Cysylltu â ni

Tollau

Comisiwn yn cynnig dull cyffredin o Troseddau yn erbyn cyfraith tollau UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Aiga_customsHeddiw (13 Rhagfyr), cynigiodd y Comisiwn fframwaith i gysoni troseddau tollau ac alinio'r 28 set genedlaethol o sancsiynau cysylltiedig. Mae'r Gyfarwyddeb arfaethedig yn nodi gweithredoedd y mae'n rhaid eu hystyried yn torri rheolau tollau'r Undeb, yn ogystal â fframwaith ar gyfer gosod sancsiynau pan fydd y rhain yn digwydd. Yr undeb tollau yw sylfaen yr UE. Ers dechrau'r Farchnad Fewnol, mae deddfwriaeth tollau'r UE wedi'i chysoni'n llawn mewn un ddeddf gyfreithiol. Fodd bynnag, mae canlyniadau torri'r rheolau cyffredin yn amrywio ar draws yr undeb tollau. Maent yn dibynnu ar 28 o wahanol orchmynion cyfreithiol a thraddodiadau gweinyddol neu farnwrol yr aelod-wladwriaethau. Yn absenoldeb dull cyffredin, mae clytwaith o ymatebion i dorwyr rheolau.

Y canlyniad yw ansicrwydd cyfreithiol i fusnesau ac ystumiadau cystadleuol posibl yn y Farchnad Fewnol. Mae'n golygu gwendidau wrth gasglu refeniw a gwendidau wrth orfodi polisïau fel amddiffyn defnyddwyr ac amaeth mewn perthynas â mewnforio ac allforio nwyddau. Mae hefyd yn codi cwestiynau am unffurfiaeth yr undeb tollau, sy'n un o rwymedigaethau allweddol yr UE fel Aelod o'r WTO. Felly, bydd cynnig heddiw yn darparu mwy o unffurfiaeth yn y ffordd y mae torri i gyfraith tollau’r UE yn cael ei drin ar draws yr aelod-wladwriaethau.

Dywedodd Comisiynydd yr Undeb Tollau Algirdas Šemeta: "Nid oes diben mewn set gadarn o reolau os nad oes gennym hefyd ddull cyffredin o ymateb pan gânt eu torri. Rhaid i ni sicrhau bod cyfraith tollau'r UE yn cael ei pharchu i'r un safonau uchel. ar draws y Farchnad Sengl. Bydd y cynnig heddiw yn creu cae chwarae mwy gwastad i fusnesau, marchnad fwy diogel i ddinasyddion ac undeb tollau a reolir yn fwy unffurf. "

hysbyseb

Ar hyn o bryd, mae gan aelod-wladwriaethau ddiffiniadau gwahanol iawn ar gyfer troseddau tollau, ac maent yn cymhwyso gwahanol fathau a lefelau o sancsiynau. Er enghraifft, mae cosbau am rai troseddau yn amrywio o ddirwyon bach mewn rhai aelod-wladwriaethau, i garchariad mewn eraill. Mae'r trothwy ariannol ar gyfer penderfynu a yw trosedd yn droseddol ai peidio yn amrywio o € 266 i € 50,000, yn ôl y wlad y mae'n digwydd ynddi. cyfyngiad amser o gwbl.

I fasnachwyr, mae'r gwahaniaethau hyn yn creu ansicrwydd cyfreithiol a manteision annheg i'r rhai sy'n torri'r gyfraith mewn aelod-wladwriaeth fwy trugarog. Gall hyn hefyd arwain at ystumiadau yn y Farchnad Sengl os yw masnach yn cael ei dargyfeirio'n artiffisial i ddefnyddio bylchau cyfreithiol. Ar ben hynny, gall arwain at ddehongliad gwahanol o'r hyn yw gweithredwyr economaidd 'cydymffurfiol a dibynadwy', y caniateir iddynt elwa o hwyluso a symleiddio ledled yr UE.

Er mwyn mynd i'r afael â'r broblem hon, mae cynnig heddiw yn nodi rhestr gyffredin o weithredoedd sy'n gyfystyr â thorri rheolau tollau'r UE. Mae'r rhain yn cael eu gwahaniaethu yn ôl lefel difrifoldeb, ac mae rhai yn cael eu categoreiddio a oedd bwriad neu esgeulustod. Mae enghreifftiau o'r tramgwyddau rhestredig yn cynnwys peidio â thalu tollau, methu â datgan nwyddau i dollau, ffugio dogfennau i gael triniaeth ffafriol, tynnu nwyddau o oruchwyliaeth tollau heb awdurdodiad, neu fethu â chyflwyno'r ddogfennaeth briodol. Gellir cosbi, cynorthwyo a chadw tramgwydd hefyd.

hysbyseb

Yna mae'r cynnig yn nodi graddfa o sancsiynau effeithiol, cymesur a darwadol i'w cymhwyso, yn dibynnu ar y tramgwydd. Mae'r rhain yn amrywio o ddirwy o 1% o werth nwyddau am wallau anfwriadol neu weinyddol, i ddirwy o 30% o werth y nwyddau (neu € 45,000 os nad yw'n gysylltiedig â nwyddau penodol) am y toriadau mwyaf difrifol. Wrth gymhwyso cosbau, rhaid i aelod-wladwriaethau hefyd ystyried natur ac amgylchiadau'r tramgwydd, gan gynnwys amlder a hyd, p'un a yw "masnachwr dibynadwy" yn gysylltiedig, a faint o ddyletswyddau sy'n cael eu hosgoi. Gosodir terfynau amser cytûn ar gyfer mynd ar drywydd toriadau, a bydd yn rhaid atal gweithdrefnau gweinyddol os agorir gweithdrefn droseddol ar yr un achos.

Mae'r cynnig felly'n pontio'r bwlch rhwng gwahanol gyfundrefnau cyfreithiol drwy lwyfan cyffredin o reolau, yn seiliedig ar y rhwymedigaethau a bennwyd yng Nghod Tollau'r Undeb. Y canlyniad fydd cymhwyso cyfraith tollau'r UE yn fwy unffurf ac effeithiol ym mhob rhan o'r UE.

Cefndir

Ffurfiwyd undeb tollau’r UE o chwe aelod-wladwriaeth sefydlu ym 1968. Mae deddfwriaeth tollau’r UE wedi’i chysoni’n llawn er 1992, a weithredir heddiw gan 28 o weinyddiaethau aelod-wladwriaethau. Cytunwyd ar Reoliad newydd sy'n uniongyrchol berthnasol - Cod Tollau'r Undeb (UCC) - eleni, sy'n cynnwys y rheolau a'r gweithdrefnau ar gyfer tollau ledled yr UE o 2016. Ymhlith y gwelliannau a gyflwynir gyda'r Cod newydd mae mesurau i gyflawni'r sifft. gan y Tollau i amgylchedd di-bapur, cwbl electronig, a darpariaethau i atgyfnerthu gweithdrefnau Tollau cyflymach ar gyfer masnachwyr dibynadwy (Gweithredwyr Economaidd Awdurdodedig). O dan UCC, bydd gweithdrefnau tollau'r UE yn fwy addas ar gyfer anghenion a heriau masnachu modern. Bydd y cynnig heddiw yn sicrhau bod torri’r rheolau cyffredin hyn yn cael eu cosbi’n briodol ac yn fwy unffurf ledled yr Undeb.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Bancio

Ni allwn fforddio hafanau treth yn oes #Coronavirus

cyhoeddwyd

on

Canghellor y DU Rishi Sunak, a benodwyd i'r swydd ychydig dros fis yn ôl, cyhoeddodd y set fwyaf arwyddocaol o fesurau polisi Prydain ers yr Ail Ryfel Byd ddydd Gwener, 20 Mawrth.  Y pecyn ysgubol - sydd yn cynnwys byddai gwyliau treth o £ 30 biliwn i gorfforaethau ac ymrwymiad y llywodraeth i dalu rhan o gyflogau dinasyddion am y tro cyntaf yn hanes Prydain - wedi bod yn annychmygol i weinyddiaeth Geidwadol wythnosau yn ôl yn unig. Fe wnaeth natur ddigynsail y mesurau, yn ogystal â'r gravitas y cyhoeddodd Sunak amdanynt, yrru realiti'r tsunami economaidd y mae'r pandemig coronafirws wedi'i ryddhau adref.

Yr economi fyd-eang, fel un sylwebydd nodi, yn mynd i ataliad ar y galon. Mae gan fanciau canolog o Tokyo i Zurich wedi'i chwalu cyfraddau llog - ond ni all hyn ond gwneud cymaint i leddfu'r boen o filiynau o weithwyr yn aros adref, llinellau cydosod yn malu i stop, a marchnadoedd stoc yn cwympo.

hysbyseb

Mae bron yn amhosibl rhagweld graddfa lawn y difrod economaidd tra bod y rhan fwyaf o'r byd yn dal i frwydro i gynnwys lledaeniad esbonyddol y firws, ac er bod cymaint yn parhau i fod yn ansicr. A fydd y firws, er enghraifft, pylu diolch i gyfuniad o fesurau cwarantîn caeth a thywydd cynhesach - dim ond i ddychwelyd gyda dialedd yn y cwymp, gan achosi gostyngiad dwbl dinistriol mewn gweithgaredd economaidd?

Yr hyn sydd bron yn sicr yw bod Ewrop yn tipio i argyfwng ariannol newydd. “Mae angen mesurau anghyffredin ar amseroedd anghyffredin,” cyfaddefwyd Pennaeth yr ECB, Christine Lagarde, gan danlinellu “nad oes terfynau i’n hymrwymiad i’r ewro.” Prif economïau'r bloc, rhai ohonynt cellwair caru gyda dirwasgiad hyd yn oed cyn y pandemig, yn sicr o chwythu heibio i derfynau diffyg o 3%. Mae nhw Tebygol i chwarae’n gyflym ac yn rhydd â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE, hefyd, oherwydd efallai y bydd angen gwladoli cwmnïau trawiadol - yn enwedig cwmnïau hedfan mawr, gan gynnwys Air France a Lufthansa - i’w cadw rhag plygu.

Wrth i lunwyr polisi geisio cadw eu heconomïau i fynd yn ystod - ac ar ôl - y cyfnod acíwt hwn o'r pandemig, bydd angen pob sgrap o refeniw arnynt. Mae'n warthus, felly, bod rhyw $ 7 triliwn mewn cyfoeth preifat cudd i ffwrdd mewn awdurdodaethau cyfrinachedd, tra bod osgoi treth gorfforaethol trwy hafanau treth alltraeth yn draenio cymaint â $ 600 biliwn y flwyddyn o goffrau'r llywodraeth. Ymchwil newydd Nododd bod 40% o elw cwmnïau rhyngwladol yn cael eu gwthio i ffwrdd ar y môr.

hysbyseb

Mae'r Rhwydwaith Cyfiawnder Treth wedi nodi “echel osgoi” - y DU, yr Iseldiroedd, y Swistir a Lwcsembwrg - sydd gyda'i gilydd yn cyfrif am hanner llawn osgoi talu treth y byd. Mae'r DU yn ysgwyddo cyfrifoldeb penodol am fethu â mynd i'r afael â'r camdriniaeth ariannol eang sy'n digwydd yn ei thiriogaethau tramor. Er bod gan staff y GIG ar reng flaen yr epidemig coronafirws Mynegodd pryderon eu bod yn cael eu trin fel “porthiant canon” yng nghanol prinder dybryd o offer amddiffynnol, mae tair cuddfan alltraeth mwyaf drwg-enwog y byd yn diriogaethau tramor Prydain.

Mae'n debyg mai'r enwocaf yw Ynysoedd y Cayman, y mae'r UE gosod ar ei restr ddu hafan dreth yn gynharach eleni. Am ddegawdau, cwmnïau anffodus o Enron i Lehman Brothers stashed eu hasedau problemus yn yr ynysoedd delfrydol, tra honnir bod cwmnïau fel y cwmni cloddio enfawr Glencore wedi cyllido cronfeydd llwgrwobr trwy Diriogaeth Dramor Prydain.

Mae'r Caymans wedi gwneud ymdrech ddiweddar i daflu'r enw da hwn fel Gorllewin Gwyllt cyllidol, gan addo datgelu perchnogion corfforaethol erbyn 2023 - cam a fyddai'n dod â chenedl yr ynys yn unol â chyfarwyddebau'r UE. Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae straeon yn parhau i ddod i'r amlwg yn dangos sut mae cwmnïau diegwyddor yn manteisio ar reoliad llac y Caymans.

Ychydig fisoedd yn ôl, fe wnaeth Corfforaeth Buddsoddi'r Gwlff (GIC) - cronfa sy'n eiddo i chwe gwlad y Gwlff ar y cyd—gofyn llysoedd yn y Caymans a'r Unol Daleithiau i edrych i mewn i'r “cannoedd o filiynau o ddoleri” sydd, mae'n debyg, wedi diflannu o'r Gronfa Port, cerbyd ariannol wedi'i leoli yn Caymans.

Yn ôl ffeilio llys, efallai bod noddwr y Gronfa Borthladdoedd, KGL Investment Company, wedi bod yn rhan o seiffonio enillion o werthu asedau Cronfa Port yn Ynysoedd y Philipinau. Mae'r GIC yn honni bod y Gronfa Borthladd wedi gwerthu prosiect seilwaith Ffilipinaidd am oddeutu $ 1 biliwn - ond dim ond $ 496 miliwn a ddatgelwyd mewn enillion a thalu dim ond $ 305 miliwn i fuddsoddwyr y gronfa.

Nid oedd yr $ 700 miliwn “ar goll” yn anweddu i'r ether yn unig, wrth gwrs. Mae'n ymddangos yn gredadwy iawn bod yr anghysondeb wedi mynd yn rhannol o leiaf tuag at yr ymdrech lobïo gostus y mae'r Gronfa Borthladd wedi'i gosod i wanwyn ei chyn-swyddogion gweithredol, Marsha Lazareva a Saeed Dashti, o'r carchar yn Kuwait, lle maen nhw wedi bod dan glo ar ôl cael eu dyfarnu'n euog. o gam-ddefnyddio arian cyhoeddus. Y lobïo pwerus ymgyrch wedi rhedeg tab o filiynau o ddoleri ac wedi marchogaeth pawb o Louis Freeh, pennaeth yr FBI rhwng 1993 a 2001, i Cherie Blair, gwraig y cyn Brif Weinidog Prydeinig Tony Blair.

Mae'r saga sordid yn ddarlun perffaith o sut y gall cwmnïau cyfrwys ecsbloetio'r diffyg goruchwyliaeth reoleiddiol mewn gorymdeithiau cyllidol fel y Caymans i gadw arian parod allan o goffrau cyhoeddus. Mae yna enghreifftiau di-ri o'r fath. Adroddwyd bod Netflix yn symud arian trwy dri chwmni gwahanol o'r Iseldiroedd i gadw ei fil treth fyd-eang yn isel. Tan ddim ond misoedd yn ôl, tech titan Google manteisiodd o fwlch treth a alwyd yn “frechdan Wyddelig Dwbl, Iseldireg”, gan sianelu symiau enfawr trwy Iwerddon i “gwmnïau ysbrydion” mewn hafanau treth gan gynnwys Bermuda a Jersey, y ddau yn ddibyniaethau ym Mhrydain.

Ni all arweinwyr Ewropeaidd fforddio gweithredu mwyach ar gael gwared ar y tyllau duon ariannol hyn. Ibrahim Mayaki, cyd-gadeirydd panel y Cenhedloedd Unedig a grëwyd yn ddiweddar ar lifoedd ariannol anghyfreithlon, ailbriodid “y dylid rhoi’r arian sy’n cael ei guddio mewn hafanau treth alltraeth, ei lansio trwy gwmnïau cregyn a’i ddwyn yn llwyr o goffrau cyhoeddus tuag at ddod â thlodi i ben, addysgu pob plentyn, ac adeiladu seilwaith a fydd yn creu swyddi ac yn dod â’n dibyniaeth ar danwydd ffosil i ben.”

Ar hyn o bryd, dylid ei roi tuag at ôl-ffitio gwelyau gofal critigol, gan sicrhau bod gan feddygon o'r Eidal sy'n trin cleifion coronafirws y menig a allai achub eu bywydau eu hunain, a darparu cefnogaeth i fusnesau bach Ewrop fel nad ydyn nhw'n mynd yn bol.

Parhau Darllen

Bancio

Mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng #China ac #EU botensial enfawr

cyhoeddwyd

on

Mae Menter Belt a Ffordd Tsieina (BRI), y cyfeirir ati weithiau fel y Ffordd Newydd Silk, yn un o'r prosiectau seilwaith mwyaf uchelgeisiol a genhedlwyd erioed. Wedi'i lansio yn 2013 gan yr Arlywydd Xi Jinping, byddai'r casgliad helaeth o fentrau datblygu a buddsoddi yn ymestyn o Ddwyrain Asia i Ewrop, gan ehangu dylanwad economaidd a gwleidyddol Tsieina yn sylweddol - ysgrifennodd Colin Stevens.

Mae BRI yn ceisio adfywio llwybrau masnach hynafol Silk Road i gysylltu Tsieina â gwledydd eraill yn Asia, Affrica ac Ewrop trwy adeiladu rhwydwaith masnach ac isadeiledd.

hysbyseb

Mae'r weledigaeth yn cynnwys creu rhwydwaith helaeth o reilffyrdd, piblinellau ynni, priffyrdd, a chroesfannau ffin symlach, i'r gorllewin - trwy'r hen weriniaethau mynyddig Sofietaidd - ac i'r de, i Bacistan, India, a gweddill De-ddwyrain Asia.

Mae buddsoddiadau seilwaith enfawr Tsieina yn addo tywys mewn oes newydd o fasnach a thwf i economïau yn Asia a thu hwnt.

Mae dylanwad cynyddol Tsieineaidd yn Ewrop wedi bod yn destun pryder cynyddol ym Mrwsel yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

hysbyseb

Felly, beth yw goblygiadau dylanwad cynyddol Tsieina fel actor byd-eang i'r UE a'i chymdogion? Gofynasom i ystod o arbenigwyr am eu barn.

Mae Syr Graham Watson, cyn uwch ASE yn y DU, ymhlith y rhai sy'n cefnogi'r fenter gyffrous ac ar yr un pryd yn rhybuddio bod angen i'r UE chwarae rhan agos.

Dywedodd Syr Graham, a arferai fod yn ddirprwy Rhyddfrydol, “Dylai’r UE gofleidio menter a fydd yn gwella cysylltiadau trafnidiaeth ar draws tirfas Ewrasiaidd a pheidio â chaniatáu i China fod yn berchen arni’n llwyr. Er mwyn gwireddu ei llawn botensial, rhaid i'r fenter hon fod yn stryd ddwy ffordd.

"Yn hytrach na chaniatáu i'r PRC brynu a monopoli seilwaith fel Porthladd Piraeus dylem fod yn buddsoddi ynddo gyda'n gilydd. Dim ond yn y ffordd honno y gallwn ddofi uchelgeisiau ehangu Tsieina a'i chlymu i mewn i gydweithrediad."

Mae sylwadau tebyg yn cael eu lleisio gan Fraser Cameron, Cyfarwyddwr Canolfan UE-Asia ym Mrwsel a ddywedodd fod China wedi “dysgu rhai gwersi pwysig o ddwy i dair blynedd gyntaf y BRI, yn enwedig ar gynaliadwyedd ariannol ac amgylcheddol.”

Ychwanegodd, “Mae hyn yn golygu y gallai’r UE, gyda’i strategaeth gysylltedd ei hun, nawr ystyried partneru â China, yn ogystal â Japan a phartneriaid Asiaidd eraill, i ddatblygu prosiectau seilwaith sydd o fudd i’r ddau gyfandir.”

Dywedodd Paul Rubig, tan yn ddiweddar yn ASE cyn-filwr EPP o Awstria, wrth y wefan hon fod angen i’r “byd i gyd, gan gynnwys yr UE, fod yn rhan” o’r BRI.

Ychwanegodd, “Mae'r cynllun yn cysylltu pobl trwy seilwaith, addysg ac ymchwil ac mae'n sefyll i fod o fudd mawr i bobl Ewropeaidd

“Dylai’r UE fod yn buddsoddi yn y BRI oherwydd bydd yn fuddugoliaeth i’r ddwy ochr, yr UE a China,” meddai Rubig sy’n ymwneud yn agos â busnesau bach a chanolig Ewrop

Cafodd sylwadau tebyg eu darlledu gan Dick Roche, hynod brofiadol, cyn Weinidog Ewrop yn Iwerddon, a ddywedodd, “Mae ymwneud BRI ac ymglymiad yr UE ynddo yn gwneud synnwyr perffaith. Bydd yn helpu i ailsefydlu ein cysylltiadau hanesyddol â Tsieina. Oes, mae yna rai gwahaniaethau rhwng y ddwy ochr ond mae BRI er budd yr UE a China. Gall Ewrop chwarae rhan weithredol yn y fenter trwy gynnal deialog â Tsieina.

"Dyna'r ffordd orau ymlaen ac nid trwy ddilyn agwedd yr UD tuag at BRI. Mae safiad yr UD yn gam yn ôl ac ni fydd yn cyflawni dim."

Ychwanegodd Roche, sydd bellach yn ymgynghorydd yn Nulyn, “Os edrychwch chi ar yr hyn sy'n digwydd yn Tsieina nawr o'i gymharu â 50 mlynedd yn ôl, mae'r cynnydd sy'n cael ei wneud, gan gynnwys buddion a ddaeth yn sgil BRI, yn anhygoel.”

Dechreuodd buddsoddiad BRI arafu ddiwedd 2018. Ac eto erbyn diwedd 2019, gwelwyd cynnydd mawr yng nghontractau BRI unwaith eto.

Mae’r Unol Daleithiau wedi lleisio gwrthwynebiad, ond mae sawl gwlad wedi ceisio cydbwyso eu pryderon ynghylch uchelgeisiau Tsieina yn erbyn buddion posib y BRI. Mae sawl gwlad yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop wedi derbyn cyllid BRI, ac mae taleithiau Gorllewin Ewrop fel yr Eidal Lwcsembwrg, a Phortiwgal wedi llofnodi cytundebau dros dro i gydweithredu ar brosiectau BRI. Mae eu harweinwyr yn fframio cydweithrediad i wahodd buddsoddiad Tsieineaidd ac o bosibl wella ansawdd cynigion adeiladu cystadleuol gan gwmnïau Ewropeaidd a'r UD.

Mae Moscow wedi dod yn un o bartneriaid mwyaf brwd y BRI.

Daw myfyrio pellach gan Virginie Battu-Henriksson, llefarydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch, a ddywedodd, “Y man cychwyn ar gyfer dull yr UE o unrhyw fenter cysylltedd yw a yw’n gydnaws â’n dull, gwerthoedd a diddordebau ein hunain. Mae hyn yn golygu bod angen i gysylltedd barchu egwyddorion cynaliadwyedd a chwarae teg.

“O ran Menter Belt a Ffyrdd Tsieina, dylai’r Undeb Ewropeaidd a China rannu diddordeb mewn sicrhau bod yr holl fuddsoddiadau mewn prosiectau cysylltedd yn cwrdd â’r amcanion hyn. Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i ymgysylltu â China yn ddwyochrog ac mewn fforymau amlochrog i ddod o hyd i bethau cyffredin lle bynnag y bo modd a gwthio ein huchelgeisiau hyd yn oed yn uwch o ran materion newid yn yr hinsawdd. Os yw Tsieina’n cyflawni ei nod datganedig o wneud y BRI yn blatfform agored sy’n dryloyw ac yn seiliedig ar reolau’r farchnad a normau rhyngwladol, byddai’n ategu’r hyn y mae’r UE yn gweithio iddo - cysylltedd cynaliadwy â buddion i bawb dan sylw. ”

Mewn man arall, nododd uwch ffynhonnell yng nghyfarwyddiaeth materion tramor yr UE fod y Fenter Belt a Road “yn gyfle i Ewrop a’r byd, ond yn un y mae’n rhaid iddo fod nid yn unig o fudd i China.”

Dywedodd y ffynhonnell, “Mae undod a chydlyniant yr UE yn allweddol: wrth gydweithredu â Tsieina, mae gan bob Aelod-wladwriaeth, yn unigol ac o fewn fframweithiau cydweithredu isranbarthol gyfrifoldeb i sicrhau cysondeb â chyfraith, rheolau a pholisïau’r UE. Mae'r egwyddorion hyn hefyd yn berthnasol o ran ymgysylltu â Menter Belt a Ffyrdd Tsieina.

“Ar lefel yr UE, mae cydweithredu â China ar ei Menter Belt a Road yn digwydd ar sail China yn cyflawni ei nod datganedig o wneud y BRI yn blatfform agored a chadw at ei hymrwymiad i hyrwyddo tryloywder a chwarae teg ar sail rheolau'r farchnad. a normau rhyngwladol, ac yn ategu polisïau a phrosiectau'r UE, er mwyn sicrhau cysylltedd a buddion cynaliadwy i'r holl bartïon dan sylw ac yn yr holl wledydd ar hyd y llwybrau a gynlluniwyd. "

Yn Uwchgynhadledd UE-China y llynedd ym Mrwsel, bu arweinwyr y ddwy ochr yn trafod yr hyn roeddent yn ei alw’n botensial “enfawr” i gysylltu Ewrop ac Asia ymhellach mewn modd cynaliadwy ac yn seiliedig ar egwyddorion y farchnad ac edrych ar ffyrdd i greu synergeddau rhwng dull yr UE. i gysylltedd.

Nododd Noah Barkin, newyddiadurwr o Berlin a chymrawd ymweliadol yn Sefydliad Astudiaethau China Mercator, pan ymwelodd Wang Yi, prif ddiplomydd Tsieina, â Brwsel ym mis Rhagfyr, fe gyflwynodd neges allweddol i Ewrop.

"Rydyn ni'n bartneriaid, nid cystadleuwyr," meddai wrth ei gynulleidfa ym melin drafod y Ganolfan Bolisi Ewropeaidd, gan alw ar yr UE a Beijing i lunio "glasbrint uchelgeisiol" ar gyfer cydweithredu.

Mae cydweithredu o'r fath yn digwydd ar hyn o bryd - diolch i BRI.

Mae “Strategaeth China” Business Europe, a gyhoeddwyd yn ddiweddar, yn tynnu sylw mai’r UE yw partner masnachu pwysicaf Tsieina, tra mai Tsieina yw ail bartner masnachu pwysicaf yr UE. Tyfodd cyfanswm y llif masnach dwyochrog mewn nwyddau i EUR 604.7 biliwn yn 2018, tra bod cyfanswm y fasnach mewn gwasanaethau bron i EUR 80 biliwn yn 2017.

Ac, meddai Business Europe, "dyma ddigon o botensial economaidd digyffwrdd i'r ddwy ochr o hyd."

Mae'r strategaeth yn nodi mai'r UE yw partner masnachu pwysicaf Tsieina, tra mai Tsieina yw ail bartner masnachu pwysicaf yr UE. Tyfodd cyfanswm y llif masnach dwyochrog mewn nwyddau i EUR 604.7 biliwn yn 2018, tra bod cyfanswm y fasnach mewn gwasanaethau bron i EUR 80 biliwn yn 2017. Ac mae yna ddigon o botensial economaidd heb ei gyffwrdd i'r ddwy ochr o hyd.

Mae economïau Tsieineaidd ac Ewrop wedi elwa'n aruthrol o esgyniad Tsieina i'r WTO yn 2001.

Mae'n dweud, “Mae economïau Tsieineaidd ac Ewrop wedi elwa'n aruthrol o esgyniad Tsieina i'r WTO yn 2001. Dylai'r UE barhau i ymgysylltu â China."

Mae llawer o gyfleoedd newydd eisoes wedi dod i'r amlwg o ganlyniad i seilwaith newydd sydd wedi'i gwblhau ar hyd llwybr Belt Road.

Er enghraifft, mae'r Eidal a China wedi gweithio i gryfhau eu cysylltiadau a'u cydweithrediad ar yr economi ddigidol trwy ffordd sidan “ddigidol” a thwristiaeth.

Mae ffordd sidan ddigidol yn cael ei hystyried yn rhan sylweddol o BRI. Mae Tsieina, gyda'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr rhyngrwyd a defnyddwyr ffonau symudol yn y byd, yn sefyll ym marchnad e-fasnach fwyaf y byd ac mae'n cael ei chydnabod yn eang fel un o'r chwaraewyr gorau mewn data mawr.

Y farchnad enfawr hon y mae arsylwyr profiadol fel Watson, Rubig a Roche yn credu y dylai'r UE nawr geisio manteisio arni, gan gynnwys trwy BRI.

Mae'r Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Astudiaethau Asiaidd yn dyfynnu adnewyddu cyswllt rheilffordd Budapest-Belgrade fel astudiaeth achos “wych” i gael gwell dealltwriaeth o'r BRI.

Mae'r prosiect yn rhan o'r Cydweithrediad 17 + 1 a'r Fenter Belt a Ffordd (BRI). Fe’i cyhoeddwyd yn 2013 ond cafodd ei oedi ar ochr Hwngari tan 2019 oherwydd rheoliadau tendro’r UE. Mae'r prosiect wedi symud ymlaen yn wahanol ar ochr Hwngari nag y gwnaeth ar ochr Serbia fel aelod o'r tu allan i'r UE, oherwydd ymyrraeth yr UE, meddai adroddiad EIAS.

“Mae ffordd sidan ddigidol yn rhan sylweddol o BRI. Mae Tsieina, gyda'r nifer fwyaf o ddefnyddwyr rhyngrwyd a defnyddwyr ffonau symudol yn y byd, yn sefyll ym marchnad e-fasnach fwyaf y byd ac mae'n cael ei chydnabod yn eang fel un o'r chwaraewyr gorau mewn data mawr.

Ond, yn amlwg, mae mwy i'w wneud i wireddu ei botensial llawn.

Lluniodd Siambr Fasnach yr Undeb Ewropeaidd yn Tsieina (Siambr Ewropeaidd) ei astudiaeth ei hun, The Road Less Travelled: European Involvement in China Belt and Road Initiative (BRI). Yn seiliedig ar arolwg aelodau a chyfweliadau helaeth, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at y rôl “ymylol” y mae busnes Ewropeaidd yn ei chwarae yn y BRI ar hyn o bryd.

Er hynny, mae gan gydweithrediad uwch-dechnoleg rhwng China a’r UE botensial enfawr, ac mae deialogau ac ymddiriedaeth ar y cyd yn allweddi i ffurfio cysylltiadau digidol agosach rhwng y ddwy ochr, meddai Luigi Gambardella, llywydd cymdeithas fusnes China EU.

China. er enghraifft bellach, lansiwyd lloeren gefell Beidou-3 yn llwyddiannus fis Medi diwethaf, gan gyfrannu at y Ffordd Silk ddigidol a gychwynnwyd gan Tsieina yn 2015, sy'n cynnwys helpu gwledydd eraill i adeiladu seilwaith digidol a datblygu diogelwch rhyngrwyd.

Wrth sôn am y Silk Road digidol, dywedodd Gambardella fod ganddo'r potensial i fod yn chwaraewr "craff" yn y Fenter Belt a Road, gan wneud y fenter BRI yn fwy effeithlon ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd. Bydd y cysylltiadau digidol hefyd yn cysylltu China, marchnad e-fasnach fwyaf y byd, â gwledydd eraill sy'n ymwneud â'r fenter.

Dywed Andrew Chatzky, o’r Cyngor ar Gysylltiadau Tramor, "Mae uchelgais gyffredinol Tsieina ar gyfer y BRI yn syfrdanol. Hyd yma, mae mwy na chwe deg o wledydd - sy’n cyfrif am ddwy ran o dair o boblogaeth y byd - wedi arwyddo i brosiectau neu wedi dangos diddordeb mewn gwneud hynny. "

"Mae dadansoddwyr yn amcangyfrif mai'r mwyaf hyd yn hyn yw Coridor Economaidd $ 68 biliwn Tsieina-Pacistan, casgliad o brosiectau sy'n cysylltu China â Phorthladd Gwadar Pacistan ar Fôr Arabia. Yn gyfan gwbl, mae Tsieina eisoes wedi gwario amcangyfrif o $ 200 biliwn ar ymdrechion o'r fath. Morgan Stanley wedi rhagweld y gallai treuliau cyffredinol Tsieina dros oes y BRI gyrraedd $ 1.2-1.3 triliwn erbyn 2027, er bod amcangyfrifon ar gyfanswm y buddsoddiadau yn amrywio, "meddai.

Cododd y Ffordd Silk wreiddiol yn ystod ehangiad gorllewinol Brenhinllin Han China (206 BCE-220 CE), a ffurfiodd rwydweithiau masnach ledled yr hyn sydd heddiw'n wledydd Canol Asia. Roedd y llwybrau hynny'n ymestyn mwy na phedair mil o filltiroedd i Ewrop.

Heddiw, mae BRI yn addo, unwaith eto, rhoi China a Chanolbarth Asia - ac efallai’r UE - yn uwchganolbwynt ton newydd o globaleiddio.

 

Parhau Darllen

Affrica

#Morocco - Anogwyd y Comisiwn Ewropeaidd i fwrw ymlaen â chytundeb pysgodfa newydd gyda Rabat

cyhoeddwyd

on

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd