Cysylltu â ni

Rhyddidau sifil

ASEau hawliau sifil yn mynd i'r afael diffygion dynol-hawliau yn yr Undeb Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

eu_flagRhaid i'r Comisiwn Ewropeaidd sefydlu system newydd ar unwaith i fonitro cydymffurfiad holl aelod-wladwriaethau'r UE â gwerthoedd yr UE a meini prawf derbyn, meddai penderfyniad a bleidleisiwyd gan y Pwyllgor Rhyddid Sifil ar 13 Ionawr. Mae ASEau hefyd yn beirniadu torri hawliau sylfaenol ymfudwyr, lleiafrifoedd cenedlaethol, pobl ag anableddau a menywod.

Mae'r penderfyniad, a gymeradwywyd gan 31 pleidlais i 18 gyda 5 yn ymatal, yn dadansoddi'r parch at hawliau sylfaenol yn yr UE yn 2012. "Mae'n hen bryd i'r UE roi mecanweithiau ar waith i sicrhau bod gwerthoedd Ewropeaidd a meini prawf Copenhagen yn cael eu cymhwyso'n gywir. , a ddylai aros yn ddilys ar ôl dod i mewn i'r UE. Dylid creu teclyn monitro a chosbi i'r perwyl hwn, sy'n cynnwys sefydliadau'r UE, aelod-wladwriaethau a chyrff arbenigol fel yr Asiantaeth Hawliau Sylfaenol a Chyngor Ewrop, "meddai'r Rapporteur Louis Michel (ALDE, BE) ar ôl y bleidlais.

Monitro cydymffurfiad â gwerthoedd yr UE

hysbyseb

Dylai'r Comisiwn Ewropeaidd sefydlu system newydd ar unwaith i fonitro cydymffurfiad â meini prawf derbyn yr UE, a elwir yn gyffredin yn Meini prawf Copenhagen, yn rheolaidd ac mewn modd gwrthrychol, meddai'r testun. Byddai'r mecanwaith newydd hwn yn Copenhagen yn fodd i osod dangosyddion, llunio argymhellion rhwymol a gosod cosbau fel rhewi cyllid yr UE ar wledydd sy'n methu â chydymffurfio. Dylid gwneud hyn mewn ffordd wrthrychol, gan osgoi unrhyw safonau dwbl, mae'n ychwanegu. Mae ASEau hefyd yn awgrymu ystyried newidiadau i gytuniadau, megis adolygu Erthygl 7 Cytuniad yr UE (rheolau ar gyfer penderfynu a oes risg amlwg o dorri gwerthoedd yr UE yn ddifrifol mewn aelod-wladwriaeth). Y nod fyddai gwahanu'r camau risg a thorri yn glir. Er mwyn helpu i atal torri gwerthoedd yr UE yn y tymor hir, mae ASEau hefyd yn galw am greu Comisiwn Copenhagen o arbenigwyr lefel uchel annibynnol ar hawliau sylfaenol.

Cynorthwyo ymfudwyr mewn trallod ar y môr

Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn galw ar yr UE a'i aelod-wladwriaethau i adolygu unrhyw ddeddfau y gellid eu defnyddio i gosbi pobl sy'n cynorthwyo ymfudwyr mewn trallod ar y môr. Dylid croesawu ymdrechion achub "a ... peidiwch byth ag arwain at unrhyw fath o sancsiynau", meddai. Mae ASEau hefyd yn mynegi gofid y gallai plant sy'n gwneud cais am amddiffyniad rhyngwladol gael eu rhoi yn y carchar hyd yn oed o dan system loches newydd yr UE.

hysbyseb

Rhyddid crefydd a hawl i farw gydag urddas

Seciwlariaeth, a ddiffinnir fel gwahaniad caeth rhwng awdurdodau gwleidyddol, digyffesol a chrefyddol, yn ogystal â didueddrwydd y wladwriaeth, "yw'r ffordd orau o sicrhau cydraddoldeb rhwng crefyddau a rhwng credinwyr ac anghredinwyr", dywed y testun cymeradwy, gan alw ar wledydd yr UE i amddiffyn rhyddid crefydd neu gred, gan gynnwys rhyddid y rhai heb grefydd i beidio â dioddef gwahaniaethu. Mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil hefyd yn galw am barch at urddas ar ddiwedd oes, trwy sicrhau bod "penderfyniadau a fynegir mewn ewyllysiau byw yn cael eu cydnabod a'u parchu".

Hawliau lleiafrifoedd a phobl ag anableddau

Mae'r penderfyniad yn pwysleisio'r angen i amddiffyn lleiafrifoedd cenedlaethol, grwpiau ieithyddol rhanbarthol a rhanbarthau cyfansoddiadol ar lefel yr UE a sefydlu system fonitro wedi'i modelu ar enghraifft strategaethau Roma cenedlaethol. Mae lleiafrifoedd cenedlaethol yn cyfrif am dros 10% o boblogaeth yr UE, yn ôl y testun cymeradwy. Mae ASEau hefyd yn annog llywodraethau cenedlaethol i fuddsoddi mwy mewn polisïau i integreiddio pobl ag anableddau mewn cymdeithas trwy gael gwared ar bob math o wahaniaethu a chyfyngiadau ar eu hawliau i bleidleisio a sefyll mewn etholiadau. Dylai aelod-wladwriaethau hefyd eu helpu i fyw'n annibynnol, ychwanega'r testun.

materion eraill

Mae ASEau hefyd yn galw am strategaeth UE i frwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod a gwahaniaethu ar sail rhyw, mesurau i ddiogelu preifatrwydd a data personol a rheolau cywir i sicrhau rhyddid y cyfryngau ac amddiffyn newyddiadurwyr. Maent hefyd yn mynegi pryder ynghylch y defnydd anghymesur o drais gan heddluoedd.

Y camau nesaf

Mae disgwyl i’r Senedd lawn bleidleisio ar y penderfyniad yn sesiwn 24-27 Chwefror yn Strasbwrg.

Rhyddidau sifil

#ChildMarriages: ASEau drafod sut i roi terfyn ar pla hwn

cyhoeddwyd

on

Mae un o bob tair merch mewn gwledydd sy'n datblygu yn briod cyn troi'n 18, ac un o bob naw cyn 15. Mae priodasau plant yn cyfyngu ar ragolygon y dyfodol gan fod plant fel arfer yn cael eu gorfodi i adael yr ysgol. Mae merched hefyd yn wynebu cymhlethdodau peryglus o feichiogrwydd a genedigaeth, prif achosion marwolaeth ymhlith merched yn eu harddegau mewn gwledydd sy'n datblygu. Maent hefyd mewn perygl mawr o ddioddef camdriniaeth. Ar 11 Ebrill bu is-bwyllgor hawliau menywod a hawliau dynol y Senedd yn trafod y mater gydag arbenigwyr.

priodas plant yn effeithio ar fechgyn a merched, ond mae merched sydd fwyaf mewn perygl, yn cynrychioli 82% o'r plant yn briod. Mae'r gyfradd briodas plentyn yn araf gostwng ledled y byd, ond bydd twf yn y boblogaeth yn cynyddu nifer y bobl sy'n byw gyda chanlyniadau priodas plentyn: 950 2030 miliwn erbyn (o'i gymharu â 700 miliwn heddiw).

hysbyseb

priodasau plant yn digwydd ar bob cyfandir, ond mae'r cyfraddau uchaf yn Ne Asia ac Is-Sahara Affrica. Mae'r tair gwlad gyda'r cyfraddau uchaf o briodas plant yn Niger (77% o fenywod yn briod cyn oes 18), Bangladesh (74%) a Chad (69%). Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yn yr wythnos ddiwethaf cyfarfod llawn, ASEau galw ar y llywodraeth Bangladesh i gau'r bylchau yn eu deddfwriaeth ar briodasau plant, gan ganiatáu eithriadau i'r isafswm oedran 18 i fenywod a 21 i ddynion.

Y ffactorau gyrru priodasau plentyn
Mae achosion priodasau plant yn cynnwys tlodi, anghydraddoldeb rhwng y rhywiau ac ofn rhieni am ddiogelwch eu plant. Dywedodd Anna Maria Corazza Bildt, aelod o Sweden o’r grŵp EPP, ei bod wedi siarad â rhieni mewn gwersylloedd ffoaduriaid a oedd yn gweld priodas fel y ffordd orau i ddarparu dyfodol i’w plant.

A astudiaeth ddiweddar ymysg ffoaduriaid Syria a geir yn Libanus fod 24% o ferched rhwng ffoaduriaid 15 17 a eisoes yn briod. Mae amcangyfrifon yn dangos bod cyfraddau priodi plant bedair gwaith yn uwch ymysg ffoaduriaid Syria nag ymhlith Syriaid cyn y gwrthdaro.

hysbyseb

Sut i fynd i'r afael ei

Arbenigwyr ac ASEau pwysleisio pwysigrwydd gweithio'n uniongyrchol gyda'r plant a'r cymunedau i newid normau cymdeithasol, gwarantu mynediad i iechyd, addysg a gwasanaethau cyfreithiol a sicrhau fframwaith cryf a chyfreithiol.

“Dylai seneddau ym mhobman fabwysiadu deddfau i amddiffyn plant ac yn benodol i beidio â gwadu merched o’u hurddas a’u gallu i wneud dewisiadau sylfaenol yn eu bywydau eu hunain,” meddai Pier Antonio Panzeri, aelod o’r Eidal o’r grŵp S&D, cadeirydd yr is-bwyllgor hawliau dynol a cyd-gadeirydd y gwrandawiad.

Pwysleisiodd yr Athro Benyam Dawit Mezmur, cadeirydd pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau plant, bwysigrwydd rôl sefydliadau rhanbarthol, tra galwodd Fredrik Malmberg, ombwdsmon Sweden ar gyfer plant, ar wledydd yr UE i ddod â safonau dwbl i geiswyr lloches i ben. “Dylai ein deddfwriaeth a’n sefydliadau ddarparu amddiffyniad cyfartal i bob plentyn,” meddai.

Arhosodd Ms Vilija BLINKEVIČIŪTĖ (S&D, LT), Cadeirydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a Chydraddoldeb Rhyw a chyd-gadeirydd y gwrandawiad y gall priodas a phriodas gynnar gael eu gostwng yn sylweddol gan addysg a grymuso economaidd i fenywod.

"Mae mynd i'r afael priodas plentyn yn rhoi pwynt mynediad i fynd i'r afael ag ystod eang o faterion eraill ni," meddai Lakshmi Sundaram, cyfarwyddwr gweithredol y sefydliad anllywodraethol Merched nad Ffraid. Dywedodd y gallai priodasau plentyn ddal yn ôl ymdrechion datblygu eraill, "megis terfyn ar drais yn erbyn menywod, cadw plant yn yr ysgol, neu gael gwared HIV / Aids".

Parhau Darllen

Rhyddidau sifil

Pasiodd Deddfwriaeth Rhewi Asedau #Magnitsky y DU yr ail ddarlleniad yn Nhŷ’r Arglwyddi 

cyhoeddwyd

on

magnitsky_edited-1Yn ei ail ddarlleniad, cymeradwyodd Tŷ Arglwyddi’r DU ddeddfwriaeth rhewi asedau Magnitsky, a fydd yn caniatáu i lywodraeth Prydain rewi asedau camdrinwyr hawliau dynol. Mae'r bil nawr llechi ar gyfer arholiad llinell wrth linell yn Nhŷ'r Arglwyddi ar 28 Mawrth 2017. 
“Rwy’n croesawu’r ffaith ein bod wedi gweithredu, gan anfon datganiad clir na fyddwn yn caniatáu i gamdrinwyr hawliau dynol wyngalchu eu hasedau troseddol drwy’r DU,” meddai Y Farwnes Williams o Trafford, Gweinidog Gwladol yn y Swyddfa Gartref, yn cyflwyno deddfwriaeth arfaethedig Magnitsky.
O dan y ddeddfwriaeth newydd hon, bydd asedau'r rhai sy'n ymwneud â thorri hawliau dynol gros dramor yn destun adferiad sifil gan lywodraeth Prydain. Ysbrydolwyd y fenter gan achos Sergei Magnitsky:
“Rydym wedi diwygio’r Bil ... i ganiatáu ar gyfer adferiad sifil unrhyw enillion o gam-drin hawliau dynol gros dramor. Ysgogwyd y gwelliant hwn gan driniaeth erchyll Sergei Magnitsky, cyfreithiwr treth yn Rwseg. ... Roedd triniaeth Magnitsky yn wirioneddol ysgytwol, a dim ond un enghraifft ydyw o’r nifer o droseddau erchyll o ran hawliau dynol a gyflawnir yn fyd-eang bob blwyddyn, ”meddai’r Farwnes Williams o Trafford.
Meddai'r Farwnes Stern:
“Mae dioddefwyr llygredd mawreddog yn ormod i’w cyfrif ... Mae gwelliant Magnitsky yn cynrychioli cam enfawr ymlaen ac roeddwn yn falch iawn o glywed y Gweinidog yn siarad am gam-drin hawliau dynol ledled y byd yn y cyswllt hwn. Dadleua rhai y dylid dosbarthu llygredd mawreddog fel cam-drin hawliau dynol; Rwy’n gweld y ddadl honno’n argyhoeddiadol. ”
Dywedodd yr Arglwydd Rooker:
“Rwy’n cyfarch Mr Browder am ei ymroddiad a’i ddyfalbarhad wrth geisio dod â’r rhai sy’n euog o lofruddiaeth ei gyfreithiwr o flaen eu gwell ... Mae eu herlid yn gyfreithlon ledled y byd, ac yn awr yn y Bil hwn, yn hanfodol.”
Dywedodd y Farwnes Hamwee:
“Mae llygredd a thorri hawliau dynol yn mynd law yn llaw. Rwy’n croesawu gwelliant Magnitsky. ”
Wrth gloi’r ddadl, soniodd y Farwnes Williams o Trafford am y llywodraeth gan sicrhau “y bydd pŵer Magnitsky yn cael ei ddefnyddio” mewn achosion lle mae tystiolaeth “i fodloni llys ar gydbwysedd y tebygolrwydd mai eiddo dynol gros yw eiddo yn y DU.
hawliau tramgwydd neu droseddau tramor. ”
Disgrifir digwyddiadau achos Magnitsky yn y gwerthwr gorau rhyngwladol “Red Notice” gan William Browder ac mewn cyfres o fideos ymgyrch cyfiawnder Magnitsky ymlaen Youtubechannel “Di-gyplau Rwsia.”

Parhau Darllen

Rhyddidau sifil

#HeadscarfBan UE dyfarniad gwreichion adlach grŵp ffydd

cyhoeddwyd

on

heascarfGall cwmnïau wahardd staff rhag gwisgo sgarffiau pen Islamaidd a symbolau crefyddol gweladwy eraill o dan rai amodau, dyfarnodd prif lys yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mawrth (14 Mawrth), gan gychwyn storm o gwynion gan grwpiau hawliau ac arweinwyr crefyddol, yn ysgrifennu Alastair Macdonald.

Yn ei ddyfarniad cyntaf ar fater gwleidyddol poeth ar draws Ewrop, dod o hyd i'r Llys Cyfiawnder (ECJ) cwmni o Wlad Belg a oedd rheol gwahardd cyflogeion a oedd yn delio gyda chwsmeriaid o gwisgo symbolau crefyddol a gwleidyddol gweladwy efallai na wedi gwahaniaethu yn erbyn derbynnydd ddiswyddo am wisgo sgarff pen.

Daeth y dyfarniad ar hynny ac achos yn Ffrainc ar drothwy etholiad o’r Iseldiroedd lle mae mewnfudo Mwslimaidd yn fater allweddol ac wythnosau cyn i Ffrainc bleidleisio dros arlywydd mewn ymgyrch a gyhuddir yn yr un modd. Nododd ymgeisydd ceidwadol Ffrainc, Francois Fillon, y dyfarniad fel "rhyddhad aruthrol" a fyddai'n cyfrannu at "heddwch cymdeithasol".

hysbyseb

Ond dywedodd grŵp ymgyrchu sy’n cefnogi’r menywod y gallai’r dyfarniad gau llawer o ferched Mwslimaidd allan o’r gweithlu. A dywedodd cwningod Ewropeaidd fod y Llys wedi ychwanegu at achosion cynyddol o droseddau casineb i anfon neges "nad oes croeso bellach i gymunedau ffydd".

Mae'r beirniaid yn Lwcsembwrg oedd dod o hyd bod y diswyddiadau o'r ddwy wraig, yn dibynnu ar yr olygfa o lysoedd cenedlaethol, wedi torri deddfau'r UE yn erbyn gwahaniaethu ar sail crefydd. Maent yn gweld yn arbennig y gall achos y peiriannydd meddalwedd Ffrangeg, tanio ar ôl cwyn gan gwsmer, yn dda wedi bod yn wahaniaethol.

Adweithiau, fodd bynnag, yn canolbwyntio ar y casgliad bod gwasanaethau cadarn G4S yng Ngwlad Belg oedd hawl i ddiswyddo derbynnydd Samira Achbita yn 2006 os, wrth fynd ar drywydd o fuddiannau busnes cyfreithlon, mae'n deg cymhwyso cod gwisg eang ar gyfer yr holl staff sy'n delio â chwsmeriaid i cyflwyno delwedd o niwtraliaeth wleidyddol a chrefyddol.

hysbyseb

Dywedodd Menter Cyfiawnder y Gymdeithas Agored, grŵp a gefnogir gan y dyngarwr George Soros, fod y dyfarniad yn “gwanhau gwarant cydraddoldeb” a gynigir gan gyfreithiau peidio â gwahaniaethu yn yr UE.

"Mewn llawer o aelod-wladwriaethau, bydd deddfau cenedlaethol yn dal i gydnabod bod gwahardd sgarffiau crefyddol yn y gwaith yn wahaniaethu," meddai'r swyddfa bolisi Maryam Hmadoun.

"Ond mewn lleoedd lle mae'r gyfraith genedlaethol yn wan, bydd y dyfarniad hwn yn eithrio llawer o ferched Mwslimaidd o'r gweithle."

Croesawodd Amnest Rhyngwladol y dyfarniad ar achos Ffrainc “nad yw cyflogwyr yn rhydd i grwydro i ragfarnau eu cleientiaid”. Ond, meddai, fe wnaeth gwaharddiadau ar symbolau crefyddol i ddangos niwtraliaeth agor "cefn i'r union ragfarn o'r fath".

Cwynodd llywydd Cynhadledd Rabbis Ewropeaidd, y Prif Rabbi Pinchas Goldschmidt: "Mae'r penderfyniad hwn yn anfon signal at bob grŵp crefyddol yn Ewrop". Mae achosion llys cenedlaethol ledled Ewrop wedi cynnwys cwestiynau ar wisgo croesau Cristnogol, tyrbanau Sikhaidd a phenglogau Iddewig.

Yn achos Gwlad Belg, dywedodd yr ECJ: "Nid yw rheol fewnol ymgymeriad sy'n gwahardd gwisgo unrhyw arwydd gwleidyddol, athronyddol neu grefyddol yn weladwy yn gyfystyr â gwahaniaethu uniongyrchol."

Mater i farnwyr Gwlad Belg oedd penderfynu a allai fod wedi dioddef gwahaniaethu anuniongyrchol pe bai'r rheol yn rhoi pobl o ffydd benodol dan anfantais. Ond gellid cyfiawnhau'r rheol o hyd pe bai'n cael ei "dilyn yn wirioneddol mewn modd cyson a systematig" i daflunio "delwedd o niwtraliaeth".

Fodd bynnag, yn achos Asma Bougnaoui, a ddiswyddwyd gan y cwmni meddalwedd Ffrengig Micropole, dywedodd mai mater i lysoedd Ffrainc oedd penderfynu a oedd rheol o'r fath. Pe bai ei diswyddiad yn seiliedig ar fodloni dewis y cwsmer penodol yn unig, gwelodd "dim ond amgylchiadau cyfyngedig iawn" lle y gellid cymryd yn wrthrychol symbol crefyddol fel rheswm iddi beidio â gweithio.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd