Cysylltu â ni

Cyngor y Gweinidogion

cyflogaeth ieuenctid: Comisiwn yn cynnig y safonau i wella ansawdd yr hyfforddeiaethau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

P0096930013Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cynnig canllawiau i alluogi hyfforddeion i gael profiad gwaith o ansawdd uchel o dan amodau diogel a theg, ac i gynyddu eu siawns o ddod o hyd i swydd o ansawdd da. Byddai'r cynnig ar gyfer Argymhelliad y Cyngor ar Fframwaith Ansawdd ar gyfer Hyfforddeiaethau yn galw yn benodol ar aelod-aelodau i sicrhau bod cyfraith neu arfer cenedlaethol yn parchu'r egwyddorion a nodir yn y canllawiau, ac i addasu eu deddfwriaeth lle bo angen. Mae hyfforddeiaethau yn elfen allweddol o'r Gwarant Ieuenctid a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Rhagfyr 2012 ac a fabwysiadwyd gan Gyngor Gweinidogion yr UE ym mis Ebrill 2013. Ar hyn o bryd mae un o bob tri hyfforddeiaeth yn is-safonol o ran amodau gwaith neu gynnwys dysgu, yn ôl arolwg Eurobaromedr diweddar (IP / 13 / 1161). Mae llawer o'r hyfforddeiaethau is-safonol hyn yn cael eu defnyddio gan gyflogwyr i gymryd lle swyddi lefel mynediad.

"Mae hyfforddeiaethau'n hanfodol ar gyfer gwella cyflogadwyedd pobl ifanc, ac i sicrhau trosglwyddiad esmwyth o'r ysgol i'r gwaith. Mae'n annerbyniol bod rhai hyfforddeion yn cael eu hecsbloetio ar hyn o bryd fel llafur rhad neu am ddim. Rhaid i aelod-wladwriaethau sicrhau bod hyfforddeion yn derbyn hyfforddiant a phrofiad gwerthfawr i cael swydd. Byddai'r canllawiau arfaethedig hyn yn galluogi hyfforddeion i gaffael profiad gwaith o ansawdd uchel o dan amodau gwaith da, "meddai'r Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor.

Byddai'r canllawiau'n cynyddu tryloywder o ran amodau hyfforddeiaeth, er enghraifft trwy fynnu bod hyfforddeiaethau'n seiliedig ar gytundeb hyfforddeiaeth ysgrifenedig. Dylai'r cytundeb gwmpasu cynnwys dysgu (amcanion addysgol, goruchwyliaeth) ac amodau gwaith (hyd cyfyngedig, amser gwaith, arwydd clir a fyddai hyfforddeion yn cael eu talu neu eu digolledu fel arall ac a fyddent yn gymwys i gael nawdd cymdeithasol). Yn wir, gofynnir i ddarparwyr hyfforddeiaeth ddatgelu yn yr hysbysiad swyddi gwag a fyddai'r hyfforddeiaeth yn cael ei thalu.

hysbyseb

Trwy osod safonau ansawdd cyffredin ar gyfer hyfforddeiaethau, byddai mabwysiadu'r Fframwaith Ansawdd ar gyfer Hyfforddeiaethau yn cefnogi gweithrediad cynlluniau Gwarant Ieuenctid gan aelod-wladwriaethau. Byddai hefyd yn annog mwy o hyfforddeiaethau trawswladol ac yn helpu i ymestyn EURES i hyfforddeiaethau, yn unol â chais y Cyngor Ewropeaidd yn ei Casgliadau Mehefin 2012.

Nid yw'r Fframwaith arfaethedig yn cynnwys hyfforddeiaethau sy'n rhan o radd prifysgol neu sy'n orfodol i gael mynediad at broffesiwn penodol.

Cefndir

hysbyseb

Mae'r Fframwaith Ansawdd ar gyfer Hyfforddeiaethau yn un o'r mentrau a gyhoeddwyd yn y Pecyn Cyflogaeth Ieuenctid o Ragfyr 2012 (gweler IP / 12 / 1311, MEMO / 12 / 938 a SPEECH / 12 / 910).

Nod y Warant Ieuenctid yw sicrhau bod pob person ifanc hyd at 25 oed yn derbyn cynnig o ansawdd da o gyflogaeth, addysg barhaus, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth o fewn pedwar mis i ddod yn ddi-waith neu adael addysg ffurfiol. Mae'r Warant Ieuenctid yn un o'r diwygiadau strwythurol mwyaf hanfodol a brys y mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau eu cyflwyno i fynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc ac i wella'r broses o drosglwyddo ysgol i waith. Mae hyfforddeiaethau o ansawdd da yn hanfodol er mwyn ei weithredu'n effeithiol (MEMO / 13 / 968 a MEMO / 13 / 984).

Dros y ddau ddegawd diwethaf, mae hyfforddeiaethau wedi dod yn bwynt mynediad pwysig i'r farchnad lafur i bobl ifanc. Er eu bod yn cynrychioli nodwedd safonol yn ein marchnadoedd llafur fwyfwy, mae pryderon cynyddol ynghylch cynnwys dysgu ac amodau gwaith wedi cyd-fynd â'u lledaeniad. Os yw hyfforddeiaethau mewn gwirionedd i hwyluso mynediad at gyflogaeth, rhaid iddynt gynnig cynnwys dysgu o ansawdd ac amodau gwaith digonol, ac ni ddylent gymryd lle swyddi rhad yn rheolaidd.

Mae adroddiad diweddar Arolwg Eurobaromedr ar ansawdd hyfforddeiaethau yn datgelu bod hyfforddeiaethau'n eang: mae tua hanner yr ymatebwyr (46%) wedi gwneud hyfforddeiaeth, ac mae cyfran uchel ohonynt wedi gwneud sawl hyfforddeiaeth. Mae hefyd yn nodi nad yw 35% o ddarparwyr hyfforddeiaeth yn cynnig cytundeb hyfforddeiaeth ysgrifenedig a chynigir 23% o hyfforddeion i adnewyddu'r hyfforddeiaeth yn y diwedd, yn lle cael eu recriwtio'n iawn. Ac mae'r arolwg yn dangos mai dim ond 9% o hyfforddeiaethau sy'n digwydd dramor.

Cyhoeddwyd astudiaeth ar hyfforddeiaethau ym mhob aelod-wladwriaeth gan y Comisiwn ym mis Gorffennaf 2012. Argymhellodd y dylai hyfforddeiaethau gynnig mwy o warantau o ran ansawdd a safbwyntiau i bobl ifanc, ac y dylent fod yn fwy ymatebol i ofynion y farchnad lafur (gweler IP / 12 / 731).

Mwy o wybodaeth

eitem newyddion ar wefan Cyflogaeth DG

Ewrofaromedr Profiad hyfforddeiaethau yn yr UE

Gwefan László Andor

Dilynwch László Andor ar Twitter

Cyngor y Gweinidogion

Amddiffyn hawliau menywod a merched sy'n ymfudo, ffoaduriaid a cheiswyr lloches

cyhoeddwyd

on

Roedd 52% o’r ymfudwyr a ddaeth i Ewrop yn 2017 yn fenywod, yn ôl Adroddiad Ymfudo Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig 2017. Ynghyd â phlant, menywod a merched yw'r grwpiau mwyaf agored i niwed eraill sydd fwyaf mewn perygl o bob math o gamdriniaeth gan gynnwys masnachu mewn pobl, priodas dan orfod neu ecsbloetio rhywiol. Masnachwyd hyd at 94% ohonynt ar gyfer camfanteisio rhywiol yn 2016.

Am y rhesymau hyn mae angen amddiffyniad penodol ar fenywod y dylid ei sicrhau trwy ddull sy'n sensitif i rywedd mewn polisïau ymfudo a lloches sy'n ystyried y niwed neu'r erledigaeth benodol y gallai menywod eu profi.

Daeth Cyngor Ewrop wedi datblygu nifer o offerynnau cyfreithiol i ymdopi ag amddiffyn menywod mudol. Y mwyaf arwyddocaol yw'r ''Confensiwn ar atal a brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod a thrais domestig (Confensiwn Istanbul)'. Ei bwysigrwydd yw'r ffaith bod yn rhaid i bartïon y wladwriaeth ymchwilio i honiadau o drais rhyw-benodol ac erlyn y troseddwyr. Fodd bynnag, er gwaethaf yr holl ddarpariaethau cyfreithiol presennol, mae cyrff monitro yn hoffi GREVIO-y Grŵp o Arbenigwyr ar Weithredu yn erbyn Menywod a Thrais yn y Cartref adrodd bod llawer o fenywod a merched a fudodd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn destun gwahanol fathau o drais mewn canolfannau llety, derbyn a chadw sy'n dioddef o ddiffyg cyfleusterau glanweithiol, lleoedd ar wahân i ryw, lleoedd diogel neu wasanaethau cwnsela arbenigol.

hysbyseb

Y cyhoeddiad Amddiffyn hawliau menywod a merched sy'n ymfudo, ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn manylu ar fygythiadau i, a bylchau yn, amddiffyniad menywod sy'n teithio i ac o fewn Ewrop, ac yn tynnu sylw at heriau a chyfleoedd ar gyfer integreiddio'r menywod hyn, gan nodi mai nhw yw'r grŵp gor-gymhwyso a thangyflogedig mwyaf yn Ewrop. Mae'r ddogfen yn dadansoddi stereoteipiau rhyw ymhellach, gan bwysleisio bod menywod mudol yn aml yn wynebu gwahaniaethu dwbl: oherwydd codau diwylliannol yn eu cymunedau eu hunain a hefyd oherwydd ystrydebau a rhwystrau sefydliadol yn eu gwledydd cynnal.

Gellir archebu copïau papur o'r cyhoeddiad hwn sydd ar gael yn Saesneg a Ffrangeg trwy [e-bost wedi'i warchod]

 

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyngor y Gweinidogion

Stopio diwygiadau blocio a sianeli cyfreithiol agored ar gyfer #migrants a #refugeugees

cyhoeddwyd

on

Mae’r Grwpiau S&D a’r Gwyrddion / EFA yn Senedd Ewrop wedi anfon llythyr agored ar y cyd at Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk, a Phenaethiaid Gwladwriaethau a Llywodraethau, cyn cyfarfod nesaf y Cyngor Ewropeaidd ar 22/23 Mehefin, yn gofyn am weithredu ar unwaith i ddiwygio system Dulyn ac agor sianeli cyfreithiol ar gyfer ymfudwyr a ffoaduriaid.

Gellir dod o hyd i destun llawn y llythyr yma.

hysbyseb

ska Keller, Cyd-Lywydd y Grŵp Gwyrdd / EFA, yn dweud:

"Rydym yn annog Penaethiaid Gwladwriaethau a Llywodraethau i oresgyn yr argyfwng cydsafiad yn Ewrop. Mae'n siomedig iawn na all y Cyngor gytuno ar y cynnydd lleiaf ar gyfer rhannu'r cyfrifoldeb am geiswyr lloches yn decach ymhlith yr Aelod-wladwriaethau. Ar ôl symud yr ailwampio sydd ei angen ar frys. o system Dulyn yn rhan annatod, maent yn parhau i adael yr Eidal a Gwlad Groeg ar eu pennau eu hunain wrth ymateb i niferoedd enfawr o geiswyr lloches sy'n cyrraedd Ewrop.

"Rydym yn galw ar Benaethiaid Gwladwriaethau a Llywodraethau i ddadlwytho'r diwygiad sydd ei angen ar frys i system Dulyn. Rhaid iddynt gytuno ar fecanwaith parhaol a rhwymo ar gyfer dyrannu ceiswyr lloches ymhlith yr holl Aelod-wladwriaethau, yn seiliedig ar ddosbarthiad teg. Rhaid i Aelod-wladwriaethau hefyd gynyddu eu hymdrechion i adleoli ffoaduriaid o Wlad Groeg a'r Eidal a pharhau â'r mesur cydraddoldeb hwn hyd nes bod y targed o adleoli 160,000 yn cael ei fodloni. 

hysbyseb

“Rydym yn ansefydlog iawn y gall y Cyngor unwaith eto gytuno ar gau’r drysau i ffoaduriaid a symud y cyfrifoldeb i wledydd y tu allan i’r UE. Rydym yn galw ar yr Aelod-wladwriaethau i gytuno i raglen ailsefydlu uchelgeisiol yr UE ac agwedd gyffredin tuag at fisâu dyngarol a fydd yn sicrhau trosglwyddo ffoaduriaid i Ewrop yn ddiogel. Mae Senedd Ewrop wedi mynd ar drywydd undod yn gyson, o fewn yr UE ac yn rhyngwladol. Mae'n bryd nawr i'r Cyngor gyflawni. "

Llywydd y Sosialwyr a'r Democratiaid, Gianni Pittella, sylwadau:

"Mae'n gywilyddus bod cynnig Comisiwn yr UE ar ddiwygio system Dulyn yn casglu llwch ar fwrdd y Cyngor. Mae'r argyfwng hwn wedi llusgo ymlaen ers blynyddoedd bellach, ac rydyn ni eisoes yn dwyn ar ein cydwybod farwolaeth y cannoedd o ymfudwyr sydd wedi boddi ym Môr y Canoldir. Eto i gyd, mae'r Cyngor nid yn unig yn methu â chyflawni eu hymrwymiadau o dan y cynllun adleoli y cytunwyd arno, ond mae hefyd yn gwarthus yn rhwystro unrhyw ddiwygiad posibl i system Dulyn. Mae'r system hon wedi dyddio yn llwyr ac mae'n rhaid ei diwygio, trwy gyflwyno mecanwaith awtomatig, parhaol a chanoledig newydd ar gyfer adleoli ffoaduriaid.

"Ar ben hynny, rydym yn galw ar y Cyngor i gytuno i agor sianeli cyfreithiol ar gyfer ymfudwyr. Dyma'r unig ffordd ymlaen i warantu llifoedd cyfreithiol a diogel, ac i atal achosion pellach y gellir eu hosgoi. Rydyn ni eisiau cynllun Cerdyn Glas mwy uchelgeisiol ac effeithlon a system ar gyfer gweithwyr sgiliau isel.

"Mae'r holl fesurau hyn mewn perygl o fod yn palliatives yn y tymor hir oni bai bod Ewrop o'r diwedd yn ymrwymo i lunio strategaeth hirdymor ar gyfer Affrica yn seiliedig ar fuddsoddiad, addysg a datblygu cynaliadwy. Gorau po gyntaf y bydd Ewrop yn buddsoddi mewn persbectif cadarn i Affrica, i ddileu'r achosion sylfaenol. o fudo gorfodol, gorau po gyntaf y byddwn yn gwarantu dyfodol llewyrchus i'r cenedlaethau o Ewropeaid ddod. "

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

#Farming: Y Comisiwn Ewropeaidd activates mesurau eithriadol i gefnogi ffermwyr Ewropeaidd mewn argyfwng ymhellach

cyhoeddwyd

on

cnwd cynhaeaf amaethyddiaeth

"Pecyn o fesurau yw hwn a all gael effaith sylweddol a chadarnhaol ar farchnadoedd amaethyddol Ewrop a dylid rhoi cyfle iddo lwyddo yn awr."

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ar 14 Mawrth becyn ychwanegol o fesurau eithriadol gan ddefnyddio'r holl offer sydd ar gael yn y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) i gefnogi ffermwyr yr UE tra'n diogelu'r farchnad fewnol yr UE.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn cydnabod dyfnder a hyd yr argyfwng amaethyddol presennol yn ogystal â'r ymdrechion sylweddol a wnaed ar lefel yr aelod-wladwriaeth i gefnogi eu ffermwyr ac yn ymateb gyda phecyn ystyrlon pellach o fesurau.

Mae'r gyfres o fesurau a amlinellwyd gan y Comisiynydd Hogan i weinidogion amaeth yr Undeb Ewropeaidd yn ategu'r pecyn cymorth € 500 miliwn o fis Medi diwethaf ac yn dangos penderfyniad y Comisiwn i chwarae ei rôl lawn wrth gynorthwyo ffermwyr Ewropeaidd.

"Er budd ffermwyr yr UE, rwy'n barod i ddefnyddio'r holl offerynnau y mae'r deddfwyr wedi'u rhoi inni, fel mesur tymor byr a thymor hir. Rhaid i ni ddefnyddio'r offerynnau a'r camau gweithredu priodol i alluogi ffermwyr i fod yn gydnerth yn y wyneb anwadalrwydd wrth ddarparu cymorth ar unwaith iddynt. Mae'r ymateb heddiw yn un cynhwysfawr, gan ystyried cymaint o'r cynigion ag y gellir eu gwneud, o fewn y cyfyngiadau cyfreithiol a chyllidebol sy'n berthnasol i bob un ohonom. Credaf mai pecyn yw hwn. o fesurau a all, o'u cymryd gyda gweithredu pecyn undod mis Medi yn llawn, gael effaith sylweddol a chadarnhaol ar farchnadoedd amaethyddol Ewrop a dylid rhoi cyfle iddo lwyddo yn awr. " Dywedodd y Comisiynydd Hogan yng Nghyngor y Gweinidogion Amaeth.

hysbyseb

"Ar adegau o argyfyngau niferus a chyfyngiadau cyllidebol, mae'r Comisiwn wedi defnyddio mwy na € 1 biliwn dros ddwy flynedd, gan gynnwys y pecyn cymorth € 500 miliwn o fis Medi 2015. Rydym yn sefyll wrth ein ffermwyr ac yn darparu trwy weithredu'r PAC bob dydd a'r defnyddio mesurau eithriadol, cefnogaeth lawn a chymorth i ddiogelu ein model amaethyddol. "

Mae'r mesurau a weithredir yn addasadwy iawn fel y gall aelod-wladwriaethau eu defnyddio hyd eithaf eu gallu yn dibynnu ar eu sefyllfa genedlaethol benodol. Sector llaeth, cig moch a ffrwythau a llysiau yw prif ffocws y pecyn cymorth hwn. Mae'r canlynol yn grynodeb o'r cynigion a wnaed yn y cyfarfod ddydd Llun (14 Mawrth).

Cymhwyso rheoli cyflenwad gwirfoddol (erthygl 222)

Bydd y Comisiwn yn ysgogi, am gyfnod cyfyngedig o amser, y posibilrwydd i alluogi sefydliadau cynhyrchydd, sefydliadau interbranch a mentrau cydweithredol yn y sector llaeth i sefydlu cytundebau gwirfoddol ar eu cynhyrchu a chyflenwi. Mae hyn yn yr hyn a elwir 222 Erthygl gan y Sefydliad Cyffredin y Farchnad (CMO), sy'n benodol i'r sector amaethyddol a gellir eu cymhwyso mewn achos o anghydbwysedd difrifol yn y farchnad. Mae'r Comisiwn wedi dod i'r casgliad bod yr amodau caeth ar gyfer y cais yr erthygl hon i'r sector llaeth yn cael eu cyflawni yn yr amgylchiadau presennol. Mae hwn yn fesur eithriadol, y mae'n rhaid hefyd diogelu'r farchnad fewnol yr UE a chafodd ei gynnwys gan y deddfwyr yn y diwygio 2013 PAC ond byth yn defnyddio o'r blaen.

cynnydd dros dro yn gymorth gwladwriaethol

Bydd y Comisiwn yn rhoi ei ystyriaeth lawn i dderbyn dros dro o gymorth gwladol a fyddai'n caniatáu i aelod-wladwriaethau i ddarparu hyd at uchafswm o € 15,000 fesul ffermwr y flwyddyn, ac nid oes uchafswm cenedlaethol yn berthnasol. Gellir gwneud hyn ar unwaith ac yn llawer cyflymach na'r cynnydd mewn nenfydau de minimis.

Dyblu nenfydau ymyrraeth ar gyfer powdr llaeth sgim a menyn

Bydd y Comisiwn yn cynyddu nenfydau maint ar gyfer powdr llaeth sgim a menyn rhoi mewn ymyrraeth gan dunelli 109,000 60,000 a tunnell y drefn honno i 218, 000 tunnell a tunnell 100,000. Fel hyn, rydym yn amlwg yn ymrwymo i gefnogi'r pris ymyrraeth sefydlog.

Cryfhau'r cynhyrchydd yn y gadwyn gyflenwi

Mae rôl a sefyllfa o gynhyrchwyr yn y gadwyn cyflenwi bwyd yn parhau i fod o bryder mawr. Mae'r Tasglu Marchnadoedd Amaethyddol, a lansiwyd fel rhan o'r pecyn cymorth € 500 miliwn o fis Medi 2015, yn traddodi mewn casgliadau hydref ac argymhellion deddfwriaethol i wella cydbwysedd yn y gadwyn. Penderfynwyd heddiw y bydd cynrychiolwyr cenedlaethol Lefel Uchel cyfarfod â'r Tasglu Marchnadoedd Amaethyddol gyda'r bwriad o edrych yn benodol ar y sector llaeth.

Cymorth ar gyfer y sector pigmeat

Mewn ymateb i'r cynigion ar gyfer cynllun cymorth storio preifat newydd ar gyfer pigmeat, bydd y Comisiynydd Hogan ystyried cyflwyno cynllun newydd. Mae manylion y cynllun, gan gynnwys amseriad ei gyflwyno, bydd yn rhaid i'w gadarnhau.

Sefydlu Arsyllfa Farchnad Cig

roedd pob aelod-wladwriaeth i gyd yn cydnabod ac yn canmol gwaith y Comisiwn wrth fonitro'r farchnad a rhannu gwybodaeth werthfawr am dueddiadau. Yn dilyn llwybrau troed Arsyllfa'r Farchnad Llaeth a sefydlwyd yn 2014, bydd Arsyllfa Marchnad Cig yn cael ei sefydlu, yn cynnwys cig eidion a chig moch.

Masnach Ryngwladol

Mewn perthynas â trafodaethau ar TTIP a Mercosur, mae'r Comisiwn yn ymwybodol iawn o'r sensitifrwydd amaethyddol. Comisiynydd Hogan ochr yn ochr â choleg y Comisiynwyr yn benderfynol o hyrwyddo buddiannau'r UE ac agor marchnadoedd newydd ar gyfer cynhyrchion yr UE, wrth drafod triniaeth wahaniaethol ar gyfer cynhyrchion sensitif. Er bod marchnadoedd newydd yn hanfodol ar gyfer amaethyddiaeth Ewropeaidd, mae triniaeth wahaniaethol o gynhyrchion sensitif hefyd.

hyrwyddo

ymgyrchoedd hybu yn offeryn allweddol wrth ddod o hyd i farchnadoedd newydd a dros € 110 miliwn ar gael ar gyfer 2016 yn unig i gefnogi hybu cynnyrch amaethyddol yr UE o fewn yr UE ac ar drydydd gwledydd. Mae dros eu clustnodi € 30 miliwn yn benodol ar gyfer y sectorau pigmeat a llaeth, gwneud ymrwymiad fis Medi diwethaf. Swm ychwanegol ei ychwanegu heddiw i'r € 30 miliwn i adlewyrchu'r aflonyddwch farchnad yn y sectorau hynny.

Gwaharddiadau Rwsia / SPS

Mae'r Comisiwn yn ei gyfanrwydd yn ddiflino parhau â'i ymdrechion i godi'r gwaharddiad Rwsia ffytoiechydol. Er gwaethaf ein hymdrechion i geisio sicrhau ailddechrau gyflym o fasnach rhwng yr UE a Rwsia, ychydig iawn sydd wedi digwydd. Fodd bynnag, mae cynnydd pwysig wedi'i wneud o ran codi mesurau ffytoiechydol anghyfiawn neu'n anghymesur gan drydydd gwledydd a fydd yn cyfrannu at fwy o llifoedd masnach sylweddol. Mae hyn yn cynnwys cynnydd yn yr Unol Daleithiau, marchnadoedd Siapan, Brasil a Wcrain.

Offerynnau ariannol / Banc Buddsoddi Ewrop / Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol

Bydd y Comisiwn yn blaenoriaethu ei ymgysylltiad â Banc Buddsoddi Ewrop, gyda golwg ar ddatblygu offerynnau ariannol priodol i gynorthwyo ffermwyr a phroseswyr i fuddsoddi yn eu mentrau i wella cystadleurwydd mentrau hynny neu i fuddsoddi mewn gwneud unrhyw addasiadau strwythurol angenrheidiol.

Aelod-wladwriaethau hefyd yn cael eu hannog i wneud defnydd llawn o'r cyfleoedd a gynigir gan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi Strategol ar gyfer buddsoddi yn y sector amaethyddol ac i edrych i mewn i'r posibiliadau o sefydlu llwyfannau penodol ar gyfer ariannu EFSI.

allforio Credyd

Mae'r Comisiwn yn archwilio dichonoldeb cynllun credyd allforio, a allai ychwanegu at y cynlluniau sy'n aelod-wladwriaethau yn gweithredu ar gynllun sail genedlaethol. Yn hynny o beth, y Gyfarwyddiaeth Gyffredinol dros Amaethyddiaeth yn cynyddu ei gysylltiadau â Banc Buddsoddi Ewrop a'r asiantaethau perthnasol yn yr aelod-wladwriaethau.

Sector Ffrwythau a Llysiau

Mae'r Comisiwn yn ystyried prolongation o'r mesurau eithriadol ar gyfer Ffrwythau a Llysiau, yn deillio o'r gwaharddiad Rwsia a fydd yn dod i ben ar 30 mis Mehefin.

Datblygu gwledig

Bydd y Comisiwn yn cydweithio â'r aelod-wladwriaethau i weld ble a sut y gellir gwledig rhaglenni datblygu yn cael ei addasu er mwyn eu gwneud yn fwy ymatebol i'r argyfwng presennol.

Mwy o wybodaeth:

I ddarllen yr araith lawn a ddarperir gan Gomisiynydd Hogan yn y Cyngor

I gael rhagor o wybodaeth am y pecyn cymorth € 500 miliwn o 2015 Medi

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd