Cysylltu â ni

Defnyddwyr

hawliau UE gryfhau ar gyfer defnyddwyr dod yn realiti ar draws Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

adennill dyledion dyled-word-cloud-SGPDim ond mewn pryd ar gyfer y cyfnod gwyliau, gall siopwyr ar draws Ewrop heddiw ddibynnu ar set newydd o hawliau defnyddwyr: heddiw mae'r dyddiad cau ar gyfer aelod-wladwriaethau i gyflwyno'r Undeb Ewropeaidd Cyfarwyddeb Hawliau Defnyddwyr i gyfraith genedlaethol. Bydd deddfwriaeth yr UE yn cryfhau hawliau defnyddwyr ym mhob un o 28 gwlad yr UE, yn enwedig wrth siopa ar-lein. Bydd y rheolau newydd er enghraifft yn sicrhau cyfnod tynnu allan o 14 diwrnod ledled yr UE sy'n golygu y gall defnyddwyr ddychwelyd nwyddau am ba bynnag reswm os ydynt yn newid eu meddyliau.

"Mae'r rheolau newydd ar hawliau defnyddwyr yn newyddion gwych i 507 miliwn o ddefnyddwyr Ewrop: Dim mwy o flychau wedi'u ticio ymlaen llaw pan fyddwch chi'n prynu tocyn awyren a dim mwy o rip-offs pan fyddwch chi'n talu gyda'ch cerdyn credyd ar-lein - dyma anrheg Nadolig Ewrop o'ch blaen o'r gwyliau, "meddai'r Is-lywydd Viviane Reding. "Bydd gwell rheolau amddiffyn defnyddwyr yr UE yn helpu i gynyddu hyder defnyddwyr. Yn yr amseroedd heriol hyn yn economaidd dyma'r pecyn ysgogi rhataf y gall Ewrop ei roi ar waith. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd nawr yn gwirio a yw pob aelod-wladwriaeth wedi gwneud ei waith cartref ac wedi gweithredu'r rheolau yn gywir . "

Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd y cynnig ar gyfer set newydd o hawliau defnyddwyr ym mis Hydref 2008 (IP / 08 / 1474). Yn dilyn cytundeb ar y ddeddfwriaeth yn 2011, mae llywodraethau wedi cael dwy flynedd i weithredu'r rheolau ar lefel genedlaethol ac erbyn hyn dylent fod wedi gwneud hynny. Cafodd y cytundeb terfynol rhwng Senedd Ewrop a'r Cyngor ar y Gyfarwyddeb Hawliau Defnyddwyr ei froceru gan y Comisiynydd Cyfiawnder yn Ail-wneud ym mis Mehefin 2011 a'i fabwysiadu'n ffurfiol ar 10 Hydref 2011 (MEMO / 11 / 675).

hysbyseb

Y manteision 10 gorau i ddefnyddwyr yn y Gyfarwyddeb newydd

1) Bydd y rheolau newydd yn dileu costau cudd ar y rhyngrwyd

Bydd defnyddwyr yn cael eu hamddiffyn rhag 'trapiau cost' ar y rhyngrwyd. Mae hyn yn digwydd pan fydd twyllwyr yn ceisio twyllo pobl i dalu am wasanaethau 'am ddim', fel horosgopau neu ryseitiau. O hyn ymlaen, rhaid i ddefnyddwyr gadarnhau'n benodol eu bod yn deall bod yn rhaid iddynt dalu pris am gael gwasanaethau o'r fath.

hysbyseb

2) Mwy o dryloywder mewn prisiau

Mae'n rhaid i fasnachwyr ddatgelu cyfanswm cost y cynnyrch neu'r gwasanaeth, yn ogystal ag unrhyw ffioedd ychwanegol. Ni fydd yn rhaid i siopwyr ar-lein dalu taliadau na chostau eraill os na chawsant eu hysbysu'n iawn cyn iddynt archebu.

3) Gwahardd blychau wedi'u ticio ymlaen llaw ar wefannau

Wrth siopa ar-lein - er enghraifft prynu tocyn awyren - efallai y cynigir opsiynau ychwanegol i chi yn ystod y broses brynu, fel yswiriant teithio neu rentu ceir. Gellir cynnig y gwasanaethau ychwanegol hyn trwy gyfrwng blychau sydd wedi eu ticio ymlaen llaw. Ar hyn o bryd mae defnyddwyr yn cael eu gorfodi i dynnu'r blychau hynny os nad ydynt am gael y gwasanaethau ychwanegol hyn. Gyda'r Gyfarwyddeb newydd, bydd blychau wedi'u ticio ymlaen llaw yn cael eu gwahardd ar draws yr Undeb Ewropeaidd.

4) 14 Days i newid eich meddwl ar bryniant

Mae'r cyfnod y gall defnyddwyr dynnu'n ôl ohono o dan gontract gwerthu yn cael ei ymestyn i 14 diwrnod calendr (o'i gymharu â saith diwrnod a ragnodir yn gyfreithiol gan gyfraith yr UE heddiw). Mae hyn yn golygu y gall defnyddwyr ddychwelyd y nwyddau am ba bynnag reswm os ydynt yn newid eu meddyliau.

Diogelwch ychwanegol ar gyfer diffyg gwybodaeth: Pan nad yw gwerthwr wedi hysbysu'r cwsmer yn glir am yr hawl i dynnu'n ôl, bydd y cyfnod dychwelyd yn cael ei ymestyn i flwyddyn.

Bydd defnyddwyr hefyd yn cael eu diogelu ac yn mwynhau hawl i dynnu'n ôl ar gyfer ymweliadau a ofynnwyd amdanynt, fel pan fydd masnachwr yn galw ymlaen llaw ac yn pwyso ar y defnyddiwr i gytuno i ymweliad. Yn ogystal, nid oes angen gwahaniaethu mwyach rhwng ymweliadau a ofynnwyd amdanynt ac ymweliadau digymell; bydd atal y rheolau felly'n cael ei atal.

Mae'r hawl i dynnu'n ôl yn cael ei hymestyn i arwerthiannau ar-lein, fel eBay - er mai dim ond wrth brynu gan werthwr proffesiynol y gellir dychwelyd nwyddau a brynir mewn arwerthiannau.

Bydd y cyfnod tynnu’n ôl yn cychwyn o’r eiliad y bydd y defnyddiwr yn derbyn y nwyddau, yn hytrach nag ar adeg cwblhau’r contract, sy’n wir ar hyn o bryd. Bydd y rheolau yn berthnasol i werthiannau archeb rhyngrwyd, ffôn a phost, yn ogystal â gwerthiannau y tu allan i siopau, er enghraifft ar stepen drws y defnyddiwr, yn y stryd, mewn parti Tupperware neu yn ystod gwibdaith a drefnir gan y masnachwr.

5) Gwell hawliau ad-dalu

Rhaid i fasnachwyr ad-dalu defnyddwyr am y cynnyrch o fewn diwrnodau 14 ar ôl tynnu'r cynnyrch yn ôl. Mae hyn yn cynnwys costau cyflenwi. Yn gyffredinol, bydd y masnachwr yn ysgwyddo'r risg am unrhyw ddifrod i nwyddau yn ystod cludiant, nes bod y defnyddiwr yn cymryd meddiant o'r nwyddau.

6) Cyflwyno ffurflen tynnu model model ar draws yr UE

Bydd defnyddwyr yn cael ffurflen tynnu allan enghreifftiol y gallant (ond nad oes rhaid iddynt ei defnyddio) os byddant yn newid eu meddwl ac yn dymuno tynnu'n ôl o gontract a gwblhawyd o bell neu ar garreg y drws. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws ac yn gyflymach i dynnu'n ôl, lle bynnag y byddwch wedi cwblhau contract yn yr UE.

7) Dileu gordaliadau ar gyfer defnyddio cardiau credyd a llinellau poeth

Ni fydd masnachwyr yn gallu codi mwy ar ddefnyddwyr am dalu â cherdyn credyd (neu ddull arall o dalu) na'r hyn y mae'n ei gostio i'r masnachwr gynnig dull talu o'r fath. Ni fydd masnachwyr sy'n gweithredu llinellau ffôn sy'n caniatáu i'r defnyddiwr gysylltu â nhw mewn perthynas â'r contract yn gallu codi mwy na'r gyfradd ffôn sylfaenol ar gyfer y galwadau ffôn.

8) Gwybodaeth gliriach am bwy sy'n talu am ddychwelyd nwyddau

Os yw masnachwyr am i'r defnyddiwr dalu'r gost o ddychwelyd nwyddau ar ôl iddynt newid eu meddwl, mae'n rhaid iddynt hysbysu defnyddwyr yn glir am hynny ymlaen llaw, neu fel arall mae'n rhaid iddynt dalu am y ffurflen eu hunain. Rhaid i fasnachwyr roi amcangyfrif o leiaf o gostau uchaf dychwelyd nwyddau swmpus a brynir ar y we neu drwy'r post, fel soffa, cyn y pryniant, fel y gall defnyddwyr wneud dewis gwybodus cyn penderfynu pwy i'w brynu.

9) Diogelu defnyddwyr yn well mewn perthynas â chynhyrchion digidol

Bydd yn rhaid i wybodaeth am gynnwys digidol fod yn gliriach hefyd, gan gynnwys ei gydnawsedd â chaledwedd a meddalwedd a chymhwyso unrhyw fesurau diogelu technegol, er enghraifft cyfyngu ar yr hawl i'r defnyddwyr wneud copïau o'r cynnwys.

Bydd gan ddefnyddwyr yr hawl i dynnu'n ôl o brynu cynnwys digidol, fel lawrlwythiadau cerddoriaeth neu fideo, ond dim ond tan y foment y bydd y broses lawrlwytho wirioneddol yn dechrau.

10) Bydd rheolau cyffredin ar gyfer busnesau yn ei gwneud yn haws iddynt fasnachu ledled Ewrop

Mae'r rhain yn cynnwys:

Un set o reolau craidd ar gyfer contractau pellter (gwerthiannau dros y ffôn, drwy'r post neu'r rhyngrwyd) a chontractau oddi ar y safle (gwerthiannau i ffwrdd o eiddo cwmni, fel yn y stryd neu ar garreg y drws) yn yr Undeb Ewropeaidd, gan greu maes chwarae teg a lleihau costau trafodion ar gyfer masnachwyr trawsffiniol, yn enwedig ar gyfer gwerthiant ar y rhyngrwyd.

Bydd ffurflenni safonol yn gwneud bywyd yn haws i fusnesau: ffurflen i gydymffurfio â'r gofynion gwybodaeth ar yr hawl i dynnu'n ôl.

Bydd rheolau penodol yn berthnasol i fusnesau bach a chrefftwyr, fel plymwr. Ni fydd hawl i dynnu'n ôl ar gyfer gwaith atgyweirio a chynnal a chadw brys. Gall aelod-wladwriaethau hefyd benderfynu eithrio masnachwyr y mae defnyddwyr yn gofyn iddynt wneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw yn eu cartref o werth islaw € 200 o rai o'r gofynion gwybodaeth.

Mwy o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd - Cyfarwyddeb Hawliau Defnyddwyr

Homepage o Is-lywydd Viviane Reding

Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

diogelu defnyddwyr

Diogelu defnyddwyr: Mae'r Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ynghylch marchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar farchnata pellter gwasanaethau ariannol a gynigir i ddefnyddwyr. Mae gan yr UE rheolau ar waith i amddiffyn defnyddwyr pan fyddant yn llofnodi contract gyda darparwr gwasanaethau ariannol manwerthu o bell, er enghraifft ar y ffôn neu ar-lein. Mae unrhyw wasanaeth o natur bancio, credyd, morgais, yswiriant, pensiwn personol, buddsoddiad neu daliad yn dod o dan gwmpas y Cyfarwyddeb ar farchnata gwasanaethau ariannol defnyddwyr o bell pryd bynnag y prynir y gwasanaeth ariannol o bell.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae’n bryd addasu ein rheolau UE i’r amseroedd cyfredol. Mae defnyddwyr yn prynu gwasanaethau ariannol ar-lein fwy a mwy. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn yn ein helpu i nodi anghenion dinasyddion a chwmnïau fel y gallwn wneud y gyfarwyddeb yn ddiogel i'r dyfodol. ”

 Bydd canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus yn bwydo i ystyriaethau'r Comisiwn ar gyfer adolygiad posibl o'r gyfarwyddeb, a ddisgwylir yn 2022. Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu profiadau a barn gan ddefnyddwyr, gweithwyr proffesiynol gwasanaethau ariannol manwerthu, awdurdodau cenedlaethol ac unrhyw randdeiliaid eraill sydd â diddordeb ar y gyfarwyddeb. . Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gael yma a bydd ar agor tan 28 Medi 2021.

hysbyseb

Parhau Darllen

diogelu defnyddwyr

Sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch sut mae'r UE yn anelu at hybu amddiffyniad defnyddwyr a'i addasu i heriau newydd fel y trawsnewid gwyrdd a'r trawsnewid digidol. Cymdeithas 

Wrth i'r economi ddod yn fwy byd-eang a digidol, mae'r UE yn edrych ar ffyrdd newydd o amddiffyn defnyddwyr. Yn ystod cyfarfod llawn mis Mai, bydd ASEau yn trafod y dyfodol digidol Ewrop. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gael gwared ar rwystrau i weithrediad y farchnad sengl ddigidol a gwella'r defnydd o ddeallusrwydd artiffisial i ddefnyddwyr.

Darlun infograffig ar amddiffyn defnyddwyr yn yr Undeb Ewropeaidd
Atgyfnerthu amddiffyniad defnyddwyr  

Agenda newydd i ddefnyddwyr

Mae'r Senedd hefyd yn gweithio ar y agenda defnyddwyr newydd strategy ar gyfer 2020-2025, gan ganolbwyntio ar bum maes: pontio gwyrdd, trawsnewid digidol, gorfodi hawliau defnyddwyr yn effeithiol, anghenion penodol rhai grwpiau defnyddwyr a chydweithrediad rhyngwladol.

hysbyseb

Ei gwneud hi'n haws i'w fwyta'n gynaliadwy

Daeth Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 yn flaenoriaeth i'r UE ac mae gan faterion defnyddwyr ran i'w chwarae - trwy ddefnydd cynaliadwy a'r economi cylchlythyr.

Mae darlun infograffig ar Ewropeaid yn cefnogi mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd
Defnydd cynaliadwy  

Ym mis Tachwedd 2020, mabwysiadodd ASEau a adrodd ar sengl gynaliadwy marchnad yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i sefydlu hyn a elwir hawl i atgyweirio i wneud atgyweiriadau yn systematig, yn gost-effeithlon ac yn ddeniadol. Galwodd yr aelodau hefyd am labelu hyd oes cynhyrchion ynghyd â mesurau i hyrwyddo diwylliant o ailddefnyddio, gan gynnwys gwarantau ar nwyddau cyn-berchnogaeth.

Maen nhw hefyd eisiau mesurau yn erbyn dylunio cynhyrchion yn bwrpasol mewn ffordd sy'n eu gwneud yn ddarfodedig ar ôl amser penodol ac ailadrodd galwadau am wefrydd cyffredin.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn yn gweithio ar hawl i atgyweirio rheolau electroneg a deddfwriaeth ar ôl troed amgylcheddol cynhyrchion er mwyn galluogi defnyddwyr i gymharu.

Mae'r adolygiad o'r Cyfarwyddeb Gwerthu Nwyddau, a gynlluniwyd ar gyfer 2022, yn edrych i weld a ellid ymestyn y warant gyfreithiol ddwy flynedd gyfredol ar gyfer nwyddau newydd a nwyddau cyn-berchnogaeth.

Ym mis Medi 2020, lansiodd y Comisiwn y menter cynhyrchion cynaliadwy, o dan y newydd Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr. Ei nod yw gwneud cynhyrchion yn addas ar gyfer economi gylchol niwtral, effeithlon o ran adnoddau a chylch wrth leihau gwastraff. Bydd hefyd yn mynd i'r afael â phresenoldeb cemegolion niweidiol mewn cynhyrchion fel electroneg ac offer TGCh, tecstilau a dodrefn.

Gwneud y trawsnewidiad digidol yn ddiogel i ddefnyddwyr

Daeth trawsnewid digidol yn newid ein bywydau yn ddramatig, gan gynnwys sut rydyn ni'n siopa. Er mwyn helpu rheolau defnyddwyr yr UE i ddal i fyny, ym mis Rhagfyr 2020 cynigiodd y Comisiwn un newydd Deddf Gwasanaethau Digidol, set o reolau i wella diogelwch defnyddwyr ar draws llwyfannau ar-lein yn yr UE, gan gynnwys marchnadoedd ar-lein.

Mae ASEau eisiau i ddefnyddwyr fod yr un mor ddiogel wrth siopa ar-lein neu all-lein ac eisiau llwyfannau fel eBay ac Amazon i gynyddu ymdrechion i fynd i’r afael â masnachwyr sy’n gwerthu cynhyrchion ffug neu anniogel ac i atal cwmnïau twyllodrus rhag defnyddio eu gwasanaethau.

Cynigiodd ASEau hefyd reolau i amddiffyn defnyddwyr rhag cynnwys niweidiol ac anghyfreithlon ar-lein wrth ddiogelu rhyddid i lefaru a galwodd am reolau newydd ar hysbysebu ar-lein gan roi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr.

O ystyried effaith Deallusrwydd artiffisial, mae'r UE yn paratoi rheolau i reoli ei cyfleoedd a bygythiadau. Mae'r Senedd wedi sefydlu pwyllgor arbennig ac yn pwysleisio'r angen am ddeddfwriaeth sy'n canolbwyntio ar bobl. Mae'r Senedd wedi cynnig trefn atebolrwydd sifil ar gyfer deallusrwydd artiffisial sy'n sefydlu pwy sy'n gyfrifol pan fydd systemau AI yn achosi niwed neu ddifrod.

Cryfhau gorfodi hawliau defnyddwyr

Mae gwledydd yr UE yn gyfrifol am orfodi hawliau defnyddwyr, ond mae gan yr UE rôl gydlynu a chefnogi. Ymhlith y rheolau y mae wedi'u rhoi ar waith mae'r gyfarwyddeb ar a gorfodi a moderneiddio cyfraith defnyddwyr yn well a rheolau ar wneud iawn ar y cyd.

Mynd i'r afael ag anghenion penodol defnyddwyr

Defnyddwyr bregus fel plant, pobl oedrannus neu bobl sy'n byw gydag anableddau, yn ogystal â phobl sydd ag anawsterau ariannol neu ddefnyddwyr sydd â mynediad cyfyngedig i'r rhyngrwyd, mae angen mesurau diogelwch penodol arnynt. Yn yr agenda defnyddwyr newydd, mae'r Comisiwn yn bwriadu canolbwyntio ar broblemau gyda hygyrchedd rhyngrwyd, defnyddwyr sy'n agored i niwed yn ariannol a chynhyrchion i blant.

Mae cynlluniau'r Comisiwn yn cynnwys mwy o gyngor all-lein i ddefnyddwyr heb fynediad i'r rhyngrwyd yn ogystal â chyllid i wella argaeledd ac ansawdd gwasanaethau cynghori ar ddyledion i bobl mewn anawsterau ariannol.

Oherwydd bod plant yn arbennig o agored i hysbysebu niweidiol, mae'r Senedd wedi cymeradwyo rheolau llymach ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol.

Gwarantu diogelwch cynhyrchion a werthir yn yr UE

Mae defnyddwyr yn aml yn prynu nwyddau a weithgynhyrchir y tu allan i'r UE. Yn ôl y Comisiwn, pryniannau gan werthwyr y tu allan i'r Cynyddodd yr UE o 17% yn 2014 i 27% yn 2019 ac mae'r agenda defnyddwyr newydd yn tynnu sylw at yr angen am gydweithrediad rhyngwladol i sicrhau diogelwch defnyddwyr. China oedd y y cyflenwr nwyddau mwyaf i'r UE yn 2020, felly bydd y Comisiwn yn gweithio ar gynllun gweithredu gyda nhw yn 2021 i gynyddu diogelwch cynhyrchion a werthir ar-lein.

Ym mis Tachwedd 2020, pasiodd y Senedd a penderfyniad galw am fwy o ymdrechion i sicrhau bod yr holl gynhyrchion a werthir yn yr UE yn ddiogel, p'un a ydynt yn cael eu cynhyrchu yn yr UE neu'r tu allan iddo neu'n cael eu gwerthu ar-lein neu oddi ar-lein.

Y camau nesaf

Mae pwyllgor marchnad fewnol a diogelu defnyddwyr y Senedd yn gweithio ar gynnig y Comisiwn ar gyfer yr agenda defnyddwyr newydd. Disgwylir i ASEau bleidleisio arno ym mis Medi.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

Gwybodaeth Busnes

Cydymffurfiad #GDPR: Manetu i'r adwy?

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Mawrth, rheoleiddwyr Sweden caethu Google gyda dirwy o $ 7.6 miliwn am fethu ag ymateb yn ddigonol i geisiadau cwsmeriaid i gael tynnu eu gwybodaeth bersonol oddi ar restrau'r peiriant chwilio. Y gosb oedd y nawfed uchaf ers i Reoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) trothwy’r UE ddod i rym ym mis Mai 2018 - ac eto fe barodd o’i gymharu â’r awdurdodau amddiffyn data Ffrengig dirwy o € 50 miliwn a darodd Google ym mis Ionawr 2019.

I wneud pethau'n waeth, lai nag wythnos ar ôl penderfyniad Sweden, un o gystadleuwyr llai Google ffeilio cwyn GDPR gyda rheoleiddwyr Iwerddon. Mae'r cwmni cystadleuol, porwr gwe ffynhonnell agored Brave, yn honni bod y cawr technoleg wedi methu â chasglu caniatâd penodol ar gyfer rhannu data defnyddwyr ar draws ei wasanaethau amrywiol, a bod ei bolisïau preifatrwydd yn “Annelwig anobeithiol”. Mae'r gŵyn ddiweddaraf yn golygu bod arferion casglu data Google ar hyn o bryd yn wynebu tri ymchwiliad agored gan awdurdodau preifatrwydd Iwerddon.

Nid Google yw'r unig gwmni i ychwaith wyneb craffu cynyddol ar reoli data ei gwsmeriaid. Er bod y GDPR wedi rhwydo rhyw € 114 miliwn mewn dirwyon hyd yma, mae rheoleiddwyr ledled yr Undeb Ewropeaidd yn cosi i orfodi'r rheoliadau preifatrwydd ysgubol yn fwy trylwyr. Yn syml, nid yw cwmnïau'n barod. Bron i ddwy flynedd ar ôl i'r GDPR ddod i rym, rhai 30% mae cwmnïau Ewropeaidd yn dal i fod allan o gam wrth glo gyda'r rheoliad, tra bod arolygon o swyddogion gweithredol Ewropeaidd a Gogledd America wedi gwneud hynny a nodwyd monitro risg preifatrwydd fel un o'r materion mwyaf difrifol sy'n effeithio ar eu cwmnïau.

hysbyseb

Er gwaethaf gwario biliynau o ewro ar gyfreithwyr ac ymgynghorwyr diogelu data, llawer o gwmnïau sy'n prosesu ac yn cadw data defnyddwyr - yn ymarferol, bron pob busnes - heb gael datblygu cynllun clir i sicrhau eu bod yn cydymffurfio'n llawn â deddfwriaeth preifatrwydd arloesol fel y GDPR. Mae hyd yn oed mwyafrif y cwmnïau sydd wedi cydymffurfio ag ardystiad yn poeni na fyddant yn gallu cynnal eu cydymffurfiad yn y tymor hir.

Ymhlith y materion arbennig o ddraenog y mae cwmnïau'n mynd i'r afael â nhw mae sut i ddod â'r holl ddata sydd ganddyn nhw ar unrhyw ddefnyddiwr penodol at ei gilydd - a sut i addasu neu ddileu'r data hwnnw yn dilyn cais cwsmer o dan y GDPR neu ddeddfwriaeth debyg, fel Deddf Preifatrwydd Defnyddwyr California ( CCPA).

Fodd bynnag, mae amrywiaeth o fusnesau newydd yn cychwyn i gynnig atebion arloesol i leddfu'r baich o gydymffurfio â deddfwriaeth preifatrwydd fwyfwy llym. Disgwylir i'r diweddaraf, Manetu, gyflwyno ei feddalwedd Rheoli Preifatrwydd Defnyddwyr (CPM) ym mis Ebrill. Y meddalwedd defnyddio algorithmau dysgu peiriannau a chydberthynas i dynnu ynghyd unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy y mae busnesau yn ei chadw - gan gynnwys rhywfaint o ddata nad ydyn nhw hyd yn oed yn ymwybodol ohono. Yna gall defnyddwyr gyrchu'r system i reoli'r caniatâd y maen nhw wedi'i roi ar gyfer eu data, gan gynnwys ar lefel gronynnog iawn.

hysbyseb
Wrth wraidd dull gweithredu Manetu mae'r syniad bod rhoi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr dros eu data - piler o ddeddfwriaeth fel y GDPR - yn dda i gwsmeriaid ac i fusnesau. Fel yr esboniodd y Prif Swyddog Gweithredol Moiz Kohari, “Nid rhoi defnyddwyr mewn rheolaeth yw'r peth iawn i'w wneud yn unig. Yn y pen draw, mae'n fusnes da. Mae trin eich cwsmeriaid yn dda yn hen mantra, ac mae'n dal i fod yn un gwych. Ond yn y byd sydd ohoni, mae angen i ni drin eu data yn iawn hefyd. Gwnewch hynny, a byddwch yn ennill bond o ymddiriedaeth a fydd yn talu ar ei ganfed am amser hir. ”

Yn ogystal ag ennill ymddiriedaeth cwsmeriaid, gall dull sy'n canolbwyntio mwy ar y defnyddiwr o reoli data helpu cwmnïau i wneud y gorau o amser ac adnoddau - wrth brosesu data ac wrth brofi cydymffurfiad â GDPR neu ddeddfwriaeth preifatrwydd arall. Mae awtomeiddio ceisiadau defnyddwyr i gyrchu, addasu neu ddileu eu data yn lleihau'n sylweddol y costau y mae cwmnïau yn eu hwynebu ar hyn o bryd trwy fynd i'r afael â'r ceisiadau hyn â llaw.

Mewn ffordd debyg i sut mae technoleg blockchain yn gwneud yn marchnata'n fwy tryloyw trwy gofnodi'r holl drafodion mewn cyfriflyfr parhaol, mae platfform Manetu yn cyfuno awtomeiddio â log na ellir ei newid o'r union ganiatâd y mae defnyddwyr wedi'i roi a phryd, a sut, maent wedi newid y caniatâd hwnnw.

Gall y ddogfennaeth hon fod yn amhrisiadwy i gwmnïau sydd angen dangos i reoleiddwyr eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau preifatrwydd fel y GDPR. Mae rheolau’r UE yn sefydlu, ymhlith pethau eraill, “hawl i gael eich anghofio.” Mae log Manetu yn caniatáu i gwmnïau gydymffurfio â cheisiadau “anghofiwch fi” a phrofi eu bod wedi gwneud hynny - heb gadw mynediad at wybodaeth y mae'r defnyddiwr wedi gofyn iddynt ei hanghofio. Bydd cwmnïau'n gallu tynnu sylw at gofrestr gynhwysfawr o'r holl ganiatadau roedd defnyddwyr wedi'u rhoi neu eu tynnu'n ôl.

Mae'r gefell yn chwythu yn erbyn Google - y ddirwy GDPR a osodwyd gan awdurdodau Sweden a'r ymchwiliad newydd gan reoleiddwyr preifatrwydd Iwerddon - yn cadarnhau y bydd preifatrwydd data yn un o'r heriau mwyaf sy'n wynebu cwmnïau sy'n gweithredu yn Ewrop hyd y gellir rhagweld. Bydd yn fwyfwy hanfodol i gwmnïau symleiddio eu prosesau rheoli data i'w galluogi i gael y lefel o oruchwyliaeth y mae rheoleiddwyr a defnyddwyr yn ei disgwyl nawr.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd