Cysylltu â ni

Trychinebau

Lampedusa dilynol: camau Concrete i atal colli bywyd yn Môr y Canoldir a chyfeiriad gwell mudol a llif lloches

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

THUMB_I084396INT1HYsgogodd y drasiedi yn Lampedusa, un o'r nifer fawr o Ewrop a welwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, alwad ddigynsail am weithredu gan arweinwyr a dinasyddion yr UE. Heddiw mae'r Comisiwn yn cynnig ffyrdd o gynyddu cydsafiad a chyd-gefnogaeth er mwyn atal marwolaethau ymfudwyr ym Môr y Canoldir.

Mae'r camau gweithredu a gynigir yn ganlyniad i'r gwaith a wnaed gan Dasglu dan gadeiryddiaeth y Comisiwn ar gyfer Môr y Canoldir, gyda'r nod o gryfhau polisïau ac offer yr UE yn y tymor byr i'r tymor canolig.

"Dau fis yn ôl fe ysgogodd y drasiedi yn Lampedusa ymateb eang ac emosiynol iawn ledled Ewrop - corws o leisiau’n galw am gamau i osgoi trychinebau o’r fath yn y dyfodol. Hyderaf nad yw’r ysgogiad hwn wedi diflannu. Heddiw rydym yn rhoi mesurau ar y bwrdd a cynigion ar gyfer ymateb gwirioneddol Ewropeaidd a all wneud gwahaniaeth. Galwaf ar Aelod-wladwriaethau i wneud defnydd llawn o'r cyfle unigryw hwn i ddangos bod yr UE wedi'i adeiladu ar undod a chefnogaeth bendant. Nawr yw'r amser i weithredu, "meddai'r Comisiwn Materion Cartref. Cecilia Malmström (llun).

hysbyseb

Y Dasg-Force nodi camau gweithredu pendant mewn pum prif faes:

1) gwyliadwriaeth Border i helpu i achub bywydau

Mae'n rhaid i Ewrop yn gallu darparu cymorth i'r rhai sydd mewn angen drwy gamu i fyny ei weithrediadau rheoli ffiniau a gwella ei allu i ganfod cychod ym Môr y Canoldir.

hysbyseb

Mae cysyniad newydd i gyflawni'r amcan hwn wedi cael ei gyflwyno gan Frontex i'r Tasglu. Mae'n anelu at gryfhau capasiti achub a thrwy hynny arbed bywydau o ymfudwyr mewn trallod ar y môr yn y tri gweithrediadau Frontex-gydlynu yn digwydd yng Ngwlad Groeg a'r Eidal a chadw golwg o'r awyr a morwrol.

Bydd y ymdrechion mewn gwyliadwriaeth ffiniau cenedlaethol yn cael ei gydlynu llawn â'r gweithrediadau a gyflawnwyd gan Frontex sy'n rhan o'r Rhwydwaith Hebryngwyr Ewropeaidd eisoes yn bodoli .. Yn ôl amcangyfrifon Frontex, byddai defnyddio asedau ychwanegol yn gyfystyr â rhyw € 14 miliwn yn 2014.

Mae'r System Gwyliadwriaeth Border Ewropeaidd sydd newydd gweithredol (EUROSUR) yn rhan o ymdrechion hyn (IP / 13 / 1182 a MEMO / 13 / 1070). Trwy ddarparu gwell darlun o'r hyn sy'n digwydd ar y môr, bydd yn cryfhau'r cyfnewid gwybodaeth a'r cydweithrediad o fewn a rhwng awdurdodau aelod-wladwriaethau, yn ogystal â gyda Frontex. Bydd gwybodaeth am ddigwyddiadau a phatrolau yn cael ei rhannu ar unwaith gan y Canolfannau Cydlynu Cenedlaethol a Frontex sydd newydd eu sefydlu.

Dylai Shipmasters a llongau masnachwr gael sicrwydd unwaith ac am na fydd pob bod mudwyr yn helpu mewn trallod yn arwain at gosbau o unrhyw fath a bod pwyntiau gollwng cyflym a diogel ar gael. Mae'n rhaid iddo fod yn glir bod, ar yr amod eu bod yn gweithredu mewn ewyllys da, ni fyddent yn wynebu unrhyw ganlyniadau cyfreithiol negyddol ar gyfer darparu cymorth o'r fath.

2) Cymorth ac undod

Er bod aelod-wladwriaethau yn cael y cyfrifoldeb i gael lloches yn effeithlon, systemau mudo ac integreiddio yn eu lle, y rhai sy'n delio â phwysau mudol uchel angen cymorth penodol. Dylai offer newydd ar gael.

O ran cymorth ariannol, ar y cyfan mae'r Comisiwn yn neilltuo cyllid (gan gynnwys cyllid brys) o hyd at € 50m. I gefnogi Eidal € 30m wedi eu gosod o'r neilltu, gan gynnwys ar gyfer gweithrediadau gwyliadwriaeth ffin o dan y mandad Frontex. Ar gyfer aelod-wladwriaethau eraill € 20m wedi cael eu dyrannu er mwyn gwella, rhwng eraill, cynhwysedd y dderbynfa, gallu prosesu, sgrinio a gallu cofrestru.

Mae offer newydd allweddol wedi'u datblygu megis 'prosesu â chymorth' cais am loches, lle bydd swyddogion aelod-wladwriaeth yn cael eu defnyddio i wledydd rheng flaen er mwyn helpu i brosesu ceisiadau lloches mewn modd effeithlon ac effeithiol. Bydd y Swyddfa Cymorth Lloches Ewropeaidd (EASO) wrth wraidd yr ymdrech hon ac yn chwaraewr allweddol er mwyn sianelu undod aelod-wladwriaethau i wledydd sydd o dan bwysau sylweddol.

3) Ymladd yn erbyn masnachu mewn pobl, smyglo a throseddau cyfundrefnol

Rhaid cydweithrediad ymarferol a chyfnewid gwybodaeth yn cael ei atgyfnerthu, gan gynnwys gyda thrydydd gwledydd.

Ymhlith y mentrau mae: - rhoi rôl ac adnoddau cryfach i Europol i gydlynu asiantaethau eraill yr UE sy'n gweithio ym maes smyglo bodau dynol ac ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol; - adolygu cyfraith bresennol yr UE ar smyglo dynol, yr hyn a elwir yn 'becyn hwyluswyr' trwy gysoni brwydr effeithiol yn erbyn smyglo â'r angen i osgoi troseddoli cymorth dyngarol; - cefnogi rhaglenni meithrin gallu ymhellach i fynd i'r afael â smyglo a masnachu pobl mewn Gogledd Affrica, gwledydd tarddiad allweddol a gwledydd y lloches gyntaf (hefyd trwy hyfforddiant ar gyfer gorfodi'r gyfraith a'r farnwriaeth).

amcangyfrifon Europol yn dangos y bydd eu hangen er i gamu i fyny camau i frwydro yn erbyn troseddu cyfundrefnol a smyglo adnoddau ychwanegol o hyd at 400.000 ewro y flwyddyn.

4) Diogelu Rhanbarthol, adsefydlu a ffyrdd cyfreithiol i gael mynediad i Ewrop

Adsefydlu yn faes lle y gallai Aelod-wladwriaethau wneud mwy i sicrhau bod y rhai sydd angen eu hamddiffyn yn cyrraedd yn ddiogel i'r UE. Yn 2012, 4,930 o bobl yn cael eu hailsefydlu i'r Undeb gan ddeuddeg aelod-wladwriaethau (Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Yr Almaen, Iwerddon, Sbaen, Ffrainc, Lithwania, yr Iseldiroedd, Portiwgal, y Ffindir, Sweden a'r Deyrnas Unedig). Mae'r UDA yn yr un flwyddyn hailsefydlu mwy na 50,000 o bobl.

Pe byddai pob aelod-wladwriaethau gymryd rhan mewn ymarferion adsefydlu a sicrhau ar gael nifer cymesur o leoedd, byddai'r UE yn gallu i ail-setlo miloedd mwy o bobl rhag gwersylloedd ffoaduriaid. Er mwyn ysgogi ail-setlo, bydd arian yr UE yn y dyfodol ar gyfer 2014 / 2020 ar gael i gefnogi ymdrechion ac ymrwymiadau ychwanegol yn y maes hwn. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn bwriadu gwneud ar gael cyfandaliad hyd at € 6,000 fesul ffoaduriaid hailsefydlu.

Mae'r Comisiwn yn barod i archwilio posibiliadau ar gyfer ceisiadau a ddiogelir yn yr UE, a allai ganiatáu i nad ydynt yn wladolion yr UE i gael mynediad i'r drefn lloches o'r tu allan i'r UE, heb gychwyn ar deithiau anodd eu cyrraedd Ewrop. Bydd hyn yn cael eu mireinio ymhellach yn y misoedd i ddod, yn arbennig yng nghyd-destun y drafodaeth ar ddyfodol polisïau materion cartref.

Er mwyn gwella galluoedd amddiffyn yn y rhanbarthau y mae llawer o ffoaduriaid yn tarddu, Dylai rhaglenni Diogelu Rhanbarthol presennol yn cael ei hatgyfnerthu ac ehangu. Yn benodol, bydd angen gymhlethu gan y Diogelu Rhanbarthol newydd a Rhaglen Ddatblygu ar gyfer Syria Rhaglen Diogelu Rhanbarthol cryfach ar gyfer Gogledd Affrica (Libya, Tunisia a'r Aifft). Dylai RPPs newydd yn cwmpasu yn y dyfodol gwledydd allweddol eraill y rhanbarth Sahel.

Dylai'r UE a'r aelod-wladwriaethau yn ceisio agor sianeli cyfreithiol newydd i gael mynediad i Ewrop: y Gyfarwyddeb Gweithwyr Tymhorol (MEMO / 13 / 941) Gael ei gweithredu'n llawn; mae'r Comisiwn yn gobeithio y gall y cyd-deddfwyr cytuno fuan ar ei gynnig ar gyfer Cyfarwyddeb gan ei gwneud yn haws ac yn fwy deniadol i tu allan i'r UE myfyrwyr cenedlaethol, ymchwilwyr a grwpiau eraill i fynd i mewn ac aros yn yr UE dros dro (IP / 13 / 275 a MEMO / 13 / 281).

5) Camau Gweithredu mewn cydweithrediad â thrydydd gwledydd

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad y trafodaethau ar gyfer cytundebau partneriaeth Symudedd gyda Tunisia a Azerbaijan. Bydd y cytundebau yn fuan yn swyddogol ychwanegu at y pump sydd eisoes ar waith gyda Cape Verde, Moldova, Georgia, armenia a Moroco. Partneriaethau Symudedd yn caniatáu i nodi mwy o sianeli ar gyfer mudo rheolaidd ac i helpu'r gwledydd hynny sy'n datblygu eu gallu i gynnig amddiffyniad yn y rhanbarth ac i barchu hawliau dynol yn eu tiriogaeth. Ar yr un pryd, maent yn caniatáu i gynyddu cydweithredu mewn smyglwyr ymladd a masnachwyr sy'n manteisio ymfudwyr.

Bydd camau diplomyddol yn cael ei dargedu at sicrhau canlyniadau pellach yn ein deialogau symudedd â thrydydd gwledydd. Er enghraifft, dylai Deialogau newydd ar fudo, symudedd a diogelwch yn cael ei lansio gyda gwledydd Môr y Canoldir De ychwanegol, yn enwedig gyda Aifft, Libya, Algeria a Libanus.

Dylai mentrau diplomyddol a gwleidyddol eraill yn anelu at sicrhau cydweithrediad wledydd tramwy ac o darddiad er i ddatgymalu rhwydweithiau masnachu mewn pobl, smyglo ymladd, ac ar aildderbyn o ymfudwyr afreolaidd.

Gallai ymgyrchoedd gwybodaeth yn helpu codi ymwybyddiaeth am beryglon sianeli afreolaidd o fudo a'r bygythiadau a berir gan smyglwyr a masnachwyr, yn ogystal â hysbysu am sianelau sydd ar gael ar gyfer mudo cyfreithiol.

Mae gwaith y dasg-rym

Ar yr aelod-wladwriaethau Hydref Gyngor Jha cytuno i sefydlu tasglu dan arweiniad y Comisiwn (DG Materion Cartref). Croesawyd ei sefydlu yn y Cyngor Ewropeaidd ym mis Hydref.

Cyfarfu'r Tasglu ar 24 Hydref a 20 Tachwedd. Cymerodd pob Aelod-wladwriaethau ran i'w cyfarfodydd hynny ynghyd â Frontex ac Asiantaethau eraill yr UE (Swyddfa Cefnogi Lloches Ewropeaidd, Europol, yr Asiantaeth Sylfaenol Hawliau, Asiantaeth Diogelwch Morol Ewropeaidd), yn ogystal â'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol Ewropeaidd.

endidau eraill Ymgynghorwyd gan y Tasglu, gan gynnwys y Gwledydd Cysylltiedig, UNHCR, IOM, ICMPD, y Ganolfan Polisi Mudo, mae'r Sefydliad Morol Rhyngwladol, UNODC, ac Interpol.

Beth sydd nesaf?

Bydd y Comisiwn yn adrodd i'r Cyfiawnder a Gweinidogion Materion Cartref ar 5-6 Rhagfyr ar gyfer trafodaeth bellach a chymeradwyaeth yn Rhagfyr Cyngor Ewropeaidd.

Bydd cynlluniau tymor hirach hefyd fod yn rhan o'r myfyrdodau yng nghyd-destun y Rhaglen Stockholm Post a fydd yn edrych ar heriau a blaenoriaethau ar gyfer polisïau materion cartref yn y blynyddoedd i ddod.

Mwy o wybodaeth

Cyfathrebu ar waith y Tasglu y Canoldir

MEMO / 13 / 862: Camau gweithredu yr UE ym maes mewnfudo a lloches

Cecilia Malmström's wefan

Dilynwch Comisiynydd Malmström ar Twitter

DG Materion Cartref wefan

Dilynwch DG Materion Cartref ar Twitter

Newid yn yr hinsawdd

Copernicus: Mewn haf o danau gwyllt gwelwyd dinistr a chofnodwyd allyriadau o amgylch Hemisffer y Gogledd

cyhoeddwyd

on

Mae Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus wedi bod yn monitro haf o danau gwyllt eithafol ar draws Hemisffer y Gogledd, gan gynnwys mannau problemus dwys o amgylch basn Môr y Canoldir ac yng Ngogledd America a Siberia. Arweiniodd y tanau dwys at gofnodion newydd yn set ddata CAMS gyda misoedd Gorffennaf ac Awst yn gweld eu hallyriadau carbon byd-eang uchaf yn y drefn honno.

Gwyddonwyr o'r Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus Mae (CAMS) wedi bod yn monitro haf o danau gwyllt difrifol sydd wedi effeithio ar lawer o wahanol wledydd ledled Hemisffer y Gogledd ac wedi achosi allyriadau carbon uchaf erioed ym mis Gorffennaf ac Awst. Mae CAMS, a weithredir gan y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ar ran y Comisiwn Ewropeaidd gyda chyllid gan yr UE, yn adrodd bod nid yn unig rhannau helaeth o Hemisffer y Gogledd wedi eu heffeithio yn ystod tymor tân boreal eleni, ond nifer y roedd tanau, eu dyfalbarhad a'u dwyster yn rhyfeddol.

Wrth i'r tymor tân boreal ddirwyn i ben, mae gwyddonwyr CAMS yn datgelu:

hysbyseb
  • Cyfrannodd amodau sych a thonnau gwres ym Môr y Canoldir at fan poeth tanau gwyllt gyda llawer o danau dwys a datblygodd yn gyflym ledled y rhanbarth, a greodd lawer iawn o lygredd mwg.
  • Roedd mis Gorffennaf yn fis uchaf erioed yn fyd-eang yn set ddata GFAS gyda 1258.8 megatonn o CO2 rhyddhau. Priodolwyd mwy na hanner y carbon deuocsid i danau yng Ngogledd America a Siberia.
  • Yn ôl data GFAS, roedd mis Awst yn fis uchaf erioed ar gyfer tanau hefyd, gan ryddhau amcangyfrif o 1384.6 megatonn o CO2 yn fyd-eang i'r awyrgylch.
  • Rhyddhaodd tanau gwyllt yr Arctig 66 megatonn o CO2 rhwng Mehefin ac Awst 2021.
  • Amcangyfrif CO2 cyfanswm yr allyriadau o danau gwyllt yn Rwsia gyfan rhwng Mehefin ac Awst oedd 970 megatonn, gyda Gweriniaeth Sakha a Chukotka yn cyfrif am 806 megatonn.

Mae gwyddonwyr yn CAMS yn defnyddio arsylwadau lloeren o danau gweithredol mewn amser sydd bron yn amser real i amcangyfrif allyriadau a rhagfynegi effaith llygredd aer sy'n deillio o hynny. Mae'r arsylwadau hyn yn darparu mesur o allbwn gwres tanau a elwir yn bŵer pelydrol tân (FRP), sy'n gysylltiedig â'r allyriad. Mae CAMS yn amcangyfrif allyriadau tân byd-eang bob dydd gyda'i System Cymathu Tân Byd-eang (GFAS) gan ddefnyddio arsylwadau FRP o offerynnau lloeren NASA MODIS. Defnyddir allyriadau amcangyfrifedig gwahanol lygryddion atmosfferig fel cyflwr ffin arwyneb yn system rhagolwg CAMS, yn seiliedig ar system rhagolygon tywydd ECMWF, sy'n modelu trafnidiaeth a chemeg llygryddion atmosfferig, i ragweld sut yr effeithir ar ansawdd aer byd-eang hyd at bump. dyddiau o'n blaenau.

Mae'r tymor tân boreal fel arfer yn para rhwng Mai a Hydref gyda gweithgaredd brig yn digwydd rhwng Gorffennaf ac Awst. Yn yr haf hwn o danau gwyllt, y rhanbarthau yr effeithiwyd arnynt fwyaf oedd:

Môr y Canoldir

hysbyseb

Llawer o genhedloedd yn dioddefodd dwyrain a chanol Môr y Canoldir effeithiau tanau gwyllt dwys trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst gyda plu plu mwg i'w gweld yn glir mewn delweddau lloeren a dadansoddiadau a rhagolygon CAMS yn croesi basn dwyreiniol Môr y Canoldir. Wrth i dde-ddwyrain Ewrop brofi amodau tonnau gwres hir, dangosodd data CAMS ddwyster tân dyddiol i Dwrci gyrraedd y lefelau uchaf yn set ddata GFAS sy'n dyddio'n ôl i 2003. Yn dilyn y tanau yn Nhwrci, aeth tanau gwyllt dinistriol gan gynnwys Gwlad Groeg i effeithio ar wledydd eraill y rhanbarth. , Yr Eidal, Albania, Gogledd Macedonia, Algeria, a Tunisia.

Fe wnaeth tanau hefyd daro Penrhyn Iberia ym mis Awst, gan effeithio ar rannau helaeth o Sbaen a Phortiwgal, yn enwedig ardal fawr ger Navalacruz yn nhalaith Avila, ychydig i'r gorllewin o Madrid. Cofrestrwyd tanau gwyllt helaeth hefyd i'r dwyrain o Algiers yng ngogledd Algeria, rhagolygon CAMS GFAS yn dangos crynodiadau arwyneb uchel o'r deunydd gronynnol mân llygrol PM2.5.

Siberia

Er bod Gweriniaeth Sakha yng ngogledd-ddwyrain Siberia fel arfer yn profi rhywfaint o weithgaredd tanau gwyllt bob haf, mae 2021 wedi bod yn anarferol, nid yn unig o ran maint ond hefyd dyfalbarhad tanau dwyster uchel ers dechrau mis Mehefin. Gosodwyd cofnod allyriadau newydd ar 3rd Roedd Awst ar gyfer y rhanbarth ac allyriadau hefyd fwy na dwbl y cyfanswm blaenorol rhwng Mehefin ac Awst. Yn ogystal, roedd dwyster dyddiol y tanau yn cyrraedd lefelau uwch na'r cyffredin ers mis Mehefin a dim ond ar ddechrau mis Medi y dechreuon nhw ymsuddo. Y meysydd eraill yr effeithiwyd arnynt yn Siberia oedd Oblast Ymreolaethol Chukotka (gan gynnwys rhannau o Gylch yr Arctig) ac Oblast Irkutsk. Y gweithgaredd cynyddol a welwyd gan wyddonwyr CAMS yn cyfateb â thymheredd uwch a lleithder pridd is yn y rhanbarth.

Gogledd America

Mae tanau gwyllt ar raddfa fawr wedi bod yn llosgi yn rhanbarthau gorllewinol Gogledd America trwy gydol mis Gorffennaf ac Awst gan effeithio ar sawl talaith yng Nghanada yn ogystal â Gogledd-orllewin y Môr Tawel a California. Mae'r Dixie Fire, fel y'i gelwir, a gynddeiriogodd ar draws gogledd California bellach yn un o'r rhai mwyaf a gofnodwyd erioed yn hanes y wladwriaeth. Effeithiodd llygredd o ganlyniad i'r gweithgaredd tân parhaus a dwys ar ansawdd aer miloedd o bobl yn y rhanbarth. Roedd rhagolygon byd-eang CAMS hefyd yn dangos cymysgedd o fwg o'r tanau gwyllt hirsefydlog yn llosgi yn Siberia a Gogledd America yn teithio ar draws Môr yr Iwerydd. Gwelwyd pluen glir o fwg yn symud ar draws gogledd yr Iwerydd ac yn cyrraedd rhannau gorllewinol Ynysoedd Prydain ddiwedd mis Awst cyn croesi gweddill Ewrop. Digwyddodd hyn gan fod llwch Sahara yn teithio i'r cyfeiriad arall ar draws Môr yr Iwerydd gan gynnwys darn dros ardaloedd deheuol Môr y Canoldir gan arwain at lai o ansawdd aer. 

Dywedodd Mark Parrington, Uwch Wyddonydd ac arbenigwr tanau gwyllt yng Ngwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus ECMWF: “Trwy gydol yr haf rydym wedi bod yn monitro gweithgaredd tanau gwyllt ar draws Hemisffer y Gogledd. Yr hyn a oedd yn sefyll allan fel rhywbeth anarferol oedd nifer y tanau, maint yr ardaloedd yr oeddent yn llosgi ynddynt, eu dwyster a hefyd eu dyfalbarhad. Er enghraifft, mae'r tanau gwyllt yng Ngweriniaeth Sakha yng ngogledd-ddwyrain Siberia wedi bod yn llosgi ers mis Mehefin a dim ond ar ddiwedd mis Awst y dechreuon nhw gilio er ein bod ni wedi bod yn arsylwi rhai tanau parhaus ar ddechrau mis Medi. Mae'n stori debyg yng Ngogledd America, rhannau o Ganada, Gogledd-orllewin y Môr Tawel a California, sydd wedi bod yn profi tanau gwyllt mawr ers diwedd mis Mehefin a dechrau mis Gorffennaf ac sy'n dal i fynd rhagddynt. "

“Mae'n destun pryder bod amodau rhanbarthol sychach a poethach - a achosir gan gynhesu byd-eang - yn cynyddu fflamadwyedd a risg tân llystyfiant. Mae hyn wedi arwain at danau dwys iawn sy'n datblygu'n gyflym. Er bod yr amodau tywydd lleol yn chwarae rhan yn yr ymddygiad tân go iawn, mae newid yn yr hinsawdd yn helpu i ddarparu'r amgylcheddau delfrydol ar gyfer tanau gwyllt. Rhagwelir mwy o danau ledled y byd yn ystod yr wythnosau nesaf, wrth i’r tymor tân yn yr Amazon a De America barhau i ddatblygu, ”ychwanegodd.

Mwy o wybodaeth am danau gwyllt yn Hemisffer y Gogledd yn ystod haf 2021.

Gellir cyrchu tudalen Monitro Tân Byd-eang CAMS ewch yma.

Darganfyddwch fwy am fonitro tân yn y CAMS Q & As Tân Gwyllt.

Mae Copernicus yn rhan o raglen ofod yr Undeb Ewropeaidd, gyda chyllid gan yr UE, a dyma ei raglen arsylwi Ddaear flaenllaw, sy'n gweithredu trwy chwe gwasanaeth thematig: Atmosffer, Morol, Tir, Newid Hinsawdd, Diogelwch ac Argyfwng. Mae'n darparu data a gwasanaethau gweithredol hygyrch sy'n darparu gwybodaeth ddibynadwy a chyfoes i ddefnyddwyr sy'n gysylltiedig â'n planed a'i hamgylchedd. Mae'r rhaglen yn cael ei chydlynu a'i rheoli gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i rhoi ar waith mewn partneriaeth â'r Aelod-wladwriaethau, Asiantaeth Ofod Ewrop (ESA), y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Ecsbloetio Lloerennau Meteorolegol (EUMETSAT), y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig ( ECMWF), Asiantaethau'r UE a Mercator Océan, ymhlith eraill.

Mae ECMWF yn gweithredu dau wasanaeth o raglen arsylwi Copernicus Earth yr UE: Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus (CAMS) a Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus (C3S). Maent hefyd yn cyfrannu at Wasanaeth Rheoli Argyfyngau Copernicus (CEMS), a weithredir gan Gyd-Gyngor Ymchwil yr UE (JRC). Mae'r Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Rhagolygon Tywydd Ystod Ganolig (ECMWF) yn sefydliad rhynglywodraethol annibynnol a gefnogir gan 34 talaith. Mae'n sefydliad ymchwil ac yn wasanaeth gweithredol 24/7, sy'n cynhyrchu ac yn lledaenu rhagfynegiadau tywydd rhifiadol i'w aelod-wladwriaethau. Mae'r data hwn ar gael yn llawn i'r gwasanaethau meteorolegol cenedlaethol yn yr aelod-wladwriaethau. Mae'r cyfleuster uwchgyfrifiaduron (a'r archif ddata gysylltiedig) yn ECMWF yn un o'r mwyaf o'i fath yn Ewrop a gall aelod-wladwriaethau ddefnyddio 25% o'i allu at eu dibenion eu hunain.

Mae ECMWF yn ehangu ei leoliad ar draws ei aelod-wladwriaethau ar gyfer rhai gweithgareddau. Yn ogystal â phencadlys yn y DU a Chanolfan Gyfrifiadura yn yr Eidal, bydd swyddfeydd newydd sy'n canolbwyntio ar weithgareddau a gynhelir mewn partneriaeth â'r UE, fel Copernicus, wedi'u lleoli yn Bonn, yr Almaen o Haf 2021.


Gwefan Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus.

Gwefan Gwasanaeth Newid Hinsawdd Copernicus. 

Mwy o wybodaeth am Copernicus.

Gwefan ECMWF.

Twitter:
@CopernicusECMWF
@CopernicusEU
@ECMWF

#EUSpace

Parhau Darllen

Trychinebau

Mae tân yn ysbyty COVID-19 Gogledd Macedoneg yn lladd o leiaf 14

cyhoeddwyd

on

By

Lladdwyd pedwar ar ddeg o bobl a 12 wedi’u hanafu’n ddifrifol pan dorrodd tân allan mewn ysbyty dros dro ar gyfer cleifion COVID-19 yn nhref Gogledd Macedoneg Tetovo yn hwyr ddydd Mercher (8 Medi), meddai gweinidogaeth iechyd gwlad y Balcanau heddiw (9 Medi), yn ysgrifennu Fatos Bytyc, Reuters.

Dywedodd swyddfa'r erlynydd y byddai angen dadansoddiadau DNA i adnabod rhai o'r dioddefwyr, pob un ohonynt yn gleifion mewn cyflwr difrifol. Nid oedd unrhyw staff meddygol ymhlith y dioddefwyr.

Cafodd cyfanswm o 26 o gleifion lety yn ysbyty COVID-19 adeg y tân, meddai’r Gweinidog Iechyd, Venko Filipce.

hysbyseb

“Mae’r 12 claf arall sydd ag anafiadau sy’n peryglu bywyd yn cael eu gofalu yn ysbyty Tetovo,” meddai Filipce ar Twitter.

Dywedodd y Prif Weinidog Zoran Zaev fod y tân wedi ei achosi gan ffrwydrad, a bod yr ymchwiliad ar y gweill. Dywedodd y cyfryngau lleol y gallai canister ag ocsigen neu nwy fod wedi ffrwydro.

Gwelir ysbyty ar gyfer cleifion clefyd coronafirws (COVID-19) ar ôl i dân gynnau, yn Tetovo, Gogledd Macedonia, Medi 9, 2021. REUTERS / Ognen Teofilovski

Dangosodd y cyfryngau lleol ddelweddau o dân enfawr a dorrodd allan tua 9 yr hwyr (1900 GMT) yn yr ysbyty yng ngorllewin y dref wrth i'r diffoddwyr tân rasio i'r lleoliad. Diffoddwyd y tân ar ôl ychydig oriau.

hysbyseb

Digwyddodd y ddamwain ar y diwrnod pan nododd Gogledd Macedonia 30 mlynedd ers ei annibyniaeth ar yr hen Iwgoslafia. Cafodd yr holl ddathliadau a digwyddiadau swyddogol eu canslo ddydd Iau, meddai swyddfa’r Arlywydd Stevo Pendarovski.

Mae achosion coronafirws wedi bod ar gynnydd yng Ngogledd Macedonia ers canol mis Awst, gan annog y llywodraeth i gyflwyno mesurau cymdeithasol llymach fel tocynnau iechyd ar gyfer caffis a bwytai.

Nododd y wlad o 2 filiwn 701 o heintiau coronafirws newydd a 24 marwolaeth yn ystod y 24 awr ddiwethaf.

Mae gan dref Tetovo, y mae Albaniaid ethnig yn byw ynddi'n bennaf, un o'r nifer uchaf o achosion coronafirws yn y wlad.

Parhau Darllen

Trychinebau

Yn sgil Ida, mae Louisiana yn wynebu mis heb unrhyw bwer wrth i'r gwres gynyddu

cyhoeddwyd

on

By

Bu De Louisiana yn rhuthro am fis heb drydan a chyflenwadau dŵr dibynadwy yn sgil Corwynt Ida, un o’r stormydd mwyaf pwerus erioed i daro Arfordir Gwlff yr Unol Daleithiau, wrth i bobl wynebu gwres a lleithder mygu, ysgrifennu Devika Krishna Kumar, Nathan Layne, Devikda Krishna Kumar yn New Orleans, Peter Szekely yn Efrog Newydd, Nathan Layne yn Wilton, Connecticut, Barbara Goldberg yn Maplewood, New Jersey, Maria Caspani yn Efrog Newydd a Kanishka Singh yn Bengaluru, Maria Caspani a Daniel Trotta.

Lladdodd y storm o leiaf bedwar o bobl, meddai swyddogion, doll a allai fod wedi bod yn llawer mwy os nad ar gyfer system levee gaerog a adeiladwyd o amgylch New Orleans ar ôl dinistr Corwynt Katrina 16 mlynedd yn ôl.

(Graffig o Gorwynt Ida yn taro Arfordir y Gwlff)

hysbyseb

Erbyn dechrau dydd Mawrth, roedd tua 1.3 miliwn o gwsmeriaid heb bwer 48 awr ar ôl i’r storm ddod i ben, meddai’r mwyafrif ohonyn nhw yn Louisiana PowerOutage, sy'n casglu data gan gwmnïau cyfleustodau'r UD.

Nid oedd swyddogion yn gallu cwblhau asesiad difrod llawn oherwydd bod coed â choed yn tagu ffyrdd, meddai Deanne Criswell, pennaeth Asiantaeth Rheoli Argyfyngau Ffederal yr Unol Daleithiau.

Gan gyflyru'r dioddefaint, cyrhaeddodd y mynegai gwres yn llawer o Louisiana a Mississippi 95 gradd Fahrenheit (35 gradd Celsius), meddai'r Gwasanaeth Tywydd Cenedlaethol.

hysbyseb

"Rydyn ni i gyd eisiau aerdymheru ... Hyd yn oed os oes gennych chi generadur, ar ôl cymaint o ddyddiau maen nhw'n methu," meddai Llywodraethwr Louisiana John Bel Edwards.

"Nid oes neb yn fodlon" gyda'r amcangyfrif efallai na fydd pŵer yn cael ei adfer am 30 diwrnod, ychwanegodd, gan fynegi gobaith y gallai'r 20,000 o weithwyr llinell yn y wladwriaeth a miloedd yn fwy ar y ffordd orffen yn gynt.

Cynigiodd yr Arlywydd Joe Biden gymorth ffederal i adfer pŵer yn ystod galwad gyda’r Ysgrifennydd Ynni Jennifer Granholm a phenaethiaid dau o gyfleustodau mwyaf Arfordir y Gwlff, Entergy (ETR.N.) a Southern Co. (SO.N), meddai'r Tŷ Gwyn.

Yn Ysbyty Ochsner St Anne i'r de-orllewin o New Orleans, roedd tryciau tancer 6,000 galwyn yn pwmpio tanwydd a dŵr i danciau i gadw ei aerdymheru i redeg. Caeodd y ganolfan feddygol i bob claf brys ond ychydig.

Mae bwytai New Orleans, llawer ar gau cyn y storm, hefyd yn wynebu dyfodol ansicr oherwydd diffyg trydan a chyfleusterau, gan adfywio atgofion o'r anawsterau a oedd yn plagio busnesau am wythnosau yn sgil Katrina.

"Mae hyn yn bendant yn teimlo fel Katrina," meddai Lisa Blount, llefarydd ar ran bwyty hynaf y ddinas, Antoine's, sy'n dirnod yn y Chwarter Ffrengig. "Mae clywed y pŵer o bosib allan am ddwy i dair wythnos, mae hynny'n ddinistriol."

Roedd hyd yn oed y generaduron pŵer yn beryglus. Aethpwyd â naw o bobl ym Mhlwyf St Tammany i’r gogledd-ddwyrain o New Orleans i’r ysbyty am wenwyn carbon monocsid gan generadur â thanwydd nwy, meddai’r cyfryngau.

Mae dyn yn cerdded heibio llinell drydan wedi'i difrodi mewn stryd ar ôl i Gorwynt Ida lanio yn Louisiana, yn New Orleans, Louisiana, UD Awst 30, 2021. REUTERS / Marco Bello
Gwelir car wedi'i ddinistrio o dan falurion adeilad ar ôl i Gorwynt Ida lanio yn Louisiana, UD, Awst 31, 2021. REUTERS / Marco Bello

Efallai y bydd tua 440,000 o bobl ym Mhlwyf Jefferson i’r de o New Orleans heb drydan am fis neu fwy ar ôl i bolion cyfleustodau fynd i’r afael, meddai’r Cynghorydd Deano Bonano, gan nodi sylwadau gan swyddogion pŵer.

"Mae'r difrod o hyn yn waeth o lawer na Katrina, o safbwynt gwynt," meddai Bonano mewn cyfweliad ffôn.

Ymhlith y pedwar a fu farw cafodd dau eu lladd yng nghwymp priffordd dde-ddwyreiniol Mississippi a anafodd 10 yn fwy yn feirniadol. Bu farw un dyn yn ceisio gyrru trwy ddŵr uchel yn New Orleans ac un arall pan ddisgynnodd coeden ar gartref Baton Rouge.

Yr ardaloedd corsiog i'r de o New Orleans a gymerodd y storm fwyaf. O'r diwedd, ciliodd dyfroedd uchel o'r briffordd i Port Fourchon, porthladd mwyaf deheuol Louisiana, gan adael llwybr o bysgod marw. Bu gwylanod yn heidio ar y briffordd i'w bwyta.

Dioddefodd Port Fourchon ddifrod helaeth, gyda rhai ffyrdd yn dal i gael eu blocio. Nid oedd swyddogion ond yn gadael ymatebwyr brys i Grand Isle, ynys rwystr yng Ngwlff Mecsico. Fe allai gymryd wythnosau i ffyrdd gael eu clirio, medden nhw.

Roedd llinell o geir yn ymestyn o leiaf milltir o orsaf nwy â stoc o danwydd yn Mathews, cymuned ym mhlwyf Lafourche.

Marchogodd mwy na hanner trigolion Plwyf Jefferson y storm gartref, meddai Bonano, a gadawyd llawer heb ddim.

"Nid oes unrhyw siopau groser ar agor, dim gorsafoedd nwy ar agor. Felly does ganddyn nhw ddim byd," meddai.

Fe wnaeth gweddillion gwan y storm ddympio glaw trwm yn Mississippi gyfagos wrth iddi deithio tuag at Alabama a Tennessee. Roedd glawiad trwm a fflachlifoedd yn bosibl ddydd Mercher (1 Medi) yn rhanbarth canol yr Iwerydd a de Lloegr Newydd, meddai’r daroganwyr.

Roedd dirprwyon y siryf ym Mhlwyf St Tammany, Louisiana yn ymchwilio i ddiflaniad dyn 71 oed ar ôl ymosodiad alligator ymddangosiadol yn y llifogydd.

Dywedodd gwraig y dyn wrth awdurdodau iddi weld alligator mawr yn ymosod ar ei gŵr ddydd Llun yng nghymuned fechan Avery Estates, tua 35 milltir (55 km) i'r gogledd-ddwyrain o New Orleans. Stopiodd yr ymosodiad a thynnu ei gŵr o'r dŵr.

Roedd ei anafiadau’n ddifrifol, felly cymerodd gwch bach i gael help, dim ond i ddod o hyd i’w gŵr wedi mynd pan ddychwelodd, meddai swyddfa’r siryf mewn datganiad.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd