Cysylltu â ni

EU

Cynhadledd: 'Mythau a Realiti: Yr Undeb Ewropeaidd a'r Dwyrain Canol'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

3dcbd8056f504532259e733a4b9e2ae3_LMae'r UE wedi bod yn ymwneud â gwrthdaro Israel a Phalestina ers amser maith, gyda'r nod o ddarparu cefnogaeth, cymhellion a buddsoddiadau ym mhob partner gyda'r nod cyffredin o greu datrysiad parhaol a pharhaol. Yng ngoleuni ailddechrau trafodaethau heddwch Israel-Palestina ym mis Gorffennaf 2013, mae'r UE wedi cymryd sawl cam y dylid eu deall yng ngoleuni unrhyw bolisi arfaethedig gan yr UE yn y dyfodol i'r Dwyrain Canol.

Gorffennaf 2013: Ailddechrau o drafodaethau heddwch Israelaidd-Palesteinaidd

Ym mis Gorffennaf aeth 2013 Israel a'r Awdurdod Palesteina i mewn i drafodaethau heddwch newydd, o dan fframwaith a gytunwyd ymbarél a ddarperir gan yr Unol Daleithiau. Cytunodd y trafodwyr ar naw mis o leiaf ffrâm amser yn ystod y mae'n rhaid i'r partïon i gynnwys yr holl faterion o bwys o fewn y gwrthdaro, gan gynnwys gofynion diogelwch Israel, cydnabod y wladwriaeth Iddewig, ffoaduriaid a Jerwsalem Palesteinaidd.

hysbyseb

Gorffennaf 2013: canllawiau UE sy'n ymwneud â endidau Israel y tu hwnt i 'Llinell Gwyrdd' y 1967

Ym mis Gorffennaf 2013 cyhoeddodd y Comisiwn yr UE Journal gyfres o ganllawiau sy'n ymwneud â 'grantiau, gwobrau ac offerynnau ariannol a ariennir gan yr UE o 2014 ymlaen'. Dywedodd y canllawiau y dylai unrhyw gysylltiad ariannol yn bodoli rhwng yr UE ac aneddiadau Israel y tu hwnt i'r 'Llinell Gwyrdd'. Mae set llwyddiannus o drafodaethau dwyochrog lefel uchel yn sicrhau lle Israel o fewn y rhaglen UE € 73 biliwn ymchwil a datblygu, Horizon 2020, ar yr hyn a elwir yn 'dermau dderbyniol i'r ddwy ochr' a oedd wedi'i gosod o dan sylw yn dilyn cyhoeddi canllawiau.

cyfranogiad UE yn y broses heddwch

hysbyseb

Mae'r UE wedi mynegi optimistiaeth ynghylch y rownd bresennol o drafodaethau heddwch, gan nodi bod "rheswm i fod yn fwy optimistaidd ar gyfer datblygiad arloesol y tro hwn". Mae'r UE hefyd wedi mabwysiadu dull "moron a ffon" tuag at y rownd gyfredol o drafodaethau, gan nodi y byddai'r wobr am lofnodi cytundeb llwyddiannus yn arwain at gynnig 'digynsail' o gymorth a chymhellion i Israeliaid a Phalesteiniaid, tra bydd yn methu yn arwain at doriad mewn cyllid ar gyfer Awdurdod Palestina a boicot o gynhyrchion Israel o'r Lan Orllewinol.

gronfeydd yr UE a'r Awdurdod Palesteina

Cwestiynau ynghylch Awdurdod Palesteina gwario o arian yr UE codwyd ym mis Hydref 2013 pan nododd adroddiad a ddatgelwyd yr UE fod € 2bn mewn arian yr UE i'r Awdurdod Palesteina wedi cael eu colli neu heb ei gyfrif amdano. Mae Llys Ewropeaidd Adroddiad yr Archwilwyr, a gyhoeddwyd ar Ragfyr 11, nododd 2013 bod nifer sylweddol o weision sifil yn Gaza yn cael eu talu heb fynd i'r gwaith a darparu gwasanaeth cyhoeddus. Mae'r cwestiwn o wariant unwaith eto ei brynu i flaen y gad pan ddatgelwyd bod yr Awdurdod Palesteina wedi rhoi pob un o'r 26 carcharorion Palesteinaidd ryddhawyd gan Israel fel rhan o'r trafodaethau parhaus, $ 50,000 yr un a swydd uchaf. Daw hyn yn sgil y cyhoeddiad gan yr Undeb Ewropeaidd ei fod wedi trosglwyddo pellach o € 11 miliwn mewn cronfeydd i'r Awdurdod Palesteina ar gyfer mis Tachwedd 2013.

Cymerwch ran yn y gynhadledd EFI

Mythau a Realiti: Yr Undeb Ewropeaidd a'r Dwyrain Canol, 22 2014 Ionawr, gyda'r panel yn 16h30-18h: UE ac Israel / Palesteina: Heddwch, Gwrthdaro a Dyfodol
Senedd Ewrop, Ystafell: A1E2

SIARADWYR:

Llysgennad David Waltzer: Israel yn llysgennad i'r Undeb Ewropeaidd ers 2010. Wedi ennill yn BA a gradd Meistr o Haifa a Jerwsalem Prifysgol Hebraeg yn y drefn honno, ymunodd Llysgennad Waltzer y gweinidog tramor Israel yn 1983. Ei swyddi diplomyddol wedi cynnwys Denmarc, Berlin, Canada a Kenya mewn nifer o rolau. Llysgennad Waltzer ei ystyried yn aelod uwch ac arbenigol y Weinyddiaeth Dramor Israel a'i negeseuon rhyngwladol amrywiol wedi solidified ei brofiad ac enw da fel pont rhwng y Wladwriaeth o Israel a'i bartneriaid Ewropeaidd.

David Pollock: Rhwng 1996 a 2001, gwasanaethodd Dr. Pollock mewn sawl swydd ymgynghorol polisi adran y wladwriaeth arall yn ymwneud â De Asia a'r Dwyrain Canol, gan gynnwys pedair blynedd fel arbenigwr rhanbarthol ar Staff Cynllunio Polisi'r Ysgrifennydd Gwladol. Yn flaenorol, roedd yn bennaeth ymchwil Dwyrain Agos / De Asia / Affrica yn Asiantaeth Gwybodaeth yr UD, lle bu’n goruchwylio astudiaeth y llywodraeth o farn y cyhoedd, agweddau elitaidd, a chynnwys cyfryngau ar draws y tri rhanbarth. Ym 1995-1996, roedd yn ysgolhaig preswyl yn Sefydliad Washington, lle ysgrifennodd y papur polisi a ddarllenwyd yn eang Y 'Arab Street'? Barn y Cyhoedd yn y Byd Arabaidd. Dr Pollock wedi gwasanaethu fel darlithydd gwadd ym Mhrifysgol Harvard, ac fel athro cynorthwyol ym Mhrifysgol George Washington. Mae wedi teithio'n helaeth yn y Dwyrain Canol ac yn cynnal rhwydwaith mawr o gysylltiadau yn y llywodraeth, y byd academaidd, a busnesau ledled y rhanbarth.

Sheldon Shulman wedi dal swyddi yn llywodraeth Israel, yn y weinidogaeth dramor ac fel Cyfarwyddwr Adran yn Swyddfa'r Prif Weinidog. Yn yr IDF, gwasanaethodd fel cynghorydd cynorthwyol i'r prif weinidog ar wrthweithio terfysgaeth am sawl blwyddyn, a pharhaodd i wasanaethu fel swyddog wrth gefn. Mae wedi bod yn rhan o’r broses heddwch a chyda chysylltiadau rhwng yr Unol Daleithiau ac Israel, ac mae hefyd wedi dysgu’r Gyfraith Ryngwladol yng Nghyfadran y Gyfraith Prifysgol Tel Aviv. Dros y blynyddoedd, mae wedi briffio uwch aelodau o weinyddiaethau'r UD, y Gyngres, y fyddin a'r gymuned gudd-wybodaeth. Roedd yn bartner busnes cyn Ysgrifennydd Diogelwch Mamwlad yr Unol Daleithiau Tom Ridge, roedd yn Brif Swyddog Gweithredol dau gwmni technoleg o Israel, ac roedd yn gynghorydd ar faterion diogelwch rhyngwladol i sefydliad ariannol byd-eang o bwys yn yr UD, yn ogystal â gwasanaethu fel cynghorydd i cwmni trosglwyddo technoleg un o brif brifysgolion Israel, ac mae'n parhau i wasanaethu fel cynghorydd i sawl cwmni amddiffyn a mamwlad rhyngwladol ac Israel mawr.

Elinadav Heymann: Elinadav Heymann wedi bod yn gyfarwyddwr Cyfeillion Ewropeaidd Israel ers mis Mehefin 2012, ar ôl gwasanaethu fel Cyfarwyddwr y sefydliad Materion Gwleidyddol o 2010 2012-. Cyn ei waith yn EFI, Elinadav wedi gweithio fel ymgynghorydd polisi ar gyfer Materion Tramor ar gyfer Senedd Ewrop ac fel uwch ymgynghorydd yn y grŵp ymgynghorol strategol TARA yn Israel. Yn ystod ei yrfa yn Israel, ei fod wedi gwasanaethu fel Llefarydd ac Ymgynghorydd at y Knesset Israel ac uwch ddadansoddwr cudd-wybodaeth yn y Llu Awyr Israel. Mae'n cynnal rhwydwaith mawr o arbenigwyr polisi tramor, cysylltiadau llywodraeth a chysylltiadau diplomyddol yn Ewrop ac Israel.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd