Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd, 16-17 2013 Rhagfyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

683_201a0cf27daf944e64c1813abf8adea3Bydd cyfarfod y Cyngor Amaethyddiaeth a Physgodfeydd ym mis Rhagfyr 2013 yn cael ei gynnal ym Mrwsel ar 16-17 Rhagfyr 2013. Bydd y Comisiwn yn cael ei gynrychioli gan y Comisiynydd Materion Morwrol a Physgodfeydd Maria Damanaki, y Comisiynydd Iechyd Tonio Borg a'r Comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig Dacian Cioloş. Bydd cynhadledd i’r wasg ar bwyntiau amaeth yn cael ei chynnal ar ddiwedd y trafodaethau ddydd Llun tua chanol dydd ac ar bwyntiau pysgodfeydd ar ddiwedd cyfarfod y Cyngor. Gellir dilyn y dadleuon cyhoeddus a'r cynadleddau i'r wasg ffrydio fideo.

Amaethyddiaeth

Disgwylir i'r Cyngor glirio mabwysiadu'n ffurfiol (fel 'pwynt') y pedair rheol ar ddiwygio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) y daethpwyd i gytundeb gwleidyddol arno rhwng y Comisiwn, y Cyngor a Senedd Ewrop. Mehefin a Medi 2013 (gweler IP / 13 / 613, IP / 13 / 864 a MEMO / 13 / 937). Bydd rheolau trosiannol ar gyfer CAP 2014 hefyd yn cael eu mabwysiadu fel 'pwynt A'. Yn y cyfamser mae'r Comisiwn yn parhau â'i waith yn paratoi'r Deddfau Dirprwyedig, sy'n darparu'r rheolau manylach ar gyfer gweithredu'r diwygiad ar lefel aelod-wladwriaeth neu ranbarthol. Yn nhermau byd-eang, nod y diwygiad yw darparu PAC sy'n wyrddach, yn decach ac wedi'i dargedu'n fwy, gan ystyried disgwyliadau cymdeithas yn well a gwobrwyo ffermwyr am y nwyddau cyhoeddus y maent yn eu darparu.

hysbyseb

Bydd y Comisiynydd Cioloş yn cyflwyno cynnig diweddar y Comisiwn i ddiwygio’r polisi gwybodaeth a hyrwyddo ar gyfer cynhyrchion amaethyddol a bwyd Ewropeaidd a gyhoeddwyd ar 21 Tachwedd (IP / 13 / 1139). Mae'r cynigion yn rhagweld sefydlu strategaeth hyrwyddo Ewropeaidd ar gyfer mesurau wedi'u targedu'n well; cynnydd o raglenni wedi'u hanelu at drydydd gwledydd a rhaglenni aml-wlad (rhaglenni a gynrychiolir gan sefydliadau o sawl aelod-wladwriaeth) gyda chyfradd cydariannu 60% o'r UE ar gyfer y categorïau hyn (yn lle'r 50% cyfredol) a chwmpas ehangach o fesurau; a chynnydd sylweddol yn y gyllideb sydd ar gael (o € 61 miliwn yng nghyllideb 2014 i € 200m yn 2020).

Pysgodfeydd

Cyfleoedd Pysgota ar gyfer 2014

hysbyseb

Bydd y Comisiynydd Damanaki yn cyflwyno cynigion y Comisiwn ar gyfer trwsio cyfleoedd pysgota ar gyfer 2014 ar gyfer Môr yr Iwerydd, Môr y Gogledd a'r Môr Du. Bydd Gweinidogion yn trafod y cynigion hyn gyda'r bwriad o ddod i gytundeb gwleidyddol fel y gall y terfynau ddod i rym ar 1 Ionawr 2014.

Dyfroedd yr Iwerydd, Môr y Gogledd a dyfroedd rhyngwladol

Bydd Gweinidogion yn ceisio dod i gytundeb gwleidyddol ar y cyfleoedd pysgota ar gyfer 2014 ar gyfer rhai stociau pysgod ym Môr yr Iwerydd a Môr y Gogledd, yn ogystal ag mewn dyfroedd rhyngwladol (IP / 13 / 1005). Mae cynnig y Comisiwn yn gosod lefelau cyfanswm y daliad a ganiateir (TAC) ac ymdrech pysgota (lle bo hynny'n berthnasol) ar gyfer stociau a reolir yn gyfan gwbl gan yr UE, ac ar gyfer stociau a reolir gyda thrydydd gwledydd fel Norwy neu drwy Sefydliadau Rheoli Pysgodfeydd Rhanbarthol ar draws cefnforoedd y byd. Lle mae trafodaethau yn parhau, fel gyda Norwy, cynigiwyd TACs dros dro.

Ar gyfer y stociau nad ydynt yn cael eu rhannu â thrydydd gwledydd, mae'r Comisiwn yn cynnig cynyddu neu gynnal y TACs ar gyfer 36 o stociau, a'u lleihau ar gyfer 36 o stociau, yn unol â'r cyngor gwyddonol. Ar gyfer stociau lle nad yw data'n ddigon da i amcangyfrif eu maint yn iawn, mae cynnig y Comisiwn yn adlewyrchu'r cyngor gan ICES i addasu'r TAC i fyny neu i lawr uchafswm o 20% yn unol â'r tueddiadau a welwyd yn y stociau.

Nod eithaf y Comisiwn, ac un o bileri'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin diwygiedig, yw sicrhau bod yr holl stociau'n cael eu pysgota ar lefelau cynaliadwy, yr Uchafswm Cynnyrch Cynaliadwy (MSY) fel y'i gelwir. Lle bynnag y bo hynny'n bosibl, mae'r gwyddonwyr yn cynghori sut i ddod â'r stociau i lefelau MSY. Eleni, gallai'r 'cyngor MSY' fel y'i gelwir gael ei gyhoeddi ar gyfer 22 o stociau'r UE.

Mewn trafodaethau gyda'i bartneriaid rhyngwladol, mae'r Comisiwn wedi gwneud ei orau glas i ddod i gytundebau sy'n gynaliadwy a pharchu cyngor gwyddonol. Mae trafodaethau rhyngwladol ar gyfer llawer o'r stociau dan sylw yn parhau. Felly mae'r cynnig yn cynnwys ffigurau dros dro ar gyfer tua hanner y TACs ar hyn o bryd. Bydd yn cael ei gwblhau unwaith y bydd trafodaethau gyda thrydydd partïon a sefydliadau wedi digwydd.

Black Sea

Gofynnir am gytundeb gwleidyddol ar gynnig gan y Comisiwn ar gyfer Rheoliad Cyngor sy'n pennu'r cyfleoedd pysgota ar gyfer rhai stociau pysgod a grwpiau o stociau pysgod yn y Môr Du ar gyfer 2014. Mae'r Comisiwn yn cynnig torri cwota'r UE ar gyfer twrban 15%, i 74 tunnell ac i gadw cwota UE ar gyfer sbrat yn ddigyfnewid ar 11,475 tunnell. Yn gyson ag egwyddorion yr UE o ddilyn y cyngor gwyddonol gorau sydd ar gael, mae'r cynnig yn ystyried y cyngor gan Bwyllgor Gwyddonol, Technegol ac Economaidd y Comisiwn ar gyfer Pysgodfeydd (STECF).

Unrhyw fusnes arall

Amaethyddiaeth

Adroddiad ar y cynhadledd 'Sector llaeth yr UE: yn datblygu y tu hwnt i 2015'

Bydd y Comisiwn yn cyflwyno'r adrodd a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar y gynhadledd 'Sector llaeth yr UE: datblygu y tu hwnt i 2015' a gynhaliwyd ym mis Medi a drafododd ei heriau yn y dyfodol, yn enwedig ar ôl diwedd y drefn gwota yn 2015, gan ystyried tueddiadau'r dyfodol ac a oedd angen offerynnau ychwanegol ac yn ymarferol.

Ymgynghoriad cyhoeddus ar ffermio organig

Bydd y Comisiwn yn cyflwyno canlyniadau ymgynghoriad cyhoeddus ar ddyfodol ffermio organig cynhaliwyd uchafbwynt yn hanner cyntaf 2013, a ddenodd ddiddordeb mawr ac a amlygodd alw am reolau llymach ar lefel yr UE.

Cyfarwyddeb NEC

Ar gais yr Almaen, cynhelir trafodaeth ar yr effaith bosibl ar y sector ffermio o ddiwygio'r Nenfydau Allyrru Cenedlaethol ar gyfer rhai llygryddion Cyhoeddwyd y Gyfarwyddeb (Cyfarwyddeb NEC) gan y Comisiwn.

Adrodd ar gynllun labelu posib ar gyfer 'bwyd lleol'

Bydd y Comisiwn yn cyflwyno rhaglen a gyhoeddwyd yn ddiweddar adrodd archwilio posibiliadau o fabwysiadu cynllun labelu ffermio a gwerthu uniongyrchol yn y dyfodol, yn unol â chais y presennol deddfwriaeth ar gynlluniau ansawdd ar gyfer cynhyrchion amaethyddol a bwydydd.

Problemau i sector reis yr UE

Ar gais yr Eidal, cynhelir trafodaeth ar anawsterau a adroddir yn y sector reis, yng nghyd-destun mewnforion cynyddol o reis wedi'i falu o drydydd gwledydd yn yr UE.

Pysgodfeydd

Trafodaethau Gwladwriaethau Arfordirol ar fecryll

Bydd nodyn gan y Comisiwn ar gyflwr chwarae ymgynghoriadau Gwladwriaethau'r Arfordir ar fecryll yn cael ei drafod gan weinidogion. Mae'r Comisiwn o'r farn y dylid disbyddu pob llwybr yn y cyfnod tyngedfennol hwn o'r trafodaethau macrell er mwyn dod i gytundeb. Bydd trafodaethau Coastal State yn ailddechrau yn gynnar yn 2014.

Iechyd

Pecyn 'Rheolau doethach ar gyfer bwyd mwy diogel': Adroddiad cynnydd gan yr Arlywyddiaeth

O dan y pwynt hwn bydd yr Arlywyddiaeth yn cyflwyno adroddiad cynnydd ar y Pecyn iechyd anifeiliaid a phlanhigion. Disgwylir i’r Comisiynydd Borg groesawu’r cynnydd da a gyflawnwyd o dan Arlywyddiaeth Lithwania, yn ogystal ag annog y dirprwyaethau i sicrhau y gellir dod i gytundeb gyda’r Senedd ar y cynnig ariannol yn y dyfodol agos iawn.

Mynediad i'r farchnad i Ffederasiwn Rwseg ynghylch allforion planhigion a chynhyrchion yr UE: gwybodaeth gan yr Arlywyddiaeth

O dan y pwynt hwn, bydd yr Arlywyddiaeth yn darparu gwybodaeth am gyfyngiad parhaus y farchnad ar rai cynhyrchion planhigion yr UE i Ffederasiwn Rwseg. Bydd y Comisiwn yn pwysleisio ei ymdrechion parhaus i gynnal deialog well gydag awdurdodau Rwseg er mwyn archwilio datrysiad technegol i'r sefyllfa hon.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd