Cysylltu â ni

EU

Barn: Gwneud yr achos dros Ewrop 2.0

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

B1A9DAD842BD76416C77CD9CDCFFD019-mainErbyn Cristian Gherasim

Mae'n bwysig cofio pa mor ddiweddar yw'r chwyldro gwybodaeth cyfan. Bymtheng mlynedd yn ôl, roedd y byd Arabaidd o dan sawdl cyfundrefnau diwrthwynebiad. Yn Nhiwnisia neu'r Aifft, y cyfan y gallech ei glywed a'i ddarllen yn ôl bryd hynny oedd propaganda'r llywodraeth, adolygiad dyddiol o weithredoedd mawr Hosni Mubarak, Ben Ali neu bwy bynnag oedd yn rheoli'r glwydfan.

Yn gyntaf daeth teledu lloeren, yna'r chwyldro rhyngrwyd a gynigiodd gyfle i gymdeithasau caeedig weld y byd o'u cwmpas. Ond yr hyn a dorrodd fonopoli'r wladwriaeth ar wybodaeth mewn gwirionedd oedd y chwyldro rhwydweithio cymdeithasol fel y'i gelwir. Nid cryfion y dydd oedd â gofal dros hawl pobl i wybod a lleisio eu barn mwyach. Yn fuan iawn trodd yr hyn a oedd wedi bod yn system 'un i lawer' o ddosbarthu gwybodaeth yn system 'llawer i lawer'.

hysbyseb

Mae'r newidiadau a ddilynodd yn parhau i fod yn rhannol annymunol. Nid y cyfryngau cymdeithasol yn unig sy'n ein gadael yn chwil am y ffyrdd newydd y mae pŵer yn ymledu i fasau ac mae cyfrinachedd yn gwasgaru. Mae chwythwyr chwiban bellach hefyd yn arwain y frwydr dros ddatgeliad llawn, gan ddatgelu i'r cyhoedd bopeth o arferion gwyliadwriaeth fyd-eang i weithredoedd o dwyll, llygredd, camymddwyn milwrol. Mae byd cyfan unwaith y mae cyfrinachedd yn ei gysgodi yn agor i bawb ar y blaned. Nid yw gwybodaeth, neu o leiaf peth ohoni, bellach yn briodoledd y pwerus iawn. Wedi'i gosbi am dorri'r hawl i breifatrwydd, mae'n rhaid i lywodraethau nawr ateb i'r union bobl yr oeddent unwaith yn cadw tabiau arnynt. Disgwylir i gyfundrefnau sydd wedi'u dal yn goch, arlliwio'r arferion hyn wrth i ddinasyddion ddysgu'n gyflym sut i gadw llygad ar weithredoedd llai nag anrhydeddus eu harweinwyr.

Mae pŵer gwleidyddol yn ildio un o'i nodweddion mwyaf poblogaidd yn raddol: rheoli'r llif gwybodaeth. Mae'r hen ffyrdd o anfon y neges yn cael eu diddymu'n gyflym. Dechreuodd chwyldroadau trwy gipio’r orsaf radio neu’r orsaf deledu oherwydd bod hynny wedi galluogi’r rhai a oedd yn gwrthryfela yn erbyn y drefn i ddarlledu eu neges i’r llu - roedd gwybodaeth yn llifo o un i lawer.

Gyda dyfodiad cyfryngau cymdeithasol mae technoleg heddiw yn creu system lle nad oes unrhyw un â gofal am y wybodaeth. “Llawer i lawer”, wedi'i epitomateiddio gan y rhyngrwyd, yw'r system lle mae pawb wedi'u cysylltu ond nid oes unrhyw un yn rheoli. Mae system o'r fath yn helpu'r unigolyn, gan dorri monopoli'r system ar wybodaeth a chaniatáu i'r bobl wrthbrofi unrhyw gelwyddau a roddir allan gan y gyfundrefn.

hysbyseb

Yn ail, mae rhwydweithiau cymdeithasol yn caniatáu i bobl drefnu mewn ffordd wahanol. Mae hyn wedi dod yn afal eu llygad i weithredwyr dinesig newydd. Nid ydynt yn teimlo eu bod bellach wedi eu cipio gan grwpio strwythuredig unigolion. Cyn ymddangosiad rhwydweithio cymdeithasol trefnwyd pob mudiad gwrthblaid yn adlewyrchu'r union drefn yr oedd yn sefyll yn ei herbyn: cyfuno o amgylch elitaidd, gyda digon o adnoddau a rhan o'r cyfryngau ar eu hochr fel ffordd o gyfleu eu neges a strwythur pŵer.

Nid yw symudiadau cymdeithasol a grëir trwy rwydweithio cymdeithasol bellach yn achosi'r system raddio hon. Mae rhwydweithio cymdeithasol yn chwalu hierarchaethau a monopolïau yn yr hawl i brotestio. Mae gweithredwyr cymdeithasol sy'n dod at ei gilydd dros y rhyngrwyd yn creu symudiadau yn gyflymach, gyda mwy o gyrhaeddiad ac effeithiolrwydd. Mae symudiadau o'r fath yn tueddu i bara'n hirach na rhai traddodiadol gan fod momentwm yn cael ei greu yn gyson gan wneud symud nifer fawr o bobl yn gyflymach ac yn haws.

Mae traddodiadwyr yn dal i ystyried symudiadau a grëwyd dros y rhyngrwyd yn anhrefnus ac yn anhrefnus. Mae profiad y blynyddoedd diwethaf yn gwrthbrofi honiadau o'r fath. Mae symudiadau a grëwyd gyda chymorth rhwydweithiau cymdeithasol wedi profi'n rhyfeddol yn eu heffeithiolrwydd i sicrhau newid. Llwyddodd protestiadau Occupy Gezi yn Nhwrci i gasglu dros 3.5 miliwn o Dwrciaid a gymerodd ran mewn dros 5000 o wrthdystiadau ledled y wlad, gan bara ymhell dros saith mis. Ar Ebrill 10, 2013 gofynnodd hashnod ar y twittersphere Twrcaidd i ddilynwyr “sefyll i fyny” (# ayagakalk). Daeth yr alwad gan grŵp bach o weithredwyr a oedd yn ceisio gwarchod Parc Gezi yn Sgwâr Taksim yn erbyn cynlluniau i adeiladu canolfan yn yr ardal. Nid oedd neb yn disgwyl i'r digwyddiad bach hwn droi yn brotest fwyaf yn hanes gweriniaethol y wlad.

Mae pob un o'r eiliadau pwysig y protestiadau a gododd yn cael eu cofnodi a'u rhannu dros y rhwydweithiau cymdeithasol. Beth profi'n hynod oedd y cyflymder protestwyr trefnu gyda lle ar Facebook a Twitter, gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol fel backchannel i wasgaru eu negeseuon. Yr un rôl ei chwarae gan y cyfryngau cymdeithasol yn Romania pan ddaeth i ddeffro cymdeithas sifil dros faterion amgylcheddol. Gyda chyfryngau traddodiadol sydd ar ôl yn eithaf anymwybodol gyflwr arddangoswyr cyfryngau cymdeithasol daeth y man lle daeth i gyd gyda'i gilydd ac yn mynegi eu gofidiau.

pobl 200,000 protestio ar draws Romania a thramor yn erbyn y prosiect i fod i drawsnewid Rosia Montana yn archwilio aur seiliedig cyanid-mwyaf yn Ewrop. Mae'r mudiad wedi bod yn weithgar o'r blaen, am nifer o flynyddoedd, ond nid mor lleisiol. Mae ei effaith a chwmpas wedi cael eu chwyddo yn sylweddol gyda chymorth cyfryngau cymdeithasol. Mae proffil y protestwyr a'u cefnogwyr cyfryngau cymdeithasol yn eithaf tebyg yn Nhwrci a Romania, gan eu bod yn cael eu dominyddu gan unigolion ifanc, addysg dda. O'i gymharu â'r protestiadau eraill a gynhaliwyd yn Bucharest, yn ystod gaeaf 2012, protestiadau hyn wahanol bobl ar y bwrdd: dosbarth canol yn bennaf, savvy dechnoleg a iau. Yn debyg i brotestwyr Twrcaidd eu bod yn gysylltiedig yn dda dros rwydweithiau cymdeithasol. Yn wahanol i'r Gwanwyn Arabaidd ddau o'r symudiadau hyn wedi cael eu enynnodd gan resymau gwleidyddol yn hytrach nag economaidd. Rheolaeth y gyfraith yn fwy pwysig, yn ogystal â chadw addewidion gwleidyddol.

Mae'r cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn offeryn cyffredin yn y ddau achos. Facebook a Twitter yn chwarae rôl allweddol wrth hwyluso protest, ond hefyd o ran hyrwyddo materion ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Protestwyr yn gweithredu yn unol â strwythur nad yw'n hierarchaidd, heb unrhyw arweinydd swyddogol. Maent yn fedrus cadw gwybodaeth i'r cyhoedd ac yn cymryd rhan drwy Facebook.

Mwy bod 17 miliwn o tweets eu hanfon yn y deg diwrnod cyntaf y brotest yn Nhwrci, drwy #occupygezi a'i fersiwn Twrcaidd. Er bod y niferoedd yn is ar gyfer #rosiamontana a #unitisalvam oherwydd gwahanol resymau, gan gynnwys sylw cyfyngedig cyfryngau rhyngwladol, effaith cyfryngau cymdeithasol yr un mor bwysig yn achos Romania, gan fod yna lawer o gydymdeimlad cymdeithasol tuag at y protestwyr yn y ar-lein byd. Negeseuon, lluniau a fideos yn cael eu tryledol weithgar iawn drwy rwydweithiau cymdeithasol yn yn Nhwrci a Romania.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rhwydweithiau cymdeithasol troi i mewn i'r blaen y cleddyf pan ddaw i ymgyrchwyr gwrth-mwyngloddio derailing prosiectau a chael y neges. Nid yn unig yn Rwmania, ond hefyd yng Nghanada a Periw ymgyrchwyr wedi llwyddo i amharu prosiectau drwy harneisio pŵer o gyfryngau cymdeithasol. Gallu i drefnu Activist wedi cynyddu ddengwaith, gan adleisio yr effaith gwleidyddol fod rhwydweithiau cymdeithasol oedd ar draws y byd Arabaidd.

Fel y soniwyd, Rosia Montana cynnig y saga trawiadol o sut mae cyfryngau cymdeithasol symud y cydbwysedd grym pan ddechreuodd gweithredwyr yn defnyddio Facebook i drefnu arddangosiadau ar draws y wlad.

Er bod y gwrthwynebiad yn erbyn Rosia Montana dechrau amlygu ei hun ychydig flynyddoedd yn ôl, dim ond casglu momentwm unwaith y bydd y llywodraeth yn dangos cefnogaeth ar gyfer y pwll. Gweithredwyr crynhoi yn gyflym ar Facebook ac o fewn dyddiau miloedd cyrraedd y strydoedd.

Yr hyn sy'n ddiddorol yn yr achos penodol hwn yw bod swyddogion gweithredol mwyngloddio yn gwybod yn union yr effaith y mae cyfryngau cymdeithasol yn ei chael ar lunio barn ac yn chwilio am ffyrdd i'w atal. Pan ofynnir iddynt beth yw eu barn am brotestwyr yn trefnu ar-lein maent yn dyfynnu rhwydweithiau cymdeithasol fel y tramgwyddwyr sy'n helpu i ennyn aflonyddwch cymdeithasol ac sydd yn ei dro yn ymgorffori llywodraethau wrth iddynt ddelio â'r cwmnïau mwyngloddio. Mae'r cwmni mwyngloddio sydd yng nghanol protest yn Rwmania hefyd yn defnyddio Facebook - mae gan ei dudalen iaith Rwmania fwy na 700,000 o 'Hoffi'. Dywed y cwmni fod ganddo gefnogaeth pobl leol ac mae cefnogwyr fy mhwll wedi llwyfannu rhai o’u protestiadau eu hunain dros y blynyddoedd, er nad oes unman yn agos at raddfa rhai eu gwrthwynebwyr.

Dyma'r mynediad eang i rhyngrwyd sy'n gwneud offeryn cyfryngau cymdeithasol megis pwerus. Er mwyn bod yn sicr, nid yw cyfryngau cymdeithasol yn offeryn trefnu ym mhob gwrthdaro. Nid yw'n bwled arian ar gyfer cael pobl bob amser i rali ar gyfer yr achosion cywir, ond yn amlwg technoleg gwybodaeth heddiw yn cael yr effaith o dorri i lawr yn nodi a chorfforaethau monopoli dros y llif gwybodaeth. Gall y cyfryngau cymdeithasol yn ddangos i'r byd beth sy'n digwydd ac atal sefyllfaoedd peryglus. Mae hynny wedi mynd i fod yn dda ar gyfer yr unigolyn ac yn ddrwg i unbeniaid.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd