Cysylltu â ni

EU

Mae'r Comisiynydd Barnier yn croesawu mabwysiadu Senedd Ewrop ar reolau newydd ar forgeisiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

morgais_protection"Heddiw (10 Rhagfyr) mae Senedd Ewrop wedi cadarnhau ei pharodrwydd i wneud y sector credyd morgais yn destun gwell mesurau amddiffyn defnyddwyr ar lefel yr UE trwy gymeradwyo rheolau newydd ar forgeisiau. Mae defnyddwyr wedi colli ymddiriedaeth yn y sector ariannol: bydd y rheolau newydd hyn yn helpu i ailadeiladu. yr ymddiriedaeth honno.

"Rwy’n croesawu’r cam pwysig hwn tuag at gryfhau amddiffyniad defnyddwyr yn y maes gwasanaethau ariannol a thuag at gwblhau’r Farchnad Sengl a hoffwn ddiolch i’r rapporteur, Antolín Sánchez Presedo, am ei waith caled ar y ffeil hon. Gobeithio y bydd y Cyngor nawr yn ffurfiol. mabwysiadu'r testun fel y bydd y rheolau newydd o fudd i ddefnyddwyr yn ddi-oed.

"Yn rhy aml, roedd defnyddwyr yn cymryd morgeisi heb fod yn gwbl ymwybodol o'r risgiau yr oeddent yn eu hamlygu eu hunain. Pan darodd yr argyfwng, roedd llawer yn ei chael hi'n anodd cyflawni eu rhwymedigaethau a cholli eu cartrefi yn y pen draw gyda'r canlyniadau ofnadwy sy'n gysylltiedig â'r canlyniadau i'r mae'r economi yn gyffredinol hefyd wedi bod yn ddifrifol.

hysbyseb

"Nod y Gyfarwyddeb Credyd Morgais yw sicrhau bod benthyca morgeisi cyfrifol yn norm ledled Ewrop. Mae prynu eiddo yn golygu costau sylweddol sy'n aml yn cael eu hariannu gan forgais. Mae morgeisi yn cyfrif am ddyled gyfan dwy ran o dair o aelwydydd Ewropeaidd.

"Mae'r Gyfarwyddeb hon yn cyflwyno arferion benthyca cyfrifol ledled yr UE. Bydd defnyddwyr yn fwy gwybodus gan y bydd yn rhaid i fenthycwyr ddarparu taflen wybodaeth safonol iddynt fel eu bod yn gwybod y risgiau ond gallant hefyd chwilio am y cynnyrch gorau am y pris gorau i weddu i'w hanghenion. Mae'n sicrhau bod defnyddwyr bregus yn cael eu hamddiffyn trwy leihau'r risg o or-ddyled a diffyg. ​​Anogir credydwyr i gymhwyso goddefgarwch rhesymol wrth wynebu defnyddwyr sydd ag anawsterau talu difrifol.

"Bydd hefyd, yn y tymor hir, yn rhoi cyfleoedd busnes newydd i fenthycwyr trwy greu Marchnad Morgais Ewropeaidd Sengl. Bydd cyfryngwyr credyd sy'n cydymffurfio â'r rheolau ymddygiad busnes newydd yn sicrhau mynediad i lawer mwy o ddarpar ddefnyddwyr yn y farchnad sengl trwy'r trefn pasbort. Bydd hyn yn arwain at fwy o gystadleuaeth ledled yr UE a disgwylir iddo ostwng prisiau yn y tymor hir. "

hysbyseb

Cefndir

Cyfeirir at y Gyfarwyddeb ar Gytundebau Credyd sy'n Ymwneud ag Eiddo na ellir ei symud yn Breswyl (CARRP) fel Cyfarwyddeb Credyd Morgais (MCD).

Mae prif amcanion y rheolau newydd yn dilyn:

1. Gwell gwybodaeth, mwy o amser i benderfynu, safonau asesu teilyngdod credyd uwch

Bydd defnyddwyr yn fwy gwybodus, fel y gallant ddewis y cynnyrch morgais sy'n diwallu eu hanghenion orau. Bydd yn rhaid i fenthycwyr ddarparu taflen wybodaeth safonol (ESIS) iddynt a fydd yn caniatáu iddynt edrych o gwmpas i nodi'r cynnyrch cywir ar eu cyfer. Er mwyn rhybuddio defnyddwyr am amrywiadau posibl yn y gyfradd, bydd yr ESIS hefyd yn cynnwys senarios gwaethaf o ran benthyciadau llog amrywiol ac arian tramor. Bydd benthycwyr yn elwa o gyfnod gwarantedig o amser cyn cael eu rhwymo gan gytundeb am forgais (trwy gyfnod o fyfyrio, hawl i dynnu'n ôl, neu'r ddau). Er mwyn sicrhau y gall benthycwyr gyflawni eu rhwymedigaethau credyd, bydd yr MCD yn cyflwyno safonau ledled Ewrop ar gyfer asesu teilyngdod credyd ymgeiswyr morgais.

2. Rheolau ymddygiad busnes

Bydd yn ofynnol i fenthycwyr a chyfryngwyr credyd barchu egwyddorion lefel uchel yn eu cysylltiadau uniongyrchol â chleientiaid. Mae hyn yn golygu sicrhau nad yw'r ffordd y cânt eu talu yn eu hatal rhag ystyried buddiannau'r defnyddiwr neu ddatgelu unrhyw gysylltiadau rhwng y cyfryngwr credyd a'r credydwr. Bydd safonau ansawdd perfformiad staff hefyd yn berthnasol. Mae hynny'n golygu y bydd yn rhaid i staff gael y wybodaeth a'r cymhwysedd priodol mewn meysydd a nodwyd, a bydd yn rhaid iddynt ddarparu esboniad digonol yn y cam cyn-gontract. Bydd safonau hefyd ar gyfer gwasanaethau cynghori.

3. Ad-daliad cynnar

Bydd y Gyfarwyddeb yn rhoi hawl gyffredinol i ddefnyddwyr ad-dalu eu benthyciadau yn gynnar, a thrwy hynny elwa ar ostyngiad yng nghyfanswm cost weddill y morgais. Fodd bynnag, gall aelod-wladwriaethau benderfynu bod gan gredydwyr hawl i gael iawndal teg am gostau sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol ac yn gyfan gwbl ag ad-daliad cynnar.

4. Trefn pasbort ar gyfer cyfryngwyr credyd

Mae'r Gyfarwyddeb yn sefydlu egwyddorion ar gyfer awdurdodi a chofrestru cyfryngwyr credyd ac yn sefydlu trefn pasbort ar gyfer y cyfryngwyr hynny. Mae hyn yn golygu, unwaith y bydd wedi'i awdurdodi mewn Aelod-wladwriaeth, y caniateir i gyfryngwr credyd ddarparu gwasanaethau ledled y Farchnad Sengl. Mae'r broses hon yn seiliedig ar nifer o amodau: mae'n rhaid i gyfryngwyr credyd gynnal lefel briodol o wybodaeth a sgiliau, i ddal yswiriant indemniad proffesiynol ac i fod ag enw da.

5. Ôl-ddyledion a blaen-gau

Mae'r Gyfarwyddeb hefyd yn annog benthycwyr trwy egwyddorion lefel uchel i gymhwyso goddefgarwch rhesymol wrth wynebu defnyddwyr sydd ag anawsterau talu difrifol.

MEMO /13 / 1127

Parhau Darllen
hysbyseb

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd