Cysylltu â ni

cymorth allanol

UE airlifts cyflenwadau yn fwy dyngarol i mewn i Gweriniaeth Canolbarth Affrica

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140123_bigYng nghanol yr argyfwng parhaus yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica, mae'r Undeb Ewropeaidd unwaith eto'n cludo cymorth dyngarol sydd ei angen ar frys i'r wlad. Heddiw, cludodd awyren 80 o dunelli o gyflenwadau rhyddhad o Nairobi, Kenya i brifddinas Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Bangui, gan gynnwys lloches frys, blancedi ac eitemau cartref sylfaenol fel offer sebon a chegin.

"Mae'r anghenion dyngarol a grëwyd gan yr argyfwng hwn yn enfawr - mae'r boblogaeth gyfan yn cael ei heffeithio," meddai'r Comisiynydd Cydweithrediad Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol ac Ymateb Argyfwng, Kristalina Georgieva. "Dim ond ychydig ddyddiau yn ôl fe godon ni bron i hanner biliwn o ddoleri mewn addewidion i ddod â mwy fyth o gymorth i'r Affricanwyr Canolog hir-ddioddefus, y mae mwy na hanner miliwn ohonyn nhw wedi cael eu dadwreiddio o'u cartrefi yn Bangui yn unig. Byddwn ni'n parhau i wneud popeth y gallwn ei wneud cyhyd ag y mae'n ei gymryd. "

"Wrth i drais barhau ac wrth i'r anghenion barhau'n enfawr, mae diogelwch a mynediad dyngarol i'r rhai mwyaf agored i niwed, yn y brifddinas a'r tu allan iddi, yn flaenoriaeth frys."

hysbyseb

Cefndir

Mae Gweriniaeth Canolbarth Affrica ymhlith gwledydd tlotaf y byd ac mae wedi cael ei frodio mewn gwrthdaro arfog degawd o hyd. Gwaethygodd ymchwydd trais ym mis Rhagfyr 2013 y sefyllfa hon a heddiw mae angen cymorth ar unwaith ar hanner y boblogaeth o 4.6 miliwn. Mae bron i filiwn o bobl wedi cael eu dadleoli’n fewnol, eu hanner yn y brifddinas Bangui yn unig. Mae mwy na 245 000 o Affrica Ganolog wedi ceisio lloches mewn gwledydd cyfagos.

Yr UE yw'r darparwr cymorth cymorth mwyaf i'r wlad, gyda € 76 miliwn yn 2013. Mae cymorth dyngarol gan y Comisiwn Ewropeaidd wedi treblu'r llynedd i € 39 miliwn. Mae'r Comisiwn wedi trefnu gweithrediadau awyrennau dro ar ôl tro i'r wlad i hwyluso defnyddio deunydd a phersonél rhyddhad. Mae tîm o arbenigwyr dyngarol Ewropeaidd yn y maes yn monitro'r sefyllfa, yn asesu'r anghenion ac yn goruchwylio'r defnydd o arian gan sefydliadau partner.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Cymorth dyngarol yr UE a'r Cenhedloedd Unedig

Cymorth dyngarol a diogelwch sifil y Comisiwn Ewropeaidd

Gwefan y Comisiynydd Georgieva

 

Gwrthdaro

UE yn cyhoeddi € 18 miliwn mewn cymorth dyngarol i #Ukraine

cyhoeddwyd

on

Wcráin-1dec2013Heddiw (20 Chwefror) Comisiynydd ar gyfer Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer pobl sy'n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro yn nwyrain yr Wcrain yn ystod ei ymweliad â'r wlad.

Heddiw Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol ar gyfer pobl sy'n cael eu heffeithio gan y gwrthdaro yn nwyrain yr Wcrain yn ystod ei ymweliad â'r wlad.

"Mae'r cynnydd diweddar mewn trais yn nwyrain yr Wcrain, a'i effaith ar y boblogaeth sifil, yn destun pryder mawr. Yma heddiw yn Bakhmut, rwyf am ddweud wrth bobl yr Wcrain: nid ydych chi ar eich pen eich hun. Rhaid cynorthwyo pob sifiliaid mewn angen, ar ddwy ochr y llinell gyswllt. Bydd ein pecyn cymorth newydd yn helpu partneriaid dyngarol yn nwyrain yr Wcrain i gwmpasu anghenion meddygol, cysgodi, dŵr a glanweithdra brys. Mae'n hanfodol bod cymorth yn cyrraedd yr holl bobl agored i niwed y mae'r gwrthdaro yn effeithio arnynt yn gyflym, yn ddiogel ac yn ddiduedd,meddai'r Comisiynydd Christos Stylianides.

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu cymorth dyngarol i'r cymunedau mwyaf agored i niwed, ni waeth ym mha ardal o'r gwrthdaro y maent yn byw ynddo neu wedi ffoi iddo. Mae tua 50% o gymorth dyngarol y Comisiwn yn targedu pobl mewn angen mewn ardaloedd nad ydynt dan reolaeth y llywodraeth.

Ynghyd â'r cyllid a ddarperir yn uniongyrchol gan yr aelod-wladwriaethau, mae'r UE yn ei chyfanrwydd wedi cyfarwyddo dros € 399 miliwn mewn cymorth dyngarol ac adfer i'r rhai yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro ers dechrau 2014.

Amcangyfrifir bod 2.8 miliwn o bobl yn cael eu dadleoli ac y mae angen cymorth dyngarol yn yr Wcrain a gwledydd cyfagos.

hysbyseb

Mae'r argyfwng cymhleth yn nwyrain yr Wcrain yn cael effaith ddramatig ar y boblogaeth yr effeithir arnynt ac sydd â chanlyniadau negyddol ar gyfer gwledydd cyfagos. Mae'r cynnydd diweddar o drais yn y Donbas yn dangos y gwrthdaro yn bell o gael ei datrys. ymladd trwm yng nghyffiniau Adviivka ar 29 5 mis Ionawr-Chwefror wedi arwain at 17,000 o drigolion heb ddŵr, trydan a gwres am bron i wythnos.

Ers yr adfywiad o drais, mae'r UE wedi bod yn darparu cymorth drwy ei bartneriaid dyngarol bod yn darparu eu cymorth i drigolion Avdiivka ac ardaloedd eraill yr effeithir arnynt yn ddiweddar. Mae'r cymorth a ddarperir yn cynnwys yfed dŵr, tanwydd, canhwyllau, tortshis, matresi, dillad gaeaf, deunyddiau adeiladu, cyffuriau a chyfarpar meddygol.

Mae'r Comisiwn hefyd yn cynorthwyo ffoaduriaid Wcreineg yn Belarus a Rwsia trwy'r Cymdeithasau Groes Goch cenedlaethol yn y gwledydd perthnasol. Mae pob cymorth dyngarol yr UE yn seiliedig ar anghenion y poblogaethau yr effeithir arnynt yn unig.

Mae pobl sy'n byw yn yr ardaloedd a reolir anllywodraethol ac ar ddwy ochr y llinell o gyswllt, dychwelyd, ffoaduriaid a phobl wedi'u dadleoli yn fewnol (IDPs) prinder wyneb hanfodion fel bwyd, meddygaeth a gofal iechyd, eitemau sylfaenol y cartref, dwr glân a lloches . Nid yw gwasanaethau sylfaenol ar gael ym mhob ardal o ganlyniad i niwed i'r systemau cyflenwi seilwaith, y grid trydan a dŵr a chynnydd o brisiau'r farchnad.

Mae cymorth dyngarol yr UE yn mynd at y bobl y mae'r gwrthdaro yn effeithio arnynt, yn byw yn yr ardaloedd nad ydynt dan reolaeth y llywodraeth ac ar ddwy ochr y llinell gyswllt â ffoaduriaid ac i bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol sydd wedi ffoi o'r ardaloedd gwrthdaro, yn ogystal ag i ddychwelyd. Mae cymorth dyngarol yr UE yn aml yn cael ei ddosbarthu ar ffurf arian parod a thalebau, gan ganiatáu i'r effeithlonrwydd mwyaf a chadw urddas y bobl yr effeithir arnynt. Gall y derbynwyr brynu eitemau hanfodol yn y siopau a'r marchnadoedd lleol, a thrwy hynny gefnogi'r economi leol.

Mwy o wybodaeth

Cymorth Dyngarol yr Undeb Ewropeaidd i Wcráin: http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/ukraine_en.pdf

Parhau Darllen

polisi lloches

Trafododd Senedd Ewrop PNR, Twrci, diogelu data a phapurau Panama yn Strasbourg: #Plenary

cyhoeddwyd

on

By

SeneddMabwysiadodd ASEau gytundeb ar rannu cofnodion enwau teithwyr i helpu i ymladd terfysgaeth a thrafod mesurau gwrthderfysgaeth yn ystod sesiwn lawn gyffrous yn Strasbwrg yr wythnos diwethaf (11-15 Ebrill). Maen nhw hefyd yn trafod datgeliadau am bapurau Panama sy'n dangos sut mae cwmnïau cregyn yn cael eu defnyddio i osgoi talu trethi yn ogystal â'r cytundeb ymfudo â Thwrci. Yn ogystal, cymeradwywyd rheolau newydd i roi mwy o reolaeth i bobl dros eu data personol.

Pleidleisiodd ASEau ddydd Mawrth o blaid canoli system loches i ganiatáu i'r UE reoli llif ymfudwyr a cheiswyr lloches yn well.

Daeth cytundeb ymfudo mae rhwng yr UE a Thwrci yn amherffaith, ond yr offeryn mwyaf realistig i fynd i’r afael â’r sefyllfa, meddai llawer o ASEau yn ystod dadl ar 13 Ebrill. Fe wnaethant hefyd godi pryderon ynghylch rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yn Twrci mewn trafodaeth ar y cynnydd a wnaed gan y wlad tuag at aelodaeth o’r UE brynhawn Mercher.

hysbyseb

Trafododd ASEau ddydd Mawrth y papurau Panama a ddatgelwyd o osgoi talu treth trwy gwmnïau alltraeth a galwodd am fwy o fesurau i wella tryloywder treth. Yn ogystal, cytunodd Llywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz ac arweinwyr y grwpiau gwleidyddol ar sefydlu Senedd bwyllgor yr ymchwiliad i ymchwilio i bapurau Panama.

Mabwysiadodd y Senedd reolau newydd ar 14 Ebrill i roi amddiffyniad cyfreithiol i gwmnïau rhag dwyn neu gamddefnyddio eu cyfrinachau masnach, wrth gynnwys mesurau diogelwch ar gyfer newyddiadurwyr a chwythwyr chwiban.

Mae angen datrysiadau ar y cyd ar argyfwng y ffoaduriaid, meddai Llywydd Portiwgaleg Marcelo Rebelo de Sousa yn ystod ei anerchiad ffurfiol i'r Senedd ar 13 Ebrill.

hysbyseb

Cytundeb ar ddefnyddio cofnodion enw teithwyr Cymeradwywyd (PNR) gan y Senedd ar 14 Ebrill. Mae'r gyfarwyddeb yn sefydlu rheolau cyffredin i gwmnïau hedfan rannu data ag awdurdodau cenedlaethol i helpu i ymladd terfysgaeth a throseddau difrifol.

Mesurau i ymladd terfysgaeth yn dilyn ymosodiadau diweddar ym Mharis a Brwsel trafodwyd gyda chynrychiolwyr y Comisiwn a'r Cyngor ar 12 Ebrill.

Cymeradwyodd y Senedd € 100 miliwn yn cymorth brys i ffoaduriaid o fewn yr UE a € 2m i logi staff newydd ar gyfer canolfan gwrthderfysgaeth asiantaeth gorfodaeth cyfraith yr UE ar 12 Ebrill.

Mesurau a gymerwyd gan y llywodraeth Pwyl wedi arwain at barlys effeithiol tribiwnlys cyfansoddiadol y wlad, gan beri perygl i ddemocratiaeth a rheolaeth y gyfraith, meddai ASEau mewn penderfyniad nad yw’n rhwymol a fabwysiadwyd ar 13 Ebrill.

Ar 14 Ebrill, cymeradwyodd ASEau ddiwygio Ewropeaidd rheolau diogelu data i roi mwy o reolaeth i ddefnyddwyr y rhyngrwyd ar eu data personol.

Parhau Darllen

Cymorth

Diwrnod Iechyd y Byd: 'Mae angen i wasanaethau gofal iechyd sylfaenol fod yn hygyrch i bawb'

cyhoeddwyd

on

20150401PHT40051_originalDylai pawb allu mwynhau gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol, waeth ble maen nhw'n byw © BELGA / AGEFOTOSTOCK / M.Alam
Diwrnod Iechyd y Byd yn cael ei nodi bob blwyddyn ar 7 Ebrill, y cyfle delfrydol i dynnu sylw at yr hyn sydd angen ei wella o hyd. "Mae angen i wasanaethau gofal iechyd sylfaenol fod yn hygyrch i bawb, waeth beth fo'u hincwm," meddai Linda McAvan, aelod S&D y DU, cadeirydd pwyllgor datblygu'r Senedd. Dros y blynyddoedd, mae'r Senedd wedi ceisio helpu i gryfhau systemau gofal iechyd mewn gwahanol rannau o'r byd.

Mae mis Ebrill hefyd wedi'i neilltuo ar gyfer materion iechyd fel rhan o 2015 sef y Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu. Tanlinellwyd pwysigrwydd iechyd da hefyd gan dri allan o wyth Nod y Mileniwm - sy'n dargedau pendant ar gyfer ymdrechion datblygu rhyngwladol tan eleni - gan ganolbwyntio ar faterion iechyd: marwolaethau plant, iechyd mamau ac epidemigau HIV / AIDS, malaria a thiwbercwlosis. Dangosodd yr achosion o Ebola dros y llynedd y problemau a wynebodd ddarparwyr iechyd yn y byd sy'n datblygu.
Dywedodd McAvan fod angen delio â llawer o broblemau: "Mae darparu gwasanaethau gofal iechyd sylfaenol effeithiol i bawb yn un o'r her allweddol i wledydd sy'n datblygu heddiw. Mae achos Ebola yng Ngorllewin Affrica wedi datgelu hynny'n glir mewn rhai rhannau o'r byd. mae'r gwasanaethau hyn yn brin iawn ac mae angen eu cryfhau ar frys. "Fodd bynnag, byddai'n anodd gwella'r sefyllfa, pwysleisiodd McAvan. “Mae angen y buddsoddiad a’r ewyllys gwleidyddol ar hyn i sicrhau bod personél meddygol, seilwaith ac offer ar waith ac y gellir eu cynnal yn y tymor hir, nid dim ond ar adegau o argyfwng. Mae angen i wasanaethau gofal iechyd sylfaenol fod yn hygyrch i bawb, waeth beth fo'u hincwm. "

Yr hyn y mae Senedd Ewrop wedi'i wneud eisoes i helpu

hysbyseb

Mae Senedd Ewrop wedi galw am ddyrannu cronfeydd cymorth i'r gwasanaethau iechyd a chymdeithasol. Mae wedi llwyddo i osod isafswm o 20% o Offeryn Cydweithrediad Datblygu (DCI) 2014-2020 yr UE ar gyfer America Ladin ac Asia ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol sylfaenol, yn enwedig iechyd ac addysg, ac mae'n galw am i'r un targed fod yn berthnasol i gymorth i Affrica. , gwledydd y Caribî a'r Môr Tawel.

… A beth fydd yn ei wneud

Mae'r Senedd wedi ailddatgan bod iechyd yn hawl ddynol sylfaenol ac wedi galw am amddiffyniad iechyd teg, cyffredinol a chynaliadwy, gyda phwyslais arbennig ar atal marwolaethau mamau, newydd-anedig a phlant, yn ogystal â helpu gyda chlefydau fel AIDS, twbercwlosis. a malaria.

hysbyseb

Dywedodd McAvan y byddai’r Senedd yn parhau i gefnogi gwasanaethau iechyd da: “Mae Senedd Ewrop yn gweithio ar y neges hon o gryfhau systemau gofal iechyd fel blaenoriaeth, gan alw am i ofal iechyd fod wrth wraidd agwedd yr UE tuag at y trafodaethau byd-eang eleni ar ddisodli Nodau Datblygu'r Mileniwm a sut i'w hariannu. Gwyddom o'n profiad ein hunain yn Ewrop mai poblogaeth iach yw'r sylfaen i'n cymdeithasau a'n heconomïau allu tyfu a ffynnu. Her gyffredin y byd yn ystod y Flwyddyn Ewropeaidd hon ar gyfer Datblygu yw gweithio i wneud sylw iechyd cyffredinol yn realiti."

  

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd