Cysylltu â ni

EU

Y Comisiwn Ewropeaidd yn cadarnhau symudiad rhydd pobl

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

100000000000042B0000023577E5CB80

Gweler hefyd IP / 13 / 1151). Gyda mwy na 14 miliwn o ddinasyddion yr UE yn preswylio mewn aelod-wladwriaeth arall ar sail sefydlog, symud yn rhydd - neu'r gallu i fyw, gweithio ac astudio unrhyw le yn yr Undeb - yw'r hawl UE sy'n cael ei choleddu fwyaf gan Ewropeaid. Mae'r prif gymhelliant i ddinasyddion yr UE ddefnyddio symudiad rhydd yn gysylltiedig â gwaith, ac yna rhesymau teuluol. O'r holl ddinasyddion UE sy'n byw mewn gwlad arall yn yr UE ('dinasyddion symudol yr UE') yn 2012, roedd mwy na thri chwarter (78%) o oedran gweithio (15-64), o'i gymharu â thua 66% ymhlith gwladolion. Ar gyfartaledd roedd cyfradd cyflogaeth dinasyddion symudol yr UE (67.7%) yn uwch nag ymhlith gwladolion (64.6%).

Dim ond cyfran gyfyngedig o gyfanswm nifer dinasyddion symudol yr UE yw dinasyddion symudol yr UE nad ydynt mewn cyflogaeth (sef myfyrwyr, pobl wedi ymddeol, ceiswyr gwaith ac aelodau anweithgar o'r teulu). At hynny, roedd 64% ohonynt wedi gweithio o'r blaen yn eu gwlad breswyl bresennol. Mae 79% yn byw mewn cartref gydag o leiaf un aelod mewn cyflogaeth. Gostyngodd cyfradd gyffredinol anweithgarwch ymhlith dinasyddion symudol o fewn yr UE rhwng 2005 a 2012 o 34.1% i 30.7%.

hysbyseb

Mae symudiad rhydd dinasyddion, sydd wedi'i ymgorffori yng Nghytuniadau'r UE, yn rhan annatod o'r Farchnad Sengl ac yn elfen ganolog o'i lwyddiant: mae'n ysgogi twf economaidd trwy alluogi pobl i deithio a siopa ar draws ffiniau. Yn yr un modd, mae symudiad rhydd gweithwyr o fudd nid yn unig i'r gweithwyr dan sylw ond hefyd i economïau'r aelod-wladwriaethau, gan ganiatáu ar gyfer paru sgiliau'n effeithlon â swyddi gwag ym marchnad lafur yr UE. Er gwaethaf yr argyfwng economaidd, heddiw mae tua 2 filiwn o swyddi gwag yn parhau i fod heb eu llenwi yn yr UE.

Daeth Cyfathrebu ar Symud yn Rhydd a fabwysiadwyd ar 25 Tachwedd 2013 gan y Comisiwn Ewropeaidd yn tanlinellu cyd-gyfrifoldeb aelod-wladwriaethau a sefydliadau’r UE i gynnal hawliau dinasyddion yr UE i fyw a gweithio mewn gwlad arall yn yr UE ac yn amlinellu camau pendant i gefnogi ymdrechion aelod-wladwriaethau i wneud hynny wrth gynorthwyo aelodau. yn nodi medi'r buddion cadarnhaol a ddaw yn ei sgil. Mae'r papur polisi yn egluro hawliau dinasyddion yr UE i symud yn rhydd a mynediad at fuddion cymdeithasol, ac yn mynd i'r afael â'r pryderon a godwyd gan rai aelod-wladwriaethau mewn perthynas â'r heriau y gall symudedd eu cynrychioli i awdurdodau lleol.

1. Fframwaith cyfreithiol ar symud yn rhydd

hysbyseb

Beth yw gweithwyr yn symud yn rhydd?

Mae gweithwyr yr UE wedi elwa o'r rhyddid i weithio mewn aelod-wladwriaeth arall ers yr 1960s: ymgorfforwyd yr hawl hon yng Nghytuniadau'r UE eisoes yn lansiad y prosiect Ewropeaidd yn 1957. Mae'r hawl hon bellach wedi'i nodi yn Erthygl 45 o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU). Mae hyn yn cynnwys yr hawl i beidio â chael eich gwahaniaethu ar sail cenedligrwydd o ran mynediad at gyflogaeth, tâl ac amodau gwaith eraill.

Rheoliad (UE) Rhif 492 / 2011 yn manylu ar hawliau gweithwyr i symud yn rhydd ac yn diffinio meysydd penodol lle mae gwahaniaethu ar sail cenedligrwydd yn cael ei wahardd, yn enwedig o ran: mynediad at gyflogaeth, amodau gwaith, manteision cymdeithasol a threth, mynediad at hyfforddiant, aelodaeth o undebau llafur, tai a mynediad at addysg i blant.

Mynd i'r afael â gwahaniaethu yn erbyn gweithwyr o aelod-wladwriaethau eraill a chodi ymwybyddiaeth o hawl gwladolion yr UE i weithio yng ngwledydd eraill yr UE yw prif amcanion y cynnig am Gyfarwyddeb i hwyluso symud gweithwyr yn rhydd a gyflwynwyd gan y Comisiwn ddiwedd Ebrill 2013 (gweler IP / 13 / 372, MEMO / 13 / 384 a SPEECH / 13 / 373) ac i fod i gael ei fabwysiadu'n ffurfiol gan Gyngor Gweinidogion yr UE a Senedd Ewrop yn ystod yr wythnosau nesaf.

Mae symudedd llafur yn yr UE o fudd nid yn unig i'r gweithwyr dan sylw ond hefyd i economïau'r aelod-wladwriaethau. Mae o fudd i wledydd cynnal oherwydd ei fod yn caniatáu i gwmnïau lenwi swyddi gwag na fyddent fel arall yn cael eu llenwi, ac felly'n cynhyrchu nwyddau ac yn darparu gwasanaethau na fyddent fel arall yn gallu eu gwneud. Ac mae o fudd i wledydd tarddiad dinasyddion oherwydd ei fod yn caniatáu i weithwyr a fyddai fel arall yn llai abl i ddod o hyd i swyddi ac felly sicrhau cefnogaeth ariannol i'w teulu gartref a chaffael sgiliau a phrofiad na fyddai ganddynt fel arall. Pan fydd gweithwyr symudol yn dychwelyd i'w gwlad wreiddiol ar ôl hynny maent yn elwa o'r profiad hwn.

Beth yw symudiad rhydd dinasyddion?

20 flynyddoedd yn ôl, gyda Chytundeb Maastricht, cydnabuwyd yr hawl i symud yn rhydd i holl ddinasyddion yr UE, ni waeth a ydyn nhw'n economaidd weithgar ai peidio fel un o'r rhyddid sylfaenol a roddwyd iddynt gan gyfraith yr UE (Erthygl 21 o'r Cytuniad ar Swyddogaeth yr Undeb Ewropeaidd). Mae'n mynd at galon Dinasyddiaeth Undebol.

Mae'r rheolau a'r amodau penodol sy'n berthnasol i symud yn rhydd a phreswylio wedi'u nodi mewn Cyfarwyddeb y cytunwyd arni gan aelod-wladwriaethau yn 2004 (Cyfarwyddeb 2004 / 38 / EC).

Rhyddid i symud yw'r hawl fwyaf annwyl i ddinasyddiaeth UE: i 56% o ddinasyddion Ewropeaidd, symudiad rhydd yw cyflawniad mwyaf cadarnhaol yr Undeb Ewropeaidd. Yn wir, mae mwy a mwy o Ewropeaid yn elwa o'r hawl hon ac yn byw mewn aelod-wladwriaeth arall: ar ddiwedd 2012, roedd 14.1 miliwn o ddinasyddion yn byw mewn aelod-wladwriaeth heblaw eu gwlad eu hunain am flwyddyn neu fwy. Mewn arolygon Eurobarometer, mae mwy na dwy ran o dair o bobl Ewrop yn ystyried bod gan symud rhydd pobl o fewn yr UE fuddion economaidd i'w gwlad (67%).

Pwy all elwa o symud yn rhydd?

Y tri mis cyntaf: Mae gan bob dinesydd o'r UE yr hawl i breswylio ar diriogaeth gwlad arall yn yr UE am hyd at dri mis heb unrhyw amodau na ffurfioldebau.

Ar ôl y tri mis cyntaf: mae hawl dinasyddion yr UE i fyw mewn gwlad arall yn yr UE am fwy na thri mis yn ddarostyngedig i rai amodau, yn dibynnu ar eu statws yn y wlad sy'n cynnal yr UE:

 1. Mae gan weithwyr a'r hunangyflogedig, ac aelodau uniongyrchol eu teulu, yr hawl i breswylio heb unrhyw amodau.
 2. Mae gan geiswyr gwaith yr hawl i breswylio heb unrhyw amodau am gyfnod o chwe mis a hyd yn oed yn hirach, os ydyn nhw'n parhau i geisio cyflogaeth yn y wlad sy'n cynnal yr UE a bod ganddyn nhw "siawns wirioneddol" o gael gwaith. Gall ceiswyr gwaith allforio budd-daliadau diweithdra o’u haelod-wladwriaeth gartref am o leiaf dri mis wrth geisio gwaith mewn aelod-wladwriaeth arall, os ydynt wedi eu cofrestru gyntaf fel rhai di-waith yn eu haelod-wladwriaeth gartref.
 3. Mae gan fyfyrwyr ac unigolion economaidd anweithredol eraill (ee yn ddi-waith, wedi ymddeol, ac ati) yr hawl i breswylio am fwy na thri mis os oes ganddyn nhw fodd ariannol digonol iddyn nhw eu hunain a'u teulu er mwyn peidio â dod yn faich ar wlad letyol yr UE. system cymorth cymdeithasol yn ogystal ag yswiriant iechyd.

Ar ôl pum mlynedd: Ar ôl pum mlynedd o breswylio cyfreithiol parhaus, mae dinasyddion yr UE ac aelodau eu teulu yn cael yr hawl i breswylio'n barhaol yn y wlad sy'n cynnal yr UE. Ar ôl ei gaffael, nid yw'r hawl hon bellach yn ddarostyngedig i'r amodau sy'n berthnasol yn y pum mlynedd flaenorol.

2. Cymorth cymdeithasol a buddion

Pwy sydd â hawl i gymorth cymdeithasol?

Mae cymorth cymdeithasol yn "fudd cynhaliaeth" ac yn nodweddiadol mae'n cynnwys buddion a delir i dalu am isafswm costau byw neu gymorth a delir am amgylchiadau arbennig mewn bywyd.

Rhaid trin dinasyddion yr UE sy'n byw yn gyfreithiol mewn gwlad arall yn yr UE yn gyfartal â gwladolion. Diolch i'r egwyddor o driniaeth gyfartal, felly mae ganddyn nhw hawl yn gyffredinol i gael budd-daliadau yn ogystal â manteision cymdeithasol a threth, gan gynnwys cymorth cymdeithasol, yn yr un modd â gwladolion y wlad sy'n cynnal ei hun.

Fodd bynnag, mae cyfraith yr UE yn darparu ar gyfer mesurau diogelwch o ran mynediad at gymorth cymdeithasol i ddinasyddion symudol symudol yr UE sy'n anactif yn economaidd, er mwyn amddiffyn aelod-wladwriaethau cynnal rhag beichiau ariannol afresymol.

 1. Y tri mis cyntaf: Nid yw'n ofynnol yn ôl cyfraith yr UE i wlad letyol yr UE roi cymorth cymdeithasol i ddinasyddion economaidd anweithredol yr UE yn ystod y tri mis cyntaf o breswylio.
 2. Rhwng tri mis a phum mlynedd: Yn ymarferol, mae'n annhebygol y bydd dinasyddion anweithredol yr UE yn gymwys i gael budd-daliadau cymorth cymdeithasol, oherwydd i gaffael yr hawl i breswylio byddai wedi bod angen iddynt ddangos i'r awdurdodau cenedlaethol i ddechrau bod ganddynt ddigon o adnoddau (gweler uchod).

Os gwnânt gais am fudd-daliadau cymorth cymdeithasol, er enghraifft oherwydd bod eu sefyllfa economaidd yn dirywio wedi hynny, rhaid asesu eu cais yng ngoleuni eu hawl i driniaeth gyfartal. Ond hefyd yma, mae cyfraith yr UE yn darparu ar gyfer mesurau diogelwch:

Yn gyntaf, mewn achosion penodol, gall hawlio cymorth cymdeithasol arwain at amheuaeth resymol ar ran awdurdodau cenedlaethol y gallai'r unigolyn fod wedi dod yn faich afresymol ar y system cymorth cymdeithasol.

At hynny, caiff yr aelod-wladwriaeth roi cymorth cymdeithasol neu fudd anghyfrannol arbennig (hy buddion sydd ag elfennau o nawdd cymdeithasol a chymorth cymdeithasol ar yr un pryd ac a gwmpesir gan Reoliad 883 / 2004) yn amodol ar y dinesydd hwnnw'n cwrdd â'r gofynion ar gyfer cael hawl breswyl gyfreithiol am gyfnod o fwy na thri mis. Fodd bynnag, ni all yr aelod-wladwriaeth wrthod rhoi’r buddion hyn yn awtomatig i ddinasyddion anweithredol yr UE ac ni ellir eu hystyried yn awtomatig fel rhai nad oes ganddynt ddigon o adnoddau ac felly nad oes ganddynt hawl i breswylio.

Dylai awdurdodau cenedlaethol asesu'r sefyllfa unigol, gan ystyried ystod o ffactorau (swm, hyd, natur dros dro anhawster, maint cyffredinol y baich ar y system cymorth cenedlaethol).

Os daw awdurdodau, ar sail asesiad unigol o'r fath, i'r casgliad bod y personau dan sylw wedi dod yn faich afresymol, gallant derfynu eu hawl i breswylio.

Ar ôl pum mlynedd: mae gan ddinasyddion yr UE sydd wedi caffael yr hawl i breswylio'n barhaol hawl i gymorth cymdeithasol yn yr un modd â gwladolion y wlad sy'n cynnal yr UE. Ni chaniateir rhanddirymiadau o dan gyfraith yr UE.

Pwy sydd â hawl i fudd-daliadau nawdd cymdeithasol?

Mae buddion nawdd cymdeithasol nodweddiadol yn cynnwys pensiwn henaint, pensiwn goroeswr, budd-daliadau anabledd, budd-daliadau salwch, grant geni, budd-daliadau diweithdra, budd-daliadau teulu neu ofal iechyd.

Mae aelod-wladwriaethau yn gosod eu rheolau nawdd cymdeithasol eu hunain yn unol â'u hamgylchiadau eu hunain. Mae'r UE yn cydlynu rheolau nawdd cymdeithasol (Rheoliadau (EC) Dim 883 / 2004 a 987 / 2009) dim ond i'r graddau sy'n angenrheidiol i sicrhau nad yw dinasyddion yr UE yn colli eu hawliau nawdd cymdeithasol wrth symud o fewn yr UE.

Mae hyn yn golygu bod deddfau’r wlad letyol yn penderfynu pa fuddion y darperir ar eu cyfer, o dan ba amodau y cânt eu rhoi (megis ystyried y cyfnod gwaith), am ba hyd a faint a delir. Felly mae hawl budd-dal yn amrywio yng ngwahanol wledydd yr UE.

Rheoliad 883 / 2004 / EC dim ond sicrhau bod dinasyddion symudol yr UE yn parhau i gael eu gwarchod gan gwmpas nawdd cymdeithasol ar ôl iddynt symud, yn y bôn trwy benderfynu pa un o'r aelod-wladwriaethau perthnasol sy'n gyfrifol am y sylw nawdd cymdeithasol.

Mae gweithwyr - cyflogedig neu hunangyflogedig - a'u dibynyddion yn dod o dan system nawdd cymdeithasol y wlad sy'n cynnal o dan yr un amodau â gwladolion eu hunain - oherwydd eu bod yn cyfrannu, fel pob gweithiwr cenedlaethol arall, trwy eu cyfraniadau a'u trethi i'r arian cyhoeddus y mae'r ariennir buddion.

Ar gyfer dinasyddion symudol yr UE nad ydynt yn gweithio yn yr aelod-wladwriaeth letyol, ni ellir gweithredu rheol y wladwriaeth gyflogaeth oherwydd, yn ôl diffiniad, nid oes unrhyw wlad y mae pobl o'r fath yn gweithio ynddi. O dan gyfraith yr UE ar gydlynu cynlluniau nawdd cymdeithasol, dim ond ar ôl i ddinasyddion o'r fath basio prawf preswylio arferol caeth y daw'r aelod-wladwriaeth breswyl yn gyfrifol am y sylw nawdd cymdeithasol, gan brofi bod ganddynt gysylltiad dilys â'r aelod-wladwriaeth dan sylw. Mae meini prawf llym y prawf hwn yn sicrhau y gall dinasyddion nad ydynt yn gweithio gael mynediad at nawdd cymdeithasol mewn aelod-wladwriaeth arall dim ond ar ôl iddynt wirioneddol symud eu canolfan ddiddordeb i'r wladwriaeth honno (er enghraifft mae eu teulu yno).

3. Effaith dinasyddion symudol yr UE ar systemau nawdd cymdeithasol cenedlaethol

Yn ôl ffigurau a gyfathrebir gan aelod-wladwriaethau ac astudiaeth a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2013 gan y Comisiwn Ewropeaidd yn y mwyafrif o wledydd yr UE, nid yw dinasyddion yr UE o aelod-wladwriaethau eraill yn defnyddio budd-daliadau lles yn ddwysach na gwladolion y wlad sy'n cynnal. Mae dinasyddion symudol yr UE yn fwy tebygol o dderbyn budd-daliadau tai a theuluoedd yn y mwyafrif o wledydd a astudiwyd.

Yn achos penodol buddion arian parod fel pensiynau cymdeithasol, lwfansau anabledd a lwfansau ceisio gwaith nad ydynt yn cyfrannu, a ariennir gan drethiant cyffredinol yn hytrach na chyfraniadau gan yr unigolyn dan sylw (buddion arian parod anghyfrannol arbennig fel y'u gelwir - SNCBs), mae'r astudiaeth yn dangos. bod dinasyddion symudol anweithredol yr UE yn economaidd yn cyfrif am gyfran fach iawn o fuddiolwyr a bod effaith gyllidebol hawliadau o'r fath ar gyllidebau lles cenedlaethol yn isel iawn. Maent yn cynrychioli llai nag 1% o'r holl fuddiolwyr o'r fath (o genedligrwydd yr UE) mewn chwe gwlad a astudiwyd (Awstria, Bwlgaria, Estonia, Gwlad Groeg, Malta a Phortiwgal) a rhwng 1% a 5% mewn pum gwlad arall (yr Almaen, y Ffindir, Ffrainc, Yr Iseldiroedd a Sweden).

Canfu'r astudiaeth hefyd:

 1. Mae mwyafrif llethol gwladolion yr UE sy'n symud i wlad arall yn yr UE yn gwneud hynny i weithio;
 2. mae cyfraddau gweithgaredd ymhlith dinasyddion symudol o'r fath o'r UE wedi cynyddu dros y saith mlynedd diwethaf;
 3. ar gyfartaledd mae dinasyddion symudol yr UE yn fwy tebygol o fod mewn cyflogaeth na gwladolion y wlad sy'n eu croesawu (yn rhannol oherwydd bod mwy o ddinasyddion symudol yr UE na gwladolion yn cwympo yn y grŵp oedran 15-64);
 4. mae dinasyddion symudol anweithredol yr UE yn cynrychioli cyfran fach iawn o gyfanswm y boblogaeth ym mhob aelod-wladwriaeth a rhwng 0.7% a 1.0% o boblogaeth gyffredinol yr UE;
 5. ar gyfartaledd, mae'r gwariant sy'n gysylltiedig â gofal iechyd a ddarperir i ddinasyddion symudol anweithredol yr UE yn fach iawn o'i gymharu â maint cyfanswm gwariant iechyd (0.2% ar gyfartaledd) neu faint economi'r gwledydd sy'n eu croesawu (0.01% o CMC ar gyfartaledd );
 6. mae dinasyddion symudol yr UE yn cyfrif am gyfran fach iawn o dderbynwyr buddion anghyfrannol arbennig, sy'n fuddion sy'n cyfuno nodweddion nawdd cymdeithasol a chymorth cymdeithasol ar yr un pryd: llai nag 1% o'r holl fuddiolwyr (sy'n ddinasyddion yr UE) mewn chwe gwlad. (Awstria, Bwlgaria, Estonia, Gwlad Groeg, Malta a Phortiwgal); rhwng 1% a 5% mewn pum gwlad arall (yr Almaen, y Ffindir, Ffrainc, yr Iseldiroedd a Sweden), ac uwch na 5% yng Ngwlad Belg ac Iwerddon (er bod y ffigurau ar gyfer Iwerddon yn amcangyfrifon yn seiliedig ar hawliadau);
 7. nid oes perthynas ystadegol rhwng haelioni’r systemau lles a mewnlifau dinasyddion symudol yr UE, a;
 8. prif nodweddion dinasyddion symudol yr UE nad ydynt mewn cyflogaeth:
 1. Mae 64% ohonynt wedi gweithio o'r blaen yn eu gwlad breswyl bresennol
 2. Mae 71% ohonyn nhw'n bensiynwyr, myfyrwyr a cheiswyr gwaith. Mae 79% ohonyn nhw'n byw ar aelwyd gydag o leiaf un aelod mewn cyflogaeth.

Mae canlyniadau'r astudiaeth ddiweddaraf yn ategu canlyniadau astudiaethau eraill sy'n dangos yn gyson bod gweithwyr o aelod-wladwriaethau eraill yn gyfranwyr net at gyllid cyhoeddus y wlad sy'n ei chynnal. Mae gweithwyr yr UE o aelod-wladwriaethau eraill fel arfer yn talu mwy i gyllidebau gwledydd cynnal mewn trethi a nawdd cymdeithasol nag y maent yn ei dderbyn mewn budd-daliadau oherwydd eu bod yn tueddu i fod yn iau ac yn fwy egnïol yn economaidd na gweithlu'r gwledydd cynnal eu hunain. Mae'r astudiaethau hyn yn cynnwys y Rhagolwg Ymfudo Rhyngwladol OECD 2013, astudiaeth y Ganolfan Ymchwil a Dadansoddi Ymfudo ar Asesu Costau a Buddion Cyllidol Ymfudo A8 i'r DU a'r diweddar astudio by y Ganolfan Diwygio Ewropeaidd.

4. Sut i ddelio â chamdriniaeth bosibl?

Pa offer sydd o dan gyfraith yr UE i helpu aelod-wladwriaethau i osgoi cam-drin?

Mae cyfraith yr UE yn cynnwys mesurau diogelwch cryf i atal cam-drin yr hawl i symud yn rhydd.

Mae rheolau'r UE ar symud dinasyddion yn rhydd yn caniatáu i aelod-wladwriaethau gymryd mesurau effeithiol ac angenrheidiol i ymladd yn erbyn cam-drin, megis priodasau cyfleustra, a thwyll, megis ffugio dogfennau, neu ymddygiad neu dwyll artiffisial arall a wnaed yn unig i gaffael yr hawl i symud yn rhydd. , trwy wrthod neu derfynu hawliau a roddir gan Cyfarwyddeb 2004 / 38 (Erthygl 35). Rhaid i fesurau o'r fath fod yn gymesur ac yn ddarostyngedig i'r mesurau diogelwch gweithdrefnol a nodir yn y Gyfarwyddeb.

Gall awdurdodau cenedlaethol ymchwilio i achosion unigol lle mae ganddynt amheuaeth gadarn o gam-drin ac, os dônt i'r casgliad bod enghraifft o gam-drin yn wir, gallant dynnu hawl preswylio'r unigolyn yn ôl a'i ddiarddel o'r diriogaeth.

Yn ogystal, ar ôl asesu'r holl amgylchiadau perthnasol ac yn dibynnu ar ddifrifoldeb y drosedd (er enghraifft, ffugio dogfen, priodi cyfleustra â chynnwys troseddau cyfundrefnol), gall awdurdodau cenedlaethol hefyd ddod i'r casgliad bod y person yn cynrychioli gwir, parhaus a digon bygythiad difrifol i drefn gyhoeddus ac, ar y sail hon, hefyd yn cyhoeddi gorchymyn gwahardd yn ychwanegol at ei ddiarddel - gan wahardd ei ailymuno â'r diriogaeth am gyfnod penodol o amser.

Beth mae'r Comisiwn yn cynnig i fynd i'r afael â phryderon a godwyd gan aelod-wladwriaethau?

Ar 25 Tachwedd cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd pum gweithred goncrit sy'n gofyn am gydweithrediad aelod-wladwriaethau i lwyddo. Mae'r rhain yn enghreifftiau diriaethol o sut y gall yr UE helpu awdurdodau cenedlaethol a lleol i sicrhau'r budd mwyaf posibl o symud rhydd dinasyddion yr UE, mynd i'r afael ag achosion o gam-drin a thwyll, mynd i'r afael â heriau cynhwysiant cymdeithasol, a defnyddio'r arian sydd ar gael ar lawr gwlad.

 • Ymladd priodasau cyfleustra: Bydd y Comisiwn yn helpu awdurdodau cenedlaethol i weithredu rheolau'r UE sy'n caniatáu iddynt frwydro yn erbyn cam-drin posibl yr hawl i symud yn rhydd trwy baratoi Llawlyfr ar fynd i'r afael â phriodasau cyfleustra erbyn gwanwyn 2014.
 • Cymhwyso rheolau cydgysylltu nawdd cymdeithasol yr UE: Mae'r Comisiwn wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i egluro'r 'prawf preswylio arferol' a ddefnyddir yn rheolau'r UE ar gydlynu nawdd cymdeithasol (Rheoliad 883 / 2004 / EC) mewn canllaw ymarferol a gyhoeddwyd ar 13 Ionawr 2014 (IP / 14 / 13). Mae meini prawf llym y prawf hwn yn sicrhau y gall dinasyddion nad ydynt yn gweithio gael mynediad at nawdd cymdeithasol mewn aelod-wladwriaeth arall dim ond ar ôl iddynt wirioneddol symud eu canolfan ddiddordeb i'r Wladwriaeth honno (er enghraifft mae eu teulu yno).
 • Mynd i'r afael â heriau cynhwysiant cymdeithasol: Helpu aelod-wladwriaethau i ddefnyddio Cronfa Gymdeithasol Ewrop ymhellach i fynd i'r afael â chynhwysiant cymdeithasol: yn y cyfnod rhaglennu 2014-2020 mae'n rhaid o leiaf 20% o'r dyraniad ESF ym mhob aelod-wladwriaeth (o'i gymharu â'r gyfran gyfredol o oddeutu 17%) cael ei wario ar hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a brwydro yn erbyn tlodi ac unrhyw fath o wahaniaethu. Yn ogystal, bydd yr ESF hefyd yn gallu ariannu adeiladu gallu ar gyfer yr holl randdeiliaid ar lefel genedlaethol, ranbarthol neu leol. Darperir canllawiau polisi i aelod-wladwriaethau, o darddiad a chyrchfan dinasyddion symudol yr UE, ar gyfer datblygu rhaglenni cynhwysiant cymdeithasol gyda chefnogaeth yr ESF. Bydd y Comisiwn yn cadw i fyny ei ymdrechion i helpu i adeiladu gallu awdurdodau lleol i ddefnyddio cronfeydd strwythurol a buddsoddi Ewropeaidd yn effeithlon.
 • Hyrwyddo cyfnewid arferion gorau ymhlith awdurdodau lleol: Bydd y Comisiwn yn helpu awdurdodau lleol i rannu arferion gorau a ddatblygwyd ledled Ewrop i weithredu rheolau symud rhydd a mynd i'r afael â heriau cynhwysiant cymdeithasol. Bydd y Comisiwn yn cynhyrchu astudiaeth yn gwerthuso effaith symud yn rhydd mewn chwe dinas fawr, i'w chyflwyno yn a cyfarfod â meiri o bob rhan o Ewrop ar 11 Chwefror 2014. Gyda'r cyfarfod hwn mae'r Comisiwn eisiau helpu meiri i fynd i'r afael â heriau y gallent fod yn eu hwynebu yn eu bwrdeistrefi, caniatáu iddynt gyfnewid arferion gorau a rhoi arweiniad ar sut i wneud cais am gyllid yr UE ar gyfer integreiddio cymdeithasol. Pwyllgor y Rhanbarthau fydd yn cynnal y cyfarfod.
 • Sicrhau bod rheolau symud rhydd yr UE yn cael eu gweithredu ar lawr gwlad: Bydd y Comisiwn yn sefydlu modiwl hyfforddi ar-lein cyn diwedd 2014 i helpu staff mewn awdurdodau lleol i ddeall a chymhwyso hawliau symud rhydd yr UE yn llawn. Mae'r Comisiwn wedi cynnig y dylid sefydlu cyrff cymorth cyfreithiol a gwybodaeth ar gyfer gweithwyr symudol yr UE ym mhob aelod-wladwriaeth (gweler IP / 13 / 372). Ar 17 Ionawr 2014, mae disgwyl i'r Comisiwn gyflwyno cynnig i foderneiddio EURES, y rhwydwaith Ewropeaidd o wasanaethau cyflogaeth, i wella rôl ac effaith gwasanaethau cyflogaeth ar lefel genedlaethol, gwella cydgysylltiad symudedd llafur yn yr UE a datblygu EURES yn offeryn lleoli a recriwtio Ewropeaidd cwbl newydd. Heddiw Mae 47% o ddinasyddion yr UE yn dweud bod y problemau y maent yn eu hwynebu pan fyddant yn mynd i fyw mewn gwlad arall yn yr UE yn deillio o'r ffaith nad yw swyddogion mewn gweinyddiaethau lleol yn ddigon cyfarwydd â hawliau symud rhydd dinasyddion yr UE.

Mwy o wybodaeth

Astudiaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar effaith dinasyddion symudol anweithredol yr UE ar nawdd cymdeithasol

Y Comisiwn Ewropeaidd - mudiad rhydd yr UE

Gwybodaeth am gydlynu nawdd cymdeithasol

Hafan Viviane Reding

Tudalen hafan y Comisiynydd sy'n gyfrifol am gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant László Andor

Dilynwch yr Is-lywydd Reding ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch y Comisiynydd Andor ar Twitter: @LaszloAndorEU

Atodiadau

Atodiad 1: Symud Am Ddim yw'r hawl fwyaf annwyl

ffynhonnell: Safon Eurobaromedr Safonol 79, Gwanwyn 2013

Atodiad 2: Canfyddiad y cyhoedd ynghylch symud yn rhydd

Ffynhonnell, Flash Eurobarometer 365 ar 'Dinasyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd', t44

Atodiad 3: Faint o ddinasyddion yr UE sy'n symudol?


Cyfradd symudedd trawsffiniol flynyddol yn yr UE o'i chymharu ag UDA ac Awstralia

Ffynhonnell: Arolwg Economaidd yr OECD o'r UE - 2012

Atodiad 4: Mae dinasyddion symudol yr UE yn fwy tebygol o fod yn weithgar yn economaidd na gwladolion yr aelod-wladwriaethau eu hunain


Mae'r siart wedi'i didoli yn ôl nifer y dinasyddion UE symudol o oedran gweithio (15-64) sy'n byw yn y wlad.

Ffynhonnell: Eurostat, Arolwg Llafurlu'r UE (tabl lfsa_argan). Sylwch: dim ond prif wledydd cyrchfan dinasyddion symudol yr UE a ddangosir yn y siart. Mae'r 17 aelod-wladwriaeth hyn yn cyfrif am 99% o ddinasyddion symudol yr UE yn 2012.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd