Cysylltu â ni

Agenda UE

Cyfarfod Llawn Sesiwn 13-16 2014 Ionawr (Strasbourg)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20121213PHT04585_originalBriffio cyn sesiwn STRASBOURG: Dydd Llun, 13 Ionawr - 16h30-17h - ISEL N-1/201

Cylchlythyr

agenda ddrafft terfynol

hysbyseb

uchafbwyntiau 

Gwlad Groeg yn cymryd Llywyddiaeth yr UE o Lithwania

Bydd y Senedd yn trafod rhaglen Llywyddiaeth Gwlad Groeg sy’n dod i mewn gyda’r Prif Weinidog Antonis Samaras yn nadl allweddol yr wythnos, a fydd yn dechrau am 9h ar 15 Ionawr ac a fydd yn cael ei dilyn gan gynhadledd i’r wasg. Mewn dadl ar wahân, ar 14 Ionawr, bydd ASEau yn adolygu Llywyddiaeth Lithwania sy'n gadael gyda'r Arlywydd Dalia Grybauskaitė.

hysbyseb

Rhyddid i symud dinasyddion yr UE

Bydd ASEau yn trafod yr hawl sylfaenol i ryddid i symud yn yr UE gyda chynrychiolwyr y Comisiwn a'r Cyngor o 15h ar 15 Ionawr. Daeth y cyfyngiadau olaf sy'n weddill ar fynediad i farchnadoedd llafur rhai aelod-wledydd i ddinasyddion Rwmania a Bwlgaria i ben ar 31 Rhagfyr 2013.

Gwasanaethau cyhoeddus: Gwell gwerth am arian

Yn hytrach na dim ond derbyn y cais isaf wrth gaffael gwaith, nwyddau neu wasanaethau neu ddod â chontractau consesiwn i ben, bydd gan awdurdodau cyhoeddus fwy o gyfle i ddewis y cynnig y maen nhw'n ei ystyried sydd fwyaf addas i'w pwrpas, a thrwy hynny sicrhau gwell defnydd o arian trethdalwyr, o dan reolau newydd yr UE. ar gaffael cyhoeddus a chonsesiynau i'w pleidleisio ar 15 Ionawr.

Pasbortau UE ar werth?

Bydd ASEau yn trafod cynllun dadleuol dinasyddiaeth Malteg gyda'r Comisiwn a'r Cyngor brynhawn Mercher ac yn pleidleisio penderfyniad ar 16 Ionawr. O dan y 'rhaglen buddsoddwyr unigol', byddai tramorwyr yn gallu prynu pasbort Malteg yn ddarostyngedig i rai amodau ond heb orfod bod yn byw ym Malta. Disgwylir i rai ASEau ddadlau bod yn rhaid i'r cynllun fod yn seiliedig ar fuddsoddiad a phreswylio.

Allyriadau CO2: Faniau glanach gan 2020

Mae terfyn allyriadau CO2 ar gyfer cerbydau masnachol ysgafn newydd a werthir yn yr UE i gael ei ostwng o 203 g / km heddiw i 147 g / km gan 2020, o dan ddeddfwriaeth ddrafft i'w phleidleisio ar 14 Ionawr. Mae'r testun, sydd eisoes wedi'i gytuno'n anffurfiol â gweinidogion yr UE, hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer cyflawni gostyngiadau pellach ar ôl 2020, ac yn darparu ar gyfer cyflwyno protocol prawf newydd.

Serbia, Kosovo a Gwlad yr Iâ: Adroddiadau cynnydd ar integreiddiad yr UE

Bydd ASEau yn cefnogi lansiad trafodaethau derbyn gyda Serbia ac yn cydnabod llwyddiant Kosovo wrth gynnal ei hetholiadau lleol cyntaf erioed ledled y wlad y llynedd, mewn dadl ddydd Mercher. Maent yn aros am benderfyniad llywodraeth Gwlad yr Iâ ynghylch refferendwm ar sgyrsiau derbyn yr UE. Byddant yn pleidleisio ar benderfyniadau nad ydynt yn rhwymol ar 16 Ionawr.

Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer gwastraff plastig

Bydd ASEau yn galw am strategaeth Ewropeaidd i leihau faint o wastraff plastig yn yr amgylchedd mewn penderfyniad i'w fabwysiadu ar 14 Ionawr. Maen nhw am i'r plastigau mwyaf peryglus gael eu gwahardd gan 2020, ynghyd â rhai ychwanegion a rhai bagiau plastig.

Roedd sgandal cig ceffyl yn dangos cysylltiad gwan yn y gadwyn fwyd

Mae achosion diweddar o dwyll bwyd, gan gynnwys marchnata cig ceffyl fel cig eidion, yn tynnu sylw at yr angen i'r UE adolygu gweithrediad y gadwyn fwyd, rheolaethau camu i fyny a diweddaru rheolau labelu, meddai penderfyniad nad yw'n rhwymol i'w basio ar 16 Ionawr .

Gwella amddiffyniad cymdeithasol gweithwyr hunangyflogedig

Rhaid darparu amddiffyniad cymdeithasol digonol ar gyfer y nifer cynyddol o weithwyr hunangyflogedig yn yr UE, gan bwysleisio ASEau mewn penderfyniad i gael ei bleidleisio ar 14 Ionawr.

Roedd pynciau eraill

 • Mae ASEau yn gwrthwynebu awdurdodiad y farchnad ar gyfer indrawn GM
 • A ddylid labelu paill GM mewn mêl?
 • Cracio i lawr ar ecsbloetio anifeiliaid a phlanhigion gwyllt yn droseddol
 • Y Senedd i alw am strategaeth ledled yr UE ar gyfer y digartref
 • Dylid annog prosiectau dal a storio carbon
 • Mae ASEau eisiau i archwiliadau llafur anoddach fynd i'r afael â dympio cymdeithasol
 • EP i gymeradwyo tacograffau craff mewn tryciau a choetsys
 • Diogelu data: pa ddyfodol ar gyfer bargen Safe Harbour ar ôl perthynas â'r NSA?
 • Helpu cwmnïau'r UE i gystadlu am gontractau cyhoeddus dramor
 • Pleidleisiwch ar fenyw ymgeisydd o'r Almaen ar gyfer bwrdd ECB
 • Hawliau dynol a phenderfyniadau democratiaeth

Gwyliwch y byw cyfarfod llawn drwy EP Live a EuroparlTV

Gwefan y Gwasanaeth Wasg Senedd Ewrop

Gwasanaethau Clyweledol Senedd Ewrop ar gyfer y Cyfryngau

Gwlad Belg

#Huawei - rhan o'r ateb, nid rhan o'r broblem

cyhoeddwyd

on

Mae Abraham Liu yn ddyn â chenhadaeth. Fel Prif Gynrychiolydd newydd Huawei i'r Undeb Ewropeaidd, ei rôl yw argyhoeddi gwleidyddion yr UE a llunwyr polisi bod ei gwmni yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith gwybodaeth a chyfathrebu a dyfeisiau smart y gellir ymddiried ynddynt, ac nid yn gyfrwng ar gyfer ysbïo Tsieineaidd.

Abraham Liu

 

hysbyseb

 

 

 

hysbyseb

 

 

 

 

 

Gwnaeth swyddogion Americanaidd yn glir eu bod yn ystyried Huawei, un o gwmnïau mwyaf Tsieina, yn fygythiad i ddiogelwch cenedlaethol, gan ei fod yn adeiladu'r rhwydweithiau telathrebu sy'n sail i gymdeithasau modern.

Yn ddiweddar, gwaharddodd Awstralia offer 5g Huawei. Mae Japan wedi cryfhau ei rheolau. Mae'r UE bellach yn ystyried a ddylai gymryd camau tebyg hefyd.

Yn ystod cynhadledd i'r wasg ar Cudd-wybodaeth Artiffisial ar 2nd Ym mis Chwefror, ymatebodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ansip i gwestiwn ynghylch rôl Huawei mewn rhai ceir heb yrwyr Ewropeaidd a phrosiectau 5G yng nghyd-destun honiadau diogelwch yn erbyn y cwmni.

Roedd ymateb Huawei yn ddiamwys ac yn ddiamwys, gydag Abraham Liu, Llywydd swyddfa Huawei yn yr UE, yn amddiffyn y cwmni: “Rydym yn gwrthod yn bendant unrhyw honiad y gallem beri bygythiad diogelwch. Rydym yn agored i ddeialog gyda'r Is-lywydd Andrus Ansip i fynd i'r afael â'r camddealltwriaeth hyn ac rydym yn bwriadu parhau â'n cydweithrediad hirsefydlog gyda'r Comisiwn Ewropeaidd fel cwmni preifat sy'n eiddo i weithwyr.

"Rydym yn rhan o'r ateb, nid yn rhan o'r broblem. Ni ofynnodd unrhyw lywodraeth erioed i Huawei adeiladu unrhyw gefnffyrdd na thorri ar draws unrhyw rwydweithiau, ac ni fyddem byth yn goddef ymddygiad o'r fath gan unrhyw un o'n staff.

"Seiberddiogelwch fu ein prif flaenoriaeth erioed ac mae gennym hanes profedig o ddarparu cynhyrchion ac atebion diogel i'n cwsmeriaid yn Ewrop a ledled y byd. Heddiw, mae'r gadwyn gyflenwi TGCh wedi'i globaleiddio'n fawr. Mae angen mynd i'r afael â seiberddiogelwch ar y cyd yn lefel fyd-eang, ac ni ddylid trin gwerthwyr offer yn wahanol ar sail eu gwlad wreiddiol.

"Nid yw canu un gwerthwr yn gwneud dim i helpu'r diwydiant i nodi a mynd i'r afael â bygythiadau seiberddiogelwch yn fwy effeithiol.

“Rydym yn barod i ddarparu unrhyw wybodaeth ac rydym wedi ymrwymo i gynnal deialog agored gyda'n partneriaid Ewropeaidd ar faterion yn ymwneud â diogelwch.”

Mae gan Brydain fwrdd sy'n caniatáu i'w wasanaethau cudd-wybodaeth adolygu offer Huawei. Mae'r Almaen wedi ei chopïo a gall Singapore ddilyn.

Rhaid i rai gwledydd 170 sy'n defnyddio Huawei benderfynu a yw gwneud busnes ag ef yn ddiogel.

Bydd Abraham Liu, fel Llywydd swyddfa Huawei yn yr UE, yn dod â'i holl sgiliau aruthrol i argyhoeddi gwleidyddion yr UE a llunwyr polisi mai nod Huawei yw adeiladu byd sydd wedi'i gysylltu'n well, nid i edrych arno.

 

Parhau Darllen

Agenda UE

Pecyn Gwanwyn #EuropeanSemester2017

cyhoeddwyd

on

Dylai aelod-wladwriaethau ddefnyddio'r ffenestr cyfle a gynigir gan yr adferiad economaidd i fynd ar drywydd diwygiadau strwythurol, hybu buddsoddiad a chryfhau eu cyllid cyhoeddus. Blaenoriaethau yn amrywio ar draws yr UE ond mae ymdrechion pellach ar draws y bwrdd yn hanfodol i sicrhau twf yn fwy cynhwysol, cadarn a chynaliadwy. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn heddiw yn cyflwyno ei argymhellion wlad-benodol 2017 (CSRs), yn nodi ei ganllawiau polisi economaidd ar gyfer yr Aelod-wladwriaethau unigol gyfer y 12 18 nesaf i fisoedd. Mae'r economi yn yr UE a'r ardal yr ewro yn profi'n wydn, ond heriau, megis twf araf cynhyrchiant, mae'r etifeddiaeth yr argyfwng - gan gynnwys anghydraddoldebau ddyfalbarhau - ac ansicrwydd sy'n deillio yn bennaf o ffactorau allanol yn parhau.

Felly, mae'r Comisiwn yn galw ar aelod-wladwriaethau i ddefnyddio ffenestr hon o gyfle i gryfhau hanfodion eu heconomïau trwy weithredu'r blaenoriaethau economaidd a chymdeithasol a nodwyd yn gyffredin ar lefel Ewropeaidd: Hybu buddsoddiad, mynd ar drywydd diwygiadau strwythurol a sicrhau bod polisïau cyllidol cyfrifol. Sylw arbennig yn cael ei dalu i'r heriau a blaenoriaethau a nodwyd ar gyfer ardal yr ewro.

hysbyseb

Dywedodd yr Is-lywydd Valdis Dombrovskis, sy'n gyfrifol am yr ewro a deialog gymdeithasol: "Mae tueddiadau economaidd yn gadarnhaol ar y cyfan a dylem ddefnyddio'r cyfle hwn i wneud economïau Ewropeaidd yn fwy cystadleuol, gwydn ac arloesol. Dylid rhoi blaenoriaeth i ddiwygiadau a all wneud twf. cynhyrchiant mwy cynhwysol ac adfywiol. Mae diwygiadau strwythurol, buddsoddiad a sylw parhaus i bolisïau cyllidol cyfrifol yn anhepgor i gryfhau a chynnal adferiad economaidd yn yr UE. "

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen: "Eleni mae mynd i’r afael ag anghydraddoldeb wrth wraidd ein hasesiad. Rydym wedi troi tudalen yr argyfwng: mae’r bennod nesaf yn gymdeithasol. Gyda’r economi yn symud ymlaen, rydym ni angen adfer cyfleoedd i'r rhai sy'n cael eu gadael ar ôl a chadw i fyny ag anghenion sgiliau sy'n newid trwy fuddsoddi mewn addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel. Dylai cyflogau uwch adlewyrchu cynnydd mewn cynhyrchiant. Dim ond fel hyn y gallwn gyflawni ein hymrwymiad ar y cyd i wella safonau byw i bawb. "

Dywedodd y Comisiynydd Materion Economaidd ac Ariannol, Trethi a Thollau, Pierre Moscovici: "Mae'r UE yn tyfu a bydd yn parhau i fwynhau'r duedd gadarnhaol hon yn 2018 am y chweched flwyddyn yn olynol. Ac eto mae'r adferiad yn anwastad ac yn dal yn agored i niwed. Mae angen i ni ddefnyddio popeth yr offer sydd ar gael i gefnogi twf, ac mae hynny'n cynnwys diwygiadau economaidd craff yn ogystal â chymhwyso polisi cyllidol yn ddeallus Heddiw, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn argymell i aelod-wladwriaethau gydbwysedd priodol rhwng sicrhau cynaliadwyedd cyllid cyhoeddus a chyflawni safiad cyllidol a fydd yn helpu i gryfhau. - a pheidio â thanseilio - yr adferiad. ”

hysbyseb

Mae'r 2017 argymhellion wlad-benodol

Mae'r economi Ewropeaidd wedi profi yn gadarn yn wyneb heriau sylweddol. cyfraddau twf yn yr UE ac ardal yr ewro bron 2 2016% yn, cyllid cyhoeddus yn gwella a chyflogaeth ar gofnod o bron i 233 miliwn o bobl. Mae diweithdra ar ei isaf ers 2009 a buddsoddiadau yn uwch na'r lefelau cyn-argyfwng mewn rhai aelod-wladwriaethau - hefyd helpu gan y Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, Yr hyn a elwir Cynllun Juncker. Fodd bynnag, mae twf cynhyrchiant araf ac etifeddiaeth yr argyfwng, gan gynnwys gwahaniaethau o fewn ac ar draws gwledydd, yn parhau i bwyso a mesur ar yr economi, fel y mae ansicrwydd yn deillio yn bennaf o ffactorau allanol.

Er mwyn cryfhau'r tueddiadau cadarnhaol a'r cydgyfeirio o fewn gwledydd a'r UE, mae'n hanfodol i sicrhau twf mwy cynhwysol, cadarn a chynaliadwy, gan gynnwys drwy fwy o cystadleurwydd ac arloesedd. Mae hyn yn y nod yr argymhellion a wnaed o dan y Semester Ewropeaidd cydlynu polisi economaidd. Mae'r dull hwn hefyd yn cynnwys gwell ffocws ar y blaenoriaethau a'r heriau cymdeithasol yn yr aelod-wladwriaethau. Yn ddiweddar, amlinellodd y Comisiwn ei gynnig ar gyfer Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol, Sy'n nodi egwyddorion a hawliau allweddol i gefnogi marchnadoedd llafur deg ac sy'n gweithio'n dda a systemau lles.

Dros amser, aelod-wladwriaethau wedi gwneud rhywfaint o gynnydd gyda dau o bob tri argymhelliad gwlad-benodol ar gyfartaledd, yn cadarnhau bod diwygiadau sylweddol yn cael eu gweithredu ar draws yr UE. Edrych ar orwel aml-flwyddyn yn rhoi darlun cliriach o esblygiad cynnydd na orwel un-flwyddyn, gan fod gynllunio a gweithredu diwygiadau sylweddol yn cymryd amser. Mae cynnydd yn cael ei gofnodi ar gyfer y mwyafrif helaeth o ddiwygiadau, ond mae cyflymder a dyfnder y gweithrediad ddiwygio gan aelod-wladwriaethau yn amrywio, hefyd yng ngoleuni eu cymhlethdod a phwysigrwydd. cynnydd diwygio wedi bod yr uchaf yn y meysydd polisi y pryder "polisi cyllidol a llywodraethu ariannol" yn ogystal ag yn "gwasanaethau ariannol", sydd wedi cael eu pwyso materion yn y blynyddoedd diwethaf.

Ers mabwysiadu set y llynedd o argymhellion gwlad-benodol, gwnaeth aelod-wladwriaethau gynnydd mwyaf sylweddol ym maes polisi cyllidol a llywodraethu cyllidol, yn ogystal ag ym mholisïau gweithredol y farchnad lafur. Cymerwyd camau mewn polisïau trethiant (megis lleihau'r baich treth ar lafur), y farchnad lafur a pholisïau cymdeithasol (yn enwedig cynhwysiant cymdeithasol a gofal plant) a gwasanaethau ariannol. Mae'r meysydd sy'n dangos y cynnydd lleiaf yn cynnwys cystadleuaeth mewn gwasanaethau a'r amgylchedd busnes. Y darlun cyffredinol sy'n dod i'r amlwg yw bod Aelod-wladwriaethau'n parhau i ymdrechu i weithredu diwygiadau, ond hyd yn hyn mae graddfa'r cynnydd yn amrywio rhwng 'cyfyngedig' a ​​'rhai' ar gyfer y mwyafrif o feysydd polisi a nodwyd yn argymhellion gwlad-benodol 2016.

Mae'r pecyn a gyflwynir heddiw yn ystyried casgliadau mis Chwefror ac yn dilyn hynny Pecyn Gaeaf Semester Ewropeaidd, Gan gynnwys ar y Weithdrefn anghydbwysedd macro-economaidd. Ar gyfer Cyprus, yr Eidal a Phortiwgal, a oedd yn profi anghydbwysedd macro-economaidd gormodol, mae'r Comisiwn i'r casgliad nad oes tir dadansoddi ar gyfer camu i fyny y weithdrefn, ar yr amod bod y tair gwlad yn gweithredu'r diwygiadau a nodwyd yn eu hargymhellion gwlad-benodol yn llawn.

datblygiadau a'r penderfyniadau ariannol

Yn gyffredinol, mae lefel diffyg cyfanredol yn ardal yr ewro yn gostwng i 1.4% o CMC y flwyddyn hon, i lawr o uchafbwynt o 6.1% o CMC yn 2010.

Yn seiliedig ar yr asesiad o'r 2017 Sefydlogrwydd a Rhaglenni Cydgyfeirio, mae'r Comisiwn hefyd wedi cymryd nifer o gamau o dan y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf. Mae'r Comisiwn yn argymell y dylid cau'r Gweithdrefnau Diffyg Gormodol ar gyfer Croatia a Phortiwgal. Os bydd y Cyngor yn dilyn argymhelliad y Comisiwn, byddai hyn yn gadael dim ond pedair Aelod-wladwriaeth o dan gangen gywirol y Cytundeb, i lawr o 24 gwlad yn 2011.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi mabwysiadu adroddiadau ar gyfer Gwlad Belg a'r Ffindir dan Erthygl 126 (3) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), Lle mae'n adolygu eu cydymffurfiad â'r maen prawf dyled y Cytuniad. Yn y ddau achos, mae'r casgliad yw y dylai'r maen prawf dyled yn cael ei ystyried fel y cydymffurfir â hyn o bryd. Yn achos Gwlad Belg, casgliad hwn ar yr amod bod mesurau cyllidol ychwanegol yn cael eu cymryd yn 2017 i sicrhau cydymffurfiad cyffredinol â'r llwybr addasiad tuag at yr amcan tymor canolig yn 2016 2017 a gyda'i gilydd. Yn achos y Ffindir, nodir bod mabwysiadu a gweithredu diwygiadau strwythurol gynyddu cynhyrchiant a chyflenwad llafur gyflym yn allweddol i wella rhagolygon twf yn y tymor canolig a gwella cynaliadwyedd ariannol.

Ynghylch yr Eidal, mae'r Comisiwn yn cadarnhau bod y mesurau cyllidol ychwanegol y gofynnir amdani am 2017 wedi cael eu cyflwyno ac felly ystyrir unrhyw gamau pellach yn cael eu bod yn angenrheidiol ar gyfer cydymffurfio â'r maen prawf ddyled ar hyn o bryd.

Anerchwyd y Comisiwn yn rhybudd i Romania ar fodolaeth gwyriad sylweddol oddi wrth y llwybr addasiad tuag at y nod cyllidebol tymor canolig yn 2016 ac yn argymell i'r Cyngor fabwysiadu argymhelliad i Romania i gymryd camau priodol yn 2017 gyda'r bwriad o gywiro hyn sylweddol gwyriad. Dyma'r tro cyntaf y weithdrefn hon y fframwaith llywodraethu economaidd yr UE yn cael ei gymhwyso. Mae'n rhoi cyfle i gymryd camau cywirol er mwyn osgoi agor gweithdrefn diffyg gormodol yr awdurdodau.

Yn seiliedig ar yr asesiad o'r 2017 Sefydlogrwydd Rhaglenni, mae'r Comisiwn yn bwriadu caniatáu'r hyblygrwydd gofynnwyd i Lithuania a'r Ffindir.

Cefndir

Er bod yr argymhellion i'r aelod-wladwriaethau yn cael eu haddasu bob blwyddyn, i adlewyrchu'r cynnydd a wnaed a'r amgylchedd cyfnewidiol, maent wedi'u hangori'n gadarn yn y blaenoriaethau ehangach a amlinellir yng nghyfeiriad blynyddol Cyflwr yr Undeb yr Arlywydd Juncker a'r Arolwg Twf Blynyddol. Ar gyfer Aelod-wladwriaethau ardal yr ewro, maent hefyd yn adlewyrchu'r argymhellion ar gyfer ardal yr ewro. Mae'r argymhellion o dan y Semester Ewropeaidd yn gydnaws â gweledigaeth tymor hwy strategaeth Ewrop 2020.

Ers gymryd swydd, Comisiwn hwn wedi gweithredu nifer o newidiadau i'r Semester Ewropeaidd, i'w wneud yn fwy effeithiol a pherthnasol. Fe'u cyhoeddwyd yn 2014 Tachwedd Arolwg Twf Blynyddol 2015, cyflwyno yn gynnar yn 2015 a'i gadarnhau yn ei Cyfathrebu ar y camau nesaf tuag at gwblhau Undeb Economaidd ac Ariannol Ewrop ym mis Hydref 2015.

Mae'r newidiadau hyn yn golygu, er enghraifft, fod y Comisiwn yn gwneud argymhelliad ardal yr ewro gynnar yn y cylch (ym mis Tachwedd), i ganiatáu i aelod-wladwriaethau i gymryd i ystyriaeth safbwynt ardal yr ewro yn eu cynlluniau ar gyfer y blynyddoedd i ddod.

Mae hefyd yn golygu bod dros y misoedd diwethaf mae'r Comisiwn wedi ymgysylltu â llywodraethau, Seneddau cenedlaethol, partneriaid cymdeithasol a rhanddeiliaid eraill ac wedi cynnal cyfarfodydd dwyochrog gydag awdurdodau cenedlaethol i drafod eu blaenoriaethau polisi.

Yn ôl ym mis Chwefror, cyflwynodd y Comisiwn ei ddadansoddiad manwl o'r sefyllfa economaidd a chymdeithasol pob aelod-wladwriaeth, yn y ffurf Adroddiad Gwlad, Fel rhan o'r hyn a elwir yn Pecyn Gaeaf 2017 y Semester Ewropeaidd.

Ym mis Ebrill, cyflwynodd Aelod-wladwriaethau eu Rhaglenni Diwygio Cenedlaethol a'u Sefydlogrwydd Rhaglenni (ar gyfer gwledydd ardal yr ewro) neu Rhaglenni Cydgyfeirio (ar gyfer gwledydd ardal yr ewro heb fod), gan gynnwys unrhyw dilynol at y Pecyn Gaeaf.

Mae'r Comisiwn hefyd yn cynnal ymgynghoriadau rheolaidd â phartneriaid cymdeithasol ac wedi gwahodd aelod-wladwriaethau i dalu mwy o sylw i gyfraniad partneriaid cymdeithasol cenedlaethol.

Mae argymhellion heddiw yn seiliedig ar y deialogau hyn, y rhaglenni cenedlaethol, data gan Eurostat a'r rhai a gyhoeddwyd yn ddiweddar 2017 Rhagolwg Economaidd Gwanwyn Comisiwn.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi sefydlu'r Gwasanaeth Cymorth Diwygio Strwythurol ac offeryn UE penodedig - Strwythurol Diwygio Rhaglen Cymorth (SRSP) - i ddarparu cymorth diwygio wedi'i dargedu at yr aelod-wladwriaethau, ar eu cais, er mwyn eu cynorthwyo i gynllunio a gweithredu diwygiadau sefydliadol, strwythurol a gweinyddol, gan gynnwys diwygiadau sy'n cael eu hargymell yn CSRs.

Y camau nesaf

Mae'r Comisiwn yn galw ar y Cyngor i gymeradwyo'r dull arfaethedig a mabwysiadu'r argymhellion wlad-benodol, ac ar aelod-wladwriaethau i weithredu yn llawn ac mewn modd amserol. Disgwylir i weinidogion UE i drafod y Argymhellion Gwlad-Penodol cyn benaethiaid yr UE o wladwriaeth a'r llywodraeth i fod i cymeradwyo nhw. Yna i aelod-wladwriaethau i weithredu'r argymhellion drwy eu rhoi sylw drwy eu polisïau economaidd a chyllidebol cenedlaethol yn 2017 2018-.

Mwy o wybodaeth

Chapeau Cyfathrebu: 2017 Semester Ewropeaidd: Argymhellion Gwlad-benodol

Trosolwg o sefyllfa gwledydd o dan y Weithdrefn Anghydraddoldebau Macro-economaidd a'r Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf

Trosolwg o faterion a drafodir yn yr argymhellion wlad-benodol 2017

argymhellion Gwlad-benodol 2017

Memo ar argymhellion wlad-benodol 2017

Penderfyniadau o dan y Sefydlogrwydd a Thwf

Gwanwyn Rhagolwg Economaidd 2017 (11 2017 May)

Gwlad Adroddiadau Cyfathrebu (22 2017 Chwefror)

Adroddiadau Gwlad (22 2017 Chwefror)

Dechrau'r y 2017 Semester Ewropeaidd: Pecyn Hydref (16 2016 Tachwedd)

Adroddiad Mecanwaith Rhybudd 2017 (16 2016 Tachwedd)

Llywodraethu Economaidd yr UE Esboniad

Dilynwch Is-Lywydd Dombrovskis ar Twitter: @VDombrovskis

Dilynwch y Comisiynydd Thyssen ar Twitter: @mariannethyssen

Dilynwch Comisiynydd Moscovici ar Twitter: @Pierremoscovici

 

 

Parhau Darllen

Gwrthdaro

Mae Llysgennad yr UE Yeliseev yn ceisio creu amodau priodol ar gyfer cytundeb cymdeithas Wcráin â Brwsel

cyhoeddwyd

on

1420969864-9796Dywed llysgennad Wcráin yr UE y dylai “blaenoriaeth allweddol” ar gyfer y flwyddyn i ddod fod yn creu “amodau priodol” ar gyfer gweithredu masnach yn effeithiol mewn rhan o gytundeb cymdeithas ei wlad â Brwsel.

Kostyantyn Yeliseev (llun) Dywedodd ei fod am hyn i ddechrau drwy 1 Ionawr, 2016.

"Her" arall ar gyfer y flwyddyn i ddod yw cadarnhau'r cytundeb gan holl aelod-wladwriaethau'r UE, meddai.

hysbyseb

Hyd yn hyn, mae wedi dim ond ei gadarnhau gan 11 wladwriaethau.

Mewn cyfweliad, dywedodd: "Mae hwn nid yn unig yn fater cyfreithiol, ond hefyd yn fater gwleidyddol oherwydd po gyntaf y bydd y cytundeb yn cael ei gadarnhau ac yn dod i rym, y cryfaf fydd yr Wcráin mewn trafodaethau â phartneriaid eraill, gan gynnwys Rwsia."

Wrth edrych yn ôl ar y digwyddiadau cythryblus a chwerw a effeithiodd ar yr Wcrain yn ystod 2014, dywedodd, "Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gwelsom yn glir bod yr UE wedi dod yn gefnogwr allanol allweddol i sofraniaeth ac uniondeb tiriogaethol yr Wcrain.

hysbyseb

"Nid yw strategaeth ddiogelwch Wcreineg erioed wedi ystyried yr UE fel ffactor allanol ar gyfer cefnogi diogelwch cenedlaethol yr Wcrain. Ond yr UE sydd wedi dod yn ffactor ataliol yn erbyn polisïau creulon, ymosodol y Kremlin."

Gan droi at y 12 mis sydd i ddod, aeth y llysgennad ymlaen: "Eleni, mae'r UE yn wynebu'r her bwysig o gadw safbwynt unedig a chadarn ar fater yr Wcrain.

"Nid yw'n dasg hawdd yn sgil ymosodiad propaganda Rwseg, sydd â'r nod o hollti, rhannu aelod-wladwriaethau'r UE a'u polisi tramor tuag at yr Wcrain."

Ychwanegodd: "Dyna pam y bydd cefnogi a chadw cefnogaeth gadarn yr UE i Wcráin amddiffyn ei gyfanrwydd tiriogaethol a'i sofraniaeth ar sail cynllun heddwch yr arlywydd yn dod yn flaenoriaeth allweddol i ni. Dyna'r peth cyntaf."

"Yn ail, mae'n bwysig i'r UE ganolbwyntio ar ystod o faterion a allai, yn fy marn i, ddadadeiladu'r sefyllfa yn y Donbas a chyfrannu wedyn at adferiad y Crimea."

Yn wahanol i'r hyn y mae rhai yn ei gredu, nid sancsiynau newydd yn erbyn Rwsia yw'r brif flaenoriaeth o reidrwydd, meddai.

Yn hytrach, galwodd y diplomydd am "gymorth gwleidyddol, ariannol, economaidd, dyngarol a hyd yn oed cyfreithiol enfawr" i'r Wcráin.

"Wcráin sefydlog a chryf," meddai, "yw'r warant orau i ni sefyll dros ein buddiannau cenedlaethol yn wyneb ymddygiad ymosodol Rwseg. Dyma beth mae Moscow yn ei ofni fwyaf ac eisiau ei atal rhag digwydd."

Ar y blaen ynni, mae'n dweud nad yw'n eithrio y bydd deialog ailddechrau mewn trafodaethau gyda Rwsia ar faterion nwy.

"Rhaid i ni benderfynu beth i'w wneud nesaf: symud i becyn haf fel y'i gelwir a dod i gytundebau ar y mater hwn, neu aros am ganlyniadau cyflafareddu Stockholm. Ond dylai'r broses hon nid yn unig ystyried sefyllfa ochr yr Wcrain, ond hefyd ochr yr UE a Rwsia. "

digwyddiadau allweddol sydd ar y gweill ar gyfer yr UE a Wcráin yn cynnwys ymweliad cyntaf Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Jean-Claude Juncker i Wcráin yn y rhan gyntaf y flwyddyn, uwchgynhadledd Wcráin-UE a gynhelir yn Kyiv ac cynhadledd ryngwladol ar gymorth ar gyfer Wcráin.

digwyddiadau pwysig eraill yn cynnwys y cyfarfod agoriadol y Pwyllgor Seneddol Cymdeithas yr UE-Wcráin ar ddechrau mis Chwefror a ymweliad cyntaf y Llefarydd Senedd Wcreineg Volodymyr Hroisman i Frwsel.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd