Cysylltu â ni

biwrocratiaeth

Chyfuniadau: Comisiwn toriadau biwrocratiaeth i fusnesau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

redtape_2153462cMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn i symleiddio ei weithdrefnau ar gyfer adolygu crynodiadau o dan y Rheoliad Uno UE. Mae'r pecyn hwn yn ehangu cwmpas ei weithdrefn symlach i adolygu uno yn ddidrafferth, gan ddod â chyfanswm y gymhareb o achosion a trin o dan y weithdrefn hon i 60 70-%. Mae'r Comisiwn hefyd wedi lleihau faint o wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer hysbysu trafodion ym mhob achos, p'un ai o dan y weithdrefn symlach neu beidio. Disgwylir i hyn ddod â manteision sylweddol i fusnesau a chynghorwyr o ran gwaith paratoi a chostau cysylltiedig. Bydd y pecyn symleiddio uno yn gymwys fel o 1 2014 Ionawr.

Mae'r fenter hon yn gam pendant tuag at nodau rhaglen Ffitrwydd a Pherfformiad Rheoleiddio (REFIT) y Comisiwn i wneud rheolau a gweithdrefnau yn llai beichus i fusnes.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu, Joaquín Almunia: "Mae'r pecyn symleiddio uno yn dangos ein bod yn gwrando ar ein rhanddeiliaid. Dyma'r diwygiad mwyaf cynhwysfawr o'n gweithdrefnau uno hyd yma a bydd yn eu gwneud yn llawer symlach. Bydd hyn yn lleihau. y baich gweinyddol a'r gost ar gyfer busnes ar adeg pan mae ei angen fwyaf arno. "

hysbyseb

Er mwyn symleiddio a chyflymu'r yr adolygiad o uno ar lefel yr UE ymhellach, mae'r Comisiwn wedi adolygu ei weithdrefnau ac, o ganlyniad, wedi diwygio ddau destun: (i) y Rhybudd ar weithdrefnau symlach a (ii) yr uno gweithredu rheoleiddio ( Gweld hefyd MEMO / 13 / 1098). Ochr yn ochr, mae'r Comisiwn wedi diweddaru ei testunau model ar gyfer ymrwymiadau divestiture.

Newidiadau i'r rhybudd ar weithdrefnau symlach

O dan yr hysbysiad hwn, uno sydd ar y cyfan yn annhebygol o godi problemau cystadleuaeth yn cael eu harchwilio gan y Comisiwn o dan gweithdrefn symlach. Gall cwmnïau yn defnyddio ffurflen hysbysu byrrach a gall y Comisiwn clirio achosion o'r fath heb ymchwiliad marchnad. Mae'r Comisiwn bellach wedi ehangu cwmpas y weithdrefn symlach yng ngoleuni ei brofiad:

hysbyseb

- Ar gyfer marchnadoedd lle mae dau gwmni sy'n uno yn cystadlu (gorgyffwrdd llorweddol), bydd uno o dan gyfran gyfun o'r farchnad 20% bellach yn gymwys ar gyfer y weithdrefn symlach (yn lle 15% ar hyn o bryd).

- Ar gyfer uno lle mae un o'r cwmnïau'n gwerthu mewnbwn i farchnad lle mae'r cwmni arall yn weithredol (marchnadoedd sy'n gysylltiedig yn fertigol), megis uno rhwng cynhyrchydd rhannau ceir a gwneuthurwr ceir, bydd uno o dan gyfran gyfun o'r farchnad 30% cael ei asesu o dan y weithdrefn symlach (yn lle 25% ar hyn o bryd).

- O dan faen prawf newydd a gyflwynwyd gan y diwygiad, os yw cyfranddaliadau marchnad dau gwmni sy'n uno rhwng 20% ​​a 50% ond bod y cynnydd yng nghyfranddaliadau'r farchnad oherwydd yr uno yn fach, gellir asesu'r uno nawr o dan y weithdrefn symlach. .

Mae'r mesurau yn caniatáu i'r Comisiwn drin rhwng 60-70% o achosion uno o dan y weithdrefn adolygu symlach (hy 10% yn fwy na heddiw). Bydd hyn yn lleihau'r gwaith mewnol y mae cwmnïau'n ei wneud cyn iddynt hysbysu uno a gallai hefyd arwain at ostwng ffioedd cyfreithwyr hyd at draean.

Newidiadau i'r Uno Reoliad Gweithredu'r

Bydd y wybodaeth sydd ei hangen i roi gwybod uno i'r Comisiwn hefyd yn cael ei leihau, yn enwedig ar gyfer achosion sy'n cael eu hasesu o dan y weithdrefn symlach ond hefyd ar gyfer achosion eraill. Mae'r pecyn hefyd yn ei gwneud yn haws i gwmnïau uno i ofyn i'r Comisiwn i hepgor eu rhwymedigaeth i ddarparu gwybodaeth benodol yn eu hysbysu. Yn olaf, mae'r wybodaeth sy'n ofynnol gan gwmnïau sy'n gofyn am gyfeirio achos gan y Comisiwn i aelod-wladwriaethau neu i'r gwrthwyneb hefyd wedi gostwng yn sylweddol.

Disgwylir i'r newidiadau hyn hefyd symleiddio'r cyfnewidiadau rhwng cwmnïau a'r Comisiwn cyn hysbysiad (yr hyn a elwir yn 'gysylltiadau cyn-hysbysu'), gan leihau'r amser sydd ei angen ar gyfer y cysylltiadau hyn ymhellach fyth. Mae'r pecyn hefyd yn rhagweld y bydd yn well gan gwmnïau, mewn rhai achosion syml iawn, beidio â chysylltu â hysbysiadau cyn-hysbysu yn gyfan gwbl a hysbysu eu bod yn uno ar unwaith.

Newidiadau i destunau ymrwymiadau safonol

Gall partïon Cyfuno gynnig ymrwymiadau er mwyn cael gwared problemau cystadleuaeth a godwyd gan uno hysbysu. Mae'r Comisiwn wedi datblygu model ar gyfer testunau gynnig ymrwymiadau i ymddihatru asedau ac ar gyfer sefydlu mandad ar gyfer ymddiriedolwyr a fydd yn monitro gweithrediad yr ymrwymiadau ar waith. Er bod y defnydd o modelau hyn yn wirfoddol, maent yn gwneud yn haws i bartïon i ddylunio ymrwymiadau sy'n mynd i'r afael phryderon cystadleuaeth effeithiol. Ochr yn ochr â'r pecyn symleiddio, mae'r Comisiwn wedi diweddaru hyn testunau model safonol, gan eu gwneud yn gydnaws â rhybudd diwygiedig ar atebion a fabwysiadwyd yn 2008 (gweler IP / 08 / 1567). Mae'r newidiadau hefyd yn integreiddio profiad y Comisiwn ers i'r testunau safonol gael eu cyhoeddi gyntaf yn 2003.

Mae'r testunau model safonol yn cael eu ar gael yma.

Cefndir

Mae mabwysiadu'r pecyn yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn gynharach yn 2013, y mae nifer fawr o randdeiliaid atebodd. Mae'r testunau terfynol yn ystyried y farn a fynegwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus.

rheolau a gweithdrefnau Uno

Mae gan y Comisiwn ddyletswydd i asesu uno a chaffael yn ymwneud â chwmnïau sydd â throsiant uwch na'r trothwyon penodol (gweler Erthygl 1 o'r Rheoliad uno) Ac i atal crynodiadau a fyddai'n rhwystro cystadleuaeth effeithiol yn yr AEE neu unrhyw ran sylweddol ohoni yn sylweddol.

Nid oedd y mwyafrif helaeth o gyfuniadau a hysbyswyd yn achosi problemau gystadleuaeth ac yn cael eu clirio ar ôl adolygiad rheolaidd. O'r funud y trafodiad yn cael ei hysbysu, yn gyffredinol mae gan y Comisiwn gyfanswm y diwrnodau gwaith 25 i benderfynu a ddylid rhoi cymeradwyaeth (Cyfnod I) neu i ddechrau ymchwiliad trylwyr (Cam II).

Uno trin o dan y weithdrefn symlach ac a fydd yn llawn yn amodol ar y system rheolaeth uno fel y darperir ar ei gyfer gan y Rheoliad Uno. Rhaid iddynt gael eu hysbysu i'r Comisiwn, yn cael eu hadolygu gan ei fod yn a dim ond yn cael eu gweithredu ar ôl i'r Comisiwn wedi gwneud penderfyniad sy'n awdurdodi yr uno. Fodd bynnag, ar gyfer achosion trin o dan y weithdrefn symlach, gwneir hyn mewn ffordd sy'n llawer llai beichus ar gyfer y cwmnïau uno.

Mae'r fenter arfaethedig yn ddiwygiad technegol o fewn y fframwaith presennol o reolaeth uno yr UE fel y diffinnir gan y Rheoliad Uno. Nid yw'n golygu diwygio Rheoliad Uno ei hun.

Mae'r ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus ar y pecyn symleiddio yn ogystal â'r dogfennau ymgynghori ar gael yma.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi lansio menter gan anelu at adolygiad ehangach o waith y Rheoliad Uno, sy'n mynd y tu hwnt i'r ymarferiad symleiddio a fabwysiadwyd heddiw. I gael rhagor o wybodaeth am y fenter honno, cyfeiriwch at y wefan hon.

biwrocratiaeth

'REFIT - Yn addas ar gyfer twf': Mae'r Comisiwn yn cymryd camau uchelgeisiol i wneud cyfraith yr UE yn 'ysgafnach'

cyhoeddwyd

on

1379593064-rheoleiddio3Tra bod rheoleiddio ar lefel yr UE yn hanfodol mewn sawl maes, fe'i cyhuddir yn aml o fygu busnesau, yn enwedig y rhai lleiaf, neu o ymyrryd gormod ym mywydau beunyddiol dinasyddion. Mae 74% o bobl Ewrop yn credu bod yr UE yn cynhyrchu gormod o fiwrocratiaeth. Mewn ymateb i'r pryder hwn, mae'r Comisiwn wedi gwneud ymdrech ar y cyd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i symleiddio deddfwriaeth a lleihau beichiau rheoleiddio. Yn ei anerchiad Cyflwr yr Undeb yn 2013 ar 11 Medi, pwysleisiodd yr Arlywydd Barroso bwysigrwydd rheoleiddio craff a datgan bod angen i'r Undeb Ewropeaidd fod yn "fawr ar bethau mawr ac yn llai ar bethau bach".

Ar 2 Hydref, cymerodd y Comisiwn gam pwysig arall i sicrhau bod deddfwriaeth yr UE yn addas at y diben. Mewn Cyfathrebiad, mae'r Comisiwn yn nodi mewn ffordd bendant, faes polisi yn ôl maes polisi, lle bydd yn cymryd camau pellach i symleiddio neu dynnu deddfau'r UE yn ôl, ysgafnhau'r baich ar fusnesau a hwyluso eu gweithredu. Mae'n ganlyniad dangosiad o stoc gyfan deddfwriaeth yr UE. Cyhoeddodd y Comisiwn heddiw hefyd y bwriad i gyhoeddi bwrdd sgorio i olrhain cynnydd yn Ewrop a chenedlaethol yn hyn o beth. Mae'r ymarfer hwn wrth galon y Rhaglen Ffitrwydd a Pherfformiad Rheoleiddio y Comisiwn (REFIT).

Dywedodd yr Arlywydd Barroso: "Mae Ewrop yno i helpu i ddod o hyd i atebion i'r heriau mawr yr ydym yn eu hwynebu gyda'n gilydd. Fodd bynnag, er mwyn bod yn effeithiol, mae angen i ni sicrhau ein bod yn canolbwyntio ar y blaenoriaethau cywir a bod gennym y dos cywir o reoleiddio. Nid popeth sy'n mae da yn dda ar lefel Ewropeaidd. Gadewch i ni feddwl ddwywaith a oes angen i ni weithredu ar lefel Ewropeaidd, pryd a ble. Parhaodd yr Arlywydd: "Gyda REFIT, mae'r Comisiwn wedi cynnal yr ymarfer mwyaf cynhwysfawr hyd yma i wneud cyfraith yr UE yn ysgafnach ac yn symlach. Ni fydd ein cymhwysiad cadarn o egwyddorion sybsidiaredd a chymesuredd yn cwestiynu buddion pwysig rheoleiddio'r UE i ddinasyddion a busnes, yn enwedig y rheolau sy'n sail i'r Farchnad Sengl. Mae pecyn REFIT heddiw yn darparu rhagolwg pragmatig ar gyfer dyfodol rheoleiddio yn Ewrop ychydig fisoedd yn unig cyn yr etholiadau Ewropeaidd ym mis Mai 2014. "

hysbyseb

Yn REFIT heddiw - Cyfathrebu ar y canlyniadau a'r camau nesaf ar ffitrwydd a pherfformiad rheoliadol, mae'r Comisiwn:

  1. Mae'n rhoi trosolwg o'r hyn a gyflawnwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf i gadw deddfau'r UE yn addas at y diben trwy symleiddio a lleihau costau. Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf mae'r Comisiwn wedi cychwyn diwygiadau polisi mawr. Mae'r rhain yn cynnwys cynigion ar gyfer lleihau cost defnyddio band eang, y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr, Menter Cod Fisa Schengen, y Gyfarwyddeb Hawliau Defnyddwyr, y Gyfarwyddeb Gwasanaethau, y Rheoliad Patent Unedol a Chod Tollau'r Undeb. Er 2005, cymeradwyodd y Comisiwn 660 o fentrau gyda'r nod o symleiddio, codeiddio neu ail-lunio. Mae mwy na 5.590 o weithredoedd cyfreithiol wedi'u diddymu. Mae ymgynghoriad y Deg Uchaf o fusnesau bach a chanolig ar gyfreithiau mwyaf beichus yr UE wedi bwydo blaenoriaethau busnes i mewn i agenda ffitrwydd rheoleiddiol y Comisiwn. Mae gwelliannau concrit yn cael eu cyflwyno ar gyfer busnesau bach a chanolig er enghraifft: mae'r gofynion ar gyfer offer recordio (tacograff) mewn trafnidiaeth ffordd yn cael eu symleiddio ac mae'r ffioedd ar gyfer busnesau bach a chanolig o dan REACH wedi'u gostwng rhwng 35-95%; cynigir datganiad TAW safonol o hyd ym mis Hydref. Rhwng 2007 a 2012, cyflawnwyd gostyngiad o 26% o'r baich gweinyddol ar fusnesau, sy'n cyfateb i arbedion o EUR 32.3 biliwn y flwyddyn gydag EUR 5 biliwn arall yn dal i gael ei fabwysiadu gan y cyd-ddeddfwr. Mae'r Comisiwn ei hun wedi mynd y tu hwnt i'r targed trwy gyflwyno cynigion sydd â photensial i leihau baich yn agos at EUR 41 biliwn (33%). Yn anffodus, collwyd peth o'r potensial hwn, yr amcangyfrifir ei fod yn fwy nag EUR 3 biliwn, yn y broses ddeddfwriaethol wrth i gynigion y Comisiwn gael eu diwygio. Roedd hyrwyddo e-anfonebu yn yr ardal TAW yn ogystal ag eithriadau neu gyfundrefnau arbennig ar gyfer busnesau bach a chanolig ym meysydd cyfrifyddu, gwastraff electronig ac ystadegau masnach o fewn yr UE ymhlith prif gyflawniadau'r rhaglen. Ac yn anad dim, mae'r ffordd y mae'r Comisiwn yn paratoi rheoleiddio wedi newid yn sylweddol: Mae asesiadau effaith, ymgynghoriadau â rhanddeiliaid (gan gynnwys gyda phartneriaid cymdeithasol) a gwerthusiadau ex-post yn cael eu cymhwyso'n systematig ar draws y Comisiwn a byddant yn cael eu cryfhau ymhellach.
  2. Yn cyflwyno mentrau deddfwriaethol pwysig ar gyfer symleiddio a lleihau baich sydd gerbron y cyd-ddeddfwr, er enghraifft ym maes iechyd anifeiliaid, diogelwch cynnyrch defnyddwyr a gwyliadwriaeth y farchnad, caffael cyhoeddus, y sylfaen Treth Gorfforaethol Gyfunol Gyffredin, treialon clinigol ar gyfer fferyllol a theithio pecyn. .
  1. Yn rhestru meysydd ar gyfer gweithredu pellach ar gyfer 2013-14 i symleiddio deddfwriaeth bresennol trwy ddiwygio a chydgrynhoi cyfraith bresennol yr UE (ee ym meysydd gwybodaeth ac ymgynghori â gweithwyr, ystadegau busnes, cyfraith cwmnïau, cyflwyno datganiad TAW safonol, mesurau sw-dechnegol a rheoliadau masnach); a thrwy ddilyn argymhellion gwerthuso: un o brif ganlyniadau’r ymarfer sgrinio oedd nodi meysydd y mae angen eu hasesu er mwyn nodi rhyddhad baich rheoliadol yn well er mwyn cwrdd â nodau polisi’r UE o leiaf y gost a chyflawni buddion rheoleiddio’r UE orau. Hyd at ddiwedd 2014, bydd y Comisiwn wedi cynnal neu lansio gwerthusiadau 47, Gwiriadau Ffitrwydd neu adroddiadau eraill gyda'r bwriad o leihau baich rheoleiddio. Gwneir ymdrech benodol ym meysydd yr amgylchedd, menter a diwydiant a chyflogaeth. Mae hyn yn cynnwys Gwiriadau Ffitrwydd newydd ym meysydd cemegolion nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yn REACH, NATURA 2000, cymeradwyaeth math o gerbydau modur, gwastraff, a'r gyfraith fwyd gyffredinol. Mae gwerthusiadau sy'n canolbwyntio ar ffitrwydd rheoliadol wedi'u rhaglennu'n benodol ar iechyd a diogelwch yn y gwaith, y Gyfarwyddeb gweithwyr asiantaeth dros dro, ar asesu a rheoli sŵn amgylcheddol, rhwymedïau mewn caffael cyhoeddus a threfniadau tollau tollau. Mae'r Comisiwn hefyd yn dechrau cynllunio gwerthusiad o gydlyniant yr ystod newydd o reoliad yr UE yn y sector Gwasanaethau Ariannol.
  2. Mae'n nodi'r meysydd hynny lle mae'r Comisiwn yn ystyried tynnu'n ôl gynigion sydd ar ddod a diddymu cyfraith bresennol yr UE. Yn fras, gall un wahaniaethu rhwng yr achosion a ganlyn: 1) meysydd lle mae'r Comisiwn yn parhau i weithio i asesu'r materion ond lle mae'r Comisiwn wedi penderfynu peidio â chyflwyno cynigion: Mae hyn yn cynnwys deddfwriaeth ym maes diogelwch galwedigaethol ac iechyd ar gyfer trinwyr gwallt sy'n aros ymlaen- gwerthusiadau parhaus, anhwylderau ysgerbydol cyhyrol ac arddangosfeydd sgrin a mwg tybaco amgylcheddol. 2) deddfwriaeth nad oes ei hangen mwyach yng ngoleuni datblygiadau a lle mae'r Comisiwn yn bwriadu cynnig eu diddymu. Mae cynigion 10 i ddiddymu deddfwriaeth wedi'u cynllunio, er enghraifft deddfwriaeth ar hyrwyddo cerbydau cludo ffyrdd glân ac effeithlon o ran ynni, cyflenwi olew crai a chynhyrchion petroliwm, dosbarthu, pecynnu a labelu paratoadau peryglus, ystadegau dur. 3) Cynigion sydd wedi stopio yn y weithdrefn cyd-benderfynu a lle nad oes fawr o siawns realistig o symud ymlaen. Felly bydd y Comisiwn yn ystyried tynnu cynigion a nodwyd yn y categori hwn yn ôl gan gynnwys y gyfarwyddeb pridd a chyfarwyddeb sy'n symleiddio rhwymedigaethau TAW, cynnig ar statud cwmni preifat Ewropeaidd, y rheoliad ar ystadegau ar ddur ac ôl-ffitio drychau i gerbydau nwyddau trwm.
  3. Yn amlinellu camau llorweddol newydd i wneud cyfraith yr UE yn addas at y diben. Byddai'r Comisiwn, er enghraifft, yn nodi'r rhwymedigaethau gweinyddol sy'n deillio o gyfraith yr UE a'i weithrediad cenedlaethol ac yn ei adolygu'n rheolaidd i nodi posibiliadau ar gyfer lleihau. Bydd cyfnewid arfer gorau ymhlith aelod-wladwriaethau yn cael ei hwyluso i gadw gweithrediad cenedlaethol cyfraith yr UE mor ysgafn â phosibl. Bydd y Comisiwn hefyd yn cymryd camau penodol i hwyluso gweithredu rhwymedigaethau newydd, yn enwedig mewn meysydd sy'n peri pryder penodol i fusnesau bach a chanolig. Bydd y Comisiwn hefyd yn nodi holl fentrau deddfwriaethol REFIT gan gynnwys tynnu arian yn ôl, diddymu a chydgrynhoi yn ei raglen waith flynyddol. Bydd busnes, gan gynnwys busnesau bach a chanolig, a phob parti arall sydd â diddordeb mewn sefyllfa i awgrymu meysydd lle maent yn gweld potensial ar gyfer Gwiriadau Ffitrwydd.
  4. Yn cyhoeddi cyhoeddiad blynyddol bwrdd sgorio REFIT i olrhain cynnydd ar lefel Ewropeaidd a chenedlaethol a hwyluso deialog ar ffitrwydd rheoliadol gyda dinasyddion, aelod-wladwriaethau, busnes a chymdeithas sifil yn gyffredinol.

Y camau nesaf

Er mwyn bod yn llwyddiannus wrth weithredu'r ymrwymiad i reoleiddio craff, mae angen i Senedd Ewrop a'r Cyngor ddangos lefel debyg o uchelgais fel y gellir mabwysiadu'r mesurau arfaethedig i symleiddio a lleihau baich rheoleiddio yn gyflym. Bydd y Comisiwn yn gwneud pob ymdrech gyda'r sefydliadau eraill i sicrhau hyn. Bydd hefyd yn parhau i gydweithredu'n agos â'r Aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid i gasglu barn ac awgrymiadau ar ffitrwydd rheoliadol y gellir mynd i'r afael â hwy o fewn y rhaglen REFIT ac i wella ei effeithiolrwydd ymhellach.

hysbyseb

Y cefndir:

Ar 11 Medi yn ei anerchiad Cyflwr yr Undeb, dywedodd yr Arlywydd Barroso y canlynol: "Rwy'n gwerthfawrogi sybsidiaredd yn fawr. I mi, nid yw sybsidiaredd yn gysyniad technegol. Mae'n egwyddor ddemocrataidd sylfaenol. Mae undeb agosach fyth ymhlith dinasyddion Ewrop yn mynnu. bod penderfyniadau'n cael eu cymryd mor agored â phosib ac mor agos at y bobl â phosib. Nid oes angen datrysiad ar lefel Ewropeaidd. Rhaid i Ewrop ganolbwyntio ar ble y gall ychwanegu'r gwerth mwyaf. Lle nad yw hyn yn wir, ni ddylai ymyrryd. Mae angen i'r UE fod yn fawr ar bethau mawr ac yn llai ar bethau llai - rhywbeth y gallem fod wedi'i esgeuluso yn y gorffennol o bryd i'w gilydd. Mae angen i'r UE ddangos bod ganddo'r gallu i osod blaenoriaethau cadarnhaol a negyddol. Fel pob llywodraeth, mae angen i ni gymryd mwy gofalu am ansawdd a maint ein rheoliad gan wybod, fel y dywedodd Montesquieu, 'les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires'. ['Mae deddfau diwerth yn gwanhau'r rhai angenrheidiol'.] Ond mae yna feysydd o bwys mawr lle mae Europ rhaid iddo gael mwy o integreiddio, mwy o undod. Lle mai dim ond Ewrop gref all sicrhau canlyniadau. "

Mae rheoleiddio ar lefel yr UE yn ychwanegu gwerth mewn meysydd fel cystadleuaeth, masnach a'r farchnad fewnol i adeiladu chwarae teg sy'n creu cyfleoedd i fusnesau a defnyddwyr. Mae hefyd yn amddiffyn iechyd, diogelwch a hawliau dinasyddion. Mae deddfwriaeth yr UE yn creu fframwaith cyffredin trwy ddisodli neu alinio wyth ar hugain o wahanol ddeddfau cenedlaethol. Mae'n caniatáu i Aelod-wladwriaethau'r UE weithio gyda'i gilydd i ddelio â phroblemau nad ydynt yn parchu ffiniau cenedlaethol.

Mae rheoleiddio craff yn broses barhaus, nid yn weithred unwaith ac am byth. Mae sicrhau bod deddfwriaeth yr UE yn 'addas at y diben' yn hanfodol ar gyfer rhoi Ewrop yn ôl ar y trywydd iawn tuag at fwy o dwf a swyddi. Felly, cychwynnodd y Comisiwn Raglen Ffitrwydd a Pherfformiad Rheoleiddio (REFIT) ym mis Rhagfyr 2012. REFIT yw mynegiant o ymrwymiad y Comisiwn i fframwaith rheoleiddio syml, clir, sefydlog a rhagweladwy ar gyfer busnesau, gweithwyr a dinasyddion. Bydd o fudd i ddinasyddion a busnesau fel ei gilydd, ar yr amod bod y sefydliadau a'r Aelod-wladwriaethau eraill hefyd yn dangos lefel uchelgais uchelgeisiol.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd