Cysylltu â ni

EU

Bwlch cyflog rhwng y rhywiau: Mae menywod yn Ewrop yn dal i weithio 59 diwrnod 'am ddim', yn ôl adroddiad y Comisiwn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

arton4702-8fe0716.2%: dyna faint y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, neu'r gwahaniaeth cyfartalog rhwng enillion menywod a dynion yr awr ar draws yr UE, yn ôl y ffigurau diweddaraf a ryddhawyd heddiw (9 Rhagfyr) gan y Comisiwn Ewropeaidd. Nid yw'r ffigwr wedi symud modfedd ymhen blwyddyn. Yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw, mae’r bwlch cyflog rhwng menywod a dynion yn dal i fod yn realiti yn holl wledydd yr UE, yn amrywio o 27.3% yn Estonia i 2.3% yn Slofenia. Mae'r ffigurau cyffredinol yn cadarnhau tueddiad gwan ar i lawr yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda gostyngiad o 1.1% rhwng 2008 a 2011. Mae'r adroddiad heddiw yn dangos mai'r broblem fwyaf wrth ymladd bwlch cyflog yr UE yw cymhwyso rheolau cyflog cyfartal yn ymarferol a'r diffyg camau cyfreithiol a ddaw yn sgil. menywod i lysoedd cenedlaethol.

"Gyda deddfau yn gwarantu cyflog cyfartal am waith cyfartal, cydraddoldeb yn y gweithle ac isafswm hawliau i absenoldeb mamolaeth, mae cydraddoldeb rhywiol yn gyflawniad Ewropeaidd. Ond mae ffordd i fynd o hyd i gydraddoldeb rhywiol llawn. Mae'r bwlch cyflog yn dal i fod yn fawr ac mae'n ddim yn blaguro. Gwneud pethau'n waeth: roedd llawer o'r newid mewn gwirionedd yn deillio o ddirywiad yn enillion dynion yn hytrach na chynnydd i fenywod, ”meddai Is-lywydd y Comisiynydd Cyfiawnder Viviane Reding." Mae'r egwyddor o gyflog cyfartal am waith cyfartal wedi'i ysgrifennu yn y Cytuniadau'r UE er 1957. Mae'n hen bryd iddo ddod yn realiti yn y gweithle hefyd. "

Mae'r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn asesu cymhwysiad y darpariaethau ar gyflog cyfartal yn ymarferol yng ngwledydd yr UE, ac yn rhagweld mai'r brif her i'r holl aelod-wladwriaethau yn y dyfodol fydd cymhwyso a gorfodi'r rheolau a sefydlwyd gan y Cyfarwyddeb Cydraddoldeb 2006.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn fel Gwarcheidwad y Cytuniadau wedi sicrhau bod aelod-wladwriaethau wedi trosi rheolau triniaeth gyfartal yr UE yn gywir, gan lansio achosion torri yn erbyn 23 aelod-wladwriaeth ynghylch y ffordd y gwnaeth yr aelod-wladwriaethau hyn drosi nifer o gyfreithiau cydraddoldeb rhywiol yr UE. Pawb ond un mae'r achosion hyn wedi cau.

Fodd bynnag, mae adroddiad heddiw yn cadarnhau bod diffyg tryloywder mewn systemau cyflog, diffyg meincnodau clir ar gydraddoldeb cyflog, a diffyg gwybodaeth glir ar gyfer gweithwyr sy'n dioddef anghydraddoldeb, yn rhwystro gweithredu'r egwyddor cyflog cyfartal yn effeithiol. Gallai mwy o dryloywder cyflog wella sefyllfa dioddefwyr unigol gwahaniaethu ar sail cyflog a fyddai’n gallu cymharu eu hunain yn haws â gweithwyr o’r rhyw arall.

Y camau nesaf

hysbyseb

Mewn gwirionedd dim ond dwy aelod-wladwriaeth (Ffrainc a'r Iseldiroedd) sydd wedi trosi Cyfarwyddeb Cydraddoldeb 2006 yn ddigonol ac yn eglur yn y fath fodd fel nad oes angen unrhyw wybodaeth bellach ganddynt. Mae'r Comisiwn yn mynd ar drywydd y 26 Aelod-wladwriaeth sy'n weddill a bydd yn gweithio i sicrhau bod yr hawliau a sefydlwyd gan gyfraith yr UE yn cael eu gweithredu a'u gorfodi yn llawn, os oes angen trwy achos torri pellach.

Cefndir

Mae cydraddoldeb rhywiol yn un o egwyddorion sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd. Mae egwyddor cyflog cyfartal wedi'i hymgorffori yn y Cytuniadau er 1957 ac mae hefyd wedi'i hymgorffori yng Nghyfarwyddeb 2006/54 / EC ar driniaeth gyfartal rhwng menywod a dynion mewn cyflogaeth a galwedigaeth.

Mae cefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd i ddyletswydd aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn ymrwymiad a blaenoriaeth bwysig, sydd wedi'i ymgorffori yn y Strategaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer cydraddoldeb rhwng menywod a dynion (2010-2015).

I gyd-fynd â'r adroddiad heddiw mae trosolwg cynhwysfawr o gyfraith achosion genedlaethol a'r UE ar gyflog cyfartal, ynghyd â throsolwg o gamau'r Comisiwn i fynd i'r afael ag ef ac enghreifftiau o arferion gorau cenedlaethol.

Mae enghreifftiau o gamau gweithredu gan y Comisiwn i fynd i'r afael â'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn cynnwys y Menter Cydraddoldeb yn Talu; blynyddol Gwlad Argymhellion Penodol rhybuddio aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â'r bwlch cyflog; Ewropeaidd Diwrnodau Cyflog Cyfartal; cyfnewid arferion gorau; ac ariannu mentrau Aelod-wladwriaethau trwy'r Cronfeydd Strwythurol.

Enghreifftiau o arferion da ar gyflog cyfartal ar lefel genedlaethol:

  • Pasiodd Senedd Gwlad Belg gyfraith yn 2012 yn gorfodi cwmnïau i gynnal dadansoddiad cymharol o’u strwythur cyflog bob dwy flynedd. Gwlad Belg hefyd oedd y wlad gyntaf yn yr UE i drefnu Diwrnod Cyflog Cyfartal (yn 2005).
  • Mae Deddf Ffrangeg 2006 ar Gyflog cyfartal yn ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau adrodd ar gyflogau a'u cynlluniau i gau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Yn arwyddocaol, mae'r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i gyflogwyr lunio adroddiad blynyddol ysgrifenedig ar gydraddoldeb rhywiol a'i gyflwyno i gynrychiolwyr gweithwyr.
  • Mae Deddf Triniaeth Gyfartal Awstria yn gorfodi cwmnïau i lunio adroddiadau cyflog cyfartal. Mae'r rheolau sy'n cael eu cyflwyno'n raddol yn raddol bellach yn orfodol i gwmnïau sydd â dros 250, 500 a 1000 o weithwyr. Bydd yn rhaid i gwmnïau sydd â mwy na 150 o weithwyr gynhyrchu adroddiad o 2014.

Mwy o wybodaeth

Comisiwn Ewropeaidd - Bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Homepage o Is-lywydd Viviane Reding

Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd