Cysylltu â ni

EU

Senedd Ewrop i glywed tystiolaeth Snowden

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delwedd-576464-breitwandaufmacher-vmaqP'un a ydych chi'n credu mai Pab Francis neu Edward Snowden oedd dyn y llynedd, ni ellir gwadu mai datgeliadau torfol yr Asiantaeth Diogelwch Cenedlaethol (NSA), gyda chymorth ac arddeliad Pencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU (GCHQ) oedd y y sgôp mwyaf yn 2013. Heddiw (9 Ionawr) pleidleisiodd 36 ASE allan o 39 ar Bwyllgor Rhyddid Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref Senedd Ewrop (LIBE) i wahodd Snowden i dystio fel rhan o'i ymchwiliad i wyliadwriaeth dorfol dinasyddion yr UE. Bydd y dystiolaeth yn cynnwys ymatebion i gwestiynau a anfonir gan ASEau ac ni fyddant yn fyw oherwydd y risgiau y gallai hyn eu peri i'w ddiogelwch - ar hyn o bryd, nid oes dyddiad wedi'i bennu ar gyfer dangos y dystiolaeth hon.

Atebodd y Cyngreswr Mike Rogers, cadeirydd Pwyllgor Dethol Parhaol yr Unol Daleithiau ar Wybodaeth, mewn gwrandawiad gan Senedd Ewrop ym mis Rhagfyr a oedd yr NSA wedi ysbio ar y cwmni olew o Frasil, Petrobas, nad oedd yr Unol Daleithiau a’r NSA yn cymryd rhan yn fasnachol ac na fyddent yn ymwneud â hwy. ysbïo cymhelliant ac yn gyflym ymlaen i lambastio record China, rhaid cyfaddef yn wael, yn y maes hwn - ond nid oedd y cwestiwn yn ymwneud â Tsieina. Byddwn yn gas wrth amau ​​gonestrwydd y Cyngreswr Rogers, cyn-weithiwr i’r FBI, ond naill ai ei fod yn dweud celwydd neu yn cael ei gadw yn y tywyllwch gan yr NSA - sy’n fwy na chredadwy, o ystyried mai James Clapper Jr., y cyfarwyddwr dangoswyd eisoes bod cudd-wybodaeth genedlaethol wedi dweud celwydd wrth y Gyngres. Er nad yw am fynd i gwestiwn blinderus cyllid ymgyrch yr Unol Daleithiau, mae'n werth nodi mai prif gyfrannwr ymgyrch y Cyngreswr Rogers yw ManTech Rhyngwladol, sefydliad sy'n arbenigo mewn technolegau ar gyfer diogelwch cenedlaethol.

Mae gollyngiadau diweddar sydd wedi dod i'r amlwg yn datgelu bod gwyliadwriaeth wedi mynd ymhell y tu hwnt i'r 'rhyfel yn erbyn terfysgaeth' ac ymhell i faes masnach a masnach. Er bod al-Queda yn ei natur yn sefydliad eithaf muriog, byddai'n syndod darganfod bod Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd a'r Comisiynydd Polisi Cystadleuaeth Joaquin Alumnia a'r Canghellor Angela Merkel ar ochr Holy Jihad. Roedd gollyngiad hyd yn oed yn fwy chwithig yn cynnwys y datguddiad bod sefydliad sy'n ymroddedig i wella llawer o gynhyrchwyr cotwm yn rhai o wledydd tlotaf y byd trwy drafodaethau Sefydliad Masnach y Byd yn cael ei ysbïo gan wlad sy'n darparu cymorthdaliadau enfawr i'r sector hwn. Ac mae 'tlawd' yn cynnwys gwledydd fel Mali, lle mae 50% o'r boblogaeth yn byw o dan y llinell dlodi ryngwladol o US $ 1.25 y dydd.

hysbyseb

Mae pwysau yn cynyddu yn yr UD. Golygyddol ddiweddar yn y New York Times galwodd am amnest i Snowden, gan iddo ddangos bod swyddogion y llywodraeth wedi torri’r gyfraith fel mater o drefn ac yn fwriadol, oherwydd iddo fynegi ei amheuon ond iddo gael ei anwybyddu ac oherwydd nad oes prawf bod y wybodaeth a ollyngwyd wedi niweidio diogelwch cenedlaethol - er ei bod wedi llychwino rhywfaint. enw da'r UD. Daeth cwmnïau technegol i ben ar Obama mewn trafodaeth ddiweddar a filiwyd yn wreiddiol i ystyried problemau TG Obamacare ac mae rhai o'r prif chwaraewyr technoleg wedi galw am diwygio gwyliadwriaeth. Yn ogystal, mae llys yn yr UD wedi dyfarnu yn erbyn y llywodraeth, gan ddarganfod bod casglu a chadw cofnodion ffôn yn ddiwahân ac yn fympwyol yn anghyfansoddiadol a 'bron yn Orwelliaidd'.

Argymhellion y Senedd

Mae ASE Claude Moraes wedi drafftio adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion, gan gynnwys atal yr 'ar unwaith'Harbwr Diogel' cytundeb, bydd hyn yn cael ei drafod ar 15 Ionawr yng nghyfarfod llawn Senedd Ewrop yn Strasbwrg.

hysbyseb

Yn ychwanegol at yr argymhelliad hwn, mae Claude Moraes wedi galw am Corpws Digidol Digidol Ewropeaidd. Datblygwyd Habeas corpus o dan system gyfreithiol Lloegr ac fe'i cydnabyddir fel offeryn cyfreithiol sylfaenol wrth ddiogelu rhyddid unigolion rhag gweithredu mympwyol gan y wladwriaeth. Mae egwyddor habeas corpus yn sicrhau y gellir rhyddhau carcharor rhag cael ei gadw'n anghyfreithlon pan nad oes achos na thystiolaeth ddigonol. Mae Moraes yn cynnig bod gwybodaeth sy'n cael ei phostio, ei phrosesu, ei storio a'i olrhain ar gyfer unigolyn yn gyfystyr â'u 'corff o ddata personol' ac na ddylid 'carcharu' hyn na'i storio a'i ddefnyddio mewn ffordd fympwyol sy'n torri hawl unigolyn i breifatrwydd.

I weld yr holl argymhellion yn adroddiad drafft Claude Moraes cliciwch yma. Y dyddiad cau ar gyfer diwygiadau yw 18h ar 22 Ionawr.

Cliciwch yma i weld Gohebydd UEcyfweliad â ASE Claude Moraes.

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen

Economi

Ewrop Fyd-eang: € 79.5 biliwn i gefnogi datblygiad

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i'r UE fuddsoddi € 79.5 biliwn ar ddatblygu a chydweithrediad rhyngwladol mewn gwledydd cyfagos ac ymhellach i ffwrdd erbyn 2027, Cymdeithas.

Fel rhan o'i gyllideb 2021-2027, mae'r Undeb Ewropeaidd yn ailwampio sut mae'n buddsoddi y tu allan i'r bloc. Yn dilyn a bargen nodedig gyda gwledydd yr UE ym mis Rhagfyr 2020, bydd ASEau yn pleidleisio yn ystod sesiwn lawn Mehefin yn Strasbwrg ar sefydlu cronfa Ewrop Byd-eang € 79.5bn, sy'n uno sawl offeryn presennol yn yr UE, gan gynnwys Cronfa Datblygu Ewrop. Bydd y symleiddio hwn yn caniatáu i'r UE gynnal a hyrwyddo ei werthoedd a'i ddiddordebau ledled y byd yn fwy effeithiol ac ymateb yn gyflymach i heriau byd-eang sy'n dod i'r amlwg.

Bydd yr offeryn yn ariannu blaenoriaethau polisi tramor yr UE yn y saith mlynedd i ddod a chefnogi datblygu cynaliadwy yn Gwledydd cymdogaeth yr UE, yn ogystal ag yn Affrica Is-Sahara, Asia, yr America, y Môr Tawel a'r Caribî. Bydd Ewrop Fyd-eang yn cefnogi prosiectau sy'n cyfrannu at fynd i'r afael â materion fel dileu tlodi a mudo a hyrwyddo gwerthoedd yr UE megis hawliau dynol a democratiaeth.

hysbyseb

Bydd y rhaglen hefyd yn cefnogi ymdrechion amlochrog byd-eang ac yn sicrhau bod yr UE yn gallu cyflawni ei ymrwymiadau yn y byd, gan gynnwys y Nodau Datblygu Cynaliadwy a chytundeb hinsawdd Paris. Bydd tri deg y cant o gyllid cyffredinol y rhaglen yn cyfrannu at gyflawni amcanion hinsawdd.

Mae o leiaf € 19.3bn wedi'i glustnodi ar gyfer gwledydd cymdogaeth yr UE gyda € 29.2bn ar fin cael ei fuddsoddi yn Affrica Is-Sahara. Bydd cyllid Byd-eang Ewrop hefyd yn cael ei neilltuo ar gyfer gweithredu ymateb cyflym gan gynnwys rheoli argyfwng ac atal gwrthdaro. Bydd yr UE yn rhoi hwb i'w gefnogaeth i fuddsoddiad cynaliadwy ledled y byd o dan y Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Mwy, a fydd yn trosoli cyfalaf preifat i ategu cymorth datblygu uniongyrchol.

Mewn trafodaethau gyda'r Cyngor, sicrhaodd y Senedd gyfranogiad cynyddol ASEau mewn penderfyniadau strategol ynghylch y rhaglen. Ar ôl ei gymeradwyo, bydd y rheoliad ar Ewrop Fyd-eang yn berthnasol yn ôl-weithredol o 1 Ionawr 2021.

hysbyseb

Mae Ewrop Fyd-eang yn un o 15 o raglenni blaenllaw'r UE gyda chefnogaeth y Senedd yn y trafodaethau ar gyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027 a'r Offeryn adfer yr UE, a fydd gyda'i gilydd yn caniatáu i'r Undeb ddarparu mwy na € 1.8 triliwn mewn cyllid dros y blynyddoedd i ddod.

Ewrop Fyd-eang 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd