ar 3 Rhagfyr 2021. I gael mwy o wybodaeth am y wobr a sut i wneud cais, ewch i'r Tudalen we Gwobr Dinas Mynediad 2022.

hysbyseb

Parhau Darllen

Anableddau

Strategaeth Anabledd uchelgeisiol newydd yr UE ar gyfer 2021-2030

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn argymhellion y Senedd, mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd strategaeth anabledd uchelgeisiol ar ôl 2020. Darganfyddwch ei flaenoriaethau. Cymdeithas 

Galwodd Senedd Ewrop am gymdeithas gynhwysol lle mae hawliau pobl sy'n byw gydag anableddau yn cael eu gwarchod a lle nad oes gwahaniaethu.

Ym mis Mehefin 2020, aeth y Senedd ati ei flaenoriaethau ar gyfer Strategaeth Anabledd newydd yr UE ar ôl 2020, adeiladu ar y Strategaeth Anabledd Ewropeaidd ar gyfer 2010-2020.

hysbyseb

Ym mis Mawrth 2021, y Comisiwn mabwysiadodd y Strategaeth ar gyfer Hawliau Pobl ag Anableddau 2021-2030 gan gwmpasu prif argymhellion y Senedd:

 • Prif ffrydio hawliau pawb sy'n byw gydag anableddau ym mhob polisi a maes.
 • Mesurau adfer a lliniaru i osgoi pobl ag anableddau rhag cael eu heffeithio'n anghymesur gan argyfyngau iechyd fel Covid-19.
 • Mynediad cyfartal i bobl ag anableddau i ofal iechyd, cyflogaeth, trafnidiaeth gyhoeddus, tai.
 • Gweithredu a datblygu ymhellach y Cerdyn anabledd yr UE prosiect peilot, sy'n caniatáu ar gyfer cyd-gydnabod anableddau yn rhai o wledydd yr UE.
 • Roedd pobl ag anableddau, eu teuluoedd a'u sefydliadau yn rhan o'r ddeialog a byddant yn rhan o'r broses weithredu.

Pobl sy'n byw gydag anableddau yn Ewrop: ffeithiau a ffigurau  

 • Amcangyfrifir bod 87 miliwn o bobl ag anableddau yn yr UE.
 • Mae cyfradd cyflogaeth pobl ag anableddau (20-64 oed) yn 50.8%, o'i gymharu â 75% ar gyfer pobl heb anableddau. 
 • Mae 28.4% o bobl ag anableddau yn yr UE mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol, o'i gymharu â 17.8% o'r boblogaeth yn gyffredinol.  
Dyn ag anabledd gwahanol yn gweithio mewn siop amputee i gynhyrchu rhannau eithaf prosthetig © © Draenogog94 / AdobeStock
Dyn yn gweithio mewn siop amputee ar gynhyrchu rhannau eithaf prosthetig © Hedgehog94 / AdobeStock  

Mesurau anabledd yr UE hyd yn hyn

Rhoddwyd y Strategaeth Anabledd Ewropeaidd ar waith i weithredu'r Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Pobl ag Anableddau Hawliau. Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau 

hysbyseb
 • Cytundeb hawliau dynol rhyngwladol sy'n rhwymo'r gyfraith yn gosod safonau gofynnol i amddiffyn hawliau pobl ag anableddau 
 • Mae'r UE a phob aelod-wladwriaeth wedi ei gadarnhau 
 • Mae'n ofynnol i'r UE ac aelod-wladwriaethau weithredu'r rhwymedigaethau, yn ôl eu cymwyseddau 

Ymhlith y mentrau pendant a lansiwyd diolch i'r Strategaeth Anabledd Ewropeaidd mae'r Deddf Hygyrchedd Ewropeaidd, sy'n sicrhau bod mwy o gynhyrchion a gwasanaethau fel ffonau clyfar, llechi, peiriannau ATM neu e-lyfrau yn hygyrch i bobl ag anableddau.

Daeth cyfarwyddeb ar hygyrchedd gwe yn golygu bod gan bobl ag anableddau fynediad haws at ddata a gwasanaethau ar-lein oherwydd ei bod yn ofynnol i wefannau ac apiau a weithredir gan sefydliadau sector cyhoeddus, fel ysbytai, llysoedd neu brifysgolion, fod yn hygyrch.

Daeth Erasmus + rhaglen cyfnewid myfyrwyr yn hyrwyddo symudedd cyfranogwyr ag anableddau.

Mae rheolau'r UE hefyd yn sicrhau gwell mynediad at drafnidiaeth a gwell hawliau teithwyr i bobl sy'n byw gydag anableddau.

Darganfyddwch fwy ar bolisïau'r UE ar gyfer Ewrop fwy cymdeithasol.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd