Cysylltu â ni

Erasmus +

Dechrau newydd: cyfreithiau'r UE a allai newid eich bywyd yn cychwyn eleni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140106PHT31908_originalMae arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz, yn arwyddo Erasmus + yn gyfraith. Bydd y rhaglen addysg wedi'i hailwampio yn galluogi mwy na phedair miliwn o bobl i astudio dramor dros y saith mlynedd nesaf

Eleni bydd llawer o ddeddfau pwysig yn dod i rym a fydd yn effeithio ar fywydau beunyddiol miliynau o bobl Ewropeaidd. O fis Ionawr mae'r rhain yn cynnwys patent Ewropeaidd i hybu arloesedd a rheolau ar arian byw a gwastraff trydanol. Yn ddiweddarach bydd deddfwriaeth hefyd ar amddiffyn defnyddwyr, eiddo deallusol a diogelu'r amgylchedd ynghyd â rheolau i lunio undeb bancio'r UE a sicrhau bod gweithwyr yn symud yn rhydd.

Bydd hawliau eiddo deallusol yn cael eu diogelu'n well trwy ymestyn nifer y swyddogion tollau torri posib y gall swyddogion edrych amdanynt ar y ffin a thrwy gyflwyno rheolau newydd ar awdurdodaeth llysoedd a chydnabod dyfarniadau. Bydd y rhain yn cael eu gweithredu mewn nifer o aelod-wladwriaethau sy'n dechrau ym mis Ionawr. Bydd rhaglen gwirfoddolwyr cymorth yr UE yn creu cyfleoedd i oddeutu 10,000 o bobl helpu mewn gweithrediadau dyngarol ledled y byd yn ystod y saith mlynedd nesaf.

Bydd Erasmus +, y fersiwn ar ei newydd wedd o raglen addysg boblogaidd Ewrop, yn galluogi mwy na phedair miliwn o bobl ifanc i astudio neu hyfforddi dramor o hyn tan 2020 diolch i'w chyllideb o fwy na € 14 biliwn. Mae rheiliau i wneud sychwyr dillad yn fwy effeithlon o ran ynni yn dod i rym ym mis Chwefror a deddfwriaeth i sicrhau bod offer trydanol ac electronig yn cael ei ailgylchu'n well ym mis Tachwedd.

hysbyseb

Mae'n ddiwedd y llinell ar gyfer pob hen thermomedr mercwri a dyfeisiau mesur eraill ym mis Ebrill. Nod yr UE yw lleihau faint o fetel gwenwynig iawn a ddefnyddir gan ei fod yn ffurfio perygl iechyd. Bydd defnyddwyr yn elwa o wybodaeth well am eu bwyd, gan gynnwys gwybodaeth am faeth ar fwydydd wedi'u prosesu, labelu tarddiad cig heb ei brosesu, tra bydd yn rhaid tynnu sylw at alergenau fel cnau daear a llaeth yn y rhestr gynhwysion. Yn 2014 bydd deddfwriaeth newydd hefyd ar sut i ddelio â banciau a chwmnïau buddsoddi sy'n methu, amddiffyn cynilion pobl a'i gwneud hi'n haws i bobl Ewrop weithio mewn rhan arall o'r UE. Yn ogystal, bydd rheolau newydd ar gynhyrchion tybaco i annog pobl i beidio ag ysmygu ac ar ddiogelu data er mwyn sicrhau bod ein gwybodaeth bersonol ar-lein yn cael ei diogelu'n well.

hysbyseb

addysg

Dyfodol Erasmus +: Mwy o gyfleoedd

cyhoeddwyd

on

O gyllideb fwy i fwy o gyfleoedd i bobl ddifreintiedig, darganfyddwch raglen newydd Erasmus +.

Mabwysiadodd y Senedd y Rhaglen Erasmus + ar gyfer 2021-2027 ar 18 Mai. Mae Erasmus + yn rhaglen flaenllaw yn yr UE sydd wedi llwyddo i'w chreu cyfleoedd i bobl ifanc a chynyddu eu siawns o ddod o hyd i swydd.

Trafododd ASEau € 1.7 biliwn ychwanegol ar gyfer y rhaglen, gan helpu i ddyblu bron y gyllideb o'r cyfnod 2014-2020. Dylai hyn alluogi tua 10 miliwn o bobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau dramor dros y saith mlynedd nesaf, gan gynnwys myfyrwyr, athrawon, athrawon a hyfforddwyr ym mhob sector.

hysbyseb

Daeth canolfannau rhagoriaeth alwedigaethol, a gynigiwyd gan ASEau, bellach yn rhan o'r Erasmus + newydd. Mae'r canolfannau rhyngwladol hyn yn darparu hyfforddiant galwedigaethol o ansawdd fel y gall pobl ddatblygu sgiliau defnyddiol mewn sectorau allweddol.

Blaenoriaeth i'r Senedd, mae'r rhaglen bellach yn fwy hygyrch ac yn fwy cynhwysol. Mae hyn yn golygu y gall mwy o bobl dan anfantais gymryd rhan ac elwa ar hyfforddiant iaith, cefnogaeth weinyddol, symudedd neu gyfleoedd e-ddysgu.

Yn unol â blaenoriaethau'r UE, bydd Erasmus + yn canolbwyntio ar y trawsnewidiadau digidol a gwyrdd ac yn hyrwyddo ffordd iach o fyw yn ogystal â dysgu gydol oes i oedolion.

hysbyseb

Beth yw Erasmus +?

Erasmus + yn rhaglen UE sy'n cefnogi cyfleoedd ar gyfer addysg, hyfforddiant, pobl ifanc a chwaraeon yn Ewrop. Dechreuodd fel rhaglen cyfnewid myfyrwyr ym 1987, ond ers 2014 mae hefyd yn cynnig cyfleoedd i athrawon, hyfforddeion a gwirfoddolwyr o bob oed.

Mae mwy na naw miliwn o bobl wedi cymryd rhan yn rhaglen Erasmus + dros yr olaf blynyddoedd 30 a bron i 940,000 o bobl wedi elwa o'r rhaglen yn 2019 yn unig. Ar hyn o bryd mae'r rhaglen yn cynnwys 33 o wledydd (pob un o 27 gwlad yr UE yn ogystal â Thwrci, Gogledd Macedonia, Serbia, Norwy, Gwlad yr Iâ a Liechtenstein) ac mae'n agored i wledydd partner ledled y byd.

Yn ôl y Y Comisiwn Ewropeaidd, mae traean o hyfforddeion Erasmus + yn cael cynnig swydd gan y cwmni y gwnaethon nhw hyfforddi ynddo. Yn ogystal, mae cyfradd ddiweithdra pobl ifanc a astudiodd neu a hyfforddwyd dramor 23% yn is na chyfradd eu cyfoedion nad ydynt yn symudol bum mlynedd ar ôl graddio.

Sut i wneud cais

Mae gan Erasmus + gyfleoedd ar gyfer pobl yn ogystal a sefydliadau o bob cwr o'r byd.

Gall y weithdrefn ymgeisio a'r paratoad fod yn wahanol yn dibynnu ar ba ran o'r rhaglen rydych chi'n gwneud cais amdani. Darganfyddwch ragor o wybodaeth amdano yma.

Erasmus + 2021-2027 

Erasmus 

Parhau Darllen

Brexit

Sylw llywodraeth yr Alban ar ymdrechion i aros yn Erasmus

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion wedi croesawu cefnogaeth tua 150 o ASEau sydd wedi gofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd archwilio sut y gallai'r Alban barhau i gymryd rhan yn rhaglen gyfnewid boblogaidd Erasmus. Daw hyn wythnos ar ôl i'r Gweinidog Addysg Bellach ac Uwch Richard Lochhead gynnal sgyrsiau cynhyrchiol gyda'r Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel i archwilio'r syniad. Tan y llynedd, cymerodd dros 2,000 o fyfyrwyr, staff a dysgwyr yr Alban ran yn y cynllun yn flynyddol, gyda’r Alban yn denu cyfran fwy o gyfranogwyr Erasmus o bob rhan o Ewrop - ac yn anfon mwy i’r cyfeiriad arall - nag unrhyw wlad arall yn y DU.

Dywedodd Lochhead: “Mae colli Erasmus yn ergyd enfawr i’r miloedd o fyfyrwyr o’r Alban, grwpiau cymunedol a dysgwyr sy’n oedolion - o bob cefndir demograffig - na allant fyw, astudio na gweithio yn Ewrop mwyach.“ Mae hefyd yn cau’r drws i bobl ddod iddo Yr Alban ar Erasmus i brofi ein gwlad a’n diwylliant ac mae’n galonogol gweld y colli cyfle hwnnw’n cael ei gydnabod gan y 145 ASE o bob rhan o Ewrop sydd am i le’r Alban yn Erasmus barhau. Rwy’n ddiolchgar i Terry Reintke ac ASEau eraill am eu hymdrechion a diolch iddynt am estyn llaw cyfeillgarwch ac undod i bobl ifanc yr Alban. Rwy'n mawr obeithio y gallwn ni lwyddo.

“Rwyf eisoes wedi cael cyfarfod rhithwir gyda’r Comisiynydd Gabriel. Cytunwyd ei bod yn destun gofid mawr i dynnu allan o Erasmus a byddwn yn parhau i archwilio gyda'r UE sut i gynyddu ymgysylltiad parhaus yr Alban â'r rhaglen i'r eithaf. Rwyf hefyd wedi siarad â fy nghymar yn Llywodraeth Cymru ac wedi cytuno i gadw mewn cysylltiad agos. ”

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Parhau Darllen

addysg

Y Comisiwn yn croesawu cytundeb gwleidyddol ar Erasmus +

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi croesawu'r cytundeb gwleidyddol y daethpwyd iddo rhwng Senedd Ewrop ac aelod-wladwriaethau'r UE ar y newydd Erasmus + Rhaglen (2021-2027). Mae trafodaethau trioleg bellach wedi dod i ben, hyd nes y bydd Senedd Ewrop a'r Cyngor yn cymeradwyo'r testunau cyfreithiol yn derfynol. Wrth hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, dywedodd Margaritis Schinas: “Erasmus yw rhaglen fwyaf arwyddluniol Ewrop, yr em yn ein coron. Mae cenedlaethau Erasmus yn cynrychioli hanfod ein ffordd Ewropeaidd o fyw. Undod mewn amrywiaeth, undod, symudedd, cefnogaeth i Ewrop fel maes heddwch, rhyddid a chyfleoedd. Gyda chytundeb heddiw, rydym yn barod ar gyfer y cenedlaethau nesaf a mwy o Erasmus. ”

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Rwy’n croesawu’r cytundeb gwleidyddol ar raglen newydd Erasmus +. Mae Erasmus + yn un o'n rhaglenni blaenllaw. Dros y tri degawd diwethaf, mae cymryd rhan yn Erasmus + wedi rhoi hwb i ddatblygiad personol, cymdeithasol a phroffesiynol dros 10 miliwn o bobl, bron i hanner ohonynt rhwng 2014 a 2020. Gyda bron i ddwbl y gyllideb ar gyfer y cyfnod rhaglennu nesaf, byddwn nawr yn gweithio i gyrraedd 10 miliwn yn fwy dros y saith mlynedd nesaf. ”

Erasmus + yw un o fentrau mwyaf llwyddiannus yr UE hyd yma. Ers ei sefydlu ym 1987, mae'r rhaglen wedi ehangu i gwmpasu'r holl sectorau addysg a hyfforddiant sy'n amrywio o addysg a gofal plentyndod cynnar, ac addysg ysgol, i addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg uwch a dysgu oedolion. Mae wedi bod o fudd i fwy na 10 miliwn o bobl. Gyda chyllideb bwrpasol o € 24.5 biliwn mewn prisiau cyfredol ac ychwanegiad ychwanegol o € 1.7bn ym mhrisiau 2018, bydd y rhaglen newydd nid yn unig yn fwy cynhwysol ac arloesol ond hefyd yn fwy digidol a gwyrddach. Gallwch ddod o hyd i'r datganiad i'r wasg yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd