Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Arwain pwyllgor Seneddol yn cefnogi sancsiynau troseddol am gam-drin y farchnad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

hp20131211Heddiw (9 Ionawr) mae prif bwyllgor Senedd Ewrop ar gyfer materion economaidd wedi rhoi ei gefnogaeth i gynnig gan y Comisiwn Ewropeaidd am sancsiynau troseddol i fynd i’r afael â cham-drin a thrin marchnadoedd ariannol (IP / 11 / 1218). Cefnogodd Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol y Senedd (ECON) yn unfrydol gytundeb ar y cynnig y daethpwyd iddo gydag aelod-wladwriaethau, a gynrychiolwyd yng Nghyngor y Gweinidogion, yn hwyr y llynedd (IP / 13 / 1299). O dan y rheolau newydd ar gyfer gwrthsefyll delio mewnol a cham-drin y farchnad, bydd yn rhaid i aelod-wladwriaethau sicrhau bod ymddygiad o'r fath, gan gynnwys trin meincnodau, yn drosedd, y gellir ei chosbi â sancsiynau effeithiol ym mhobman yn Ewrop. Bellach mae disgwyl i'r cytundeb gael ei gadarnhau gan Senedd Ewrop yn y Cyfarfod Llawn ym mis Chwefror 2014.

“Rydym yn croesawu’r bleidlais heddiw o blaid cynnig y Comisiwn, sy’n cadarnhau bod Ewrop yn barod i gymryd pob mesur sy’n angenrheidiol i wrthsefyll delio mewnol a cham-drin y farchnad yn ei farchnadoedd ariannol," meddai’r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE a Michel Barnier , comisiynydd marchnad a gwasanaethau mewnol. "Hoffem ddiolch i Bwyllgor ECON a'i rapporteur, Arlene McCarthy, am eu cefnogaeth ac rydym nawr yn edrych ymlaen at fabwysiadu'r cynnig pwysig hwn yn gyflym gan y Senedd a'r Cyngor. Mae angen i ni ddiogelu cyfanrwydd ein marchnadoedd a diogelu'r arian. o'n dinasyddion. "

Mae'r cytundeb y pleidleisiwyd arno heddiw yn golygu:

hysbyseb
  • Bydd diffiniadau cyffredin yr UE o droseddau cam-drin y farchnad megis delio mewnol, datgelu gwybodaeth yn anghyfreithlon a thrin y farchnad;
  • bydd set gyffredin o sancsiynau troseddol gan gynnwys dirwyon a charchariad gyda sancsiwn uchaf o bedair blynedd o leiaf am ddelio mewnol / trin y farchnad ac o ddwy flynedd am ddatgelu gwybodaeth fewnol yn anghyfreithlon;
  • bydd unigolion cyfreithiol (cwmnïau) yn atebol am gam-drin y farchnad;
  • mae angen i aelod-wladwriaethau sefydlu awdurdodaeth ar gyfer y troseddau hyn os ydynt yn digwydd yn eu gwlad neu os yw'r troseddwr yn wladolyn, ac;
  • mae angen i aelod-wladwriaethau sicrhau bod awdurdodau barnwrol a gorfodaeth cyfraith sy'n delio â'r achosion cymhleth iawn hyn wedi'u hyfforddi'n dda.

Cefndir

Ar hyn o bryd gall buddsoddwyr sy'n masnachu ar wybodaeth fewnol ac yn trin marchnadoedd trwy ledaenu gwybodaeth anwir neu gamarweiniol osgoi cosbau trwy fanteisio ar wahaniaethau yn y gyfraith rhwng 28 aelod-wladwriaeth yr UE. Nid oes gan awdurdodau rhai gwledydd bwerau cosbi effeithiol ond mewn eraill nid oes sancsiynau troseddol ar gael ar gyfer rhai troseddau delio mewnol a thrin y farchnad. Gall sancsiynau effeithiol gael effaith ataliol gref ac atgyfnerthu cyfanrwydd marchnadoedd ariannol yr UE.

Dyna pam y cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ar 20 Medi 2011 reolau ledled yr UE i sicrhau cosbau troseddol lleiaf ar gyfer delio mewnol a thrin y farchnad (IP / 11 / 1218). Ym mis Gorffennaf 2012, cyflwynodd y Comisiwn welliannau i'w gynnig gwreiddiol er mwyn gwahardd yn glir drin meincnodau, gan gynnwys LIBOR ac EURIBOR, a gwneud y fath drin yn drosedd (IP / 12 / 846).

hysbyseb

Gan gynnig y rheolau hyn, am y tro cyntaf defnyddiodd y Comisiwn Ewropeaidd bwerau newydd o dan Gytundeb Lisbon i orfodi polisi'r UE trwy sancsiynau troseddol. Mae'r Gyfarwyddeb ddrafft yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau gymryd y mesurau angenrheidiol i sicrhau bod troseddau delio mewnol a thrin y farchnad yn destun cosbau troseddol. Bydd yn ofynnol hefyd i aelod-wladwriaethau osod sancsiynau troseddol am annog, cynorthwyo ac atal cam-drin y farchnad, yn ogystal ag am ymdrechion i gyflawni troseddau o'r fath. Mae'r Gyfarwyddeb yn ategu cynnig ar wahân ar gyfer Rheoliad ar Gam-drin y Farchnad, wedi'i gymeradwyo gan Senedd Ewrop ar 10 Medi 2013 (MEMO / 13 / 774), sy'n gwella fframwaith deddfwriaethol presennol yr UE ac yn atgyfnerthu sancsiynau gweinyddol.

Mwy o wybodaeth

Comisiwn Ewropeaidd - Cam-drin y Farchnad

Comisiwn Ewropeaidd - Polisi Cyfraith Droseddol

Tudalen Gartref y Comisiynydd Cyfiawnder Viviane Reding

Tudalen gartref Comisiynydd y Farchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier

Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

Dilynwch y Comisiynydd Barnier ar Twitter: @MBarnierEU

Dilynwch Farchnad Fewnol yr UE ar Twitter: @EU_Markt

Y Comisiwn Ewropeaidd

UE yn tynnu plwg ar annibendod cebl

cyhoeddwyd

on

IMCO, Datganiad gan Gadeirydd Pwyllgor Marchnad Fewnol a Diogelu Defnyddwyr y Senedd, Anna Cavazzini (Gwyrddion / EFA, DE), ar y cynnig gwefrydd cyffredin a gyflwynir heddiw gan y Comisiwn: “Dros y degawd diwethaf, mae Senedd Ewrop wedi pwyso ar y Comisiwn i gyflwyno cynnig am wefrydd cyffredin gyda’r bwriad o fynd i’r afael ag e-wastraff, gwneud bywyd yn haws i ddefnyddwyr a’u grymuso i wneud dewisiadau cynaliadwy.

"Mae'r fenter hon yn cynnwys llawer o elfennau sy'n bwysig i'n pwyllgor, megis cysoni'r pwynt gwefru gan alluogi gweithrediad llyfn y farchnad fewnol, lefel uchel o ddiogelwch i ddefnyddwyr a lleihau gwastraff electronig.

"Rhaid i ni gael gwared o'r annibendod cebl yn ein droriau o'r diwedd; roedd gennym ddigon o gael y cebl gwefru anghywir yn ein backpack ar gyfer y ddyfais yr ydym yn ei chario. Bydd ceblau gwefru unffurf yn helpu defnyddwyr i arbed arian ac arbed adnoddau'r blaned.

hysbyseb

"Mae offer trydanol ac electronig yn parhau i fod yn un o'r ffrydiau gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn yr UE. Mae'n arbennig o bwysig bod y rheolau arfaethedig yn berthnasol nid yn unig i ffonau smart ond hefyd i dabledi a dyfeisiau symudol eraill, yn unol â chais y Senedd. Rhaid i ddatblygiadau technolegol cyflym cael ei ystyried, yn enwedig gan fod y Comisiwn eisoes wedi gwastraffu cymaint o amser.

"Bydd y Senedd nawr yn gweithio ar y cynnig deddfwriaethol hwn. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau cydweithrediad llyfn gyda'r Comisiwn a'r Cyngor i ddod i gytundeb a fydd o fudd i ddefnyddwyr Ewropeaidd yn ogystal â'r diwydiant, gydag amcanion Bargen Werdd Ewrop yn ei graidd. ”

“Rydyn ni i gyd wedi bod mewn sefyllfaoedd yn ein bywyd pan, er enghraifft ar drên, mae batri fy ffôn clyfar yn wag felly hoffai fy nghymydog roi benthyg gwefrydd i mi o’u dyfais. Ond nid yw’n gweithio gan fod ganddo gysylltydd gwahanol, ”meddai ASE Róża Thun Grŵp EPP, a gynigiodd Benderfyniad Senedd Ewrop ar y mater y llynedd.

hysbyseb

“Mae angen ateb ar y droriau yn llawn gwefrwyr diwerth. Mae dinesydd cyffredin o'r UE yn cynhyrchu oddeutu 16kg o e-wastraff y flwyddyn. Trwy gyflwyno un gwefrydd ar gyfer pob dyfais electronig fach a chanolig, gallwn geisio datrys y sefyllfa ddramatig hon ”, pwysleisiodd Thun. “Mae budd mawr i ddefnyddwyr Ewropeaidd gyda’r gyfraith newydd hon, na fyddai wedyn yn gorfod prynu gwefrydd newydd bob tro y byddant yn prynu dyfais newydd.”

Cefndir

Mae Senedd Ewrop a'i Phwyllgor Marchnad Mewnol a Diogelu Defnyddwyr (IMCO) wedi bod yn mynnu datrysiad gwefrydd cyffredin ers blynyddoedd, gan ofyn yn barhaus i'r Comisiwn weithredu arno trwy adroddiadau menter ei hun, penderfyniadau, a chwestiynau a ofynnir i'r Comisiynwyr.

Yn 2014, dadleuodd y Senedd yn gryf dros wefrydd cyffredin ar gyfer pob ffôn symudol yn ystod trafodaethau'r Gyfarwyddeb Offer Radio (COCH).

Ers hynny, mae sawl menter Senedd arall wedi gofyn yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol i safoni gwefryddion ffôn symudol, fel a mabwysiadwyd penderfyniad ar 30 Ionawr 2020 galw ar y Comisiwn i gyflwyno safon ar gyfer gwefrydd cyffredin “fel mater o frys”.

Ar ben hynny, yn ddiweddar penderfyniad o 10 Chwefror 2021 ar y cynllun gweithredu economi gylchol newydd, galwodd ASEau ar y Comisiwn i gyflwyno gwefrydd cyffredin ar frys ar gyfer ffonau smart a dyfeisiau tebyg er mwyn sicrhau opsiynau codi tâl safonol, cydnaws a rhyngweithredol orau a gofyn i'r Comisiwn baratoi strategaeth ddatgysylltu ar gyfer gwefryddion a labelu wedi'u cysoni.

Dywedodd y Comisiynydd Thierry Breton, sy’n gyfrifol am y farchnad fewnol: “Mae gwefrwyr yn pweru ein holl ddyfeisiau electronig mwyaf hanfodol. Gyda mwy a mwy o ddyfeisiau, gwerthir mwy a mwy o wefrwyr nad ydynt yn gyfnewidiol neu nad oes eu hangen. Rydym yn rhoi diwedd ar hynny. Gyda’n cynnig, bydd defnyddwyr Ewropeaidd yn gallu defnyddio gwefrydd sengl ar gyfer eu holl electroneg gludadwy - cam pwysig i gynyddu cyfleustra a lleihau gwastraff. ”

Heddiw (23 Medi), mae'r Comisiwn yn cynnig:

  • Porthladd gwefru wedi'i gysoni ar gyfer dyfeisiau electronig: USB-C fydd y porthladd cyffredin. Bydd hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr godi tâl ar eu dyfeisiau gyda'r un gwefrydd USB-C, waeth beth yw brand y ddyfais.
  • Bydd technoleg codi tâl cyflym wedi'i chysoni yn helpu i atal bod gwahanol gynhyrchwyr yn cyfyngu'r cyflymder codi tâl yn anghyfiawn a bydd yn helpu i sicrhau bod cyflymder codi tâl yr un peth wrth ddefnyddio unrhyw wefrydd cydnaws ar gyfer dyfais.
  • Dadfwndelu gwerthu gwefrydd o werthu'r ddyfais electronig: bydd defnyddwyr yn gallu prynu dyfais electronig newydd heb wefrydd newydd. Bydd hyn yn cyfyngu ar nifer y gwefrwyr diangen sy'n cael eu prynu neu eu gadael heb eu defnyddio. Amcangyfrifir y bydd lleihau cynhyrchu a gwaredu gwefryddion newydd yn lleihau faint o wastraff electronig bron i fil tunnell y flwyddyn.
  • Gwell gwybodaeth i ddefnyddwyr: bydd angen i gynhyrchwyr ddarparu gwybodaeth berthnasol am berfformiad codi tâl, gan gynnwys gwybodaeth am y pŵer sy'n ofynnol gan y ddyfais ac os yw'n cefnogi codi tâl cyflym. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i ddefnyddwyr weld a yw eu gwefrwyr presennol yn cwrdd â gofynion eu dyfais newydd neu'n eu helpu i ddewis gwefrydd cydnaws. O'i gyfuno â'r mesurau eraill, byddai hyn yn helpu defnyddwyr i gyfyngu ar nifer y gwefryddion newydd a brynir ac yn eu helpu i arbed € 250 miliwn y flwyddyn ar bryniannau gwefrydd diangen.

Bydd gwefrydd cyffredin yr UE yn berthnasol i'r dyfeisiau canlynol: Ffonau symudol, tabledi, camerâu digidol, clustffonau, clustffonau, siaradwyr cludadwy, a chonsolau fideogame llaw.

Parhau Darllen

coronafirws

Coronafirws: Y Comisiwn yn llofnodi contract ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi llofnodi contract fframwaith caffael ar y cyd gyda'r cwmni fferyllol Eli Lilly ar gyfer cyflenwi triniaeth gwrthgorff monoclonaidd i gleifion coronafirws. Mae hyn yn nodi'r datblygiad diweddaraf yn hyn portffolio cyntaf o bum therapiwteg addawol a gyhoeddwyd gan y Comisiwn o dan Strategaeth Therapiwteg COVID-19 yr UE ym mis Mehefin 2021. Mae'r feddyginiaeth yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop. Mae 18 aelod-wladwriaeth wedi ymuno â'r cyd-gaffael ar gyfer prynu hyd at 220,000 o driniaethau.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae dros 73% o boblogaeth oedolion yr UE bellach wedi’u brechu’n llawn, a bydd y gyfradd hon yn dal i gynyddu. Ond ni all brechlynnau fod ein hunig ymateb i COVID-19. Mae pobl yn dal i gael eu heintio ac yn mynd yn sâl. Mae angen i ni barhau â'n gwaith i atal salwch gyda brechlynnau ac ar yr un pryd sicrhau y gallwn ei drin â therapiwteg. Gyda llofnod heddiw, rydym yn cloi ein trydydd caffaeliad ac yn cyflawni ein hymrwymiad o dan Strategaeth Therapiwteg yr UE i hwyluso mynediad at feddyginiaethau o'r radd flaenaf ar gyfer cleifion COVID-19. "

Er mai brechu yw'r ased cryfaf yn erbyn y firws a'i amrywiadau, mae therapiwteg yn chwarae rhan hanfodol yn ymateb COVID-19. Maent yn helpu i achub bywydau, cyflymu amser adfer, lleihau hyd yr ysbyty ac yn y pen draw ysgafnhau baich systemau gofal iechyd.

hysbyseb

Mae'r cynnyrch o Eli Lilly yn gyfuniad o ddau wrthgorff monoclonaidd (bamlanivimab ac etesevimab) ar gyfer trin cleifion coronafirws nad oes angen ocsigen arnynt ond sydd â risg uchel o COVID-19 difrifol. Mae gwrthgyrff monoclonaidd yn broteinau a genhedlir yn y labordy sy'n dynwared gallu'r system imiwnedd i frwydro yn erbyn y coronafirws. Maent yn asio i'r protein pigyn ac felly'n rhwystro ymlyniad y firws â'r celloedd dynol.

O dan Gytundeb Caffael ar y Cyd yr UE, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dod i'r casgliad hyd yn hyn bron i 200 o gontractau ar gyfer gwahanol wrthfesurau meddygol sydd â gwerth cronnus o dros € 12 biliwn. O dan y contract fframwaith caffael ar y cyd a ddaeth i ben gydag Eli Lilly, gall aelod-wladwriaethau brynu’r cynnyrch cyfuniad bamlanivimab ac etesevimab os a phan fo angen, unwaith y bydd wedi derbyn naill ai awdurdodiad marchnata amodol ar lefel yr UE gan Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop neu awdurdodiad defnydd brys yn yr aelod-wladwriaeth dan sylw.

Cefndir

hysbyseb

Mae contract caffael ar y cyd heddiw yn dilyn y contract a lofnodwyd gyda Roche ar gyfer y cynnyrch REGN-COV2, cyfuniad o Casirivimab ac Imdevimab, ar 31 Mawrth 2021 a ffraethineb y contracth Glaxo Smith Kline ar 27 Gorffennaf 2021 ar gyfer cyflenwi sotrovimab (VIR-7831), a ddatblygwyd mewn cydweithrediad â biotechnoleg VIR.

Nod Strategaeth yr UE ar Therapiwteg COVID-19, a fabwysiadwyd ar 6 Mai 2021, yw adeiladu portffolio eang o therapiwteg COVID-19 gyda'r nod o sicrhau bod tri therapiwteg newydd ar gael erbyn Hydref 2021 ac o bosibl dau arall erbyn diwedd y flwyddyn. Mae'n cynnwys cylch bywyd llawn meddyginiaethau o ymchwil, datblygu, dewis ymgeiswyr addawol, cymeradwyaeth reoliadol gyflym, gweithgynhyrchu a defnyddio i'w defnyddio'n derfynol. Bydd hefyd yn cydlynu, yn cynyddu ac yn sicrhau bod yr UE yn gweithredu gyda'i gilydd i sicrhau mynediad at therapiwteg trwy gaffaeliadau ar y cyd.

Mae'r Strategaeth yn rhan o Undeb Iechyd Ewropeaidd cryf, gan ddefnyddio dull cydgysylltiedig o'r UE i amddiffyn iechyd ein dinasyddion yn well, arfogi'r UE a'i Aelod-wladwriaethau i atal a mynd i'r afael â pandemigau yn y dyfodol yn well, a gwella gwytnwch systemau iechyd Ewrop. Gan ganolbwyntio ar drin cleifion â COVID-19, mae'r Strategaeth yn gweithio ochr yn ochr â Strategaeth Brechlynnau'r UE lwyddiannus, lle mae brechlynnau diogel ac effeithiol yn erbyn COVID-19 wedi'u hawdurdodi i'w defnyddio yn yr UE i atal a lleihau trosglwyddiad achosion, yn ogystal â cyfraddau ysbyty a marwolaethau a achosir gan y clefyd.

Ar 29 Mehefin 2021, cyflawnodd y strategaeth ei chanlyniad cyntaf, gyda'r cyhoeddiad o bum therapiwteg ymgeisydd gallai hynny fod ar gael yn fuan i drin cleifion ledled yr UE. Mae'r pum cynnyrch mewn cam datblygu datblygedig ac mae ganddynt botensial uchel i fod ymhlith y tri therapiwteg COVID-19 newydd i dderbyn awdurdodiad erbyn Hydref 2021, y targed a osodwyd o dan y strategaeth, ar yr amod bod y data terfynol yn dangos eu diogelwch, ansawdd ac effeithiolrwydd. .

Mae cydweithredu byd-eang ar therapiwteg yn hanfodol ac yn rhan allweddol o'n strategaeth. Mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol ar therapiwteg COVID-19 a sicrhau eu bod ar gael yn fyd-eang. Mae'r Comisiwn hefyd yn archwilio sut i gefnogi'r amgylchedd galluogi ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion iechyd, wrth gryfhau gallu ymchwil mewn gwledydd partner ledled y byd.

Mwy o wybodaeth

Strategaeth Therapiwteg yr UE

Ymateb coronafirws

Brechlynnau COVID-19 diogel ar gyfer Ewropeaid

Parhau Darllen

coronafirws

SURE: Adroddiad yn cadarnhau llwyddiant offeryn wrth amddiffyn swyddi ac incwm

cyhoeddwyd

on

Daeth Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei ail adroddiad ar effaith SURE, yr offeryn € 100 biliwn a ddyluniwyd i amddiffyn swyddi ac incwm y mae pandemig COVID-19 yn effeithio arnynt.

Mae'r adroddiad yn canfod bod SURE wedi llwyddo i glustogi'r effaith economaidd-gymdeithasol ddifrifol sy'n deillio o'r pandemig COVID-19. Amcangyfrifir bod mesurau'r farchnad lafur genedlaethol a gefnogir gan SURE wedi lleihau diweithdra bron i 1.5 miliwn o bobl yn 2020. Mae SURE wedi helpu i gynnwys y cynnydd mewn diweithdra yn yr aelod-wladwriaethau buddiolol yn ystod yr argyfwng yn effeithiol. Diolch i SURE a mesurau cymorth eraill, mae'r cynnydd hwn mewn diweithdra wedi bod yn sylweddol llai nag yn ystod yr argyfwng ariannol byd-eang, er gwaethaf y cwymp llawer mwy mewn CMC.

Mae SURE yn elfen hanfodol o strategaeth gynhwysfawr yr UE i amddiffyn dinasyddion a lliniaru canlyniadau negyddol pandemig COVID-19. Mae'n darparu cymorth ariannol ar ffurf benthyciadau a roddir ar delerau ffafriol gan yr UE i Aelod-wladwriaethau i ariannu cynlluniau gwaith amser byr cenedlaethol, mesurau tebyg i gadw swyddi a chefnogi incwm - yn arbennig i'r hunangyflogedig, a rhai mesurau sy'n gysylltiedig ag iechyd. .

hysbyseb

Hyd yn hyn, mae cyfanswm o € 94.3 biliwn o gymorth ariannol wedi'i gymeradwyo i 19 aelod-wladwriaeth, y mae € 89.6bn ohono wedi'i dalu. Gall SURE ddarparu bron i € 6bn o gymorth ariannol i aelod-wladwriaethau allan o'r cyfanswm amlen o € 100bn.

Prif ganfyddiadau

hysbyseb

Mae SURE wedi cefnogi oddeutu 31 miliwn o bobl yn 2020, y mae 22.5 miliwn ohonynt yn weithwyr ac 8.5 miliwn yn hunangyflogedig. Mae hyn yn cynrychioli mwy na chwarter cyfanswm y bobl a gyflogir yn yr 19 Aelod-wladwriaeth fuddiol.

At hynny, mae tua 2.5 miliwn o gwmnïau yr effeithiwyd arnynt gan y pandemig COVID-19 wedi elwa o SURE, gan ganiatáu iddynt gadw gweithwyr.

O ystyried statws credyd cryf yr UE, mae Aelod-wladwriaethau buddiol wedi arbed amcangyfrif o € 8.2 biliwn mewn taliadau llog diolch i SURE.

Cododd y Comisiwn € 36 biliwn arall ar draws tri chyhoeddiad ers amser drafftio’r adroddiad cyntaf ym mis Mawrth 2021. Roedd y cyhoeddiadau hyn yn or-danysgrifio i raddau helaeth. Codwyd yr holl arian fel bondiau cymdeithasol, gan roi hyder i fuddsoddwyr fod eu harian yn mynd tuag at bwrpas cymdeithasol, a gwneud yr UE yn gyhoeddwr bondiau cymdeithasol mwyaf y byd.

Ar 4 Mawrth 2021, cyflwynodd y Comisiwn a Argymhelliad ar Gymorth Gweithredol Effeithiol i Gyflogaeth yn dilyn argyfwng COVID-19 (EASE). Mae'n amlinellu dull strategol o drosglwyddo'n raddol rhwng mesurau brys a gymerir i warchod swyddi yn ystod y pandemig a'r mesurau newydd sydd eu hangen ar gyfer adferiad llawn swyddi. Gydag EASE, mae'r Comisiwn yn hyrwyddo creu swyddi a phontio swydd-i-swydd, gan gynnwys tuag at y sectorau digidol a gwyrdd, ac yn gwahodd Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r arian UE sydd ar gael.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae cynllun SURE wedi profi ei werth ac yn parhau i gyflawni ei bwrpas. Fe wnaethon ni ei greu yn ystod argyfwng i gynyddu incwm pobl, amddiffyn eu teuluoedd a chadw eu bywoliaeth pan oedd ei angen arnyn nhw fwyaf. Gellir mesur ei lwyddiant yn ôl y ffigurau yn yr adroddiad heddiw, gan ddangos bod SURE wedi llwyddo i gadw miliynau lawer o Ewropeaid mewn swydd yn ystod gwaethaf yr argyfwng. Mae wedi chwarae rhan fawr yn ymateb cyffredinol Ewrop, a rhaid i ni hefyd ddiolch i lywodraethau cenedlaethol. Wrth i ni adael y pandemig, dylai ein dull gweithredu ganolbwyntio’n raddol ar hyrwyddo creu swyddi o safon a hwyluso trawsnewidiadau swydd-i-swydd trwy hyfforddiant a mesurau eraill. ”

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Mae'r offeryn SURE wedi profi i fod yn arloesol ac yn anhepgor. Mae'n enghraifft ddisglair o Ewrop sy'n amddiffyn ac yn gweithio i bobl. Mae’r adroddiad a gyhoeddwyd heddiw yn nodi bod sicrhau cyllid ar gael i Aelod-wladwriaethau trwy SURE wedi helpu i osgoi hyd at 1.5 miliwn yn fwy o bobl yn mynd i ddiweithdra yn 2020. Helpodd SURE i atal y llif hwn. Nawr, mae'n rhaid i ni weithredu yr un mor gadarn a chyflym i roi polisïau gweithredol y farchnad lafur ar waith ar gyfer adferiad llawn swyddi yn y farchnad lafur sy'n newid. "

Cefndir

Cynigiodd y Comisiwn Reoliad SURE ar 2 Ebrill 2020, fel rhan o ymateb cychwynnol yr UE i'r pandemig. Fe'i mabwysiadwyd gan y Cyngor ar 19 Mai 2020, a daeth ar gael ar ôl i'r holl aelod-wladwriaethau lofnodi'r cytundebau gwarant ar 22 Medi 2020. Digwyddodd y taliad cyntaf bum wythnos ar ôl i SURE ddod ar gael.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae'n galonogol bod yr arian a godwyd ar y farchnad o dan SURE wedi helpu gwledydd yr UE i sicrhau canlyniadau trawiadol mewn cyfnod byr. Ar gyfer y Comisiwn, mae SURE wedi gosod y llwyfan ar gyfer benthyca o dan offeryn adfer NextGenerationEU llawer mwy. Gyda € 49 biliwn wedi’i dalu i 13 o wledydd yr UE hyd yn hyn ac ychydig biliwn i raglenni cyllideb yr UE, mae NextGenerationEU hefyd yn sicrhau bod yr adferiad yn gweithio i bawb. ”

Adroddiad heddiw yw'r ail adroddiad ar SURE a gyfeiriwyd at y Cyngor, Senedd Ewrop, y Pwyllgor Economaidd ac Ariannol (EFC) a'r Pwyllgor Cyflogaeth (EMCO). O dan Erthygl 14 o Reoliad SURE, mae'n ofynnol yn gyfreithiol i'r Comisiwn gyhoeddi adroddiad o'r fath cyn pen 6 mis o'r diwrnod y daeth yr offeryn ar gael. Mae'r adroddiad cyntaf Cyhoeddwyd ar 22 Mawrth 2021. Bydd adroddiadau dilynol yn dilyn bob chwe mis cyhyd ag y bydd SURE ar gael.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae’r ail adroddiad hwn ar effaith SURE yn cadarnhau gwerth yr offeryn undod digynsail hwn. Mae'r ffigurau'n siarad drostynt eu hunain: 1.5 miliwn yn llai yn ddi-waith, 31 miliwn o weithwyr a 2.5 miliwn o gwmnïau wedi'u cefnogi, a mwy nag € 8 biliwn mewn arbedion llog. Rwy'n falch o'r stori lwyddiant Ewropeaidd sy'n SURE: stori lwyddiant y mae'n rhaid i ni adeiladu arni! ”

Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi bondiau cymdeithasol i ariannu'r offeryn SURE ac yn defnyddio'r enillion i ddarparu benthyciadau cefn wrth gefn i aelod-wladwriaethau buddiolwyr. Mae mwy o wybodaeth am y bondiau hyn, ynghyd â throsolwg llawn o'r arian a godwyd o dan bob cyhoeddiad a'r aelod-wladwriaethau buddiolwr, ar gael ar-lein yma.

Mwy o wybodaeth

Ail adroddiad ar weithredu SURE

Gwefan SURE

Taflen Ffeithiau ar SURE

Rheoliad SURE

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd