Cysylltu â ni

ddeddfwriaeth hawlfraint

Hawlfraint: Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

hawlfraint_logo.pngHeddiw mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus fel rhan o'i ymdrechion parhaus i adolygu a moderneiddio rheolau hawlfraint yr UE. Mae'r ymgynghoriad yn gwahodd rhanddeiliaid i rannu eu barn ar feysydd a nodwyd yn y Cyfathrebu ar Gynnwys yn y Farchnad Sengl Ddigidol (IP / 12 / 1394), hy tiriogaetholrwydd yn y Farchnad Sengl, cysoni, cyfyngiadau ac eithriadau i hawlfraint yn yr oes ddigidol; darnio marchnad hawlfraint yr UE; a sut i wella effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd gorfodi wrth ategu ei gyfreithlondeb yng nghyd-destun ehangach diwygio hawlfraint.

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier: "Mae fy ngweledigaeth o hawlfraint o offeryn modern ac effeithiol sy'n cefnogi creu ac arloesi, yn galluogi mynediad at gynnwys o ansawdd, gan gynnwys ar draws ffiniau, yn annog buddsoddiad ac yn cryfhau amrywiaeth ddiwylliannol. Rhaid i'n polisi hawlfraint yr UE gadw i fyny gyda'r amseroedd. "

Cefndir

hysbyseb

Yn ei Cyfathrebu ar Gynnwys yn y Farchnad Sengl Ddigidol, nododd y Comisiwn ddau drac gweithredu cyfochrog: cwblhau ei ymdrechion parhaus i adolygu a moderneiddio fframwaith deddfwriaethol hawlfraint yr UE fel y cyhoeddwyd yn y Strategaeth Eiddo Deallusol Marchnad Sengl ar gyfer Hawliau Eiddo Deallusol (IP / 11 / 630), wrth hwyluso datrysiadau ymarferol a arweinir gan ddiwydiant trwy'r ddeialogau deialog rhanddeiliaid ar gyfer Ewrop (IP / 13 / 1072) i faterion yr ystyriwyd bod cynnydd cyflym yn angenrheidiol ac yn bosibl yn eu cylch.

Mae'r broses Trwyddedau ar gyfer Ewrop wedi'i chwblhau nawr. Mae'r Comisiwn yn croesawu'r atebion ymarferol y mae rhanddeiliaid wedi'u cyflwyno yn y cyd-destun hwn ac yn credu y bydd y mentrau hyn yn darparu cyfraniad gwerthfawr at wella argaeledd cynnwys a ddiogelir gan hawlfraint ar-lein yn yr UE. Bydd trafodaethau a chanlyniadau Trwyddedau ar gyfer Ewrop yn cael eu hystyried yng nghyd-destun yr adolygiad o'r fframwaith deddfwriaethol.

Mae'r ymgynghoriad ar agor tan 5 Chwefror 2014. I ddysgu mwy am y broses a chyflwyno'ch cyfraniad, cliciwch yma.

hysbyseb

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

ddeddfwriaeth hawlfraint

Mae'r Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â rheolau'r UE ar hawlfraint yn y Farchnad Sengl Ddigidol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi gofyn i Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Cyprus, Tsiec, Denmarc, Estonia, Gwlad Groeg, Sbaen, y Ffindir, Ffrainc, Croatia, Iwerddon, yr Eidal, Lithwania, Lwcsembwrg, Latfia, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Sweden, Slofenia a Slofacia gwybodaeth am sut mae'r rheolau wedi'u cynnwys yn y Gyfarwyddeb ar Hawlfraint yn y Farchnad Sengl Ddigidol (Cyfarwyddeb 2019 / 790 / UE) yn cael eu deddfu i'w cyfraith genedlaethol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi gofyn i Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Cyprus, Tsiecia, Estonia, Gwlad Groeg, Sbaen, y Ffindir, Ffrainc, Croatia, Iwerddon, yr Eidal, Lithwania, Lwcsembwrg, Latfia, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofenia a Slofacia gyfleu gwybodaeth am pa Gyfarwyddeb 2019 / 789 / UE ar raglenni teledu a radio ar-lein yn cael eu deddfu i'w cyfraith genedlaethol.

Gan nad yw'r aelod-wladwriaethau uchod wedi cyfathrebu mesurau trawsosod cenedlaethol nac wedi eu gwneud yn rhannol yn unig, penderfynodd y Comisiwn heddiw agor gweithdrefnau torri trwy anfon llythyrau rhybudd ffurfiol. Nod y ddwy Gyfarwyddeb yw moderneiddio rheolau hawlfraint yr UE a galluogi defnyddwyr a chrewyr i wneud y gorau o'r byd digidol. Maent yn atgyfnerthu safle diwydiannau creadigol, yn caniatáu ar gyfer mwy o ddefnydd digidol ym meysydd craidd y gymdeithas, ac yn hwyluso dosbarthiad rhaglenni radio a theledu ledled yr UE. Y dyddiad cau ar gyfer trosi'r Cyfarwyddebau hyn yn ddeddfwriaeth genedlaethol oedd 7 Mehefin 2021. Bellach mae gan yr aelod-wladwriaethau hyn ddau fis i ymateb i'r llythyrau a chymryd y mesurau angenrheidiol. Yn absenoldeb ymateb boddhaol, gall y Comisiwn benderfynu cyhoeddi barn resymegol.

hysbyseb

Parhau Darllen

ddeddfwriaeth hawlfraint

Mae rheolau hawlfraint newydd yr UE a fydd o fudd i grewyr, busnesau a defnyddwyr yn dechrau gwneud cais

cyhoeddwyd

on

Heddiw (7 Mehefin) yn nodi’r dyddiad cau i aelod-wladwriaethau drosi rheolau hawlfraint newydd yr UE yn gyfraith genedlaethol. Y newydd Cyfarwyddeb Hawlfraint yn amddiffyn creadigrwydd yn yr oes ddigidol, gan ddod â buddion diriaethol i ddinasyddion, y sectorau creadigol, y wasg, ymchwilwyr, addysgwyr a sefydliadau treftadaeth ddiwylliannol ledled yr UE. Ar yr un pryd, y newydd Cyfarwyddeb ar raglenni teledu a radio yn ei gwneud hi'n haws i ddarlledwyr Ewropeaidd sicrhau bod rhai rhaglenni ar eu gwasanaethau ar-lein ar gael ar draws ffiniau. Ar ben hynny, heddiw, mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei canllawiau ar Erthygl 17 o'r Gyfarwyddeb Hawlfraint newydd, sy'n darparu ar gyfer rheolau newydd ar lwyfannau rhannu cynnwys. Nod y ddwy Gyfarwyddeb, a ddaeth i rym ym mis Mehefin 2019, yw moderneiddio rheolau hawlfraint yr UE a galluogi defnyddwyr a chrewyr i wneud y gorau o'r byd digidol, lle mae gwasanaethau ffrydio cerddoriaeth, llwyfannau fideo-ar-alw, lloeren ac IPTV, newyddion mae agregwyr a llwyfannau cynnwys wedi'u llwytho i fyny gan ddefnyddwyr wedi dod yn brif byrth i gael mynediad at weithiau creadigol ac erthyglau i'r wasg. Bydd y rheolau newydd yn ysgogi creu a lledaenu mwy o gynnwys gwerth uchel ac yn caniatáu ar gyfer mwy o ddefnyddiau digidol ym meysydd craidd cymdeithas, gan ddiogelu rhyddid mynegiant a hawliau sylfaenol eraill. Gyda'u trawsosodiad ar lefel genedlaethol, gall dinasyddion a busnesau'r UE ddechrau elwa ohonynt. A. Datganiad i'r wasgI Holi ac Ateb ar reolau Hawlfraint newydd yr UE, ac a Holi ac Ateb ar y Gyfarwyddeb ar raglenni teledu a radio ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Band Eang

Amser i'r #EuropeanUnion gau bylchau #digital hirsefydlog

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, dadorchuddiodd yr Undeb Ewropeaidd ei Agenda Sgiliau Ewropeaidd, cynllun uchelgeisiol i uwchsgilio ac ailsgilio gweithlu'r bloc. Mae'r hawl i ddysgu gydol oes, sydd wedi'i hymgorffori yn y Golofn Hawliau Cymdeithasol Ewropeaidd, wedi cymryd pwysigrwydd newydd yn sgil y pandemig coronafirws. Fel yr esboniodd Nicolas Schmit, y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol: “Mae sgiliau ein gweithluoedd yn un o'n hymatebion canolog i'r adferiad, ac mae rhoi cyfle i bobl adeiladu'r setiau sgiliau sydd eu hangen arnynt yn allweddol i baratoi ar gyfer y gwyrdd a'r digidol. trawsnewidiadau ”.

Yn wir, er bod y bloc Ewropeaidd yn aml wedi gwneud penawdau ar gyfer ei fentrau amgylcheddol - yn enwedig canolbwynt Comisiwn Von der Leyen, Bargen Werdd Ewrop - mae wedi caniatáu i ddigideiddio ddisgyn rhywfaint ar ochr y ffordd. Awgrymodd un amcangyfrif mai dim ond 12% o'i botensial digidol y mae Ewrop yn ei ddefnyddio. Er mwyn manteisio ar y maes hwn a esgeuluswyd, rhaid i'r UE fynd i'r afael yn gyntaf â'r anghydraddoldebau digidol yn 27 aelod-wladwriaeth y bloc.

Mae Mynegai Economi Ddigidol a Chymdeithas 2020 (DESI), asesiad cyfansawdd blynyddol sy'n crynhoi perfformiad digidol a chystadleurwydd Ewrop, yn ategu'r honiad hwn. Mae adroddiad diweddaraf DESI, a ryddhawyd ym mis Mehefin, yn dangos yr anghydbwysedd sydd wedi gadael yr UE yn wynebu dyfodol digidol clytwaith. Mae'r rhaniadau amlwg a ddatgelwyd gan ddata DESI - yn rhannu rhwng un aelod-wladwriaeth a'r nesaf, rhwng ardaloedd gwledig a threfol, rhwng cwmnïau bach a mawr neu rhwng dynion a menywod - yn ei gwneud yn gwbl eglur, er bod rhai rhannau o'r UE yn barod ar gyfer y nesaf cenhedlaeth o dechnoleg, mae eraill ar ei hôl hi yn sylweddol.

Rhaniad digidol dylyfu?

Mae DESI yn gwerthuso pum prif gydran digideiddio - cysylltedd, cyfalaf dynol, y defnydd o wasanaethau Rhyngrwyd, integreiddiad cwmnïau o dechnoleg ddigidol, ac argaeledd gwasanaethau cyhoeddus digidol. Ar draws y pum categori hyn, mae rhwyg clir yn agor rhwng y gwledydd sy'n perfformio orau a'r rhai sy'n gwanhau ar waelod y pecyn. Mae'r Ffindir, Malta, Iwerddon a'r Iseldiroedd yn sefyll allan fel perfformwyr sêr gydag economïau digidol datblygedig iawn, tra bod gan yr Eidal, Rwmania, Gwlad Groeg a Bwlgaria lawer o dir i wneud iawn.

Mae'r darlun cyffredinol hwn o fwlch sy'n ehangu o ran digideiddio yn cael ei gadarnhau gan adrannau manwl yr adroddiad ar bob un o'r pum categori hyn. Mae agweddau fel sylw band eang, cyflymderau rhyngrwyd, a gallu mynediad cenhedlaeth nesaf, er enghraifft, i gyd yn hanfodol ar gyfer defnydd digidol personol a phroffesiynol - ac eto mae rhannau o Ewrop yn brin o bob un o'r meysydd hyn.

Mynediad gwyllt amrywiol i fand eang

Mae sylw band eang mewn ardaloedd gwledig yn parhau i fod yn her benodol - nid yw 10% o aelwydydd ym mharthau gwledig Ewrop yn dal i gael eu cynnwys gan unrhyw rwydwaith sefydlog, tra nad yw 41% o gartrefi gwledig yn dod o dan dechnoleg mynediad y genhedlaeth nesaf. Nid yw'n syndod, felly, bod gan lawer llai o Ewropeaid sy'n byw mewn ardaloedd gwledig y sgiliau digidol sylfaenol sydd eu hangen arnynt, o'u cymharu â'u cydwladwyr mewn dinasoedd a threfi mwy.

Er bod y bylchau cysylltedd hyn mewn ardaloedd gwledig yn peri pryder, yn enwedig o ystyried pa mor bwysig fydd atebion digidol fel ffermio manwl ar gyfer gwneud sector amaethyddol Ewrop yn fwy cynaliadwy, nid yw'r problemau'n gyfyngedig i barthau gwledig. Roedd yr UE wedi gosod nod i o leiaf 50% o aelwydydd gael tanysgrifiadau band eang cyflym iawn (100 Mbps neu gyflymach) erbyn diwedd 2020. Yn ôl Mynegai DESI 2020, fodd bynnag, mae'r UE ymhell ar y blaen: dim ond 26 Mae% o aelwydydd Ewropeaidd wedi tanysgrifio i wasanaethau band eang cyflym o'r fath. Mae hon yn broblem gyda manteisio, yn hytrach na seilwaith - mae 66.5% o aelwydydd Ewropeaidd yn dod o dan rwydwaith sy'n gallu darparu o leiaf band eang 100 Mbps.

Unwaith eto, mae gwahaniaeth radical rhwng y rhedwyr blaen a'r laggards yn ras ddigidol y cyfandir. Yn Sweden, mae mwy na 60% o aelwydydd wedi tanysgrifio i fand eang cyflym iawn - tra yng Ngwlad Groeg, Cyprus a Croatia mae gan lai na 10% o aelwydydd wasanaeth mor gyflym.

Busnesau bach a chanolig ar ei hôl hi

Mae stori debyg yn plagio mentrau bach a chanolig Ewrop (BBaChau), sy'n cynrychioli 99% o'r holl fusnesau yn yr UE. Dim ond 17% o'r cwmnïau hyn sy'n defnyddio gwasanaethau cwmwl a dim ond 12% sy'n defnyddio dadansoddeg data mawr. Gyda chyfradd fabwysiadu mor isel ar gyfer yr offer digidol pwysig hyn, mae risg i fusnesau bach a chanolig Ewropeaidd syrthio y tu ôl nid yn unig i gwmnïau mewn gwledydd eraill - mae 74% o fusnesau bach a chanolig yn Singapore, er enghraifft, wedi nodi cyfrifiadura cwmwl fel un o'r buddsoddiadau sy'n cael yr effaith fwyaf mesuradwy ar eu busnes - ond colli tir yn erbyn cwmnïau mwy yr UE.

Mae mentrau mwy yn llethol busnesau bach a chanolig ar eu hintegreiddio o dechnoleg ddigidol - mae tua 38.5% o gwmnïau mawr eisoes yn elwa ar wasanaethau cwmwl datblygedig, tra bod 32.7% yn dibynnu ar ddadansoddeg data fawr. Gan fod busnesau bach a chanolig yn cael eu hystyried yn asgwrn cefn economi Ewrop, mae'n amhosibl dychmygu trawsnewidiad digidol llwyddiannus yn Ewrop heb i gwmnïau llai gyflymu.

Rhaniad digidol rhwng dinasyddion

Hyd yn oed os yw Ewrop yn llwyddo i gau'r bylchau hyn yn y seilwaith digidol, serch hynny, nid yw'n golygu fawr ddim
heb y cyfalaf dynol i'w gefnogi. Mae gan ryw 61% o Ewropeaid sgiliau digidol sylfaenol o leiaf, er bod y ffigur hwn yn cwympo'n ddychrynllyd o isel mewn rhai aelod-wladwriaethau - ym Mwlgaria, er enghraifft, dim ond 31% o ddinasyddion sydd â'r sgiliau meddalwedd mwyaf sylfaenol hyd yn oed.

Mae'r UE yn dal i gael trafferth pellach i arfogi ei ddinasyddion â'r sgiliau uchod sy'n dod yn rhagofyniad cynyddol ar gyfer ystod eang o rolau swyddi. Ar hyn o bryd, dim ond 33% o bobl Ewrop sydd â sgiliau digidol mwy datblygedig. Yn y cyfamser, mae arbenigwyr Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) yn gyfystyr â 3.4% o gyfanswm gweithlu'r UE - a dim ond 1 o bob 6 sy'n fenywod. Nid yw'n syndod bod hyn wedi creu anawsterau i fusnesau bach a chanolig sy'n ei chael hi'n anodd recriwtio'r arbenigwyr galw mawr hyn. Nododd tua 80% o gwmnïau yn Rwmania a Tsiecia broblemau wrth geisio llenwi swyddi ar gyfer arbenigwyr TGCh, snag a fydd, heb os, yn arafu trawsnewidiadau digidol y gwledydd hyn.

Mae adroddiad diweddaraf DESI yn nodi mewn rhyddhad llwyr y gwahaniaethau eithafol a fydd yn parhau i rwystro dyfodol digidol Ewrop nes eu bod yn cael sylw. Mae'r Agenda Sgiliau Ewropeaidd a rhaglenni eraill y bwriedir iddynt baratoi'r UE ar gyfer ei ddatblygiad digidol yn gamau i'w croesawu i'r cyfeiriad cywir, ond dylai llunwyr polisi Ewropeaidd nodi cynllun cynhwysfawr i sicrhau bod y bloc cyfan yn gyflym. Mae ganddyn nhw gyfle perffaith i wneud hynny hefyd - y gronfa adfer € 750 biliwn a gynigiwyd i helpu'r bloc Ewropeaidd i fynd yn ôl ar ei draed ar ôl y pandemig coronafirws. Mae Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, eisoes wedi pwysleisio bod yn rhaid i’r buddsoddiad digynsail hwn gynnwys darpariaethau ar gyfer digideiddio Ewrop: mae adroddiad DESI wedi ei gwneud yn glir pa fylchau digidol y mae’n rhaid mynd i’r afael â hwy yn gyntaf.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd