Cysylltu â ni

Cyflogaeth

Cyntaf erioed offeryn cyfreithiol yr UE ar gyfer eu cynnwys Roma a fabwysiadwyd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Joana_Vadura2Ymrwymodd pob un o 28 aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd heddiw (9 Rhagfyr) i weithredu set o argymhellion, a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd, i gynyddu integreiddiad economaidd a chymdeithasol cymunedau Roma. Mabwysiadwyd Argymhelliad y Cyngor yn unfrydol gan weinidogion a oedd yn cyfarfod yn y Cyngor lai na chwe mis ar ôl cynnig y Comisiwn (IP / 13 / 607, MEMO / 13 / 610). Dyma'r offeryn cyfreithiol cyntaf erioed ar lefel yr UE ar gyfer cynhwysiant Roma. Gyda mabwysiadu'r Argymhelliad, mae aelod-wladwriaethau'n ymrwymo i gymryd camau wedi'u targedu i bontio'r bylchau rhwng y Roma a gweddill y boblogaeth.

“Mae'r cytundeb heddiw yn arwydd cryf bod aelod-wladwriaethau'n barod i fynd i'r afael â'r dasg heriol o integreiddio Roma yn uniongyrchol. Mae gweinidogion wedi gwneud ymrwymiad unfrydol i wella'r sefyllfa i gymunedau Roma ar lawr gwlad, "meddai'r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE." Mae'r offer allweddol ar gyfer integreiddio Roma bellach yn nwylo'r aelod-wladwriaethau ac mae'n bwysig bod geiriau yn cael eu dilyn gyda gweithredu. Ni fyddwn yn oedi cyn atgoffa gwledydd yr UE o'u hymrwymiadau a sicrhau eu bod yn cyflawni. "

“Mae mabwysiadu’r Argymhelliad yn arddangosiad pwysig o gyd-ymrwymiad yr aelod-wladwriaethau i fuddsoddi mwy, ac yn fwy effeithiol, mewn cyfalaf dynol er mwyn gwella amodau byw pobl Roma ledled Ewrop, meddai’r Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor . "Ni allwn fforddio eu siomi. Nawr yw'r amser i aelod-wladwriaethau ddyrannu cyllid sylweddol gan yr UE yn y cyfnod 2014-20, ynghyd ag arian cenedlaethol, i helpu cymunedau Roma i wireddu eu potensial llawn, ac i ddangos yr ewyllys wleidyddol ar bob lefel i sicrhau bod yr arian yn cael ei wario'n dda. . "

hysbyseb

Daeth Argymhelliad y Cyngor ar fesurau integreiddio Roma effeithiol yn yr aelod-wladwriaethau a fabwysiadwyd heddiw yn rhoi arweiniad penodol i helpu aelod-wladwriaethau i gryfhau a chyflymu eu hymdrechion. Mae'n argymell bod aelod-wladwriaethau yn cymryd camau wedi'u targedu i bontio'r bylchau rhwng y Roma a gweddill y boblogaeth. Mae'n atgyfnerthu Fframwaith yr UE ar gyfer strategaethau integreiddio Roma cenedlaethol y cytunwyd arnynt gan yr holl aelod-wladwriaethau yn 2011 (IP / 11 / 789) trwy osod yr amodau ar gyfer cynnwys pobl Roma yn effeithiol yn yr aelod-wladwriaethau.

Yn seiliedig ar adroddiadau'r Comisiwn ar sefyllfa'r Roma dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r Argymhelliad yn canolbwyntio ar y pedwar maes lle gwnaeth arweinwyr yr UE ymuno â nodau cyffredin ar gyfer integreiddio Roma o dan Fframwaith yr UE ar gyfer strategaethau integreiddio Roma cenedlaethol: mynediad i addysg, cyflogaeth, gofal iechyd. a thai. I roi'r camau wedi'u targedu ar waith, mae'n gofyn i aelod-wladwriaethau ddyrannu nid yn unig cronfeydd yr UE ond hefyd y sector cenedlaethol a'r trydydd sector i gynhwysiant Roma - ffactor allweddol a nodwyd gan y Comisiwn yn ei werthusiad o strategaethau cenedlaethol aelod-wladwriaethau y llynedd (IP / 12 / 499).

Yn ogystal, mae'n rhoi arweiniad i aelod-wladwriaethau ar bolisïau trawsbynciol ar gyfer integreiddio Roma, megis sicrhau bod y strategaethau'n mynd yn lleol, gorfodi rheolau gwrth-wahaniaethu, dilyn dull buddsoddi cymdeithasol, amddiffyn plant a menywod Roma a mynd i'r afael â thlodi.

hysbyseb

Y camau nesaf

Er nad yw'r Argymhelliad yn gyfreithiol rwymol, mae disgwyl bellach i aelod-wladwriaethau roi mesurau pendant ar waith i wneud gwahaniaeth i bobl Roma ar lawr gwlad. Dangosodd adroddiad cynnydd gan y Comisiwn ym mis Mehefin fod angen i aelod-wladwriaethau wneud yn well wrth weithredu eu strategaethau integreiddio Roma cenedlaethol o dan y Fframwaith yr UE ar gyfer strategaethau integreiddio Roma cenedlaethol (Gweler taflenni ffeithiau gwlad yn ôl gwlad). Unwaith eto, bydd y Comisiwn yn adrodd yn ôl ar y cynnydd a wnaed gan aelod-wladwriaethau yng ngwanwyn 2014.

Er yn ffurfiol nid yw’n ofynnol i Senedd Ewrop bleidleisio ar y mater, mae hefyd wedi cefnogi Argymhelliad y Cyngor, yn dilyn pleidlais ar 5 Rhagfyr gan y Pwyllgor Rhyddid Sifil (LIBE). Cymeradwyodd y Pwyllgor benderfyniad drafft ar gynnydd ar weithredu Strategaethau Integreiddio Roma Cenedlaethol a danlinellodd rôl awdurdodau lleol a rhanbarthol wrth ddatblygu a gweithredu’r polisïau Roma, ynghyd â phwysigrwydd dyrannu adnoddau ariannol digonol i bolisïau cynhwysiant Roma. Disgwylir i'r penderfyniad gael ei gymeradwyo gan Senedd Ewrop mewn sesiwn lawn yn gynnar yn 2014.

Bydd y Comisiwn, o'i ran, yn parhau i asesu cynnydd yn ei adroddiadau cynnydd Roma blynyddol ei hun bob gwanwyn. Bydd y canfyddiadau hefyd yn bwydo i mewn i'r proses Semester Ewropeaidd ar gyfer cydgysylltu polisi economaidd. Yn ymarfer Mai 2013, yn seiliedig ar gynnig y Comisiwn, cyhoeddodd y Cyngor argymhellion gwlad-benodol (CSRs) ar gyfer pum aelod-wladwriaeth o dan y Semester Ewropeaidd ar faterion yn ymwneud â Roma (Bwlgaria, Gweriniaeth Tsiec, Hwngari, Rwmania, Slofacia). Galwodd yr argymhellion gwlad-benodol hyn ar y pum aelod-wladwriaeth i sicrhau bod eu strategaethau integreiddio roma cenedlaethol yn cael eu gweithredu ac i brif ffrydio mesurau Roma penodol i mewn i bolisïau llorweddol perthnasol. Mae cylch blynyddol Semester Ewrop yn sicrhau bod integreiddio Roma yn parhau'n gadarn ac yn barhaus ar agenda'r UE.

Er mwyn cael canlyniadau diriaethol a chynaliadwy ar lawr gwlad, dylid sicrhau dyraniadau cyllidebol o adnoddau cenedlaethol ac UE yn 2014. Bydd Cronfeydd Strwythurol yr UE, yn enwedig Cronfa Gymdeithasol Ewrop, yn parhau i fod yn ysgogiad ariannol pwysig i gefnogi cynhwysiant Roma. Ar gyfer y cyfnod ariannol sydd i ddod, mae'r Comisiwn wedi cynnig y dylai integreiddio cymunedau ymylol, fel Roma, fod yn flaenoriaeth fuddsoddi benodol. Yn gysylltiedig â hynny, cynigiwyd amodoldeb ex-ante pwrpasol i sicrhau bod cefnogaeth yr UE yn rhan annatod o strategaeth gynhwysiant Roma gynhwysfawr. Er mwyn sicrhau'r adnoddau ariannol priodol, rhaid i aelod-wladwriaethau glustnodi o leiaf 20% o'u dyraniad Cronfa Gymdeithasol Ewropeaidd i gynhwysiant cymdeithasol.

Cefndir

Mae integreiddio Roma nid yn unig yn ddyletswydd foesol, ond er budd aelod-wladwriaethau, yn enwedig i'r rheini â lleiafrif Roma mawr. Mae Roma yn cynrychioli cyfran sylweddol a chynyddol o'r boblogaeth oedran ysgol a gweithlu'r dyfodol. Mae polisïau actifadu llafur effeithlon a gwasanaethau cymorth unigol a hygyrch ar gyfer ceiswyr gwaith Roma yn hanfodol er mwyn caniatáu i bobl Roma wireddu eu cyfalaf dynol ac i gymryd rhan weithredol a chyfartal yn yr economi a'r gymdeithas.

Yn ei adroddiad yn 2013, galwodd y Comisiwn Ewropeaidd ar aelod-wladwriaethau i weithredu eu strategaethau cenedlaethol i wella integreiddiad economaidd a chymdeithasol Roma yn Ewrop. Datblygodd Aelod-wladwriaethau'r cynlluniau hyn mewn ymateb i Fframwaith UE y Comisiwn ar gyfer strategaethau integreiddio Roma cenedlaethol, a fabwysiadwyd ar 5 Ebrill 2011 (gweler IP / 11 / 400, MEMO / 11 / 216) a gymeradwywyd gan arweinwyr yr UE ym mis Mehefin 2011 (IP / 11 / 789).

Mae cronfeydd strwythurol yr UE ar gael i aelod-wladwriaethau ariannu prosiectau integreiddio cymdeithasol, gan gynnwys ar gyfer gwella integreiddiad Roma mewn meysydd fel addysg, cyflogaeth, tai ac iechyd. Roedd tua € 26.5 biliwn ar gael ar gyfer prosiectau cynhwysiant cymdeithasol yn ei gyfanrwydd dros y cyfnod 2007-2013. Mae aelod-wladwriaethau yn gyfrifol am reoli'r cronfeydd hyn, gan gynnwys dewis prosiectau penodol. Mae llawer o'r cyllid yn mynd i brosiectau sydd wedi'u hanelu at grwpiau sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol yn fwy cyffredinol ac nid yw o reidrwydd yn cael ei olygu ar gyfer cymunedau Roma yn unig. Er mwyn sicrhau prosiectau mwy effeithiol ac wedi'u targedu, mae'r Comisiwn wedi gofyn i aelod-wladwriaethau sefydlu pwyntiau cyswllt cenedlaethol i helpu i gynllunio'r defnydd o arian ar gyfer Roma o fewn aelod-wladwriaethau, gan gynnwys awdurdodau lleol a rhanbarthol hefyd.

Mwy o wybodaeth

Cynnig y Comisiwn ar gyfer Argymhelliad Cyngor

Adroddiad Cynnydd 2013 y Comisiwn

Y Comisiwn Ewropeaidd - Roma

Homepage o Is-Lywydd Viviane Reding

Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

Gwefan László Andor

Dilynwch László Andor ar Twitter

Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd: cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Economi

Lleihau diweithdra: Esboniwyd polisïau'r UE

cyhoeddwyd

on

Ar ôl i ddiweithdra yn yr UE gynyddu’n raddol ers 2013, arweiniodd pandemig COVID-19 at gynnydd yn 2020. Darganfyddwch sut mae’r UE yn gweithio i leihau diweithdra ac ymladd tlodi.

Er bod amodau marchnad lafur yr UE a hawliau gweithwyr wedi gwella’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’r frwydr yn erbyn diweithdra a chanlyniadau’r Argyfwng COVID parhau i fod yn heriau i'r Undeb Ewropeaidd trwy weithio tuag at swyddi o safon ac a Ewrop sy'n gynhwysol yn gymdeithasol.

Cael gwybod mwy am sut mae'r UE yn amddiffyn swyddi a gweithwyr y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt.

Gwnaed ymdrechion mewn nifer o feysydd, gan gynnwys helpu pobl ifanc i ddod i mewn i'r farchnad lafur, brwydro yn erbyn diweithdra tymor hir, uwchraddio sgiliau, a hwyluso symudedd gweithwyr yn yr UE.

cyfradd diweithdra UE

Ym mis Ebrill 2021, y cyfradd ddiweithdra ym mharth yr ewro oedd 8%, i lawr o 8.1% ym mis Mawrth 2021 ac i fyny o 7.3% ym mis Ebrill 2020.

hysbyseb

Cymwyseddau UE yn erbyn aelod-wladwriaethau

Mae gwledydd yr UE yn dal i fod yn bennaf gyfrifol am bolisïau cyflogaeth a chymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r UE yn ategu ac yn cydlynu gweithredoedd yr aelod-wladwriaethau ac yn hyrwyddo rhannu arferion gorau.

Yn ôl erthygl naw o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd, dylai'r UE ystyried yr amcan o lefel uchel o gyflogaeth wrth ddiffinio a gweithredu ei holl bolisïau a gweithgareddau.

hysbyseb

Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd 

Yn 1997 sefydlodd gwledydd yr UE set o amcanion a thargedau cyffredin ar gyfer polisi cyflogaeth i frwydro yn erbyn diweithdra a chreu mwy a gwell swyddi yn yr UE. Gelwir y polisi hwn hefyd yn Strategaeth gyflogaeth Ewropeaidd (EES).

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn monitro ac yn gweithredu'r strategaeth drwy'r Semester Ewropeaidd, cylch blynyddol o gydlynu polisïau economaidd a chyflogaeth ar lefel yr UE.

Caiff y sefyllfa gymdeithasol a chyflogaeth yn Ewrop ei gwerthuso yng nghyd-destun Semester yr UE ac mae'n seiliedig ar y Canllawiau Cyflogaeth, blaenoriaethau a thargedau cyffredin ar gyfer polisïau cyflogaeth cenedlaethol. Er mwyn helpu gwledydd yr UE i symud ymlaen, mae'r Comisiwn yn cyhoeddi argymhellion sy'n benodol i wlad, yn seiliedig ar eu cynnydd tuag at bob nod.

Sut mae'n cael ei ariannu

Daeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) yw prif offeryn Ewrop i sicrhau cyfleoedd gwaith tecach i bawb sy'n byw yn yr UE: gweithwyr, pobl ifanc a phawb sy'n chwilio am swydd.

Cynigiodd Senedd Ewrop gynyddu cyllid yn cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027. Mae fersiwn newydd y gronfa, a elwir yn Cronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy (ESF +), gyda chyllideb o € 88 biliwn, yn canolbwyntio ar addysg, hyfforddiant a dysgu gydol oes, ynghyd â mynediad cyfartal i gyflogaeth o safon, cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi.

Nod y Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EaSI) yw helpu i foderneiddio polisïau cyflogaeth a chymdeithasol, gwella mynediad i gyllid ar gyfer mentrau cymdeithasol neu bobl agored i niwed sy'n dymuno sefydlu micro-gwmni ac i hyrwyddo symudedd llafur drwy'r Rhwydwaith EURES. Mae'r Rhwydwaith Swyddi Ewropeaidd yn hwyluso symudedd trwy ddarparu gwybodaeth i gyflogwyr a cheiswyr gwaith ac mae hefyd yn cynnwys cronfa ddata o swyddi gwag a chymwysiadau ledled Ewrop.

Daeth Cronfa Addasiad Globaleiddio Ewropeaidd (EGF) yn cefnogi gweithwyr sy'n colli eu swyddi oherwydd globaleiddio, gan y gall cwmnïau gau neu symud eu cynhyrchiad i wledydd nad ydynt yn rhan o'r UE, neu'r argyfwng economaidd ac ariannol, wrth ddod o hyd i waith newydd neu sefydlu eu busnesau eu hunain.

Daeth Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig (FEAD) yn cefnogi mentrau'r wladwriaeth i ddarparu bwyd, cymorth sylfaenol a gweithgareddau cynhwysiant cymdeithasol i'r rhai mwyaf difreintiedig.

Mae'r fersiwn wedi'i diweddaru o Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Mwy yn uno nifer o gronfeydd a rhaglenni sy'n bodoli eisoes (yr ESF, yr EaSI, y FEAD, y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid), gan gyfuno eu hadnoddau a darparu cefnogaeth fwy integredig a thargededig i ddinasyddion.

Ymladd diweithdra ymysg pobl ifanc

Ymhlith mesurau'r UE i gombat diweithdra ymhlith pobl ifanc yw'r Gwarant Ieuenctid, ymrwymiad gan aelod-wladwriaethau i sicrhau bod yr holl bobl ifanc o dan 30 oed yn derbyn cynnig cyflogaeth o ansawdd da, addysg barhaus, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth o fewn pedwar mis i ddod yn ddi-waith neu adael addysg ffurfiol. Cefnogir gweithredu'r Warant Ieuenctid gan fuddsoddiad yr UE, trwy'r Fenter Cyflogaeth Ieuenctid.

Daeth Corfflu Undeb Ewropeaidd yn caniatáu i bobl ifanc wirfoddoli a gweithio mewn prosiectau sy'n gysylltiedig â chydlyniad ledled Ewrop. Y Eich llwyfan swyddi EURES cyntaf yn helpu pobl ifanc 18 i 35, ac sydd â diddordeb mewn ennill profiad proffesiynol dramor, dod o hyd i leoliad gwaith, hyfforddeiaeth neu brentisiaeth.

Sgiliau cywir, swydd gywir

Drwy hyrwyddo a gwella caffael sgiliau, gwneud cymwysterau'n fwy cymaradwy a darparu gwybodaeth am y galw am sgiliau a swyddi, mae'r UE yn cefnogi pobl i ddod o hyd i swyddi o ansawdd da a gwneud dewisiadau gyrfa gwell.

Daeth Sgiliau Newydd Agenda ar gyfer Ewrop, sy'n cael ei lansio yn 2016, yn cynnwys mesurau 10 i sicrhau bod yr hyfforddiant a'r cymorth cywir ar gael i bobl ac i adolygu nifer o offer presennol, fel fformat Europass ar ffurf CV Ewropeaidd).

Her diweithdra hirdymor

Mae diweithdra hirdymor, pan fydd pobl yn ddi-waith am fwy na mis 12, yn un o achosion tlodi parhaus. Mae'n parhau uchel iawn mewn rhai o wledydd yr UE ac yn dal i gyfrif am bron i 50% o gyfanswm y diweithdra.

Er mwyn integreiddio'n well y di-waith hirdymor yn y farchnad lafur, mabwysiadodd gwledydd yr UE argymhellion: maent yn annog cofrestru di-waith tymor hir gyda gwasanaeth cyflogaeth, asesiad manwl unigol i nodi eu hanghenion, yn ogystal â chynllun wedi'i deilwra i ddod â nhw'n ôl i'r gwaith (cytundeb integreiddio swydd). Byddai ar gael i unrhyw un sy'n ddi-waith am 18 mis neu fwy.

Mae absenoldeb hirdymor o'r gwaith yn aml yn arwain at ddiweithdra ac at weithwyr sy'n gadael y farchnad lafur yn barhaol. Cadw ac ailintegreiddio gweithwyr i'r gweithle sy'n dioddef o anafiadau neu broblemau iechyd cronig, yn 2018, a luniodd Senedd Ewrop set o mesurau i aelod-wladwriaethau weithio arnynt, fel gwneud gweithleoedd yn fwy addasadwy trwy raglenni datblygu sgiliau, sicrhau amodau gweithio hyblyg a darparu cefnogaeth i weithwyr (gan gynnwys hyfforddiant, mynediad at seicolegydd neu therapydd).

Hyrwyddo symudedd gweithwyr

Gall ei gwneud yn haws i bobl weithio mewn gwlad arall helpu i fynd i'r afael â diweithdra. Mae gan yr UE set o reolau cyffredin i ddiogelu pobl hawliau cymdeithasol yn ymwneud â diweithdra, salwch, mamolaeth / tadolaeth, budd-daliadau teulu ac ati wrth symud o fewn Ewrop. Rheolau ar y postio o weithwyr sefydlu egwyddor yr un cyflog am yr un gwaith yn yr un gweithle.

Cael gwybod mwy am beth mae'r UE yn ei wneud ynghylch effaith globaleiddio ar gyflogaeth.

Darganfyddwch fwy am bolisïau cymdeithasol yr UE

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Economi

Mae prinder llafur yn Hwngari yn arwain y llywodraeth i chwilio am weithwyr dramor

cyhoeddwyd

on

Mae'r llywodraeth sydd fel arfer yn amharod i fewnfudwyr yn Budapest yn chwilio am dramorwyr i helpu gyda phrinder y llafurlu, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Dywedodd gweinidog tramor Hwngari y bydd cwmnïau’n cael recriwtio gweithlu medrus o wledydd y tu allan i’r UE. Cefnogodd Peter Szijjarto, y gweinidog tramor, y symudiad trwy ddweud y bydd hyn yn helpu gyda tharged twf 5.5% Hwngari a osodwyd ar gyfer eleni.

Er enghraifft, un sector sy'n cael ei daro gan brinder llafur yw'r diwydiant lletygarwch yn Hwngari sydd wedi lleisio pryderon cryf yn ddiweddar am ddiffyg cogyddion a staff glanhau. Dywedodd Tamás Flesch, pennaeth Cymdeithas Gwesty a Bwyty Hwngari yn ystod cyfweliad bod perchnogion gwestai yn Budapest yn mynd i drafferth fawr i sicrhau'r gweithlu mawr ei angen, gan gynnig esiampl rheolwr gwestai angen glanhau ystafelloedd eu hunain.

hysbyseb

Mae llawer o wledydd eraill yng nghanol a dwyrain Ewrop wedi bod yn cael trafferth gyda phrinder gweithlu yng nghanol adferiad economaidd cyflymach na'r disgwyl yn dilyn y cyfyngiadau pandemig.

Mae'r llywodraeth yn Budapest wedi bod yn amharod hyd yn hyn i agor ei drysau i dramorwyr yng nghanol polisïau gwrth-fewnfudwyr y Prif Weinidog Viktor Orban sydd wedi sbarduno gwrthdaro mynych â'r Undeb Ewropeaidd.

Sector arall lle mae prinder llafur Hwngari yn gwneud i'w phresenoldeb deimlo yw amaethyddiaeth. Mae ffermwyr Hwngari yn brwydro i ddod o hyd i ddigon o weithwyr i gynaeafu eu ffrwythau a'u llysiau, gyda gwerth mwy na 190 miliwn ewro o nwyddau yn cael eu dinistrio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn unig.

hysbyseb

Cred arbenigwyr mai'r ffordd orau o ddenu pobl i weithio ar ffermydd yw cynyddu cyflogau. Maent yn credu y bydd angen o leiaf ddegawd ar y diwydiant i wella ar ôl colli swyddi ac ailgyfeirio ei hun i ffordd newydd o wneud busnes.

Ac mae'n debyg mai'r sector mwyaf syndod y mae prinder gweithlu yn Hwngari yn effeithio arno yw manwerthu ar-lein. Mae'r argyfwng llafur yn cyfyngu ar e-fasnach, gyda llawer o siopau ar-lein yn cael eu gorfodi i atal hysbysebu ar-lein oherwydd na allant ymdopi â galw uwch. Mae Kristof Gal, sylfaenydd Klikkmarketing, cwmni marchnata ar-lein wedi'i leoli yn Budapest, yn amcangyfrif y gallai'r broblem hon effeithio ar rhwng 30 a 40% o siopau ar-lein.

Dywedodd Szijjarto fod deddfwriaeth newydd, gan gynnwys ar weithwyr dros dro, yn anelu at "helpu i ailgychwyn yr economi yn gyflym, i fod y cyflymaf i ailgychwyn yn Ewrop".

Gan fod economi Hwngari yn gwneud yn well na’r disgwyl yn chwarter cyntaf eleni er gwaethaf mesurau cloi coronafirws, cyhoeddodd y llywodraeth yn Budapest fesurau eraill gan gynnwys lleddfu beichiau biwrocrataidd ar fentrau bach a chanolig yn ogystal â benthyciadau rhad i helpu cwmnïau Hwngari i ehangu dramor. neu fuddsoddi mewn prosiectau gwyrdd.

Mae’r llywodraeth yn Budapest wedi cael ei beirniadu dro ar ôl tro gan yr UE am ei safiad ynglŷn ag ymfudwyr, ymosodiadau ar ryddid y wasg ac yn erbyn y gymuned LGBT. Yn flaenorol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop wedi lansio gweithred "rheol cyfraith" yn erbyn Hwngari ynghylch rhyddid sifil. Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd symud ymlaen gyda chamau cyfreithiol, a hyd yn oed wrthod mynediad i Hwngari i gynllun adfer pandemig Covid-750 € 19bn, os nad yw llywodraeth Orban yn gwrthdroi cwrs.

Parhau Darllen

Cyflogaeth

Dim ond 5% o gyfanswm y ceisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir a gyflwynwyd yn y chwarter cyntaf a ddaeth gan ddinasyddion yr UE, dengys data

cyhoeddwyd

on

Mae'r ffigurau a ryddhawyd gan Swyddfa Gartref y DU yn rhoi syniad o sut y bydd system fewnfudo newydd Prydain ar ôl Brexit yn effeithio ar nifer o ddinasyddion yr UE sy'n dod i'r DU i weithio. Rhwng Ionawr 1 a Mawrth 31 eleni gwnaeth dinasyddion yr UE 1,075 o geisiadau am fisas gwaith medrus tymor hir, gan gynnwys y fisa iechyd a gofal, sef 5% yn unig o gyfanswm yr 20,738 o geisiadau am y fisâu hyn.

Dywedodd yr Arsyllfa Ymfudo ym Mhrifysgol Rhydychen: “Mae'n dal yn rhy gynnar i ddweud pa effaith y bydd y system fewnfudo ar ôl Brexit yn ei chael ar niferoedd a nodweddion pobl sy'n dod i fyw neu weithio yn y DU. Hyd yn hyn, mae ceisiadau gan ddinasyddion yr UE o dan y system newydd wedi bod yn isel iawn ac yn cynrychioli ychydig y cant yn unig o gyfanswm y galw am fisas y DU. Fodd bynnag, gall gymryd peth amser i ddarpar ymgeiswyr neu eu cyflogwyr ddod yn gyfarwydd â'r system newydd a'i gofynion. "

Mae'r data hefyd yn dangos bod nifer y gweithwyr gofal iechyd mudol sy'n dod i weithio yn y DU wedi codi i'r lefelau uchaf erioed. Defnyddiwyd 11,171 o dystysgrifau nawdd ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod chwarter cyntaf eleni. Mae pob tystysgrif yn cyfateb i weithiwr mudol. Ar ddechrau 2018, roedd 3,370. Roedd bron i 40 y cant o'r holl geisiadau fisa gwaith medrus ar gyfer pobl yn y sector iechyd a gwaith cymdeithasol. Erbyn hyn mae mwy o ddeiliaid fisa gofal iechyd mudol yn y DU nag ar unrhyw adeg ers i'r cofnodion ddechrau yn 2010. Er bod nifer y trwyddedau noddwr ar gyfer fisâu gofal iechyd wedi gostwng i 280 yn ystod y cyfnod cloi cyntaf y llynedd, mae wedi parhau i godi ers hynny, patrwm sydd ni effeithiwyd arno gan y trydydd cloi i lawr y gaeaf hwn.

hysbyseb

I'r gwrthwyneb, mae'r sectorau TG, addysg, cyllid, yswiriant, proffesiynol, gwyddonol a thechnegol i gyd wedi gweld gostyngiad yn nifer yr ymfudwyr a gyflogwyd hyd yma eleni, er gwaethaf ralio yn ystod ail hanner 2020. Mae nifer y gweithwyr TG mudol yn dal i fodoli. yn sylweddol is na lefelau cyn-Covid. Yn chwarter cyntaf 2020 cyhoeddwyd 8,066 o fisâu gwaith medrus yn y sector TG, ar hyn o bryd mae 3,720. Mae nifer y gweithwyr proffesiynol mudol a gweithwyr gwyddonol a thechnegol hefyd wedi gostwng ychydig yn is na'r lefelau cyn-Covid.

Dywedodd yr arbenigwr fisa Yash Dubal, Cyfarwyddwr Cyfreithwyr AY & J: “Mae'r data'n dangos bod y pandemig yn dal i effeithio ar symudiad pobl sy'n dod i'r DU i weithio ond mae'n rhoi arwydd y bydd y galw am fisas gwaith medrus i weithwyr y tu allan i'r UE parhau i dyfu ar ôl i deithio gael ei normaleiddio. Mae diddordeb arbennig mewn swyddi TG Prydain gan weithwyr yn India nawr ac rydym yn disgwyl gweld y patrwm hwn yn parhau. ”

Yn y cyfamser mae'r Swyddfa Gartref wedi cyhoeddi ymrwymiad i alluogi symudiad cyfreithlon pobl a nwyddau i gefnogi ffyniant economaidd, wrth fynd i'r afael â mudo anghyfreithlon. Fel rhan o'i Chynllun Cyflawni Canlyniadau ar gyfer eleni mae'r adran hefyd yn addo 'bachu cyfleoedd gadael yr UE, trwy greu ffin fwyaf effeithiol y byd i gynyddu ffyniant y DU a gwella diogelwch', wrth gydnabod y gall incwm y mae'n ei gasglu o ffioedd fisa ostwng oherwydd llai o alw.

hysbyseb

Mae'r ddogfen yn ailadrodd cynllun y Llywodraeth i ddenu'r "mwyaf disglair a gorau i'r DU".

Dywedodd Dubal: “Er nad yw’r ffigurau sy’n ymwneud â fisâu ar gyfer gweithwyr TG a’r rheini yn y sectorau gwyddonol a thechnegol yn arddel yr ymrwymiad hwn, mae’n ddyddiau cynnar o hyd i’r system fewnfudo newydd ac mae’r pandemig wedi cael effaith ddwys ar deithio rhyngwladol. O'n profiad yn helpu i hwyluso fisas gwaith i ymfudwyr, mae galw cynyddol a fydd yn cael ei wireddu dros y 18 mis nesaf. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd