Cysylltu â ni

EU

Sylwadau'r Comisiynydd Michel Barnier yng Nghyngor ECOFIN

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ECOFIN-Feb-12-tour-de-table"Mae heddiw (19 Rhagfyr) yn ddiwrnod pwysig i undeb bancio. Diwrnod cofiadwy i sector ariannol Ewrop.

"Mae'r cynnydd a wnaed yn ystod y dyddiau diwethaf ar y Mecanwaith Datrys Sengl a llu o ffeiliau ariannol yn ddigynsail.

"Rydyn ni'n cyflwyno newidiadau chwyldroadol i sector ariannol Ewrop.

hysbyseb

"O'r diwedd dysgu holl wersi'r argyfwng.

"Ers i'r argyfwng ddechrau yn 2008, mae'r Comisiwn wedi bod yn flaenllaw yn yr ymdrechion i greu sector ariannol mwy diogel a chadernid.

"Rwyf bellach wedi cyflwyno 28 o gynigion i reoleiddio, goruchwylio a llywodraethu'r sector ariannol yn well a marchnad sengl fwy integredig, llai darniog.

hysbyseb

"Fel nad yw trethdalwyr bellach yn troedio'r bil pan fydd banciau'n gwneud camgymeriadau. Dod â chyfnod y gwaharddiadau enfawr i ben.

"Ac yn ardal yr ewro, i'r gwledydd hynny sy'n fwy cyd-ddibynnol, gan greu'r undeb bancio i dorri'r cylch dieflig rhwng banciau a'u sofraniaid. Sut? Trwy ganoli'r broses o ddarparu rheolau ledled yr UE ar gyfer ardal yr ewro.

"Ond mae'r rheolau hyn nid yn unig yn ymwneud â delio ag argyfwng heddiw ac osgoi argyfwng yn y dyfodol.

"Maent hefyd yn hanfodol i greu sefydlogrwydd ariannol hirhoedlog: y rhag-amod fel y gall banciau roi benthyg i'r economi go iawn. Cydgrynhoi'r adferiad economaidd. Ar gyfer swyddi a thwf cynaliadwy.

"Mae'r rhan fwyaf o'r rheolau hyn naill ai eisoes mewn grym neu yng nghamau olaf y negodi rhwng y Cyngor a Senedd Ewrop. Gwnaed cynnydd aruthrol yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf.

"Gadewch imi ailadrodd:

1. Cytundeb trân ar adfer a datrys banc: Blwch offer i atal a rheoli argyfwng banc yn well ym mhob aelod-wladwriaeth 28. Symud o fechnïaeth i mewn. Caniatáu i fanciau gael eu dirwyn i ben yn drefnus gyda chyn lleied â phosibl o drethdalwyr.

"2. Cytundeb trioleg neithiwr ar gynlluniau gwarantu blaendal: dylid sicrhau pob arbedwr yn llawn, rhag ofn y bydd eu banciau'n methu, bod pob blaendal o dan € 100,000 wedi'i warantu. Ymhobman yn Ewrop. A bydd y cynlluniau'n cael eu hariannu'n rhannol ymlaen llaw a bydd taliadau'n cael eu gwneud yn gyflymach.

"3. Ymagwedd gyffredinol y Cyngor ychydig eiliadau yn ôl ar y mecanwaith datrys sengl: mae'r SRM yn gweithredu'r BRRD yn yr undeb bancio. Penderfyniadau cyson ar gyfer datrys banciau a threfniadau cyllido datrysiad cyffredin. Nid yw'r Comisiwn yn cytuno ar bob pwynt yn y dull cyffredinol, ond gwnaed cynnydd gwirioneddol mewn ychydig iawn o amser. Mae llawer ohonoch yn gofyn a wyf yn siomedig nad y Comisiwn yw'r sbardun mwyach. Nid wyf. Fe wnes i bob amser yn glir y dylai'r sbardun fod yn sefydliad Ewropeaidd ond roeddwn i yn agored o ran pa un. Dywedais hynny eto yr wythnos diwethaf pan eglurais fod y system hybrid sy'n cael ei chreu yn rhy gymhleth. Mewn sawl ffordd, mae cytundeb heddiw yn well na thestunau'r wythnos diwethaf. Ac mae'r testun yn sail dda i ddechrau trafodaethau gyda'r Ewropeaidd. Ar ôl cytuno ar y Mecanwaith Goruchwylio Sengl, cymal cyntaf yr undeb bancio, bydd y cytundeb terfynol ar yr SRM yn cwblhau'r undeb bancio.

"Gyda'i gilydd, bydd y deddfau hyn yn sicrhau bod gennym fframwaith cynhwysfawr ar gyfer delio ag argyfyngau banc.

"4. Ar ben yr holl faterion hyn, mae gwaith wedi mynd rhagddo i wneud y sector ariannol yn ei gyfanrwydd yn fwy diogel. Mae Ewrop yn parhau i fod ar flaen y gad wrth weithredu ymrwymiadau G20:

  • Gwella ansawdd archwiliadau, diolch i'r cytundeb twyllodrus bore dydd Mawrth. Mwy o dryloywder, mwy o gystadleuaeth, llai o wrthdaro buddiannau.
  • Gwella'r setliad, diolch i'r cytundeb twyllodrus yn gynharach heddiw ar adneuon gwarantau canolog: gwneud marchnadoedd gwarantau yn fwy diogel ac yn fwy effeithlon, ac yn bwysig ar gyfer ariannu'r economi go iawn.

"Ond nid ydym ar ddiwedd y ffordd. Yn benodol ar yr SRM. Ymhell ohoni.

"Bydd y trafodaethau nawr yn dechrau gyda Senedd Ewrop yn y Flwyddyn Newydd. Mabwysiadodd Pwyllgor ECON ei safbwynt ddoe diolch i waith caled y rapporteur Elisa Ferreira.

"Mae'r ddwy ochr wedi ymrwymo i undeb bancio. Felly mae cyfaddawd yn bosibl.

"Ond mae hefyd yn wir bod y ddwy ochr yn bell ar wahân ar rai pwyntiau allweddol. Bydd angen hyblygrwydd ar y ddwy ochr i ddod i gytundeb cyn gwyliau'r Pasg.

"Ni allwn fforddio methu. Ni fyddai dinasyddion yn maddau i ni pe bai argyfwng arall yn taro ac yn parhau i fod yn barod."

Cefndir

Elfennau allweddol yr Ymagwedd Gyffredinol

Mae'r Rheoliad SRM yn adeiladu ar y Llyfr Rheolau ar ddatrysiad banc a nodir yn y BRRD ac yn sefydlu'r canlynol:

Cwmpas: Byddai'r SRM yn berthnasol i bob banc a oruchwylir gan yr SSM. Byddai'r Bwrdd yn paratoi cynlluniau datrys ar gyfer pob banc a oruchwylir yn uniongyrchol gan yr ECB ac ar gyfer banciau trawsffiniol. Byddai awdurdodau datrys cenedlaethol yn cynorthwyo'r Bwrdd ac yn paratoi cynlluniau datrys ar gyfer pob banc arall. Ar adeg y penderfyniad, byddai'r Bwrdd yn penderfynu ar gyfer pob banc pe byddai'r datrysiad yn cynnwys defnyddio'r gronfa.

Cronfa: Cronfa Datrysiad Sengl a gronnwyd ar lefel Ewropeaidd gan yr holl fanciau yn yr aelod-wladwriaethau sy'n cymryd rhan. Byddai'r Bwrdd yn berchen ar y Gronfa ac yn ei gweinyddu. Byddai'r Gronfa Sengl yn cyrraedd lefel darged o 1% o ddyddodion wedi'u gorchuddio dros gyfnod blwyddyn 10. Yn ystod y cyfnod trosiannol hwn, byddai'r Gronfa Sengl, a sefydlwyd gan Reoliad SRM, yn cynnwys adrannau cenedlaethol sy'n cyfateb i bob Aelod-wladwriaeth sy'n cymryd rhan. Byddai'r adrannau hynny yn peidio â bod ar ddiwedd y cyfnod trosiannol yn dilyn eu cydfuddsoddi cynyddol. Byddai sefydlu'r Gronfa Sengl a'i adrannau cenedlaethol a'r broses o wneud penderfyniadau ar ei defnyddio yn cael ei rheoleiddio gan y Rheoliad, tra byddai darpariaeth cronfeydd cenedlaethol tuag at y Gronfa Sengl a gweithredu cydfywio'r adrannau cenedlaethol yn cael eu darparu yn cytundeb rhynglywodraethol i'w sefydlu ymhlith yr Aelod-wladwriaethau sy'n cymryd rhan yn y SRM. Byddai'r aelod-wladwriaethau hynny yn ymdrechu yn y cytundeb rhynglywodraethol i gwblhau'r trafodaethau gan 1 Mawrth 2014.

Gwneud penderfyniadau: Gwneud penderfyniadau canolog wedi'i adeiladu o amgylch Bwrdd Datrys Sengl cryf (y 'Bwrdd') ac yn cynnwys y Comisiwn, y Cyngor, yr ECB a'r awdurdodau datrys cenedlaethol. Mae'r ECB yn hysbysu bod banc yn methu â'r Bwrdd, y Comisiwn, a'r awdurdodau datrysiadau cenedlaethol perthnasol a gweinidogaethau. Mae'r Bwrdd yn asesu a oes bygythiad systemig ac unrhyw ddatrysiad gan y sector preifat. Os na, mae'n mabwysiadu cynllun datrys gan gynnwys yr offer datrys perthnasol a defnyddio'r Gronfa. Gall y Cyngor wrthwynebu'r cynllun datrys ar gynnig gan y Comisiwn neu gall ofyn i'r bwrdd ei ddiwygio Yna gweithredir y cynllun datrys gan yr awdurdodau datrysiadau cenedlaethol. Os yw penderfyniad yn cynnwys cymorth gwladwriaethol, mae'n rhaid i'r Comisiwn gymeradwyo'r cymorth cyn i'r Bwrdd fabwysiadu'r cynllun datrys.

Llywodraethu y bwrdd / dulliau pleidleisio: Yn ei sesiwn lawn, byddai'r Bwrdd yn gwneud yr holl benderfyniadau o natur gyffredinol a'r penderfyniadau sy'n cynnwys defnyddio'r Gronfa Datrysiad Sengl uwchlaw trothwy penodol. Yn ei sesiwn weithredol, byddai'r Bwrdd yn gwneud penderfyniadau mewn perthynas ag endidau unigol neu grwpiau bancio. Mae cyfansoddiad sesiwn weithredol y Bwrdd yn cynnwys y Cyfarwyddwr Gweithredol, pedwar aelod parhaol arall, tra byddai'r Comisiwn a'r ECB yn arsylwyr parhaol. Yn ogystal, er mwyn sicrhau yr ystyriwyd buddiannau'r holl aelod-wladwriaethau y cafodd y penderfyniad effaith arnynt, byddai aelodau pellach yn rhan o'r sesiwn honno yn ôl y sefydliad a oedd yn cael ei ddatrys. Ni fyddai gan unrhyw un o'r cyfranogwyr yn yr ystyriaeth feto. Fodd bynnag, o ystyried sofraniaeth yr aelod-wladwriaethau i benderfynu ar y defnydd o gyllidebau cenedlaethol, ni allai'r SRM fynnu bod aelod-wladwriaethau'n darparu cymorth cyhoeddus eithriadol i unrhyw endid o dan benderfyniad.

Backstops: Mae datganiad ar yr ôl-groniadau i'r Gronfa Datrysiad Sengl a'i adrannau cenedlaethol yn cyd-fynd â'r Ymagwedd Gyffredinol ynghyd â Phenderfyniad gan gynrychiolwyr aelod-wladwriaethau ardal yr ewro sy'n ymrwymo i sefydlu ymysg ei gilydd gytundeb rhynglywodraethol sy'n nodi sianelu arian (codir cyfraniadau banc ar lefel genedlaethol gan bob aelod-wladwriaeth sy'n cymryd rhan) i'r Gronfa Datrysiad Sengl a gweithredu cydfuddsoddi cynyddol o arian o'r fath yn ystod y cyfnod trosiannol.

Mwy o wybodaeth

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd