Cysylltu â ni

diwylliant

Comisiynydd Vassiliou yn Riga i lansio yn Brifddinas Diwylliant Ewrop ac Erasmus +

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

rigaMae'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd ac Ieuenctid Androulla Vassiliou yn ymweld â Rīga yn Latfia rhwng 18 a 20 Ionawr i gymryd rhan yn nigwyddiadau agoriadol Prifddinas Diwylliant Ewrop 2014, yn ogystal â lansio Erasmus +, rhaglen ariannu newydd yr UE ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon, yn y wlad.

Fore Sadwrn, bydd y Comisiynydd yn cwrdd â Gweinidog Diwylliant y wlad Dace Melbārde a'r Gweinidog Addysg a Gwyddoniaeth Vjačeslavs Dombrovskis; wedi hynny, bydd yn cymryd rhan yn y 'Path of Light - Chain of Book Lovers', lle bydd aelodau'r cyhoedd yn trosglwyddo llyfrau o hen adeilad Llyfrgell Genedlaethol Latfia i Gastell y Goleuni, lle bydd y Comisiynydd yn cymryd rhan mewn a briffio i'r wasg (13h30).

Yn y prynhawn, bydd yn ymweld â'r Farchnad Ganolog lle cynhelir digwyddiadau sy'n gysylltiedig â Phrifddinas Diwylliant Ewrop trwy'r dydd. Gyda'r nos, bydd y comisiynydd yn rhoi araith yn Arena Riga, cyn cyngerdd agoriadol Prifddinas Ewrop, Rīga dimd (Riga Resounds). Ddydd Sul, bydd y Comisiynydd Vassiliou yn cymryd rhan mewn mwy o ddigwyddiadau diwylliannol yn Rīga ac yn ymweld â Sigulda, ei thref bartner.

hysbyseb

"Mae Prifddinas Diwylliant Ewrop wedi bod yn llwyddiant ysgubol ers bron i 30 mlynedd: mae'r teitl yn gyfle unigryw i wneud y mwyaf o asedau diwylliannol dinas a rhoi hwb i'w datblygiad tymor hir. Mae'r teitl yn bwysig ar gyfer twristiaeth, swyddi ac adfywio; Rwy'n siŵr y bydd Rīga yn cael blwyddyn lwyddiannus iawn, "meddai'r Comisiynydd Vassiliou.

Mae Umeå, yn rhan ogleddol Sweden, yn rhannu teitl Prifddinas Diwylliant Ewrop â Riga eleni; mae'n lansio ei raglen ymhen pythefnos.

Ar 20 Ionawr, bydd y Comisiynydd Vassiliou yn cwrdd â chynrychiolwyr Cydffederasiwn Cyflogwyr Latfia ac yn cymryd rhan yn lansiad cenedlaethol Erasmus + yn Latfia. Gyda chyllideb o € 14.7 biliwn ar gyfer y saith mlynedd nesaf, 40% yn fwy nag o dan y rhaglenni blaenorol, bydd Erasmus + yn darparu cyfleoedd i dros 4 miliwn o Ewropeaid astudio, hyfforddi, ennill profiad gwaith a gwirfoddoli dramor yn 2014-2020. Disgwylir i fwy na 50,000 Latfiaid elwa o Erasmus +, sy'n adeiladu ar lwyddiant cynllun cyfnewid myfyrwyr Erasmus a rhaglenni hyfforddi ac ieuenctid eraill.

hysbyseb

"Bydd y profiad rhyngwladol a gafwyd trwy Erasmus + yn rhoi hwb i sgiliau, datblygiad personol a chyflogadwyedd pobl. Byddwn hefyd yn buddsoddi mwy i wella partneriaethau rhwng addysg a chyflogwyr i sicrhau bod gan bobl ifanc y sgiliau sydd eu hangen yn y farchnad lafur heddiw ac yn y dyfodol, "ychwanegodd Vassiliou.

Bydd Latfia yn derbyn € 15 miliwn yn 2014 gan Erasmus +, bron i 11% yn fwy nag a gafodd yn 2013 gan y Rhaglenni Dysgu Gydol Oes ac Ieuenctid ar Waith. Bydd ei chyllid o'r rhaglen yn cynyddu bob blwyddyn hyd at 2020. Gall Latfia hefyd elwa ymhellach o grantiau o dan weithred Jean Monnet y rhaglen ar gyfer astudiaethau integreiddio Ewropeaidd mewn addysg uwch ac ar gyfer prosiectau chwaraeon trawswladol.

Rhwng 2007 a 2013, derbyniodd tua 35 000 o fyfyrwyr o Latfia, pobl ifanc a staff addysg, hyfforddiant ac ieuenctid gyllid gan raglenni Dysgu Gydol Oes ac Ieuenctid ar Waith yr UE.

Mwy o wybodaeth

Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop

Riga 2014

Y Comisiwn Ewropeaidd: diwylliant

Gwefan Erasmus +

Erasmus + Cwestiynau Cyffredin

Erasmus + ar Facebook

Gweler hefyd IP / 13 / 1110 a MEMO / 13 / 1008

Comisiynydd Vassiliou wefan

Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

diwylliant

Y Comisiwn yn lansio galwadau Ewrop Greadigol i gefnogi'r sectorau diwylliant a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio'r galwadau sy'n weddill am y sectorau diwylliant a chreadigol o fewn llinyn diwylliant Rhaglen Ewrop Greadigol, gan sicrhau bod cyfanswm o € 88 miliwn ar gael. Bydd y gyllideb hon yn ymdrin â phrosiectau cydweithredu Ewropeaidd ym maes diwylliant, cylchrediad a mwy o amrywiaeth o weithiau llenyddol Ewropeaidd, a bydd yn darparu cyfleoedd hyfforddi a pherfformio i gerddorion ifanc.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae diwylliant a chreu yn sectorau bywiog sydd wedi cael eu taro’n galed gan y pandemig. Nawr bod cyfyngiadau'n cael eu codi, mae'n bryd canolbwyntio ar adfer gweithgareddau a lleoliadau diwylliannol yn gynaliadwy. Mae cyllideb Ewrop Greadigol ar gyfer y saith mlynedd nesaf wedi cynyddu’n sylweddol, ac am eleni, bydd € 88 miliwn eisoes ar gael i gefnogi artistiaid, awduron a pherfformwyr i ailgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Ewrop. Rwy’n gwahodd pob parti i wirio amodau’r galwadau a defnyddio’r cyfle hwn. ”

Mae'r galwadau'n canolbwyntio, ymhlith eraill, ar gydweithrediad ac arloesedd artistig Ewropeaidd ar bynciau fel ymgysylltu â'r gynulleidfa, digideiddio cydlyniant cymdeithasol, a chyfraniad at y Bargen Werdd Ewrop. Bydd yr alwad sy'n ymroddedig i lwyfannau Ewropeaidd yn cyfrannu'n benodol at gynyddu gwelededd, rhaglennu a hyrwyddo artistiaid sy'n dod i'r amlwg. Gall sefydliadau sydd â diddordeb nawr gyflwyno ceisiadau, gyda therfynau amser yn amrywio o ddiwedd mis Awst i ddiwedd mis Medi yn dibynnu ar y galwadau. Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar gyfer yr amrywiol alwadau ar gael ar wefan hon.

hysbyseb

Parhau Darllen

diwylliant

Ewrop Greadigol: Dros € 2 biliwn i gefnogi adferiad, gwytnwch ac amrywiaeth y sectorau diwylliannol a chreadigol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi lansio camau newydd i gefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol yn Ewrop a thu hwnt, ar ôl mabwysiadu'r cyntaf rhaglen waith flynyddol o'r Ewrop Greadigol 2021-2027. Yn 2021, bydd Ewrop Greadigol yn dyrannu cyllideb ddigynsail o oddeutu € 300 miliwn i helpu gweithwyr proffesiynol diwylliannol ac artistiaid i gydweithio ar draws disgyblaethau a ffiniau, er mwyn dod o hyd i fwy o gyfleoedd ac i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd.

Mae'r mabwysiadu yn gosod y seiliau ar gyfer y galwadau cyntaf am gynigion o dan y rhaglen newydd. Bydd y galwadau hyn yn agored i bob sefydliad sy'n weithgar yn y sectorau diwylliannol a chreadigol perthnasol. Mae cyfanswm y gyllideb saith mlynedd o € 2.4 biliwn wedi cynyddu 63% o'i gymharu â'r un flaenorol. Nod Ewrop Greadigol hefyd yw cynyddu cystadleurwydd y sector diwylliannol, wrth gefnogi eu hymdrechion i ddod yn wyrddach, yn fwy digidol ac yn fwy cynhwysol. Rhoddir sylw arbennig i atgyfnerthu gwytnwch ac adferiad y sectorau diwylliannol a chreadigol yng ngoleuni'r pandemig.

Dywedodd y Comisiynydd Arloesi, Ymchwil, Diwylliant, Addysg ac Ieuenctid Mariya Gabriel: “Mae dros 8 miliwn o bobl ledled yr UE yn gweithio mewn gweithgaredd diwylliannol. Nid yw diwylliant yn gwybod unrhyw ffiniau a dim cenedligrwydd. Mae celf yn cynrychioli ffenestr i'r byd ac yn cyfrannu at adeiladu pontydd ymhlith pob un ohonom. Ar adeg pan mae amgueddfeydd, sinemâu, safleoedd treftadaeth ddiwylliannol, theatrau, i gyd yn dechrau ailagor, rwyf am ailadrodd cefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau diwylliannol a chreadigol. Gyda chyllideb uwch, bydd Ewrop Greadigol yn ymdrechu i atgyfnerthu adferiad y sectorau wrth hyrwyddo'r amrywiaeth a'r creadigrwydd aruthrol y maent yn eu cynnig i ni. "

Dywedodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: "Mae mynegiant artistig a chreadigol wrth galon y diwydiannau diwylliannol a chreadigol a'n hunaniaeth Ewropeaidd. Bydd y rhaglen Ewrop Greadigol wedi'i hadfywio yn rhoi hwb i straeon Ewropeaidd sy'n atseinio'n fyd-eang, ac yn meithrin crewyr, cynhyrchwyr Ewrop. , dosbarthwyr ac arddangoswyr, wedi eu taro mor wael gan y pandemig. Trwy gefnogi cydweithredu ar draws y gadwyn werth a ffiniau ieithyddol, yn ogystal â modelau busnes arloesol newydd, bydd MEDIA yn hybu ecosystem glyweledol fywiog ac amrywiol yn ddiwylliannol am y tro cyntaf, ac ar a amser bygythiadau cynyddol i luosogrwydd y cyfryngau, bydd Ewrop Greadigol hefyd yn hyrwyddo sector cyfryngau newyddion iach a chynaliadwy ledled yr Undeb. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

diwylliant

Hwb yr UE ar gyfer diwylliant

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau wedi cymeradwyo'r gyllideb fwyaf erioed ar gyfer sectorau diwylliant a chreadigol yr UE - € 2.5 biliwn ar gyfer 2021-2027. Cymdeithas 

Ewrop greadigol yw'r unig raglen UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliant a chlyweledol yn unig. Ar ôl cyfnod garw i artistiaid a'r sector cyfan oherwydd cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â phandemig COVID-19, cytunodd y Senedd a'r Cyngor ar gyllideb € 2.5bn ar gyfer 2021-2027 ym mis Rhagfyr 2020. ASEau cymeradwyodd y cytundeb yn ystod y sesiwn lawn ym mis Mai 2021.

Ymateb gwell i wahanol sectorau a'u hanghenion

hysbyseb

Er mwyn gallu parchu natur benodol gwahanol sectorau ac ymateb yn well i'w hanghenion, mae Ewrop Greadigol wedi'i rhannu'n dri llinyn gwahanol:

diwylliant yn canolbwyntio ar rwydweithio, cydweithredu trawswladol ac amlddisgyblaethol yn y sectorau diwylliannol a chreadigol a meithrin hunaniaeth a gwerthoedd Ewropeaidd cryfach gyda sylw arbennig i'r sector cerddoriaeth, fel y trafodwyd gan ASEau.

cyfryngau yn ymroddedig i ysgogi cydweithredu, symudedd ac arloesedd trawsffiniol; cynyddu gwelededd gweithiau clyweledol Ewropeaidd yn yr amgylchedd newydd; a'i wneud yn ddeniadol i wahanol gynulleidfaoedd, yn enwedig pobl ifanc.

hysbyseb

Traws-sectoraidd yn anelu at annog arloesi, cefnogi prosiectau traws-sector, cyfnewid yr arferion gorau a mynd i'r afael â heriau cyffredin. Mae Ewrop Greadigol hefyd yn cefnogi: 

  • Label Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd 
  • Gwobrau Ewropeaidd am gerddoriaeth, llenyddiaeth, treftadaeth a phensaernïaeth  
  • Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop  
Cefnogaeth i weithgareddau sydd â gwerth ychwanegol yr UE

Bydd Ewrop Greadigol yn cefnogi gweithgareddau sy'n hyrwyddo gwreiddiau cyffredin yr UE, amrywiaeth ddiwylliannol a chydweithrediad trawsffiniol.

Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol

Sicrhaodd ASEau ffocws ar gynhwysiant a chydraddoldeb rhywiol, gan hyrwyddo cyfranogiad pobl sy'n byw gydag anableddau, lleiafrifoedd a'r rheini o gefndiroedd difreintiedig, ynghyd â chefnogi talent benywaidd.

Ewrop greadigol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd