Cysylltu â ni

Trychinebau

Mae'r Comisiwn yn croesawu pleidlais y Senedd o blaid gwell cydweithrediad Ewropeaidd yn erbyn trychinebau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

17f4e080141b958b19d954028e71e2e1Mabwysiadodd Senedd Ewrop heddiw (10 Rhagfyr) ddeddfwriaeth newydd ar Amddiffyn Sifil yr UE sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer cydweithrediad Ewropeaidd cryfach wrth ymateb i drychinebau. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r bleidlais ar reoli trychinebau yn fwy effeithlon a fydd o fudd i ddinasyddion a chymunedau Ewrop yn fyd-eang.

Wrth groesawu’r bleidlais heddiw, dywedodd y Comisiynydd Cydweithrediad Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol ac Ymateb i Argyfwng, Kristalina Georgieva: “Mae tuedd gynyddol mewn trychinebau naturiol a wnaed gan ddyn dros y degawd diwethaf wedi dangos bod angen polisïau cydlynol, effeithlon ac effeithiol ar reoli risg trychinebau nawr yn fwy nag erioed. Mae'r bleidlais hon yn dod â ni gam yn nes at system amddiffyn sifil ragweladwy a dibynadwy ar lefel Ewropeaidd. Gall hyn olygu'r gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth pan fydd trychineb yn taro. Yr un mor bwysig, mae'r cynnig deddfwriaethol diwygiedig yn cynnwys mesurau a fydd yn helpu i atal a pharatoi'n well ar gyfer y trychinebau sydd ar ddod. Mae rheoli risg trychineb yn llwyddiannus yn anad dim yn ymwneud â darparu diogelwch i'n dinasyddion. Hoffwn ddiolch i Senedd Ewrop am ei gefnogaeth gref. "

Mae'r ddeddfwriaeth ddiwygiedig ar Fecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE wedi'i chynllunio'n well i amddiffyn ac ymateb i drychinebau naturiol a wnaed gan ddyn. Bydd yn cynyddu diogelwch dinasyddion yr UE a dioddefwyr trychinebau ledled y byd gyda darpariaethau sy'n sicrhau cydweithredu agosach ar atal trychinebau, gwell parodrwydd a chynllunio, a chamau gweithredu ymateb mwy cydgysylltiedig a chyflymach.

hysbyseb

Er mwyn sicrhau gwell atal, bydd yr aelod-wladwriaethau'n rhannu crynodeb o'u hasesiadau risg yn rheolaidd, yn rhannu arferion gorau, ac yn helpu ei gilydd i nodi lle mae angen ymdrechion ychwanegol i leihau'r risgiau trychinebus. Gwell dealltwriaeth o risgiau hefyd yw'r pwynt gadael ar gyfer cynllunio ymateb effeithiol i drychinebau mawr.

Ym maes parodrwydd ar gyfer trychinebau, bydd mwy o hyfforddiant ar gael ar gyfer personél amddiffyn sifil sy'n gweithredu y tu allan i'w gwledydd cartref, mwy yn ymarfer galluoedd ymateb amddiffyn sifil (megis timau chwilio ac achub ac ysbytai maes) a'u cydweithrediad, mwy o gyfnewidiadau amddiffyn sifil. ac arbenigwyr atal a chydweithrediad agosach â gwledydd cyfagos; bydd pob un ohonynt yn gwella cydweithrediad timau aelod-wladwriaethau ar lawr gwlad.

Cafodd y Ganolfan Cydlynu Ymateb Brys (ERCC) 24/7 newydd ei sefydlu eisoes ym mis Mai 2013. Mae'n monitro'r sefyllfa ledled y byd ac yn darparu ar gyfer canolbwynt gwybodaeth a chydlynu yn ystod argyfyngau. Ymhlith tasgau eraill, mae'r ERCC hefyd yn sicrhau bod aelod-wladwriaethau'n gwbl ymwybodol o'r sefyllfa ar y safle ac yn gallu gwneud penderfyniadau cydlynol a hyddysg ar gyfer darparu cymorth ariannol ac mewn nwyddau.

hysbyseb

Er mwyn symud ymlaen y tu hwnt i'r system bresennol o gynigion cymorth ad hoc, sefydlir cronfa wirfoddol o alluoedd ymateb aelod-wladwriaethau ac arbenigwyr wrth gefn gan ganiatáu ar gyfer cyn-gynllunio hanfodol, eu lleoli ar unwaith, ac ymyriadau wedi'u cydgysylltu'n llawn. Bydd yr UE yn digolledu rhannau o'r costau am sefydlu'r gronfa a hefyd yn ad-dalu cludo'r asedau a'r timau hyd at 85% o'r costau.

Mae'r cynnig hefyd yn cynnwys am y tro cyntaf ymdrech gyffredin gan aelod-wladwriaethau i asesu a oes bylchau gwirioneddol mewn galluoedd ymateb ledled Ewrop, ac i fynd i'r afael â nhw gyda chymorth cyllid hadau'r UE hyd at 20% o gostau buddsoddiadau angenrheidiol. Mae hefyd yn caniatáu i'r UE wneud trefniadau wrth gefn i gwmpasu diffygion dros dro mewn trychinebau mawr.

Trwy fabwysiadu'r penderfyniad hwn, mae Senedd Ewrop yn cydgyfarfod â barn aelod-wladwriaethau 'ar yr angen am gydweithrediad amddiffyn sifil cryfach yn Ewrop. Bydd y bleidlais yn y Cyngor yn cael ei phasio yn y dyddiau nesaf. Bydd y ddeddfwriaeth newydd yn dod i rym ar ddechrau 2014.

Cefndir

Mae Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr Undeb Ewropeaidd yn hwyluso cydweithredu mewn ymateb i drychinebau, parodrwydd ac atal ymhlith 32 o daleithiau Ewropeaidd (EU-28 ynghyd â Chyn-Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, Gwlad yr Iâ, Liechtenstein a Norwy). Gyda chymorth y Comisiwn, mae'r gwledydd sy'n cymryd rhan yn hysbysu ei gilydd am ddatblygiadau, anghenion ar lawr gwlad, a chynigion gwirfoddol o gymorth ac yn cronni rhai o'u hadnoddau, gan sicrhau eu bod ar gael yn rhwydd i wledydd sy'n dioddef trychinebau ledled y byd. Pan gaiff ei actifadu, mae'r Mecanwaith yn cydgysylltu'r ddarpariaeth cymorth y tu mewn a'r tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Y Comisiwn Ewropeaidd sy'n rheoli'r Mecanwaith trwy'r ERCC.

Ers ei greu yn 2001, mae'r Mecanwaith wedi'i actifadu dros 180 o weithiau ar gyfer trychinebau mewn Aelod-wladwriaethau a ledled y byd, gan gynnwys yn ddiweddar yn dilyn Typhoon Haiyan yn Ynysoedd y Philipinau, ym mis Tachwedd 2013, pan roddwyd llu o eitemau cymorth a rhyddhad dyngarol a roedd cyfraniadau ariannol yn fwy na € 100 miliwn.

Mwy o wybodaeth

Cymorth dyngarol a diogelwch sifil y Comisiwn Ewropeaidd

Gwefan y Comisiynydd Georgieva

Amddiffyn Sifil yr UE

Deddfwriaeth Amddiffyn Sifil yr UE

Canolfan Cydlynu Ymateb Brys

MEMO / 13 / 1120: Deddfwriaeth newydd i gryfhau polisi Ewropeaidd ar reoli trychinebau

Trychinebau

Mae tân yn ysbyty COVID-19 Gogledd Macedoneg yn lladd o leiaf 14

cyhoeddwyd

on

By

Lladdwyd pedwar ar ddeg o bobl a 12 wedi’u hanafu’n ddifrifol pan dorrodd tân allan mewn ysbyty dros dro ar gyfer cleifion COVID-19 yn nhref Gogledd Macedoneg Tetovo yn hwyr ddydd Mercher (8 Medi), meddai gweinidogaeth iechyd gwlad y Balcanau heddiw (9 Medi), yn ysgrifennu Fatos Bytyc, Reuters.

Dywedodd swyddfa'r erlynydd y byddai angen dadansoddiadau DNA i adnabod rhai o'r dioddefwyr, pob un ohonynt yn gleifion mewn cyflwr difrifol. Nid oedd unrhyw staff meddygol ymhlith y dioddefwyr.

Cafodd cyfanswm o 26 o gleifion lety yn ysbyty COVID-19 adeg y tân, meddai’r Gweinidog Iechyd, Venko Filipce.

hysbyseb

“Mae’r 12 claf arall sydd ag anafiadau sy’n peryglu bywyd yn cael eu gofalu yn ysbyty Tetovo,” meddai Filipce ar Twitter.

Dywedodd y Prif Weinidog Zoran Zaev fod y tân wedi ei achosi gan ffrwydrad, a bod yr ymchwiliad ar y gweill. Dywedodd y cyfryngau lleol y gallai canister ag ocsigen neu nwy fod wedi ffrwydro.

Gwelir ysbyty ar gyfer cleifion clefyd coronafirws (COVID-19) ar ôl i dân gynnau, yn Tetovo, Gogledd Macedonia, Medi 9, 2021. REUTERS / Ognen Teofilovski

Dangosodd y cyfryngau lleol ddelweddau o dân enfawr a dorrodd allan tua 9 yr hwyr (1900 GMT) yn yr ysbyty yng ngorllewin y dref wrth i'r diffoddwyr tân rasio i'r lleoliad. Diffoddwyd y tân ar ôl ychydig oriau.

hysbyseb

Digwyddodd y ddamwain ar y diwrnod pan nododd Gogledd Macedonia 30 mlynedd ers ei annibyniaeth ar yr hen Iwgoslafia. Cafodd yr holl ddathliadau a digwyddiadau swyddogol eu canslo ddydd Iau, meddai swyddfa’r Arlywydd Stevo Pendarovski.

Mae achosion coronafirws wedi bod ar gynnydd yng Ngogledd Macedonia ers canol mis Awst, gan annog y llywodraeth i gyflwyno mesurau cymdeithasol llymach fel tocynnau iechyd ar gyfer caffis a bwytai.

Nododd y wlad o 2 filiwn 701 o heintiau coronafirws newydd a 24 marwolaeth yn ystod y 24 awr ddiwethaf.

Mae gan dref Tetovo, y mae Albaniaid ethnig yn byw ynddi'n bennaf, un o'r nifer uchaf o achosion coronafirws yn y wlad.

Parhau Darllen

Trychinebau

Yn sgil Ida, mae Louisiana yn wynebu mis heb unrhyw bwer wrth i'r gwres gynyddu

cyhoeddwyd

on

By

Bu De Louisiana yn rhuthro am fis heb drydan a chyflenwadau dŵr dibynadwy yn sgil Corwynt Ida, un o’r stormydd mwyaf pwerus erioed i daro Arfordir Gwlff yr Unol Daleithiau, wrth i bobl wynebu gwres a lleithder mygu, ysgrifennu Devika Krishna Kumar, Nathan Layne, Devikda Krishna Kumar yn New Orleans, Peter Szekely yn Efrog Newydd, Nathan Layne yn Wilton, Connecticut, Barbara Goldberg yn Maplewood, New Jersey, Maria Caspani yn Efrog Newydd a Kanishka Singh yn Bengaluru, Maria Caspani a Daniel Trotta.

Lladdodd y storm o leiaf bedwar o bobl, meddai swyddogion, doll a allai fod wedi bod yn llawer mwy os nad ar gyfer system levee gaerog a adeiladwyd o amgylch New Orleans ar ôl dinistr Corwynt Katrina 16 mlynedd yn ôl.

(Graffig o Gorwynt Ida yn taro Arfordir y Gwlff)

hysbyseb

Erbyn dechrau dydd Mawrth, roedd tua 1.3 miliwn o gwsmeriaid heb bwer 48 awr ar ôl i’r storm ddod i ben, meddai’r mwyafrif ohonyn nhw yn Louisiana PowerOutage, sy'n casglu data gan gwmnïau cyfleustodau'r UD.

Nid oedd swyddogion yn gallu cwblhau asesiad difrod llawn oherwydd bod coed â choed yn tagu ffyrdd, meddai Deanne Criswell, pennaeth Asiantaeth Rheoli Argyfyngau Ffederal yr Unol Daleithiau.

Gan gyflyru'r dioddefaint, cyrhaeddodd y mynegai gwres yn llawer o Louisiana a Mississippi 95 gradd Fahrenheit (35 gradd Celsius), meddai'r Gwasanaeth Tywydd Cenedlaethol.

hysbyseb

"Rydyn ni i gyd eisiau aerdymheru ... Hyd yn oed os oes gennych chi generadur, ar ôl cymaint o ddyddiau maen nhw'n methu," meddai Llywodraethwr Louisiana John Bel Edwards.

"Nid oes neb yn fodlon" gyda'r amcangyfrif efallai na fydd pŵer yn cael ei adfer am 30 diwrnod, ychwanegodd, gan fynegi gobaith y gallai'r 20,000 o weithwyr llinell yn y wladwriaeth a miloedd yn fwy ar y ffordd orffen yn gynt.

Cynigiodd yr Arlywydd Joe Biden gymorth ffederal i adfer pŵer yn ystod galwad gyda’r Ysgrifennydd Ynni Jennifer Granholm a phenaethiaid dau o gyfleustodau mwyaf Arfordir y Gwlff, Entergy (ETR.N.) a Southern Co. (SO.N), meddai'r Tŷ Gwyn.

Yn Ysbyty Ochsner St Anne i'r de-orllewin o New Orleans, roedd tryciau tancer 6,000 galwyn yn pwmpio tanwydd a dŵr i danciau i gadw ei aerdymheru i redeg. Caeodd y ganolfan feddygol i bob claf brys ond ychydig.

Mae bwytai New Orleans, llawer ar gau cyn y storm, hefyd yn wynebu dyfodol ansicr oherwydd diffyg trydan a chyfleusterau, gan adfywio atgofion o'r anawsterau a oedd yn plagio busnesau am wythnosau yn sgil Katrina.

"Mae hyn yn bendant yn teimlo fel Katrina," meddai Lisa Blount, llefarydd ar ran bwyty hynaf y ddinas, Antoine's, sy'n dirnod yn y Chwarter Ffrengig. "Mae clywed y pŵer o bosib allan am ddwy i dair wythnos, mae hynny'n ddinistriol."

Roedd hyd yn oed y generaduron pŵer yn beryglus. Aethpwyd â naw o bobl ym Mhlwyf St Tammany i’r gogledd-ddwyrain o New Orleans i’r ysbyty am wenwyn carbon monocsid gan generadur â thanwydd nwy, meddai’r cyfryngau.

Mae dyn yn cerdded heibio llinell drydan wedi'i difrodi mewn stryd ar ôl i Gorwynt Ida lanio yn Louisiana, yn New Orleans, Louisiana, UD Awst 30, 2021. REUTERS / Marco Bello
Gwelir car wedi'i ddinistrio o dan falurion adeilad ar ôl i Gorwynt Ida lanio yn Louisiana, UD, Awst 31, 2021. REUTERS / Marco Bello

Efallai y bydd tua 440,000 o bobl ym Mhlwyf Jefferson i’r de o New Orleans heb drydan am fis neu fwy ar ôl i bolion cyfleustodau fynd i’r afael, meddai’r Cynghorydd Deano Bonano, gan nodi sylwadau gan swyddogion pŵer.

"Mae'r difrod o hyn yn waeth o lawer na Katrina, o safbwynt gwynt," meddai Bonano mewn cyfweliad ffôn.

Ymhlith y pedwar a fu farw cafodd dau eu lladd yng nghwymp priffordd dde-ddwyreiniol Mississippi a anafodd 10 yn fwy yn feirniadol. Bu farw un dyn yn ceisio gyrru trwy ddŵr uchel yn New Orleans ac un arall pan ddisgynnodd coeden ar gartref Baton Rouge.

Yr ardaloedd corsiog i'r de o New Orleans a gymerodd y storm fwyaf. O'r diwedd, ciliodd dyfroedd uchel o'r briffordd i Port Fourchon, porthladd mwyaf deheuol Louisiana, gan adael llwybr o bysgod marw. Bu gwylanod yn heidio ar y briffordd i'w bwyta.

Dioddefodd Port Fourchon ddifrod helaeth, gyda rhai ffyrdd yn dal i gael eu blocio. Nid oedd swyddogion ond yn gadael ymatebwyr brys i Grand Isle, ynys rwystr yng Ngwlff Mecsico. Fe allai gymryd wythnosau i ffyrdd gael eu clirio, medden nhw.

Roedd llinell o geir yn ymestyn o leiaf milltir o orsaf nwy â stoc o danwydd yn Mathews, cymuned ym mhlwyf Lafourche.

Marchogodd mwy na hanner trigolion Plwyf Jefferson y storm gartref, meddai Bonano, a gadawyd llawer heb ddim.

"Nid oes unrhyw siopau groser ar agor, dim gorsafoedd nwy ar agor. Felly does ganddyn nhw ddim byd," meddai.

Fe wnaeth gweddillion gwan y storm ddympio glaw trwm yn Mississippi gyfagos wrth iddi deithio tuag at Alabama a Tennessee. Roedd glawiad trwm a fflachlifoedd yn bosibl ddydd Mercher (1 Medi) yn rhanbarth canol yr Iwerydd a de Lloegr Newydd, meddai’r daroganwyr.

Roedd dirprwyon y siryf ym Mhlwyf St Tammany, Louisiana yn ymchwilio i ddiflaniad dyn 71 oed ar ôl ymosodiad alligator ymddangosiadol yn y llifogydd.

Dywedodd gwraig y dyn wrth awdurdodau iddi weld alligator mawr yn ymosod ar ei gŵr ddydd Llun yng nghymuned fechan Avery Estates, tua 35 milltir (55 km) i'r gogledd-ddwyrain o New Orleans. Stopiodd yr ymosodiad a thynnu ei gŵr o'r dŵr.

Roedd ei anafiadau’n ddifrifol, felly cymerodd gwch bach i gael help, dim ond i ddod o hyd i’w gŵr wedi mynd pan ddychwelodd, meddai swyddfa’r siryf mewn datganiad.

Parhau Darllen

Trychinebau

Pont Awyr Dyngarol yr UE i ddarparu cymorth brys i Haiti yn dilyn daeargryn

cyhoeddwyd

on

Mae gweithrediad Pont Awyr Dyngarol yr UE sy'n cynnwys dwy hediad yn dosbarthu mwy na 125 tunnell o ddeunyddiau achub bywyd i sefydliadau dyngarol sy'n weithredol yn Haiti, fel rhan o ymateb yr UE i'r daeargryn a darodd y wlad ar 14 Awst. Cyrhaeddodd yr hediad cyntaf Port-au-Prince ddydd Gwener (27 Tachwedd) tra bod disgwyl i ail hediad gyrraedd y wlad yn y dyddiau nesaf. Mae cargo yn cynnwys offer meddygol, meddyginiaethau, dŵr, glanweithdra ac eitemau hylendid a deunydd arall a gyflenwir gan bartneriaid dyngarol o'r UE.

Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: "Ar yr adeg dyngedfennol hon, mae'r UE yn parhau i gefnogi pobl yn Haiti sy'n dioddef canlyniadau'r trychineb ofnadwy a darodd y wlad. Mae cymorth meddygol, cysgod a mynediad at ddŵr yn anghenion brys na ellir eu gadael. heb ei glywed. Diolch i ymdrechion cydweithredol yr UE a'i bartneriaid, ynghyd ag awdurdodau Haitian, mae cymorth hanfodol yn cael ei ddarparu i helpu pobl Haiti i oroesi'r amser heriol hwn. "

Ers dechrau 2021, mae'r UE wedi defnyddio mwy na € 14 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer Haiti, gan ganolbwyntio ar barodrwydd ar gyfer trychinebau, ymateb brys i'r argyfwng bwyd yn ogystal â diwallu'r anghenion a gynhyrchir gan y cynnydd mewn trais sy'n gysylltiedig â gangiau, dadleoli gorfodol. a gorfodi dychwelyd. Yn dilyn y daeargryn dinistriol o faint 7.2 a darodd Haiti ar 14 Awst, rhyddhaodd yr UE € 3 miliwn mewn cymorth dyngarol brys i fynd i’r afael ag anghenion mwyaf dybryd y cymunedau yr effeithiwyd arnynt. Mae'r datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd