Cysylltu â ni

Trosedd

Ymladd osgoi talu ac osgoi treth: Blwyddyn o gynnydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0 ,, 15725241_303,00Pam mae'r Comisiwn wedi gwneud ymladd twyll ac osgoi talu treth yn flaenoriaeth?

Bob blwyddyn, mae biliynau o ewro o arian cyhoeddus yn cael eu colli yn yr UE oherwydd osgoi talu treth ac osgoi treth. O ganlyniad, mae aelod-wladwriaethau'n dioddef colled ddifrifol o refeniw, yn ogystal â rhoi tolc i effeithlonrwydd eu systemau treth. Mae busnesau dan anfantais gystadleuol o gymharu â'u cymheiriaid sy'n cymryd rhan mewn cynllunio treth ymosodol ac cynlluniau osgoi treth. Ac mae dinasyddion gonest yn cario baich trymach, o ran codiadau treth a thoriadau gwariant, i wneud iawn am drethi di-dâl pobl sy'n osgoi talu. Felly mae ymladd osgoi talu treth yn hanfodol ar gyfer trethiant tecach a mwy effeithlon.

Mae natur drawsffiniol osgoi talu ac osgoi treth, ynghyd â phryderon aelod-wladwriaethau i gynnal cystadleurwydd, yn ei gwneud yn anodd iawn i fesurau cenedlaethol yn unig gael yr effaith a ddymunir yn llawn. Mae osgoi talu treth yn broblem amlochrog sy'n gofyn am ddull aml-estynedig, ar lefel genedlaethol, UE a rhyngwladol.

hysbyseb

Mae angen i aelod-wladwriaethau gydweithredu'n agos os ydyn nhw am gynyddu tegwch eu systemau treth, sicrhau refeniw treth mawr ei angen a helpu i wella gweithrediad priodol y Farchnad Sengl. Yn ogystal, mae "cryfder niferoedd" yr UE sy'n gweithredu fel bloc unedig yn helpu i roi mwy o bwys wrth gyflawni cynnydd cyflymach a mwy uchelgeisiol ar lefel ryngwladol ym maes llywodraethu da treth.

Pa gynnydd a wnaed o ran ymladd yn erbyn osgoi talu ac osgoi treth ar lefel yr UE dros y flwyddyn ddiwethaf?

Ym mis Rhagfyr 2012, cyflwynodd y Comisiwn Gynllun Gweithredu i fynd i'r afael yn well ag osgoi talu treth ac osgoi treth gorfforaethol (IP / 12 / 1325). Dechreuodd y Cynllun Gweithredu hwn yr hyn sydd wedi dod yn ymgyrch ddwys iawn gan yr UE i frwydro yn erbyn y problemau hyn yn well. Fe'i cymeradwywyd yn y Cyngor Ewropeaidd ym mis Mai, lle galwodd arweinwyr yr UE am gymryd camau effeithiol i frwydro yn erbyn osgoi talu ac osgoi trethi.

hysbyseb

Yn ystod y 12 mis ers cyflwyno'r Cynllun Gweithredu, bu cynnydd rhyfeddol yn y maes hwn ar lefel yr UE, ac mae'r Comisiwn wedi cyflwyno nifer o fentrau newydd pwysig. Ymhlith y camau a gymerwyd yn 2013 roedd:

 1. Ehangu cyfnewid gwybodaeth yn awtomatig yn eang yn yr UE

Ym mis Mehefin, cynigiodd y Comisiwn ymestyn cyfnewid gwybodaeth yn awtomatig rhwng gweinyddiaethau treth yr UE, i gwmpasu pob math o incwm ariannol a balansau cyfrifon (IP / 13 / 530). Mae hyn yn paratoi'r ffordd i'r UE gael y system fwyaf cynhwysfawr o gyfnewid gwybodaeth yn awtomatig yn y byd. Bydd hefyd yn sicrhau y bydd yr UE mewn sefyllfa dda i weithredu'r safon fyd-eang newydd (gweler isod) yn gyflym a chyda'r aflonyddwch lleiaf posibl i fusnesau. Gallai aelod-wladwriaethau gytuno ar y cynnig yn hanner cyntaf 2014.

 1. Tynhau rheolau treth gorfforaethol yr UE yn erbyn cynllunio treth ymosodol

Ym mis Tachwedd, cynigiodd y Comisiwn fesurau i gau bylchau yn y Gyfarwyddeb Rhieni-Atodol a mynd i'r afael â chamgymhariadau cenedlaethol. Bydd hyn yn cau cyfleoedd ar gyfer math penodol o osgoi treth gorfforaethol (IP / 13 / 1149). Dylai'r cynnig gael ei drafod a'i gytuno o bosibl gan Weinidogion Cyllid yr UE o dan Arlywyddiaeth Gwlad Groeg.

 1. Trafod gyda gwledydd cyfagos i gael mwy o dryloywder

Rhoddwyd mandad i'r Comisiwn negodi cytundebau treth cryfach gyda'r Swistir, Andorra, Monaco, San Marino a Liechtenstein (MEMO / 12 / 353) ym mis Mai. Ymwelodd y Comisiynydd Šemeta â phob un o’r 5 gwlad ar unwaith, i roi ysgogiad gwleidyddol i’r trafodaethau a thanlinellu bod yr UE yn chwilio am drafodaethau cyflym ac uchelgeisiol. Mae trafodaethau ffurfiol wedi cychwyn gyda'r 4 gwlad lai a byddant yn dechrau gyda'r Swistir cyn gynted ag y bydd ganddo ei fandad negodi ei hun (a ddisgwylir cyn diwedd y flwyddyn).

 1. Sefydlu Llwyfan ar Lywodraethu Da Trethi

Sefydlodd y Comisiwn Blatfform ar Lywodraethu Da Trethi i drafod y ffyrdd gorau o frwydro yn erbyn osgoi talu ac osgoi treth a monitro cynnydd yn y maes hwn ar lefel yr UE a chenedlaethol (IP / 13 / 351). Mae'r Llwyfan eisoes wedi dechrau gweithio ar y ffordd orau o weithredu Argymhellion y Comisiwn ar Gynllunio Trethi Ymosodol ac ar sut i ddelio â hafanau treth. Mae ei raglen waith hefyd yn cynnwys sawl maes ffocws arall, gan gynnwys Cod Trethdalwr yr UE, ffyrdd i gynyddu tryloywder cwmnïau rhyngwladol ac edrych ar effeithiau polisi treth yr UE ar wledydd sy'n datblygu.

 1. Lansio'r ddadl ar Drethi Digidol

Sefydlodd y Comisiwn Grŵp Arbenigol Lefel Uchel ar Drethi’r Economi Ddigidol, dan gadeiryddiaeth cyn-Weinidog Cyllid Portiwgal, Vitor Gaspar. Bydd yn cwrdd am y tro cyntaf ar 12 Rhagfyr (IP / 13 / 983). Mae osgoi treth gorfforaethol yn broblem arbennig o ddybryd yn y sector digidol. Bydd y grŵp yn edrych ar yr heriau penodol mewn trethiant digidol ac yn cynnig atebion yn hanner cyntaf 2014 i sicrhau bod y sector digidol yn talu ei gyfran deg o drethi, heb greu rhwystrau treth i'r sector hwn o blaid twf.

 1. Cytuno ar offerynnau newydd i ymladd twyll TAW yn well

Ym mis Mehefin, cytunodd aelod-wladwriaethau yn unfrydol ar set o fesurau i frwydro yn erbyn twyll TAW yn well. Bydd y Mecanwaith Ymateb Cyflym a'r mecanwaith gwrthdroi yn caniatáu i aelod-wladwriaethau ymateb yn gyflymach ac yn fwy effeithlon i dwyll TAW ar raddfa fawr, a thrwy hynny leihau colledion sylweddol ar gyfer cyllid cyhoeddus. Bydd yr offerynnau newydd hyn yn barod i'w defnyddio o 2014 (IP / 12 / 868).

 1. Cynnig ffurflen TAW safonol newydd i wella cydymffurfiad treth

Ym mis Hydref, cynigiodd y Comisiwn ffurflen TAW safonol wedi'i symleiddio i'w defnyddio gan fusnesau ledled Ewrop. Yn ogystal â lleddfu bywyd i fusnesau, bydd y ffurflen safonol hon yn helpu i wella cydymffurfiad treth trwy symleiddio'r weithdrefn i fusnesau ddatgan y TAW sy'n ddyledus iddynt (IP / 13 / 988). Ac mae mwy o gydymffurfio yn golygu mwy o refeniw ar gyfer cyllidebau cenedlaethol.

 1. Cyhoeddi adroddiad newydd ar Fwlch TAW yn yr UE

Cyhoeddodd y Comisiwn astudiaeth ar y Bwlch TAW yn yr UE, a oedd yn gyfanswm o € 193 biliwn yn 2011. Cyn yr astudiaeth hon, roedd yr amcangyfrifon diweddaraf ar gyfer y Bwlch TAW yn dyddio'n ôl i 2006. Mae'r ffigurau newydd yn helpu i ddeall y tueddiadau diweddar yn well. yn yr UE, i lunio a thargedu mesurau polisi yn well i wella cydymffurfiad TAW (MEMO / 13 / 800).

 1. Atal cystadleuaeth dreth niweidiol

Mae'r Comisiwn wedi parhau i graffu a rheoli cymorth gwladwriaethol a roddir trwy fesurau treth i gwmnïau. Mae hefyd wedi cefnogi gwaith y Grŵp Cod Ymddygiad yn erbyn cystadleuaeth dreth niweidiol, gan gyfrannu dadansoddiadau manwl o lawer o gyfundrefnau treth cenedlaethol i'w hystyried gan y Grŵp Cod.

 1. Cyflwyno mwy o dryloywder corfforaethol

Mae'r Gyfarwyddeb Gyfrifyddu newydd yn cyflwyno rhwymedigaeth i gwmnïau echdynnu a logio mawr adrodd fesul gwlad am y taliadau a wnânt i lywodraethau, a hefyd ar sail prosiect. Mae'r trethi a godir ymhlith y taliadau sydd i'w hadrodd. Mae'r Cyfarwyddebau Gofynion Cyfalaf diwygiedig (CRDIV) yn gwella tryloywder yng ngweithgareddau banciau a chronfeydd buddsoddi mewn gwahanol wledydd, yn enwedig o ran elw, trethi a chymorthdaliadau mewn gwahanol awdurdodaethau (MEMO / 13 / 690). Y gobaith yw y bydd gweithredu Casgliadau Cyngor Ewropeaidd mis Mai yn sicrhau bod pob cwmni a grŵp mawr yn cyhoeddi faint maen nhw'n ei dalu mewn treth ac ym mha wlad, fel y mae angen i fanciau ei wneud nawr. Yn olaf, mae cynnig y Comisiwn i ddiwygio'r ddeddfwriaeth gwrth-wyngalchu arian yn cynnwys cyfeiriad penodol at droseddau treth (IP / 13 / 87).

Roedd y gwaith gweithredol ar lefel yr UE hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y rôl weithredol a chwaraeodd yr UE wrth wthio trafodaethau rhyngwladol ymlaen i wella llywodraethu da treth ledled y byd (gweler isod).

Ble mae lle i weithredu mwy ar hyn o bryd yn y frwydr yn erbyn osgoi talu ac osgoi trethi yn yr UE?

Yn gyntaf oll, mae angen cytundeb ar y Gyfarwyddeb Treth Cynilo (MEMO / 12 / 353) cyn diwedd 2013, fel y gofynnodd y Cyngor Ewropeaidd amdano ym mis Mai. Mae hyn yn hanfodol er mwyn cau bylchau yn y Gyfarwyddeb Arbedion, a sicrhau y gall barhau i weithio'n dda. Bydd fframwaith ledled yr UE ar gyfer cyfnewid gwybodaeth yn awtomatig hefyd yn rhoi mwy o sicrwydd cyfreithiol ac eglurder i fanciau ynghylch rhwymedigaethau adrodd.

Mae cynnydd ar y Sylfaen Treth Gorfforaethol Gyfunol Gyfunol (CCCTB) hefyd yn bwysig iawn i fynd i'r afael yn well ag osgoi treth gorfforaethol (IP / 11 / 319). Yn ogystal â lleihau beichiau gweinyddol i fusnesau yn sylweddol, mae gan y CCCTB y potensial i ddileu llawer o gyfleoedd i elwa ar gwmnïau rhyngwladol. Cydnabyddir hyn yng nghynllun gweithredu’r OECD yn erbyn Erydiad Sylfaenol a Newid Elw (BEPS), a byddai cytundeb ar y CCCTB yn sicrhau mai’r UE yw’r gosodwr safonol yn y maes hwn.

Fel y nodwyd yng Nghynllun Gweithredu'r llynedd, byddai'r Comisiwn yn annog aelod-wladwriaethau i wneud gwell defnydd o'r Cod Ymddygiad ar Drethi Busnes. Gall hwn fod yn offeryn hynod effeithiol ar gyfer nodi a dileu cyfundrefnau treth niweidiol yn yr UE. Ar hyn o bryd mae'r Comisiwn yn ystyried ffyrdd o gryfhau'r Cod, er enghraifft trwy ehangu ei gwmpas neu newid meini prawf y Cod.

Yn ogystal, galwyd ar aelod-wladwriaethau i ddwysau ymdrechion ar lefel genedlaethol i fynd i’r afael ag osgoi talu ac osgoi trethi. Rhoddwyd argymhellion gwlad-benodol i 13 aelod-wladwriaeth i wella cydymffurfiad treth ar lefel genedlaethol. Ac fe alwodd Arolwg Twf Blynyddol 2013 unwaith eto ar bob llywodraeth i gynyddu eu hymgyrchoedd cenedlaethol yn erbyn osgoi talu treth, a chryfhau eu camau cydgysylltiedig i fynd i’r afael â chynllunio treth ymosodol a hafanau treth.

Yn y cyfamser, mae'r Comisiwn yn parhau i weithio ar y camau tymor canolig a hir a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu yn erbyn osgoi talu treth y llynedd. Mae'r rhain yn cynnwys Cod Trethdalwyr, Rhif Adnabod Treth yr UE ac o bosibl sancsiynau cyffredin ledled yr UE am droseddau treth.

Beth a gyflawnwyd ar lefel ryngwladol i wella'r frwydr yn erbyn osgoi ac osgoi, a beth fu cyfraniad yr UE at hyn?

Ym mis Medi 2013, cytunodd arweinwyr G20 ar fesurau pendant i fynd i’r afael yn well ag osgoi talu treth ac osgoi treth gorfforaethol ledled y byd. Yn gyntaf, fe wnaethant gadarnhau symudiad i fwy o dryloywder treth rhyngwladol, trwy gytuno y dylai cyfnewid gwybodaeth yn awtomatig fod y safon gydweithredu fyd-eang newydd rhwng gweinyddiaethau treth. Yn ail, fe wnaethant gymeradwyo cynllun gweithredu BEPS yr OECD i ffrwyno osgoi treth gorfforaethol ledled y byd. Mae'r mesurau hyn yn cadarnhau gwelliant mawr mewn trethiant rhyngwladol - un a fydd yn ei gwneud yn decach, yn fwy effeithiol ac wedi'i gyfarparu'n well ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gyda'r ymrwymiad gwleidyddol wedi'i wneud, mae'r ffocws nawr ar weithredu'r newidiadau hyn.

O ran cyfnewid gwybodaeth yn awtomatig, mae'r UE wedi tynnu ar ei brofiad a'i arbenigedd ei hun yn y maes hwn i gyfrannu'n weithredol at ddatblygiad y safon fyd-eang newydd. Yn benodol, mae'r Comisiwn wedi ceisio sicrhau bod y safon fyd-eang yn ystyried trefniadau cyfnewid gwybodaeth awtomatig yr UE ac yn gydnaws â chyfraith yr UE (ee diogelu data), er mwyn osgoi unrhyw anawsterau diangen i fusnesau. Mae'n ymddangos bod y drafft diweddaraf o'r safon fyd-eang yn diwallu o leiaf y rhan fwyaf o anghenion yr UE, ac mae'r OECD yn bwriadu cyflwyno'r fersiwn derfynol i Weinidogion Cyllid yr G20 ym mis Chwefror i'w gytuno.

Yn y cyfamser, mae Cynllun Gweithredu BEPS yn ategu mesurau'r UE i fynd i'r afael â chynllunio treth ymosodol, tra hefyd yn mynd i'r afael â materion na ellir ond delio â nhw'n effeithiol ar lefel ryngwladol. Mae cynllun gweithredu BEPS yn nodi 15 cam penodol i ail-addasu safonau rhyngwladol mewn trethiant fel eu bod yn cael eu siapio'n well ar gyfer yr economi fyd-eang sy'n newid. Dros y flwyddyn nesaf, bydd rheolau a safonau newydd yn cael eu datblygu mewn meysydd fel sefydliad parhaol, prisio trosglwyddo a threthi digidol. Y nod yw amddiffyn tegwch a chywirdeb systemau treth, ac arfogi llywodraethau yn well wrth iddynt osgoi treth gorfforaethol. Mae gan yr UE eisoes brofiad gwerthfawr mewn amrywiol feysydd a gwmpesir gan BEPS megis prisio trosglwyddo a mynd i'r afael â chamgymhariadau hybrid. A bydd gwaith grŵp arbenigol y Comisiwn ar drethi digidol yn darparu mewnbwn ar gyfer tasglu digidol yr OECD. Gyda'r mewnbwn a'r profiad hwn i'w gynnig, gall yr UE barhau i chwarae rhan ganolog yn y gwaith i weithredu BEPS, yn enwedig os yw safle cryf, cydgysylltiedig yn cael ei gynnal ymhlith yr holl aelod-wladwriaethau.

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen

Trosedd

Arestiwyd 18 am smyglo mwy na 490 o ymfudwyr ar draws llwybr y Balcanau

cyhoeddwyd

on

Datgymalodd swyddogion o Heddlu Rwmania (Poliția Română) a Heddlu'r Gororau (Poliția de Frontieră Română), gyda chefnogaeth Europol, grŵp troseddau cyfundrefnol sy'n ymwneud â smyglo mudol ar draws llwybr yr hyn a elwir yn Balcanau.

Arweiniodd y diwrnod gweithredu ar 29 Gorffennaf 2021 at:

 • 22 chwiliad tŷ
 • Arestio 18 o bobl dan amheuaeth
 • Atafaelu arfau rhyfel, car pum cerbyd, ffonau symudol a € 22 000 mewn arian parod

Roedd y rhwydwaith troseddol, a oedd yn weithredol ers mis Hydref 2020, yn cynnwys dinasyddion Aifft, Irac, Syria a Rwmania. Roedd gan y grŵp troseddol gelloedd yn y gwledydd ar draws llwybr y Balcanau lle roedd hwyluswyr rhanbarthol yn rheoli recriwtio, llety a chludiant ymfudwyr o'r Iorddonen, Iran, Irac a Syria. Hwylusodd sawl cell droseddol yn Rwmania groesi ffiniau grwpiau o ymfudwyr o Fwlgaria a Serbia a threfnu eu llety dros dro yn ardal Bucharest ac yng ngorllewin Rwmania. Yna cafodd yr ymfudwyr eu smyglo i Hwngari ar eu ffordd i'r Almaen fel cyrchfan derfynol. Rhyng-gipiwyd 26 o gludiant anghyfreithlon o ymfudwyr a chanfuwyd 490 o ymfudwyr mewn ymgais i groesi ffin Rwmania yn anghyfreithlon. Yn drefnus iawn, roedd y grŵp troseddol yn cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol eraill hefyd, megis masnachu cyffuriau, twyll dogfennau a throseddau eiddo.

hysbyseb

Hyd at € 10,000 yr ymfudwr

Roedd ymfudwyr yn talu rhwng € 4,000 a € 10,000 yn dibynnu ar y segment masnachu mewn pobl. Er enghraifft, roedd y pris ar gyfer hwyluso'r groesfan o Rwmania i'r Almaen rhwng € 4,000 a € 5,000. Roedd yr ymfudwyr, rhai ohonynt yn deuluoedd â phlant ifanc, yn cael eu lletya mewn amodau gwael iawn, yn aml heb fynediad at doiledau na dŵr rhedeg. Ar gyfer y tai diogel, roedd y rhai a ddrwgdybir yn rhentu llety neu'n defnyddio preswylfeydd aelodau'r grŵp, wedi'u lleoli'n bennaf yn ardaloedd Sir Călărași, Sir Ialomița a Timișoara. Yn un o'r tai diogel, yn mesur tua 60 m2, cuddiodd y rhai a ddrwgdybir 100 o bobl ar yr un pryd. Yna trosglwyddwyd yr ymfudwyr mewn amodau peryglus mewn lorïau gorlawn rhwng nwyddau ac mewn faniau wedi'u cuddio mewn cuddiadau heb awyru'n iawn. 

Hwylusodd Europol gyfnewid gwybodaeth a darparu cefnogaeth ddadansoddol. Ar y diwrnod gweithredu, defnyddiodd Europol un dadansoddwr i Rwmania i groeswirio gwybodaeth weithredol yn erbyn cronfeydd data Europol mewn amser real i arwain at ymchwilwyr yn y maes. 

hysbyseb

Gwyliwch fideo

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd