Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

End safonau dwbl wrth arfarnu astudiaethau diogelwch GMO dweud gwyddonwyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

llun-addaswyd yn enetig-bwyd-tomatos-syringes-photoMae'r ddadl am y Séralini et al. mae astudiaeth, a nododd effeithiau negyddol indrawn GM Monsanto NK603 a chwynladdwr Roundup a fwydwyd i lygod mawr dros y tymor hir, yn dal i fynd ymlaen. Yn ôl adolygiad newydd a gyhoeddwyd yn Environmental Sciences Europe, defnyddiodd Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) safonau dwbl anwyddonol i ddiswyddo astudiaeth Séralini ar indrawn a addaswyd yn enetig (GM).

Daw cyhoeddi’r adolygiad diweddaraf hwn ychydig ddyddiau ar ôl i Elsevier, cyhoeddwr Food and Chemical Toxicology (FCT) dynnu papur Séralini yn ôl, ar seiliau digynsail natur “amhendant” rhai o’r canfyddiadau. Condemniodd ENSSER y tynnu'n ôl.

Sbardunodd astudiaeth Séralini storm o feirniadaeth ar unwaith gan wyddonwyr a sefydliadau, y mae'r mwyafrif ohonynt yn adnabyddus am eu cefnogaeth i GMOs a'u pledion am ysgubo dadreoleiddio planhigion GM yn yr UE ac ymlacio neu hyd yn oed roi'r gorau i safonau asesu risg.

hysbyseb

Cymhwyso safonau newydd yn ôl-weithredol a dethol gan EFSA

Ym mis Medi 2012, gofynnodd y Comisiwn Ewropeaidd i EFSA adolygu astudiaeth Séralini. Gwnaeth EFSA hynny trwy gymhwyso ôl-weithredol safonau newydd a ryddhawyd yn 2011 i waith gwyddonol a gynlluniodd ac a ddechreuodd Séralini yn 2008. Daeth EFSA i’r casgliad bod astudiaeth Séralini yn “annigonol”.

Ond ni chymhwysodd EFSA yr un safonau hyn yn ôl-weithredol i'r astudiaeth wreiddiol o fwydo llygod mawr gan Monsanto, er i'r dyluniad sylfaenol ar gyfer astudiaeth Monsanto gael ei ailadrodd yn ddiweddarach gan Seralini. Daeth astudiaeth Monsanto i'r casgliad bod yr un indrawn GM hwn yn ddiogel i'w fwyta, gan arwain at gymeradwyo miliynau o anifeiliaid a dinasyddion yr UE i fwyta'r cnwd GM hwn yn 2005.

hysbyseb

Tanseiliodd adolygiad EFSA egwyddorion sylfaenol gwyddoniaeth

Dywedodd Hartmut Meyer, un o awduron yr adolygiad newydd, “Mae defnyddio safonau dwbl o’r fath yn ymateb cyffredin gan wyddonwyr sy’n galw am ddadreoleiddio GMO ac, yn rhyfeddol o syndod, hefyd gan rai o awdurdodau’r llywodraeth, i astudiaethau sy’n dangos effeithiau negyddol ar yr amgylchedd ac iechyd. o GMOs. Dim ond yr astudiaethau hynny sy'n canfod problemau sy'n destun craffu gormodol ac yn cael eu gwrthod fel rhai diffygiol. Mae'n ymddangos bod y dull hwn yn dacteg i osgoi delio â chanlyniadau 'anghyfleus', wrth ddewis ar gyfer canlyniadau 'cyfleus'. "

Yna cymhwysodd yr adolygiad newydd yr un meini prawf a ddefnyddiodd EFSA i wrthod astudiaeth Séralini i 21 o astudiaethau bwydo 1-2 flynedd eraill a gyhoeddwyd mewn cyfnodolion gwyddonol a adolygwyd gan gymheiriaid yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf. Ni phrofodd yr astudiaethau hynny borthiant sy'n deillio o blanhigion GM ond yn bennaf cemegolion, roeddent yn defnyddio'r un straen o lygod mawr, niferoedd isel tebyg o anifeiliaid wedi'u profi ac yn yr un modd protocolau wedi'u haddasu a oedd yn ymestyn neu'n gwyro i ryw raddau o'r protocolau OECD llym a meini prawf EFSA â Seralini a Gwnaeth Monsanto.

Adfer egwyddorion gwyddonol gwrthrychedd

Dywedodd Angelika Hilbeck, ail awdur yr adolygiad newydd a chadeirydd Rhwydwaith Gwyddonwyr Ewropeaidd ar gyfer Cyfrifoldeb Cymdeithasol ac Amgylcheddol (ENSSER), “Mae ENSSER eisiau gweld gwrthrychedd gwyddonol yn cael ei adfer. Rydym yn galw am roi diwedd ar ddefnyddio safonau dwbl, yn enwedig gan EFSA, wrth werthuso ymchwil wyddonol ar sylweddau a allai beri risgiau i iechyd y cyhoedd. Mae angen dadl resymol, barchus arnom gyda'r nod o ddod i gonsensws ar y safonau gwerthuso y mae'n rhaid eu cymhwyso'n gyson i bob treial gwenwyndra a charcinogenigrwydd, ni waeth a oes ganddynt ganfyddiadau sy'n 'anghyfleus' i rai partïon. Dylai EFSA arwain yma. ”

“Mae'n bryd rhoi'r gorau i ymosod ar ddulliau yn ddetholus a dechrau delio â'r canlyniadau.”

Safonau dwbl a ddefnyddir i hawlio diogelwch GMO

Enghraifft arall o graffu dethol ar ddulliau astudio er mwyn osgoi delio â'r canlyniadau yw adolygiad o astudiaethau diogelwch GMO a gynhaliwyd gan Snell et al. (2012). Yn eu hadolygiad o 24 o dreialon bwydo anifeiliaid â phorthiant sy'n deillio o blanhigion GM, sylwodd yr awduron ar ddiffygion methodolegol difrifol mewn mwyafrif o'r cyhoeddiadau a ddadansoddwyd, ee llinellau isogenig gan mai dim ond mewn 10 astudiaeth y defnyddiwyd rheolyddion. Fodd bynnag, mae Snell et al. defnyddio'r diffygion hyn fel dadleuon i ddiswyddo'r astudiaethau hynny gan nodi effeithiau negyddol - ond nid y rhai sy'n nodi diogelwch. Yn seiliedig ar y dull anghymesur hwn, a ysgogwyd gan ganlyniadau, daw'r adolygiad i'r casgliad yn anghywir na ddarganfuwyd unrhyw beryglon iechyd mewn 24 o gyhoeddiadau a ddadansoddwyd.

Rhaid gwrthod awdurdodiad indrawn GM arfaethedig dywed ASEau

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd