Cysylltu â ni

Frontpage

Araith Arlywydd yr UD Obama ar ganlyniad adolygiad deallusrwydd signalau a thaflen ffeithiau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

obama_610x406“Gadewch imi droi yn awr at y set ar wahân o bryderon sydd wedi’u codi dramor, a chanolbwyntio ar ddull America o gasglu gwybodaeth dramor,” meddai Arlywydd yr Unol Daleithiau, Barack Obama, mewn araith yn yr Adran Gyfiawnder ar 17 Ionawr. “Fel rydw i wedi nodi, mae gan yr Unol Daleithiau gyfrifoldebau unigryw o ran casglu gwybodaeth. Mae ein galluoedd yn helpu i amddiffyn nid yn unig ein cenedl ein hunain, ond ein ffrindiau a'n cynghreiriaid hefyd. Dim ond os oes gan ddinasyddion cyffredin mewn gwledydd eraill hyder bod yr Unol Daleithiau yn parchu eu preifatrwydd hefyd y bydd ein hymdrechion yn effeithiol. Ac mae arweinwyr ein ffrindiau agos a’n cynghreiriaid yn haeddu gwybod, os ydw i eisiau dysgu beth yw eu barn am fater, y byddaf yn codi’r ffôn ac yn eu galw, yn hytrach na throi at wyliadwriaeth, ”meddai. (Bydd araith lawn yn cael ei phostio ymlaen Gwefan y Tŷ Gwyn).

 “O ran ein casgliad swmp o wybodaeth signalau, dim ond i fodloni gofynion diogelwch penodol y bydd asiantaethau cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau yn eu defnyddio: gwrth-ddeallusrwydd; gwrthderfysgaeth; gwrth-amlhau; seiberddiogelwch; amddiffyn heddlu i'n milwyr a'n cynghreiriaid; a brwydro yn erbyn troseddau trawswladol, gan gynnwys osgoi cosbau. Ar ben hynny, rwyf wedi cyfarwyddo ein bod yn cymryd y cam digynsail o ymestyn rhai amddiffyniadau sydd gennym ar gyfer pobl America i bobl dramor. Rwyf wedi cyfarwyddo’r DNI, mewn ymgynghoriad â’r Twrnai Cyffredinol, i ddatblygu’r mesurau diogelwch hyn, a fydd yn cyfyngu ar yr hyd y gallwn ddal gwybodaeth bersonol, tra hefyd yn cyfyngu ar ddefnydd y wybodaeth hon.

“Y gwir yw y dylai pobl ledled y byd - waeth beth yw eu cenedligrwydd - wybod nad yw’r Unol Daleithiau yn ysbïo ar bobl gyffredin nad ydynt yn bygwth ein diogelwch cenedlaethol, a’n bod yn ystyried eu pryderon preifatrwydd. Mae hyn yn berthnasol i arweinwyr tramor hefyd. O ystyried y sylw dealladwy y mae’r mater hwn wedi’i gael, rwyf wedi egluro i’r gymuned gudd-wybodaeth na fyddwn - oni bai bod pwrpas diogelwch cenedlaethol cymhellol - yn monitro cyfathrebiadau penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth ein ffrindiau agos a’n cynghreiriaid. Ac rydw i wedi cyfarwyddo fy nhîm diogelwch cenedlaethol, yn ogystal â'r gymuned gudd-wybodaeth, i weithio gyda chymheiriaid tramor i ddyfnhau ein cydgysylltiad a'n cydweithrediad mewn ffyrdd sy'n ailadeiladu ymddiriedaeth wrth symud ymlaen."

hysbyseb

TAFLEN FFAITH: Adolygiad o wybodaeth signalau'r UD

Yn hanner olaf 2013 a dechrau 2014, cynhaliodd llywodraeth yr Unol Daleithiau adolygiad eang a digynsail o'n rhaglenni cudd-wybodaeth signalau, dan arweiniad y Tŷ Gwyn gydag adrannau ac asiantaethau perthnasol ar draws y llywodraeth. Yn ogystal â'n gwaith dwys ein hunain, tynnodd y broses adolygu fewnbwn gan randdeiliaid allweddol, gan gynnwys y Gyngres, y gymuned dechnoleg, cymdeithas sifil, partneriaid tramor, y Grŵp Adolygu ar Dechnolegau Cudd-wybodaeth a Chyfathrebu, y Bwrdd Goruchwylio Preifatrwydd a Rhyddid Sifil, ac eraill. Archwiliodd adolygiad y weinyddiaeth sut y gallwn, yng ngoleuni technolegau newydd a newidiol, ddefnyddio ein galluoedd cudd-wybodaeth mewn ffordd sy'n amddiffyn ein diogelwch cenedlaethol yn y ffordd orau bosibl wrth gefnogi ein polisi tramor, parchu preifatrwydd a rhyddid sifil, cynnal ymddiriedaeth y cyhoedd, a lleihau'r risg. o ddatgeliadau diawdurdod. Ar Ionawr 17, 2014, traddododd yr Arlywydd araith yn yr Adran Gyfiawnder i gyhoeddi canlyniadau'r broses adolygu hon.

Yn yr araith honno, nododd yr Arlywydd yn glir bod dynion a menywod cymuned wybodaeth yr Unol Daleithiau, gan gynnwys yr NSA, yn dilyn y protocolau hynny sydd wedi'u cynllunio i amddiffyn preifatrwydd pobl gyffredin yn gyson ac nad ydynt yn cam-drin awdurdodau. Pan fydd camgymeriadau wedi'u gwneud, maent wedi cywiro'r camgymeriadau hynny. Ond er mwyn i'n cymuned gudd-wybodaeth fod yn effeithiol dros y pellter hir, mae'n rhaid i ni gynnal ymddiriedaeth pobl America, a phobl ledled y byd. I'r perwyl hwnnw, mae'r Weinyddiaeth wedi datblygu llwybr ymlaen y credwn y dylai roi mwy o hyder i bobl America bod eu hawliau'n cael eu gwarchod, wrth gadw offer pwysig sy'n ein cadw ni'n ddiogel, ac sy'n mynd i'r afael â chwestiynau sylweddol a godwyd dramor. Heddiw cyhoeddodd yr Arlywydd y byddai'r Weinyddiaeth yn mabwysiadu cyfres o ddiwygiadau pendant a sylweddol y bydd y Weinyddiaeth yn eu mabwysiadu'n weinyddol neu'n ceisio eu codeiddio gyda'r Gyngres, i gynnwys mwyafrif o'r argymhellion a wnaed gan y Grŵp Adolygu.

hysbyseb

Cyfarwyddeb polisi arlywyddol newydd

Ar 17 Ionawr, cyhoeddodd yr Arlywydd Obama cyfarwyddeb polisi arlywyddol newydd ar gyfer gweithgareddau cudd-wybodaeth signalau yr Unol Daleithiau, gartref a thramor. Mae'r gyfarwyddeb hon yn nodi egwyddorion newydd sy'n llywodraethu sut rydym yn cynnal casglu gwybodaeth signalau, ac yn cryfhau sut rydym yn darparu goruchwyliaeth gangen weithredol o'n gweithgareddau cudd-wybodaeth signalau. Bydd yn sicrhau ein bod yn ystyried ein gofynion diogelwch, ond hefyd ein cynghreiriau; ein perthnasoedd masnach a buddsoddi, gan gynnwys pryderon ein cwmnïau; a'n hymrwymiad i breifatrwydd a rhyddid sylfaenol. A byddwn yn adolygu penderfyniadau am flaenoriaethau cudd-wybodaeth a thargedau sensitif yn flynyddol, fel bod ein gweithredoedd yn cael eu craffu'n rheolaidd gan uwch dîm diogelwch cenedlaethol y Llywydd.

Llys Gwyliadwriaeth Cudd-wybodaeth Dramor (FISC)

Ers i'r adolygiad ddechrau, rydym wedi datgan dros 40 barn a gorchymyn y Llys Gwyliadwriaeth Cudd-wybodaeth Dramor, sy'n darparu adolygiad barnwrol o rai o'n gweithgareddau cudd-wybodaeth mwyaf sensitif - gan gynnwys y rhaglen Adran 702 sy'n targedu unigolion tramor dramor a rhaglen metadata ffôn Adran 215 . Wrth symud ymlaen, cyfarwyddodd y Llywydd y Cyfarwyddwr Cudd-wybodaeth Cenedlaethol, mewn ymgynghoriad â'r Twrnai Cyffredinol, i adolygu'n flynyddol - at ddibenion datganoli - unrhyw farn y Llys yn y dyfodol sydd â goblygiadau preifatrwydd eang, ac i adrodd i'r Llywydd a'r Gyngres ar y rhain. ymdrechion. Er mwyn sicrhau bod y Llys yn clywed ystod ehangach o safbwyntiau preifatrwydd, galwodd yr Arlywydd ar y Gyngres i awdurdodi sefydlu panel o eiriolwyr o'r tu allan i'r llywodraeth i ddarparu llais annibynnol mewn achosion arwyddocaol gerbron y Llys.

Adran 702 o Ddeddf Gwyliadwriaeth Cudd-wybodaeth Dramor

Mae adran 702 yn rhaglen werthfawr sy'n caniatáu i'r llywodraeth ryng-gipio cyfathrebiadau targedau tramor dramor sydd â gwybodaeth sy'n bwysig i'n diogelwch cenedlaethol. Cred yr Arlywydd y gallwn wneud mwy i sicrhau nad yw rhyddid sifil pobl yr UD yn cael ei gyfaddawdu yn y rhaglen hon. Er mwyn mynd i’r afael â chasglu cyfathrebiadau achlysurol rhwng Americanwyr a dinasyddion tramor, mae’r Arlywydd wedi gofyn i’r Twrnai Cyffredinol a DNI gychwyn diwygiadau sy’n gosod cyfyngiadau ychwanegol ar allu’r llywodraeth i gadw, chwilio, a defnyddio mewn achosion troseddol, gyfathrebu rhwng Americanwyr a dinasyddion tramor gyda llaw. a gasglwyd o dan Adran 702.

Adran 215 o Ddeddf PATRIOT

O dan Adran 215 o Ddeddf PATRIOT, mae'r llywodraeth yn casglu meta-ddata sy'n ymwneud â galwadau ffôn mewn swmp. Credwn fod hwn yn allu y mae'n rhaid i ni ei gadw, a byddem yn nodi na wnaeth y Grŵp Adolygu unrhyw arwydd bod y rhaglen wedi'i cham-drin yn fwriadol. Ond, rydyn ni'n credu bod yn rhaid i ni wneud mwy i roi hyder i bobl. Am y rheswm hwn, gorchmynnodd y Llywydd drosglwyddiad a fydd yn dod â rhaglen swmp metadata Adran 215 i ben fel y mae'n bodoli ar hyn o bryd, ac yn sefydlu rhaglen sy'n cadw'r galluoedd sydd eu hangen arnom heb i'r llywodraeth ddal y data.

Mae dau gam i'r trawsnewid hwn. Yn effeithiol ar unwaith, ni fyddwn ond yn mynd ar drywydd galwadau ffôn sydd ddau gam wedi'u tynnu oddi ar nifer sy'n gysylltiedig â sefydliad terfysgol yn lle tri. Mae'r Llywydd wedi cyfarwyddo'r Twrnai Cyffredinol i weithio gyda'r Llys Gwyliadwriaeth Cudd-wybodaeth Dramor fel y gellir cwestiynu'r gronfa ddata yn ystod y cyfnod trosglwyddo hwn yn unig ar ôl canfyddiad barnwrol, neu mewn gwir argyfwng. O ran y cwestiwn ehangach, mae'r Llywydd wedi cyfarwyddo'r gymuned gudd-wybodaeth a'r Twrnai Cyffredinol i ddefnyddio'r cyfnod trosglwyddo hwn i ddatblygu opsiynau ar gyfer rhaglen newydd a all gyd-fynd â'r galluoedd a llenwi'r bylchau y cynlluniwyd y rhaglen Adran 215 i fynd i'r afael â hwy heb i'r llywodraeth ddal y meta-ddata hwn, ac adrodd yn ôl iddo gydag opsiynau ar gyfer dulliau amgen cyn i'r rhaglen gael ei hail-awdurdodi ar Fawrth 28. Ar yr un pryd, bydd yr Arlywydd yn ymgynghori â'r pwyllgorau perthnasol yn y Gyngres i ofyn am eu barn, ac yna'n ceisio cyngresol awdurdodiad ar gyfer y rhaglen newydd yn ôl yr angen.

Llythyrau diogelwch cenedlaethol

Wrth ymchwilio i fygythiadau, mae'r FBI yn dibynnu ar ddefnyddio Llythyrau Diogelwch Cenedlaethol (NSLs), y gellir eu defnyddio i fynnu bod cwmnïau'n darparu rhai mathau o wybodaeth i'r llywodraeth heb ddatgelu'r gorchmynion i destun yr ymchwiliad. Er mwyn bod yn fwy tryloyw o ran sut mae'r llywodraeth yn defnyddio'r awdurdod hwn, cyfarwyddodd y Llywydd y Twrnai Cyffredinol i ddiwygio sut rydym yn defnyddio NSLs i sicrhau nad yw peidio â datgelu yn amhenodol, a bydd yn dod i ben o fewn amser penodol oni bai bod y llywodraeth yn dangos bod angen cyfrinachedd pellach. 

Byddwn hefyd yn galluogi darparwyr cyfathrebu i gyhoeddi mwy o wybodaeth nag erioed o'r blaen am y gorchmynion y maent wedi'u derbyn i ddarparu data i'r llywodraeth. Mae'r cwmnïau hyn wedi nodi'n glir eu bod am fod yn fwy tryloyw ynghylch y FISA, NSL a cheisiadau gorfodaeth cyfraith y maent yn eu derbyn gan y llywodraeth. Mae'r Weinyddiaeth yn cytuno bod y pryderon hyn yn bwysig, ac maent mewn trafodaethau gyda'r darparwyr ynghylch ffyrdd y gellid cyhoeddi gwybodaeth ychwanegol.

Cynyddu hyder dramor

Mae arweinyddiaeth fyd-eang yr UD yn mynnu ein bod yn cydbwyso ein gofynion diogelwch yn erbyn ein hangen i gynnal ymddiriedaeth a chydweithrediad ymhlith pobl ac arweinwyr ledled y byd. Am y rheswm hwnnw, mae'r canllawiau arlywyddol newydd yn nodi egwyddorion sy'n llywodraethu'r hyn a wnawn dramor, ac yn egluro'r hyn nad ydym yn ei wneud. Dim ond at ddibenion diogelwch gwladol cyfreithlon y mae'r Unol Daleithiau yn defnyddio deallusrwydd signalau, ac nid at ddibenion adolygu e-byst neu alwadau ffôn pobl gyffredin yn ddiwahân. 

Yr hyn nad ydym yn ei wneud: Nid yw'r Unol Daleithiau yn casglu gwybodaeth i atal beirniadaeth neu anghytuno. Nid ydym yn casglu gwybodaeth i roi pobl dan anfantais ar sail eu hethnigrwydd, hil, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, neu grefydd. Ac nid ydym yn casglu gwybodaeth i ddarparu mantais gystadleuol i gwmnïau'r UD, na sectorau masnachol yr UD.

Beth wnawn ni: O ran ein casgliad swmp, dim ond i fodloni gofynion diogelwch penodol y byddwn yn eu defnyddio: gwrth-ddeallusrwydd; gwrthderfysgaeth; gwrth-amlhau; seiberddiogelwch; amddiffyn heddlu i'n milwyr a'n cynghreiriaid; a brwydro yn erbyn troseddau trawswladol, gan gynnwys osgoi cosbau.

Mae’r Arlywydd hefyd wedi penderfynu y byddwn yn cymryd y cam digynsail o ymestyn rhai amddiffyniadau sydd gennym ar gyfer pobl America i bobl dramor. Mae wedi cyfarwyddo’r Twrnai Cyffredinol a DNI i ddatblygu’r mesurau diogelwch hyn, a fydd yn cyfyngu ar yr hyd y gallwn gadw gwybodaeth bersonol, tra hefyd yn cyfyngu ar ledaenu’r wybodaeth hon.

Dylai pobl ledled y byd - waeth beth yw eu cenedligrwydd - wybod nad yw'r Unol Daleithiau yn ysbïo ar bobl gyffredin nad ydyn nhw'n bygwth ein diogelwch cenedlaethol ac yn ystyried eu pryderon preifatrwydd.

Mae hyn yn berthnasol i arweinwyr tramor hefyd. O ystyried y sylw dealladwy y mae'r mater hwn wedi'i gael, mae'r Llywydd wedi nodi'n glir i'r gymuned gudd-wybodaeth na fyddwn - oni bai bod pwrpas diogelwch cenedlaethol cymhellol - yn monitro cyfathrebiadau penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth ein ffrindiau agos a'n cynghreiriaid. Ac mae wedi cyfarwyddo ei dîm diogelwch cenedlaethol, yn ogystal â'r gymuned gudd-wybodaeth, i weithio gyda chymheiriaid tramor i ddyfnhau ein cydgysylltiad a'n cydweithrediad mewn ffyrdd sy'n ailadeiladu ymddiriedaeth wrth symud ymlaen.

Er y bydd ein hasiantaethau cudd-wybodaeth yn parhau i gasglu gwybodaeth am fwriadau llywodraethau - yn hytrach na dinasyddion cyffredin - ledled y byd, yn yr un modd ag y mae gwasanaethau cudd-wybodaeth pob gwlad arall yn ei wneud, ni fyddwn yn ymddiheuro oherwydd gallai ein gwasanaethau fod yn fwy effeithiol . Ond dylai penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth yr ydym yn gweithio'n agos gyda nhw, y rydym yn dibynnu ar eu cydweithrediad, deimlo'n hyderus ein bod yn eu trin fel partneriaid go iawn. Mae'r newidiadau a orchmynnodd yr Arlywydd yn gwneud hynny'n union.

Ymgysylltu rhyngwladol

Er mwyn cefnogi ein gwaith, mae'r Llywydd wedi cyfarwyddo newidiadau i sut mae ein llywodraeth wedi'i threfnu. Bydd Adran y Wladwriaeth yn dynodi uwch swyddog i gydlynu ein diplomyddiaeth ar faterion yn ymwneud â thechnoleg ac yn arwyddo deallusrwydd. Bydd y Weinyddiaeth yn penodi uwch swyddog yn y Tŷ Gwyn i weithredu’r mesurau diogelwch preifatrwydd newydd yr ydym wedi’u cyhoeddi heddiw. Ac mae'r Arlywydd hefyd wedi gofyn i'w Gynghorydd, John Podesta, arwain adolygiad o ddata mawr a phreifatrwydd. Bydd y grŵp hwn yn cynnwys swyddogion y llywodraeth a fydd - ynghyd â Chyngor Cynghorwyr y Llywydd ar Wyddoniaeth a Thechnoleg - yn estyn allan at arbenigwyr preifatrwydd, technolegwyr ac arweinwyr busnes, ac yn edrych ar sut mae'r cyhoedd yn wynebu'r heriau sy'n gynhenid ​​mewn data mawr. a sectorau preifat; a allwn greu normau rhyngwladol ar sut i reoli'r data hwn; a sut y gallwn barhau i hyrwyddo llif gwybodaeth yn rhydd mewn ffyrdd sy'n gyson â phreifatrwydd a diogelwch.  

Cyhoeddodd yr Arlywydd hefyd y byddwn yn neilltuo adnoddau i ganoli a gwella'r broses a ddefnyddiwn i drin ceisiadau tramor am gymorth cyfreithiol, o'r enw proses y Cytundeb Cymorth Cyfreithiol Cydfuddiannol (MLAT). O dan MLAT, gall partneriaid tramor ofyn am fynediad at wybodaeth sydd wedi'i storio yn yr Unol Daleithiau yn unol â chyfraith yr UD. Wrth i grynodiad y darparwyr storio cwmwl yn yr UD gynyddu, felly hefyd nifer y ceisiadau MLAT. Er mwyn mynd i'r afael â'r cynnydd hwn, byddwn yn cyflymu ac yn canoli prosesu MLAT; byddwn yn gweithredu technoleg newydd i gynyddu effeithlonrwydd a thryloywder y broses; a byddwn yn cynyddu ein gwaith allgymorth a hyfforddiant rhyngwladol i helpu i sicrhau bod ceisiadau'n cwrdd â safonau cyfreithiol yr UD. Byddwn yn rhoi’r adnoddau angenrheidiol ar waith i leihau ein hamser ymateb hanner erbyn diwedd 2015, a byddwn yn gweithio’n ymosodol i ymateb i geisiadau sy’n ddigonol yn gyfreithiol mewn ychydig wythnosau. Bydd y newid hwn yn sicrhau y gall ein partneriaid tramor ddefnyddio gwybodaeth a gedwir yn yr UD yn fwy effeithiol i erlyn terfysgwyr a throseddwyr eraill, wrth barhau i gyflawni'r amddiffyniadau preifatrwydd caeth a roddwyd ar waith gan gyfraith yr UD.

Yn ogystal â'r mentrau a gyhoeddwyd gan y Llywydd, cadarnhaodd adolygiad y Weinyddiaeth ein hymrwymiad i fentrau parhaus:

Codau ymddygiad preifatrwydd defnyddwyr

Ddwy flynedd yn ôl, rhyddhaodd yr Arlywydd Glasbrint ar gyfer Preifatrwydd Defnyddwyr yn yr Oes Ddigidol fel “model deinamig o sut i gynnig amddiffyniad preifatrwydd cryf a galluogi arloesi parhaus mewn technolegau gwybodaeth newydd”. Yn dilyn rhyddhau'r Glasbrint, mae'r Weinyddiaeth wedi cynnull y sector preifat, arbenigwyr preifatrwydd, ac eiriolwyr defnyddwyr i ddatblygu codau ymddygiad gwirfoddol i ddiogelu data defnyddwyr sensitif. Yr haf diwethaf cwblhaodd grŵp aml-randdeiliad y cod cyntaf o'r fath ar sut y dylai apiau symudol gael gafael ar wybodaeth breifat. Mae'r Adran Fasnach yn parhau â'r broses aml-randdeiliad hon, gyda'r nod o lansio datblygiad codau ymddygiad newydd yn 2014.

Ymrwymiad i rhyngrwyd agored

Mae cynnal rhyngrwyd agored, hygyrch, gan gynnwys y gallu i drosglwyddo data ar draws ffiniau yn rhydd yn hanfodol ar gyfer twf a datblygiad byd-eang. Byddwn yn dyblu ein hymrwymiad i hyrwyddo llif gwybodaeth yn rhydd ledled y byd trwy ddull cynhwysol o lywodraethu Rhyngrwyd a llunio polisïau. Mae unigolion yn yr 21ain ganrif yn dibynnu ar fynediad am ddim a dilyffethair i lifoedd data heb reoliad mympwyol y llywodraeth. Mae busnesau'n dibynnu fwyfwy ar gyfundrefnau rhannu data y cytunwyd arnynt sy'n caniatáu i wybodaeth symud yn ddi-dor ar draws ffiniau i gefnogi gweithrediadau busnes byd-eang.  

Mae gan wledydd sy'n datblygu a busnesau bach ledled y byd yn benodol lawer yn y fantol, a llawer i'w golli o gyfyngiadau sy'n cyfyngu ar y Rhyngrwyd fel peiriant ffyniant a mynegiant. Mae gofynion i storio data neu leoli caledwedd mewn lleoliad penodol yn brifo cystadleuaeth, yn mygu arloesedd, ac yn lleihau twf economaidd. Ac maen nhw'n tanseilio DNA y Rhyngrwyd, sydd, trwy ddyluniad, yn rhwydwaith o rwydweithiau sydd wedi'u dosbarthu'n fyd-eang.   Byddwn yn parhau i gefnogi'r dull aml-randdeiliad, cynhwysol tuag at y Rhyngrwyd ac yn gweithio i gryfhau a gwneud ei sefydliadau llunio polisi, gosod safonau a llywodraethu yn fwy cynhwysol.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd