Cysylltu â ni

Partneriaeth Dwyrain

Aelodau Senedd Ewrop am weld gweithredu mwy pendant UE i gefnogi partneriaid dwyreiniol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20131209PHT30218_width_300Mae canlyniad uwchgynhadledd Partneriaeth Ddwyreiniol Vilnius ar 29 Tachwedd yn dangos bod yn rhaid i’r UE wneud mwy i gefnogi dyheadau Ewropeaidd ei bartneriaid dwyreiniol, dywed ASEau mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Iau. Maen nhw'n annog Cyngor yr UE ym mis Rhagfyr i anfon signal gwleidyddol cryf bod y drws i'r UE yn dal ar agor, er gwaethaf methiant yr Wcrain i arwyddo'r cytundeb cymdeithasau.

Dywed y penderfyniad fod yn rhaid i’r UE ddefnyddio’r holl offer sydd ganddo, gan gynnwys cymorth, masnach, hepgoriadau fisa a phrosiectau diogelwch ynni mewn “polisi mwy strategol a hyblyg” i gefnogi ei bartneriaid dwyreiniol i ddewis cryfhau eu cysylltiadau ag Ewrop.

Mae'r Senedd yn condemnio'r pwysau Rwsiaidd a roddir ar yr Wcrain, Armenia a phartneriaid dwyreiniol eraill i'w hatal rhag llofnodi cytundebau gyda'r UE, gan annog yr UE ac aelod-wladwriaethau i ymateb. Mae'n galw ar y Comisiwn i ystyried gwrth-fesurau os yw Rwsia yn torri rheolau Sefydliad Masnach y Byd gyda sancsiynau masnach â chymhelliant gwleidyddol yn erbyn yr UE a'i bartneriaid.

hysbyseb

Wcráin - cyfle a gollwyd

Mae ASEau yn gresynu wrth benderfyniad Arlywydd Wcráin, Yanukovych, i beidio â llofnodi'r Cytundeb Cymdeithas gan ei alw'n "gyfle mawr a gollwyd". Maent yn tanlinellu eu cefnogaeth barhaus iddo, ar yr amod bod yr amodau angenrheidiol yn cael eu bodloni, ac yn galw ar Gyngor mis Rhagfyr i anfon signal gwleidyddol cryf bod yr UE yn parhau i fod yn barod i ymgysylltu â'r Wcráin.

Maent yn mynegi eu cydsafiad â phobl Wcrain yn arddangos yn heddychlon yn erbyn penderfyniad Yanukovych ac yn condemnio’r defnydd “creulon ac annerbyniol” o rym gan heddluoedd diogelwch ar nosweithiau 9, 10 ac 11 Rhagfyr, gan gynnwys yn ystod yr ymweliad gan Uchel Gynrychiolydd yr UE, Catherine Ashton.

hysbyseb

Maen nhw'n mynnu bod y protestwyr a arestiwyd yn cael eu rhyddhau ar unwaith ac yn ddiamod ac yn apelio am genhadaeth gyfryngu lefel uchaf yr UE i fynd i'r Wcráin.

Mae ASEau hefyd yn galw am genhadaeth Senedd Ewrop i’r Wcráin cyn gynted â phosibl ac yn tynnu sylw at y posibilrwydd democrataidd mewn unrhyw ddemocratiaeth i alw etholiadau newydd “pan fydd angen cyfreithlondeb poblogaidd o’r newydd”.

armenia

Mae’r penderfyniad yn gresynu at benderfyniad Armenia i ymuno â’r Undeb Tollau â Rwsia, ar ôl mwy na thair blynedd o drafodaethau cymdeithas llwyddiannus gyda’r UE, ac yn annog awdurdodau Armenia i barchu hawl y bobl i brotestiadau yn ei erbyn.

Georgia a Moldofa - peth llwyddiant

Mae ASEau yn croesawu cychwyn cytundebau gwleidyddol a masnach gyda Georgia a Moldofa yn uwchgynhadledd Vilnius ac yn gobeithio y gellir eu llofnodi cyn gynted â phosibl. Maent yn galw ar y Comisiwn i sicrhau bod dinasyddion y gwledydd hyn yn mwynhau rhai buddion diriaethol o'r bargeinion yn y tymor byr.

Maent yn croesawu’r cynnig i ganiatáu i ddinasyddion Moldofa deithio i ardal Schengen yr UE heb fisâu.

Azerbaijan

Mae'r Senedd yn annog senedd Aserbaijan i ailystyried ei phenderfyniad i rewi cyfranogiad yng nghynulliad seneddol EURONEST, yn dilyn beirniadaeth yr EP o ymddygiad yr etholiadau arlywyddol. Mae hefyd yn lleisio pryderon am ddaliadau, arestiadau newydd gweithredwyr yr wrthblaid, ac aflonyddu ar gyrff anllywodraethol annibynnol a'r cyfryngau.

Mae'n rhaid i Rwsia gadw allan

Mae'r Senedd hefyd yn "gwrthod yn gadarn iawn" unrhyw gynnig i gynnwys Rwsia mewn trefniadau cymdeithas rhwng yr UE a'i phartneriaid dwyreiniol.

Partneriaeth Dwyrain

Mae'r UE yn cryfhau'r gefnogaeth i gyflymu brechu yn rhanbarth Partneriaeth y Dwyrain

cyhoeddwyd

on

Fel rhan o ymdrechion yr Undeb Ewropeaidd i gefnogi brechu mewn gwledydd partner, cynyddodd y Comisiwn heddiw o € 40 miliwn i € 75m ei becyn cymorth i ddefnyddio brechlynnau COVID-19 diogel ac effeithiol a chyflymu'r ymgyrchoedd brechu yn chwe gwlad Partneriaeth y Dwyrain: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Gweriniaeth Moldofa a'r Wcráin. Gyda'r pecyn cymorth newydd € 35m hwn, mae'r UE yn ceisio cynyddu mynediad i frechlynnau yn rhanbarth Partneriaeth y Dwyrain yn sylweddol yng nghanol y prinder brechlyn byd-eang, gan hwyluso'r broses o rannu brechlyn gan Aelod-wladwriaethau'r UE ac ad-dalu'r gost. Mae'r cymorth hwn yn ategu cefnogaeth yr UE i fenter COVAX, cyfleuster y byd i sicrhau mynediad teg a chyffredinol i frechlynnau COVID-19, a gweithio tuag at ddosbarthiad teg a thryloyw o frechlynnau dros wledydd Partner y Dwyrain.

Daw yn ychwanegol at y pecyn cymorth cyntaf gwerth € 40m, a lansiwyd ym mis Chwefror i gryfhau parodrwydd a pharodrwydd lleol ar unwaith i frechu'r boblogaeth yn ddiogel ac yn effeithiol, mewn partneriaeth â Sefydliad Iechyd y Byd. Roedd cefnogaeth yr UE yn cynnwys hyfforddi rheolwyr iechyd a staff meddygol sy'n rhan o'r ymgyrch frechu, cefnogaeth logistaidd allweddol ar gyfer cyflwyno a thrafod y brechlynnau a'r cyflenwadau, data brechu a monitro diogelwch, cyfathrebu ac ymgysylltu â'r gymuned, ynghyd â chefnogaeth ar gyfer datblygu a tystysgrif COVID digidol.

Dywedodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi: “Mae pandemig dinistriol COVID-19 wedi rhoi straen digynsail ar bobl, systemau iechyd ac economïau ledled y byd. Yn anffodus nid yw Partneriaeth y Dwyrain yn eithriad. Mae'r UE yn benderfynol o gefnogi ein cymdogion Dwyrain i gyflymu'r brechiad gan y bydd hyn yn bendant ar gyfer dod â'r pandemig i ben a lansio adferiad economaidd-gymdeithasol y rhanbarth. Rydyn ni'n gofalu am ein partneriaid. ”

hysbyseb

Mae datganiad i'r wasg ar gael online.

hysbyseb
Parhau Darllen

Partneriaeth Dwyrain

Rhyddfrydoli fisa: Mae'r Comisiwn yn adrodd ar barhau i gyflawni'r gofynion gan wledydd y Balcanau Gorllewinol a Phartneriaeth y Dwyrain

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyflwyno ei 4ydd adroddiad ar fonitro cyfundrefn ddi-fisa'r UE gydag Albania, Bosnia a Herzegovina, Montenegro, Gogledd Macedonia a Serbia, yn ogystal â Georgia, Moldofa a'r Wcráin. Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar gamau a gymerwyd yn 2020 i fynd i'r afael â'r argymhellion yn y 3ydd Adroddiad o dan y Mecanwaith Atal Fisa.

Ar gyfer gwledydd sydd wedi'u heithrio rhag fisa am lai na saith mlynedd (Georgia, Moldofa a'r Wcráin), mae'r adroddiad hefyd yn darparu asesiad manylach o gamau eraill a gymerwyd i sicrhau bod y meincnodau'n cael eu cyflawni'n barhaus. Daw'r adroddiad i'r casgliad bod yr holl wledydd dan sylw yn parhau i fodloni'r gofynion rhyddfrydoli fisa ac wedi gwneud cynnydd wrth fynd i'r afael ag argymhellion y llynedd. Ar yr un pryd, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at feysydd lle mae angen ymdrechion pellach gan bob gwlad. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi bod symudiad di-fisa yn parhau i ddod â buddion economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cadarnhaol i aelod-wladwriaethau'r UE a gwledydd partner.

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: “Mae teithio heb fisa rhwng yr UE a Balcanau’r Gorllewin a gwledydd Partneriaeth y Dwyrain yn gyflawniad sylweddol. Er bod cyfyngiadau sy’n gysylltiedig â phandemig COVID-19 wedi cael effaith fawr ar symudedd, rhaid i wledydd di-fisa yn y Balcanau Gorllewinol a Phartneriaeth y Dwyrain barhau a chynyddu eu hymdrechion i reoli ymfudo a lloches ac wrth ymladd yn erbyn llygredd a throseddau cyfundrefnol. ”

hysbyseb

Ymfudo, lloches a chydweithrediad wrth aildderbyn

Cafodd pandemig COVID-19 a'r cyfyngiadau teithio cysylltiedig effaith fawr ar fudo a symudedd i'r UE. Gwnaeth mwyafrif helaeth y rhai a deithiodd i'r UE hynny gyda seiliau dilys. Er bod yr holl wledydd a aseswyd yn parhau i gymryd mesurau i fynd i'r afael â mudo afreolaidd, mae angen ymdrechion pellach i fynd i'r afael â phryderon parhaus:

  • Ceisiadau lloches gostyngodd yn sydyn yng ngwanwyn 2020. Fodd bynnag, mae angen i sawl gwlad barhau i fynd i’r afael â mater ceisiadau lloches di-sail gan eu dinasyddion, gan gynnwys trwy gryfhau cyfranogiad yn y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT) a thrwy barhau i drefnu ymgyrchoedd gwybodaeth wedi’u targedu.
  • Er bod cyfraddau dychwelyd wedi lleihau oherwydd argaeledd cyfyngedig hediadau, mae cydweithredu da wrth ddychwelyd ac aildderbyn yn parhau rhwng yr Aelod-wladwriaethau a'r gwledydd sy'n cymryd rhan.
  • Er gwaethaf gostyngiad cyffredinol yn nifer y croesfannau ffin afreolaidd, mae gwelliannau yn ardaloedd Aberystwyth rheoli ffiniau a mudo yn dal i fod eu hangen. Mae'r capasiti derbyn yn rhai o wledydd y Balcanau Gorllewinol yn parhau i godi pryderon, yn enwedig yn Bosnia a Herzegovina.
  • Daeth Cytundebau statws Frontex gyda Gogledd Macedonia a Bosnia a Herzegovina dylid eu cwblhau a'u gweithredu'n gyflym.
  • Er mwyn sicrhau amgylchedd ymfudo a diogelwch a reolir yn dda, rhag-amod ar gyfer cyflawni'r meini prawf rhyddfrydoli fisa yn barhaus, rhaid i'r gwledydd a asesir sicrhau aliniad pellach â pholisi fisa'r UE.

Trefn gyhoeddus a diogelwch

hysbyseb

Parhaodd yr holl wledydd a aseswyd i gymryd mesurau i atal a ymladd troseddau cyfundrefnol. Fodd bynnag, mae angen ymdrechion pellach i fynd i'r afael â phryderon diogelwch mewnol:

  • Dylai'r gwledydd weithredu'n effeithiol ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol, twyll ariannol a gwyngalchu arian, yn enwedig trwy well cydgysylltiad rhwng asiantaethau gorfodaeth cyfraith.
  • Llygredd lefel uchel yn parhau i fod yn faes pryder. Mewn rhai achosion, mae ymdrechion yn erbyn llygredd yn dal i gael eu rhwystro gan allu cyfyngedig a statws cyfreithiol asiantaethau gwrth-lygredd yn ogystal â'r nifer fach o euogfarnau yn yr achosion llygredd hynny sy'n mynd i dreial (yn enwedig ym Moldofa a'r Wcráin).
  • Gwledydd heb fisa rhoi dinasyddiaeth yn gyfnewid am fuddsoddiad dylai cynlluniau o'r fath gael eu diddymu'n raddol, er mwyn atal gwladolion o wledydd eraill sy'n gofyn am fisa rhag osgoi gweithdrefn fisa arhosiad byr yr UE a'r asesiad manwl o'r risgiau ymfudo a diogelwch.

Y camau nesaf

Bydd y Comisiwn yn parhau i fonitro cyflawniad y gofynion rhyddfrydoli fisa trwy gyfarfodydd uwch swyddogion yn ogystal â thrwy gyfarfodydd rheolaidd yr is-bwyllgor Cyfiawnder, Rhyddid a Diogelwch a deialogau dwyochrog a rhanbarthol rhwng yr UE a gwledydd heb fisa. Ar gyfer y Balcanau Gorllewinol, bydd y monitro hwn hefyd yn digwydd trwy adroddiadau ehangu rheolaidd a, lle bo hynny'n berthnasol, trafodaethau derbyn yr UE. Bydd y Comisiwn yn parhau i adrodd i Senedd Ewrop a'r Cyngor o leiaf unwaith y flwyddyn.

Cefndir

Ar hyn o bryd mae gan yr UE drefn ddi-fisa gyda 61 o wledydd. O dan y drefn ddi-fisa hon, gall dinasyddion y tu allan i'r UE sydd â phasbort biometreg fynd i mewn i ardal Schengen am 90 diwrnod, o fewn 180 diwrnod, heb fisa. Bydd teithwyr sydd wedi'u heithrio rhag fisa sy'n ymweld ag ardal Schengen yn ddarostyngedig i'r System Gwybodaeth ac Awdurdodi Teithio Ewropeaidd (ETIAS) o ddiwedd 2022.

Fel rhan o'r Mecanwaith Atal Visa Cryfach, a fabwysiadwyd ym mis Mawrth 2017, mae'r Comisiwn yn monitro cyflawniad parhaus gofynion rhyddfrydoli fisa gan wledydd y tu allan i'r UE a gafodd eithriad fisa o ganlyniad i ddeialog rhyddfrydoli fisa lai na saith mlynedd yn ôl, ac mae'n adrodd i Senedd Ewrop a'r Cyngor o leiaf. unwaith y flwyddyn.

Yr adroddiad yw'r 4ydd o dan y Mecanwaith Atal Fisa, yn dilyn y Adroddiad Mecanwaith Atal Fisa Cyntaf o Ragfyr 2017, Ail Adroddiad Mecanwaith Atal Fisa a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018 a Trydydd Adroddiad Mecanwaith Atal Fisa a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020.

Mae data o'r adroddiad hwn yn ymwneud â blwyddyn galendr 2020, gyda diweddariadau ar gyfer 2021 lle bo hynny'n berthnasol.

Gall dinasyddion Montenegro, Serbia a Gogledd Macedonia deithio i'r UE heb fisa ers mis Rhagfyr 2009. I ddinasyddion Albania a Bosnia a Herzegovina, mae hyn yn bosibl ers diwedd 2010. Ar gyfer teithio heb fisa Moldofa a ddaeth i rym ym mis Ebrill 2014 , ar gyfer Georgia ym mis Mawrth 2017 ac ar gyfer yr Wcrain ym mis Mehefin 2017.

Mwy o wybodaeth

Pedwerydd Adroddiad O dan y Mecanwaith Atal Fisa

Dogfen Waith Staff

Cwestiwn ac Atebion

Mecanwaith Atal Visa Cryfach

Parhau Darllen

Partneriaeth Dwyrain

#EasternPartnership - Amcanion polisi newydd ar gyfer y tu hwnt i 2020

cyhoeddwyd

on

Heddiw (18 Mawrth), mae'r Comisiwn Ewropeaidd ac Uchel Gynrychiolydd yr Undeb Materion Tramor a Pholisi Diogelwch wedi cyflwyno a cynnig ar gyfer amcanion polisi tymor hir Partneriaeth y Dwyrain y tu hwnt i 2020.

Nod y rhain yw cynyddu masnach, cryfhau cysylltedd a dyfnhau integreiddio economaidd â armeniaAzerbaijanBelarwsGeorgia, Y Gweriniaeth Moldofa a Wcráin, cryfhau sefydliadau democrataidd, rheolaeth y gyfraith, gwytnwch amgylcheddol a hinsawdd, cefnogi'r trawsnewid digidol, a hyrwyddo cymdeithasau teg a chynhwysol. Dywedodd yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell: “Cryfder ein cymdogion yw cryfder yr Undeb Ewropeaidd hefyd; mae Partneriaeth y Dwyrain yn parhau i fod yn elfen hanfodol o bolisi tramor yr UE. Bydd ein cynigion yn cryfhau ein chwe gwlad bartner ymhellach, gan adlewyrchu'r blaenoriaethau a'r heriau rydyn ni'n eu rhannu, wrth gynnal y pwyslais ar sicrhau canlyniadau diriaethol, cadarnhaol i'r holl ddinasyddion. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi: “Rydym yn anfon neges glir iawn i’n gwledydd partner yn y Dwyrain: byddwn yn eich helpu i adeiladu economïau cryf ac i greu twf a swyddi trwy ddenu buddsoddiad uniongyrchol o dramor a thrwy gryfhau cysylltedd mewn sectorau allweddol, fel fel trafnidiaeth, ynni a'r amgylchedd. Byddwn yn cydweithio'n agos i fynd i'r afael â heriau heddiw yn gyffredinol, gan gynnwys y pandemig COVID-19 parhaus. ”

Gan adeiladu ar gyflawniadau'r Bartneriaeth yn ystod y 10 mlynedd gyntaf, mae'r cynnig heddiw yn amlinellu sut y bydd yr UE yn gweithio gyda'r gwledydd partner i fynd i'r afael â heriau cyffredin a chryfhau eu gwytnwch yng ngoleuni heriau heddiw fel amcan polisi gor-redol y tu hwnt i 2020. Wrth wneud felly, bydd gwaith rhwng yr UE a phartneriaid yn parhau ar flaenoriaethau polisi newydd i gefnogi'r trawsnewid ecolegol, y trawsnewid digidol ac i gyflawni economïau sy'n gweithio i bawb, yn enwedig mwy o gyfleoedd gwaith i ieuenctid ac i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol.

Gyda'i gilydd, bydd yr UE a'i Bartneriaid Dwyreiniol yn creu partneriaeth sy'n creu, amddiffyn, gwyrddu, cysylltu a grymuso. Disgwylir i'r cynnig gael ei gymeradwyo o ystyried Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain ym mis Mehefin 2020, a fydd yn rhoi mandad i ddatblygu set newydd o gyflawniadau diriaethol gan adeiladu ar y presennol Cyflawniadau 20 ar gyfer 2020. Mae datganiad llawn i'r wasg mae cynnig heddiw ar gael ar-lein, fel y mae a Memo ac Taflen ffeithiau. Mae taflenni ffeithiau gwledydd unigol hefyd ar gael ar-lein: armeniaAzerbaijanBelarwsGeorgia, Y Gweriniaeth Moldofa a Wcráin

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd