Cysylltu â ni

Cymorth

Bedair blynedd yn ddiweddarach o Haiti daeargryn: Ymateb UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0110_haiti-daeargrynAr 12 Ionawr 2010, cafodd Haiti ei daro gan ddaeargryn dinistriol a gymerodd fywydau 222,750 o bobl, anafu miloedd lawer a gwneud 1.7 miliwn yn ddigartref.

Sut ymatebodd yr UE

Ers y diwrnod cyntaf, yr Undeb Ewropeaidd wedi ymateb i anghenion y boblogaeth Haitian; gan ddarparu cymorth dyngarol ar unwaith ar raddfa enfawr, tra bod hybu ei cymorth datblygu.

hysbyseb

Hyd heddiw, gweithredu yr UE wedi helpu i achub bywydau, yn darparu gwasanaethau lloches, bwyd ac iechyd, ailadeiladu ffyrdd, ysgolion ac ysbytai a chefnogi'r awdurdodau Haitian yn y broses ailadeiladu.

Ar wahân i ymateb i'r swydd-daeargryn argyfwng dyngarol, yr Undeb Ewropeaidd wedi parhau i ddarparu cymorth cydweithredu i Haiti, gyda'r nod o ddileu tlodi, gwella safonau byw ac annog datblygiad cymdeithasol-economaidd hirdymor.

cymorth gan yr UE yn cyrraedd un Haitian ym mhob dau.

hysbyseb

Mae'r UE wedi darparu € 883 miliwn ar gyfer Haiti rhwng 2008 a 2013. Er 2010, mae'r UE wedi ymrwymo € 570m ar gyfer ariannu prosiectau mewn nifer o feysydd blaenoriaeth, megis cefnogi cyllideb y Wladwriaeth, adfer ffyrdd, amaethyddiaeth, addysg, hawliau dynol. , diogelwch bwyd, cymorth etholiadol a chefnogaeth i fasnachu.

Yn ogystal â darparu cymorth dyngarol a datblygu, yr UE a Haiti yn cymryd rhan mewn deialog gwleidyddol rheolaidd â'r nod o hyrwyddo democratiaeth, hawliau dynol, rheolaeth y gyfraith, diogelwch a chydweithredu rhanbarthol.

Mae'r UE wedi bod yn bartner o Haiti ers 1989, pan ymunodd y wlad yn Affrica, y Caribî a'r Môr Tawel (neu'r ACP) grŵp o wledydd. Mae'r bartneriaeth hon ei adnewyddu fel rhan o'r Cytundeb Cotonou, a daethpwyd i'r casgliad yn 2000.

Cydweithredu UE yn y dyfodol gyda Haiti - 2014- 2020

Yn ddiweddar, cyhoeddodd yr Undeb Ewropeaidd y bydd yn darparu € 420m i Haiti, rhwng 2014 2020 a dan y Gronfa Datblygu Ewropeaidd 11th (EDF).

Bydd y cymorth hwn yn canolbwyntio ar ychydig o feysydd allweddol; addysg, diwygio'r wladwriaeth, moderneiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, datblygiad trefol a seilwaith, a diogelwch bwyd a maeth.

addysg

Bydd ein cefnogaeth ar addysg yn helpu i wella ansawdd y system addysg y wlad drwy ddatblygu hyfforddiant proffesiynol cychwynnol a bywyd-hir o athrawon, trwy wella ansawdd a sicrhau safoni o'r cwricwlwm cenedlaethol. Byddwn hefyd yn cefnogi mynediad i addysg gynradd ar gyfer plant gyda diffygion. Er mwyn cynyddu cyflogadwyedd datblygu ieuenctid a busnes, bydd yr UE hefyd yn gweithio tuag at ddatblygu ansawdd ac yn cynnig hyfforddiant galwedigaethol.

datblygu trefol

Yn datblygu trefol, bydd yr UE yn cefnogi ardaloedd mwyaf agored i niwed y wlad, gan roi trigolion sydd â gwell ansawdd bywyd, diolch i ddatblygiad gynllunio a'i reoli o ardaloedd trefol, gwell ffyrdd a mynediad i wasanaethau hanfodol (dŵr, glanweithdra, trydan a chasglu gwastraff ).

Bydd yr UE hefyd yn cefnogi cymunedau i adeiladu eu tai eu hunain mewn ffordd hurricane- a daeargryn-brawf yn fwy diogel er mwyn sicrhau mwy o wydnwch i drychinebau yn y dyfodol.

Diogelwch bwyd

Bydd yr UE yn cynyddu ei gefnogaeth i wella mynediad y boblogaeth i fwyd, trwy, er enghraifft, cynyddu cynhyrchiant amaethyddol, a masnacheiddio cynhyrchion amaethyddol, yn ogystal ag addysg ar faeth. Mae enghreifftiau eraill o weithgareddau yn cynnwys:

 1. Diweddaru'r bwyd cenedlaethol a chynllun diogelwch maethol.
 2. Gwell o gasglu data a system dadansoddi ac mae'n cael ei rhoi ar waith i helpu'r llywodraeth wrth ragfynegi prinder bwyd a rhoi mesurau lliniaru priodol lle.
 3. Gwella'r system gwybodaeth am ddiogelwch bwyd.
 4. Cryfhau amaethyddiaeth teulu er gwell mynediad i fewnbynnau, credydau a rheoli trothwy.
 5. Sefydlu rheoli ansawdd a system ardystio ar gyfer cynhyrchion amaethyddol a da byw.

Cefnogaeth ar gyfer y wladwriaeth

Rhwng 2014 2020 a, bydd yr UE yn cefnogi adeiladu o gyflwr Haiti er mwyn cynyddu gallu'r llywodraeth i leihau tlodi, gwella mynediad at wasanaethau sylfaenol ac ysgogi twf.

Bydd cymorth penodol yn cael ei ddarparu ar gyfer moderneiddio y weinyddiaeth gyhoeddus, gwella'r system gyhoeddus cyllid, yn ogystal â thryloywder o wariant cyhoeddus a'r frwydr yn erbyn llygredd. Mae rhaglen gefnogi cyllideb newydd o € 112m newydd gael ei mabwysiadu a bydd yn cychwyn ym mis Ionawr 2014.

Ymateb Dyngarol - gan helpu i gwrdd ag anghenion brys ar lawr gwlad

Mae ymateb dyngarol yr UE i'r daeargryn wedi parhau trwy gydol 2013, gan fynd i'r afael â'r anghenion dyngarol cyffredin.

Cyfanswm cymorth dyngarol i Haiti 2011-2013 bellach wedi cyrraedd € 91.25m.

Prif feysydd gwaith ECHO oedd:

 1. hwyluso dychweliad rhai sy'n dal dadleoli;
 2. gan sicrhau triniaeth ar gyfer cleifion colera a atgyfnerthu'r sefydliadau iechyd Haitian er mwyn eu galluogi i ymdopi â'r clefyd, yn ogystal â chanolbwyntio ar atal, gyda gweithgareddau dŵr, glanweithdra a hylendid, gan gynnwys cyfleusterau triniaeth, a hyrwyddo gweithgareddau hylendid, elwa oddeutu 3 miliwn pobl, ac;
 3. gweithio ar Leihau Risg Trychineb a pharodrwydd cymunedau a sefydliadau i wynebu peryglon naturiol yn well.

cymorth ychwanegol wedi cael ei roi yn dilyn difrod helaeth a achoswyd gan Storm Trofannol Isaac ym mis Awst 2012 (€ 3m) a Chorwynt Sandy ym mis Hydref 2012 (€ 6m).

Haiti hefyd yw buddiolwr mwyaf cymorth dyngarol y Comisiwn Ewropeaidd yn America Ladin a'r Caribî, gyda mwy na € 294.25m mewn cymorth dyngarol er 1995.

Yn 2010, dyrannu ECHO € 122m i roi cymorth i'r dioddefwyr y daeargryn a'r epidemig colera. Yn ogystal â hyn, arian o raglenni sydd eisoes parhaus cyfanswm o € 8.5m eu hailgyfeirio i gael eu defnyddio yn yr ymateb daeargryn.

Canlyniadau cefnogaeth yr UE yn Haiti

Sbotolau ar addysg

Mae'r rhaglen PARQE

Mae'r UE wedi cefnogi'r wladwriaeth Haitian i wella ansawdd a mynediad i addysg gynradd, trwy'r PARQE (Program de renforcement de la qualité de l'éducation en Haïti, neu'r Rhaglen ar gyfer Gwella Addysg o Safon), yr ydym wedi darparu € 48.5 ar ei chyfer m.

Diolch i'r rhaglen, ysgolion 17 a chanolfannau cymorth addysgol wedi cael eu creu ar draws Haiti, ac yn fwy nag ysgolion 370 mewn pedair adran wedi cael eu hadsefydlu. Mae'r gefnogaeth hon wedi golygu bod o gwmpas plant 150,000 wedi elwa o addysg well. Mae disgyblion hefyd wedi derbyn llawlyfrau a phecynnau ysgol, ac mae athrawon wedi derbyn deunydd addysgol.

Sbotolau ar amaethyddiaeth

Mae'r UE wedi darparu € 69.2m ar gyfer amaethyddiaeth yn Haiti, gan gynnwys diogelwch bwyd a datblygu gwledig, rhwng 2008 2013 a.

Canlyniadau cynnwys:

 1. Cefnogaeth ar gyfer microcredit drwy gydweithfeydd ariannol 11 (€ 2m)
 2. Cefnogaeth ar gyfer y diwydiant pysgota ar y Ile de la Gonâve- fudd pysgotwyr 600 16 a chymdeithasau (€ 1.5m).
 3. Cefnogaeth ar gyfer diogelwch bwyd ar gyfer tua 5,000 deuluoedd gwledig yng nghanol y gorllewin a rhanbarthau Canolog Llwyfandir, drwy llynnoedd mynydd ac adsefydlu o systemau dyfrhau.

Sbotolau ar y sector preifat

'Haiti ar agor i fusnes'

Mae'r UE yn darparu cefnogaeth i fenter newydd yr Arlywydd Martelly 'Haiti is Open for Business', sy'n ceisio hybu cystadleurwydd ac economi'r wlad. Mae'r UE wedi darparu € 9.3m er mwyn helpu Haiti i wella masnach, trwy, er enghraifft, sefydlu'r Swyddfa Safonau, gyda € 1m, a chreu microparcs diwydiannol - safleoedd, wedi'u cyfarparu ar gyfer defnydd diwydiannol sy'n cael eu rhentu allan gan y llywodraeth i weithredwyr preifat ac felly'n cefnogi cychwyn gweithgareddau diwydiannol.

Sbotolau ar raglen chwe-genedlaethol gyda Gweriniaeth Dominica

I gefnogi integreiddiad rhanbarthol gyda'i wlad gyfagos, mae hyn yn rhaglen yr UE yw gwella'r berthynas rhwng y ddwy wlad drwy gynyddu cysylltiadau masnach a datblygu lleol, yn ogystal â diogelu'r amgylchedd yn yr ardaloedd ar y ffin.

Mwy o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth am DG EuropeAid

I gael rhagor o wybodaeth am DG ECHO

Am fwy ar waith DG ECHO yn Haiti

I gael gwybod mwy am waith yn Haiti

ACP

#AfricaEuropeAlliance - Hybu buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn #Africa

cyhoeddwyd

on

Mae menter llwyfan lefel uchel newydd yn dwyn ynghyd chwaraewyr allweddol yn y sector ynni cynaliadwy o sectorau cyhoeddus a phreifat Ewrop ac Affrica.

Yn Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg a drefnwyd gan y Banc Datblygu Affricanaidd, mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Undeb Affricanaidd wedi lansio platfform lefel uchel yr UE-Affrica ar fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica.

Yn ystod ei Cyflwr yr araith Undeb Mae Llywydd Juncker wedi cyhoeddi'r newydd 'Cynghrair Affrica - Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' i hybu buddsoddiad sylweddol yn Affrica, cryfhau'r fasnach, creu swyddi, a buddsoddi mewn addysg a sgiliau. Mae'r llwyfan lefel uchel a osodwyd heddiw yn cynrychioli camau pendant o dan y gynghrair hon i hybu buddsoddiadau strategol a chryfhau rôl y sector preifat.

hysbyseb

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a Busnesau Bach a Chanolig Elżbieta Bieńkowska yn Johannesburg: "Os ydym o ddifrif am fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, mae arnom angen pawb ar fwrdd y llong, gan gynnwys y sector preifat. Bydd y platfform lefel uchel yn paratoi'r ffordd ar gyfer hynny: bydd arbenigwyr o’r sectorau cyhoeddus, preifat, academaidd ac ariannol yn cyd-drafod heriau a rhwystrau i fuddsoddiad cynaliadwy yn y maes hwn ac yn helpu i fynd i’r afael â hwy. ”

Mae'r Llwyfan Lefel Uchel yn dwyn ynghyd gweithredwyr cyhoeddus, preifat ac ariannol yn ogystal ag academia o Affrica ac Ewrop. Byddant yn edrych ar heriau a diddordebau strategol a allai gyflymu'r effaith, yn enwedig ar gyfer twf cynaliadwy a swyddi. Nod y llwyfan lefel uchel yw denu a hybu buddsoddiadau preifat cyfrifol a chynaliadwy tuag at ynni cynaliadwy yn Affrica.

Canlyniad pendant y digwyddiad lansio llwyfan lefel uchel oedd cyhoeddi tair ffryd o waith, 1) yn nodi buddsoddiadau ynni sy'n cael effaith uchel ar dwf a chreu swyddi, 2) yn dadansoddi risgiau buddsoddi ynni ac yn cynnig canllawiau polisi ar gyfer buddsoddiad a busnes cynaliadwy yr amgylchedd a 3) hwb cyfnewid rhwng sector preifat Affricanaidd ac Ewropeaidd.

hysbyseb

Cefndir

Trwy ddod ag actorion ynni o'r sectorau preifat a chyhoeddus ynghyd o'r ddau gyfandir, bydd y platfform lefel uchel yn meithrin y bartneriaeth rhwng busnesau Ewropeaidd ac Affrica, ac yn cefnogi'r 'Gynghrair Affrica-UE ar gyfer Buddsoddi a Swyddi Cynaliadwy'. Bydd yn helpu i wneud y rhan fwyaf o'r cyfleoedd o amgylch buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, yn ogystal â mynd i'r afael yn well â heriau a rhwystrau allweddol sy'n ei rwystro ar hyn o bryd.

Daeth Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg yn digwydd rhwng 7-9 Tachwedd 2018 ac fe’i trefnwyd gan Fanc Datblygu Affrica. Y Fforwm yw'r man lle mae noddwyr prosiectau, benthycwyr, benthycwyr, a buddsoddwyr sector cyhoeddus a phreifat yn dod at ei gilydd i gyflymu cyfleoedd buddsoddi Affrica - yn enwedig y sector ynni.

Daeth 'Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy a Swyddi' yn adeiladu ar yr ymrwymiadau a gymerwyd yn ystod Undeb Affricanaidd - Uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd y llynedd yn Abidjan, lle'r oedd y ddau gyfandir yn cytuno i gryfhau eu partneriaeth. Mae'n nodi'r meysydd gweithredu allweddol ar gyfer agenda economaidd gryfach ar gyfer yr UE a'i phartneriaid Affricanaidd.

Mae mynediad i ynni cynaliadwy yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu. Amcan y 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yw rhoi mynediad cyffredinol i wasanaethau ynni modern, fforddiadwy, dibynadwy. Mae'r UE yn benderfynol o helpu gwledydd sy'n bartner i gynyddu cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac i arallgyfeirio eu ffynonellau egni gan sicrhau bod y system yn cael ei drosglwyddo i system ynni smart, diogel, gwydn a chynaliadwy i bawb. Mae symud y sector preifat yn hanfodol ar gyfer yr ymdrech hon.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Affrica-Ewrop

Parhau Darllen

Affrica

UE yn rhoi hwb cymorth i wledydd sychder yr effeithir arnynt yn #HornofAfrica

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol ychwanegol o € 60 miliwn i helpu pobl yn Somalia, Ethiopia a Kenya, sydd wedi bod yn wynebu lefelau critigol o ansicrwydd bwyd o ganlyniad i sychder difrifol.

Mae'r cymorth ychwanegol yn dod â cymorth dyngarol yr UE i Horn Affrica rhanbarth (gan gynnwys Somalia, Ethiopia, Kenya, Uganda, Djibouti) i bron € 260m ers dechrau'r flwyddyn.

"Mae'r sefyllfa yng Nghorn Affrica wedi dirywio'n sylweddol yn 2017 ac mae'n parhau i waethygu. Mae miliynau o bobl yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion bwyd a'u teuluoedd. Mae'r risg o newyn yn real. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn dilyn y sefyllfa'n agos ers hynny y cymorth cychwynnol a chynyddol cynyddol i'r poblogaethau yr effeithir arnynt. Bydd y pecyn newydd hwn yn helpu ein partneriaid dyngarol i gynyddu ymateb ymhellach a pharhau i ddod â chymorth achub bywyd i bobl mewn angen, "meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

hysbyseb

Bydd y cymorth sydd newydd ei gyhoeddi yr UE yn cefnogi partneriaid dyngarol eisoes yn ymateb i anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt i gamu i fyny cymorth bwyd brys a thrin diffyg maeth. Bydd prosiectau i'r afael cyflenwad dŵr, amddiffyn da byw ac ymateb i achosion hefyd yn cael eu cefnogi. Bydd y rhan fwyaf o'r cyllid (€ 40m) yn mynd i helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn Somalia, tra bydd € 15m mynd i Ethiopia a € 5m i Kenya.

Cefndir

Mae miliynau o bobl yn y Horn Affrica yn cael eu heffeithio gan ansicrwydd bwyd a phrinder dŵr. Mae llystyfiant yn brin. marwolaethau Da Byw, prisiau bwyd uchel ac incymau llai yn cael eu hadrodd. O ganlyniad i'r tymor glawog yn perfformio'n wael, bydd y cynaeafau nesaf yn cael ei leihau yn fawr a disgwylir i'r sefyllfa waethygu yn y misoedd nesaf.

hysbyseb

Daw'r sychdwr ar sodlau tywydd anghyson a achoswyd gan ffenomen El Niño yn 2015-16. Yn Ethiopia, ysgogodd y gweithrediad ymateb sychder mwyaf yn hanes y wlad.

Mae'r rhanbarth hefyd yn gartref i 2.3 miliwn o ffoaduriaid - y mwyafrif ohonynt yn dod o Yemen, De Swdan a Somalia - ac yn ei chael hi'n anodd diwallu eu hanghenion cynyddol.

Ers 2011, mae'r UE wedi dyrannu dros € 1 biliwn mewn cymorth dyngarol i'w bartneriaid yn y Horn Affrica. cyllid yr UE wedi helpu i ddarparu cymorth bwyd, iechyd a maeth gofal, dŵr glân, glanweithdra, a lloches i'r rhai y mae eu bywydau yn cael eu bygwth gan sychder a gwrthdaro.

Fodd bynnag, mae cymorth ar gyfer y poblogaethau yr effeithir arnynt-sychder yn cael ei gymhlethu gan y anghysbell rhai ardaloedd, yn ogystal â chan y trais parhaus yn Somalia. Mae pob plaid i'r gwrthdaro felly cael eu hannog i ddarparu mynediad di-rwystr dyngarol i bobl mewn angen.

Parhau Darllen

Cymorth

Cymorth #Development Swyddogol yr UE yn cyrraedd lefel uchaf erioed

cyhoeddwyd

on

Mae ffigurau newydd yn cadarnhau bod yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Mae ffigurau rhagarweiniol yr OECD yn dangos bod Cymorth Datblygu Swyddogol (ODA) a ddarperir gan yr UE a'i aelod-wladwriaethau wedi cyrraedd € 75.5 biliwn yn 2016. Mae hyn yn gynnydd o 11% o'i gymharu â lefelau 2015. Mae cymorth yr UE wedi cynyddu am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac wedi cyrraedd ei lefel uchaf hyd yma. Yn 2016, roedd ODA cyfunol yr UE yn cynrychioli 0.51% o Incwm Cenedlaethol Gros yr UE (GNI), ar ôl cynyddu o 0.47% yn 2015. Mae hyn yn sylweddol uwch na chyfartaledd 0.21% y gwledydd y tu allan i'r UE sy'n aelodau o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC). .

hysbyseb

Felly mae'r Undeb Ewropeaidd a'i Aelod-wladwriaethau wedi cydgrynhoi eu lle fel prif roddwr cymorth y byd yn 2016.

Dywedodd y Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol, Neven Mimica: “Rwy’n falch bod yr UE yn parhau i fod yn brif ddarparwr Cymorth Datblygu Swyddogol y byd - prawf clir o’n hymrwymiad i Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig. Rydym yn galw ar bob actor datblygu i ddyblu eu hymdrechion i wneud yr un peth. Ac nid ydym yn stopio yno. Gan ysgogi buddsoddiadau sector preifat, helpu i symud adnoddau domestig a dwysau ymdrechion ar y cyd ag aelod-wladwriaethau'r UE, rydym yn ceisio gwneud y gorau o'r holl ffynonellau cyllid ar gyfer datblygu. "

Yn 2016, ar yr amod pum Aelod-wladwriaethau'r UE 0.7% neu fwy o'u Incwm Gwladol Crynswth (GNI) mewn Cymorth Datblygu Swyddogol: Lwcsembwrg (1.00%), Sweden (0.94%), Denmarc (0.75%), yr Almaen (0.70%), a wedi cyrraedd y targed am y tro cyntaf, ac yn y Deyrnas Unedig (0.70%). aelod-wladwriaethau'r UE un ar bymtheg cynyddu eu ODA gymharu â'u GNI, tra bod aelod-wladwriaethau 5 lleihau eu ODA ac arhosodd 7 ar yr un lefel â'r llynedd. Yn gyfan gwbl, aelod-wladwriaethau 20 cynyddu eu ODA mewn enw gan € 10.9 biliwn, tra bod y gostyngiad yn 6 eraill i gyfanswm o € 3.4 biliwn.

hysbyseb

Yn 2016, yn wynebu argyfwng mudo digynsail, llwyddodd yr UE a'i aelod-wladwriaethau i gynyddu eu cefnogaeth i ffoaduriaid yn ogystal â'u 'cymorth datblygu' i wledydd sy'n datblygu. Roedd y cynnydd cyffredinol yng Nghymorth Datblygu Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, gyda € 7.6 biliwn, yn fwy nag y mae'r ymchwydd mewn ffoaduriaid mewn rhoddwyr yn costio € 1.9 biliwn. Dim ond 25% o dwf ODA ar y Cyd yr UE rhwng 2015 a 2016 oedd oherwydd costau ffoaduriaid yn y wlad, felly, bu twf yn ODA, hyd yn oed os nad yw'r costau hyn wedi'u heithrio. Tyfodd ODA cyfunol yr UE ac eithrio costau ffoaduriaid yn y wlad o € 59.1 biliwn yn 2015 i € 64.8 biliwn yn 2016, sy'n gyfystyr â chynnydd o 10%.

Cefndir

Cymorth Datblygu Swyddogol yn parhau i fod yn ffynhonnell hanfodol o ariannu ar gyfer llawer o wledydd sy'n datblygu, ond mae'n amlwg bod yn rhaid i ymdrechion i fynd yn llawer pellach. Mae'r weledigaeth hon, o sut y dylai ariannu datblygu esblygu i gefnogi'r Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy, cytunir yn y Addis Ababa Agenda Gweithredu[1] (AAAA).

I gefnogi'r agenda hon, yr Undeb Ewropeaidd (UE) yn ceisio increaseresources ar gyfer datblygu cynaliadwy, gan gynnwys drwy:

- Symud adnoddau domestig

- Trosoli adnoddau'r sector preifat ar lefel ddomestig a rhyngwladol i ysgogi cyllid ar gyfer datblygu'r sector preifat

- Cynyddu ymdrechion rhaglennu ar y cyd rhwng yr UE a'i Aelod-wladwriaethau fel ffordd i wella effeithlonrwydd, perchnogaeth ac effeithiolrwydd cydweithredu datblygu.

Yn 2005, yr UE a'i aelod-wladwriaethau addo i gynyddu eu ODA ar y cyd i 0.7% o Incwm UE Crynswth Gwladol (GNI) gan 2015. Er bod yr argyfwng economaidd a'r pwysau cyllidebol difrifol yn y rhan fwyaf aelod-wladwriaethau'r UE yn golygu nad oedd yr UE gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn yn 2015, bu twf gwirioneddol parhaus yn ODA Ewropeaidd o bron 40 2002% ers. Ym mis Mai 2015, cadarnhau y Cyngor Ewropeaidd ei ymrwymiad i gyrraedd y targed hwn cyn 2030. Cynhaliodd yr UE ymdrechion i gyrraedd y targed ODA o 0.15 0.20-% o GNI i Gwledydd datblygedig Lleiaf yn y tymor byr ar y cyd, ac i gyrraedd 0.20% o ODA / GNI i PDLl gan 2030.

Mae'r addewid ODA yn seiliedig ar dargedau unigol. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE cyn 2002 ailddatgan eu hymrwymiad i gyrraedd y targed ODA / GNI 0.7%, gan gymryd i ystyriaeth amgylchiadau cyllidebol, tra bod y rhai sydd wedi cyflawni y targed hwnnw wedi ymrwymo eu hunain i aros ar neu'n uwch y targed hwnnw. Dywed Aelod a ymunodd â'r UE ar ôl 2002 wedi ymrwymo i ymdrechu i gynyddu eu ODA / GNI i 0.33%.

Mae'r data a gyhoeddwyd heddiw yn seiliedig ar wybodaeth ragarweiniol a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau yr UE i'r OECD ac i Gomisiwn yr UE. ODA gyfunol yr UE yn cynnwys cyfanswm y gwariant ODA yr 28 Aelod-wladwriaethau'r UE a'r ODA o sefydliadau'r UE heb ei briodoli i Aelod-wladwriaethau unigol (hy adnoddau ei hun o Fanc Buddsoddi Ewrop).

Yn-rhoddwr cododd costau ffoaduriaid a adroddwyd gan Aelod-wladwriaethau'r UE o € 8.8 biliwn (neu 12.9% o cyfunol ODA UE yn 2015) at € 10.7 biliwn (neu 14.2% o cyfunol ODA UE yn 2016). Mae'r cynnydd o ODA UE sy'n ymroddedig i ariannu costau ffoaduriaid yng-rhoddwr yn adlewyrchu'r ffaith bod yn 2015 2016 a, llawer o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, yn wynebu cynnydd digynsail mewn ffoaduriaid, darparu cymorth brys hanfodol a chefnogaeth i nifer fawr o ffoaduriaid o fewn eu ffiniau. Mae'r rhan fwyaf o'r costau sy'n gysylltiedig â[2] dim ond ar gyfer blwyddyn gyntaf arhosiad ffoadur y gellir ei gofnodi fel ODA.

Mae aelodau 30 o'r Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC), gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gweithredu fel aelod llawn o'r pwyllgor.

Mwy o wybodaeth:

Taflen ffeithiau: Cyhoeddi ffigurau newydd ar Gymorth Datblygu Swyddogol 2016

Atodiad: Mae cyflawni'r 2030 Nodau Datblygu Cynaliadwy: Rhoi at ei gilydd y dull o weithredu; amlygu ar gyflawniadau cynnar yr UE mewn tri maes allweddol

Datganiad i'r Wasg OECD

[1] Roedd yr Agenda Gweithredu Ababa Addis (aaaa) a gytunwyd yn y drydedd Gynhadledd Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ariannu ar gyfer Datblygu ym mis Gorffennaf 2015

[2] Gweler: http://www.oecd.org/dac/stats/38429349.pdf, Llinell IA8.2 Ffoaduriaid mewn gwledydd rhoddwr (cod 1820)

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd