Cysylltu â ni

Trosedd

Dylai camdrinwyr y farchnad 'wynebu carchar'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

iStock_000016558617XSmall-newid maint-380x300Gallai twyllwyr marchnad ariannol ledled yr UE wynebu carchar o dan reolau y cytunwyd arnynt gan drafodwyr o Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau mewn ymgais i adfer hyder ym marchnadoedd ariannol yr UE a hybu amddiffyniad buddsoddwyr.
Dywedodd Alrene McCarthy (S&D, UK), sy’n gyfrifol am lywio’r ddeddfwriaeth hon drwy’r Senedd: "Mae’r fargen a gyrhaeddwyd heddiw yn gam mawr ymlaen i sicrhau bod cam-drin y farchnad yn cael ei drin ledled yr UE. Sgandal Libor oedd trin y farchnad o’r math gwaethaf. yn gweld meincnodau yn cael eu trin yn fwy honedig ac yn bosibl mewn marchnadoedd ynni fel marchnadoedd olew a nwy a chyfnewid tramor ".
"Dyma'r gyfraith gyntaf i gyflwyno sancsiynau troseddol llym ledled yr UE gydag isafswm dedfryd o 4 blynedd yn y carchar am ddelio mewnol a thrin y farchnad. O dan y rheolau bydd banciau a sefydliadau ariannol nawr yn atebol yn droseddol am gam-drin y farchnad, gan sicrhau bod y troseddau hyn yn yn cael ei gymryd o ddifrif. "Dywedodd Emine Bozkurt (S&D, NL) yr ASE blaenllaw o bwyllgor LIBE:" Heddiw fe wnaethom anfon signal nad ydym am i'n dinasyddion dalu am ymddygiad troseddol camdrinwyr y farchnad. Ar ben hynny, rydym wedi sicrhau bod trin meincnodau yn drosedd ac yn dod o dan y diffiniad o drin y farchnad. Mae'n bwysig er mwyn adennill ymddiriedaeth yn y marchnadoedd ariannol er mwyn dangos na fydd yn bosibl dianc â sancsiwn gweinyddol am y troseddau ariannol mwyaf difrifol. ei gwneud yn bosibl erlyn troseddau trawsffiniol yn haws; bydd yr awdurdodau'n cael digon o offer ac adnoddau i ymladd troseddau cam-drin y farchnad. "Sancsiynau troseddol

Nod y rheolau newydd yw atal cam-drin y farchnad fel delio mewnol, trin y farchnad a datgelu gwybodaeth yn anghyfreithlon, ond mae angen iddynt gael eu cefnogi gan sancsiynau troseddol llymach, gan gynnwys telerau carchardai, ledled yr UE.

Mae'r anghysondebau mawr cyfredol rhwng y diffiniadau o droseddau a'r cosbau a gymhwysir ar eu cyfer mewn gwahanol aelod-wladwriaethau yn golygu y gellir cam-drin y farchnad yn hawdd ar draws ffiniau a gall twyllwyr weithredu lle mae'r cosbau yn fwyaf trugarog.

hysbyseb

I gael gwared ar y gwahaniaethau rhwng gwledydd yr UE, mae ASEau am orfodi pob aelod-wladwriaeth i osod cosb uchaf o ddim llai na phedair blynedd yn y carchar am y mathau mwyaf difrifol o ddelio mewnol neu drin y farchnad a dwy flynedd am ddatgelu gwybodaeth yn amhriodol, drwyddi draw yr UE.Diffiniadau o droseddau

Dylai delio fewnol a thrin y farchnad fod yn gosbadwy fel troseddau pan oeddent yn fwriadol; bydd annog, cynorthwyo ac annog yn cael ei drin yn yr un modd. Ar ben hynny, gellid cosbi'r ymgais i gyflawni toriad hefyd.Mae troseddau delio mewnol y gellir eu cosbi trwy garchar pedair blynedd er enghraifft y rhai lle mae gwybodaeth fewnol yn cael ei defnyddio'n fwriadol i brynu neu werthu offerynnau ariannol neu i ganslo neu newid gorchymyn.

Mae troseddau trin y farchnad y gellir eu cosbi â thymor pedair blynedd yn y carchar yn cynnwys, er enghraifft: ymrwymo i drafodiad neu osod gorchymyn sy'n rhoi signalau ffug neu gamarweiniol ynghylch cyflenwad, galw neu bris un neu sawl offeryn ariannol neu ddarparu mewnbynnau ffug neu gamarweiniol sy'n trin. cyfrifo meincnodau.
Mae Aelod-wladwriaethau yn rhydd i fabwysiadu neu gynnal rheolau cyfraith droseddol llymach ar gyfer cam-drin y farchnad.

hysbyseb

Europol

Cyhuddwyd dros 60 o wrthdaro ar gartel y Balcanau y tu ôl i biblinell cocên i Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae gweithrediad gorfodi cyfraith rhyngwladol digynsail yn cynnwys 8 gwlad wedi arwain at ffeilio adroddiadau troseddol yn erbyn 61 o bobl a ddrwgdybir yn perthyn i gartel cyffuriau Balcanaidd yn gorlifo Ewrop â chocên. 

Cyflawnwyd nifer o gamau yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn fframwaith Tasglu Gweithredol rhwng Sbaen, Croatia, Serbia, yr Almaen, Slofenia, Bosnia a Herzegovina, yr Unol Daleithiau a Colombia, gydag ymdrechion cydlynu dan arweiniad Troseddau Cyfundrefnol Difrifol Ewropeaidd Europol Canolfan. 

Roedd gan y sefydliad troseddol hynod symudol hwn ganghennau yn weithredol mewn sawl gwlad Ewropeaidd ac roedd yn cynnwys troseddwyr o Serbia, Croatia, Montenegro a Slofenia yn bennaf.

hysbyseb

Sefydlwyd Tasglu Gweithredol gan Europol ym mis Gorffennaf 2020 i ddod â'r holl wledydd dan sylw ynghyd i gydlynu strategaeth ar y cyd i ddod â'r rhwydwaith cyfan i lawr. Ers hynny, darparwyd datblygu a dadansoddi gwybodaeth yn barhaus i Europol i gefnogi'r ymchwilwyr maes. 

Canlyniadau Cartel Balcanaidd y Tasglu Gweithredol 

 • Mae 61 aelod wedi’u cyhuddo, ac mae 23 ohonyn nhw wedi’u harestio (13 yn Sbaen a 10 yn Slofenia)
 • Atafaelu 2,6 tunnell o gocên
 • Atafaelu 324 cilo o farijuana
 • Atafaelu € 612 000 mewn arian parod
 • Atafaelu 9 cerbyd moethus a 5 beic modur

Streic gydlynol 

Yn y fframwaith o weithgareddau cudd-wybodaeth a gynhaliwyd gyda'u cymheiriaid rhyngwladol, datblygodd ymchwilwyr Sbaen wybodaeth ddibynadwy bod y cartel hwn yn paratoi mewnforio cocên mawr o Dde America i Ewrop yng ngwanwyn eleni. 

hysbyseb

Rhoddwyd mesurau gwyliadwriaeth arbennig ar waith wrth i'r troseddwyr symud yn ôl ac ymlaen rhwng Sbaen a De America i gwblhau manylion mewnforio cocên, sef cyfanswm o dros 1,25 tunnell. 

Cyflymodd yr ymchwiliad ym mis Mawrth eleni pan deithiodd arweinwyr y cartel hwn i Sbaen i baratoi ar gyfer cyrraedd y llwyth cocên. Roedd y ddau unigolyn hyn - a ystyriwyd yn Dargedau Gwerth Uchel gan Europol, wedi osgoi mynychu cyfarfodydd yn bersonol er mwyn osgoi gorfodi'r gyfraith. 

Roedd hyn yn rhy dda o gyfle i orfodi'r gyfraith ei fethu: yn oriau mân 10 Mawrth 2021, cynhaliodd swyddogion o Heddlu Cenedlaethol Sbaen (Policia Nacional) gyrchoedd ar yr un pryd yn ninasoedd Tarragona, Barcelona, ​​Gerona a Valencia, gan arestio tri ar ddeg unigolion, gan gynnwys y ddau frenin a heddwas a gydweithiodd â'r sefydliad troseddol. 
Datgymalodd ymchwilwyr Sbaen hefyd ffrydiau refeniw amgen y cartel, megis cynhyrchu a masnachu mariwana a gwerthu cerbydau moethus. 
 
Mewn gweithred ddilynol ym mis Mai 2021 cyhuddwyd tua 48 aelod arall o’r grŵp troseddol trefnedig yn Slofenia gan yr Heddlu Cenedlaethol (Policija) am eu rhan yn nosbarthiad y cocên a’r mariwana ledled Ewrop. Mae cyfanswm o 10 o'r rhai sydd dan amheuaeth bellach yn cael eu harestio.  

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r ymgyrch hon: 

 • Sbaen: Heddlu Cenedlaethol (Policia Nacional)
 • Croatia:  Swyddfa Genedlaethol yr Heddlu ar gyfer Atal Llygredd a Throsedd Cyfundrefnol (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiranog kriminaliteta - PNUSKOK) 
 • Serbia: Cyfarwyddiaeth Ymchwilio Troseddol Serbia (Uprava kirminalisticke policyije)
 • Yr Almaen: Swyddfa Heddlu Troseddol Ffederal (Bundeskriminalamt), Pencadlys yr Heddlu Frankfurt am Main (Polizeipräsidium Frankfurt am Main)
 • Slofenia: Swyddfa Ymchwilio Genedlaethol 
 • Bosnia a Herzegovina: Heddlu Ffederal Sarajevo
 • Unol Daleithiau: Gweinyddiaeth Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau 
 • Colombia: Heddlu Cenedlaethol (Policia Nacional)

Roedd y Tasglu Gweithredol hwn yn rhan o strategaeth Europol wrth wrthweithio troseddau cyfundrefnol difrifol sy'n tarddu o'r Balcanau Gorllewinol. 

Gwyliwch y fideo

Parhau Darllen

cyllideb yr UE

Mae swyddfa gwrth-dwyll yr UE yn canfod 20% yn llai o dwyll yn 2020 na 2019

cyhoeddwyd

on

Parhaodd effaith ariannol twyll a ganfuwyd yn erbyn cyllideb yr UE i ddirywio yn 2020, yn ôl yr adroddiad blynyddol ar amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd (adroddiad PIF) a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (20 Medi). Cafodd y 1,056 afreoleidd-dra twyllodrus yr adroddwyd arnynt yn 2020 effaith ariannol gyfun o € 371 miliwn, tua 20% yn llai nag yn 2019 a pharhau â'r gostyngiad cyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Arhosodd nifer yr afreoleidd-dra twyllodrus yn sefydlog, ond gostyngodd eu gwerth 6%, yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae ymateb digynsail yr UE i’r pandemig yn sicrhau bod mwy na € 2 triliwn ar gael i helpu aelod-wladwriaethau i wella o effaith y coronafirws. Ni fu erioed yn bwysicach gweithio gyda'n gilydd ar lefelau'r UE ac aelod-wladwriaethau i gadw'r arian hwn yn ddiogel rhag twyll. Gan weithio law yn llaw, mae holl wahanol gydrannau pensaernïaeth gwrth-dwyll yr UE yn darparu ein hamddiffyniad yn erbyn y twyllwyr: gwaith ymchwilio a dadansoddol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), pwerau erlyn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. (EPPO), rôl gydlynu Eurojust, gallu gweithredol Europol, a chydweithrediad agos ag awdurdodau cenedlaethol a rhyngddynt. ”

Daw’r newyddion cadarnhaol heddiw wrth i EU Observer o Frwsel adrodd bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi rhwystro Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) rhag defnyddio eu cyllideb i logi’r personél arbenigol sydd eu hangen arnynt ym meysydd cyllid a TG. Mae'n ymddangos bod yr honiadau dienw yn cael eu cadarnhau gan Monica Hohlmeier ASE (EPP, DE), sy'n gadeirydd ar Bwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop.

hysbyseb

Ymhlith yr uchafbwyntiau cynnydd a wnaed yn 2020 ac yn hanner cyntaf 2021 mae:

• Dechrau gweithrediadau Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop

• Rheoliad diwygiedig ar gyfer OLAF, gan sicrhau cydweithrediad effeithiol â'r EPPO a chryfhau pwerau ymchwilio

hysbyseb

• Rheolau llymach ar amodoldeb dyraniadau cyllideb yr UE mewn achosion lle mae torri egwyddorion rheol y gyfraith yn effeithio ar amddiffyn buddiannau ariannol yr UE

• Cynnydd da wrth weithredu Strategaeth Gwrth-Dwyll y Comisiwn, gyda dwy ran o dair o'r camau a gynlluniwyd yn cael eu gweithredu a'r traean sy'n weddill yn barhaus

Mae adroddiad PIF hefyd yn cynnig adlewyrchiad o'r risgiau a'r heriau newydd i fuddiannau ariannol yr UE sy'n deillio o argyfwng COVID-19, a'r offer i'w gwrthsefyll. Ni ddylai'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau ostwng eu gwarchod rhag y risgiau hyn, daw'r adroddiad i'r casgliad, a pharhau i weithio'n galed ar wella atal a chanfod twyll.

Cyhoeddwyd yr 32ain Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu buddiannau ariannol yr UE heddiw ar gael ar wefan OLAF.

Mae'r EPPO eisoes wedi cofrestru 1,700 o adroddiadau trosedd ac wedi agor 300 o ymchwiliadau, gyda'r colledion parhaus i gyllideb yr UE yn ei wirio ar bron i € 4.5 biliwn.

Cefndir:

Mae'r UE a'r Aelod-wladwriaethau'n rhannu'r cyfrifoldeb am amddiffyn buddiannau ariannol yr UE ac ymladd twyll. Mae awdurdodau aelod-wladwriaethau yn rheoli tua thri chwarter o wariant yr UE ac yn casglu adnoddau traddodiadol yr UE. Mae'r Comisiwn yn goruchwylio'r ddau faes hyn, yn gosod safonau ac yn gwirio cydymffurfiad.

O dan y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (Celf 325 (5)), mae'n ofynnol i'r Comisiwn gynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Buddiannau Ariannol yr UE (a elwir yn Adroddiad PIF), sy'n rhoi manylion y mesurau a gymerwyd yn Ewropeaidd a lefel genedlaethol i wrthsefyll twyll sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, gan gynnwys data ar afreoleidd-dra a ganfuwyd a thwyll. Mae dadansoddi'r wybodaeth hon yn caniatáu asesu pa feysydd sydd fwyaf mewn perygl, a thrwy hynny dargedu gweithredu'n well ar lefel yr UE a chenedlaethol.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd