Cysylltu â ni

Dyddiad

Diwrnod Diogelu Data 2014: Cyflymder llawn wrth ddiwygio diogelu data'r UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

imageDywedodd yr Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE, cyn Diwrnod Diogelu Data’r UE (28 Ionawr): "Mae diogelu data yn yr Undeb Ewropeaidd yn hawl sylfaenol. Mae gan Ewrop eisoes y lefel uchaf o ddiogelwch data yn y byd. Gyda'r UE. diwygio diogelu data a gynigiwyd union ddwy flynedd yn ôl - ym mis Ionawr 2012 - mae gan Ewrop gyfle i wneud y rheolau hyn yn safon aur fyd-eang. Bydd y rheolau hyn o fudd i ddinasyddion sydd am allu ymddiried mewn gwasanaethau ar-lein, a'r busnesau bach a chanolig eu maint. gan edrych ar farchnad sengl o fwy na 500 miliwn o ddefnyddwyr fel cyfle heb ei gyffwrdd. Mae Senedd Ewrop wedi arwain y ffordd trwy bleidleisio’n llethol o blaid y rheolau hyn. Hoffwn weld cyflymder llawn ar ddiogelu data yn 2014. "

Traddododd yr Is-lywydd Reding araith allweddol ar ddiwrnod diogelu data, am 11h CET yn y Canolfan Astudiaethau Polisi Ewropeaidd (CEPS) yn galw am 'Gompact Diogelu Data newydd ar gyfer Ewrop'.

1. Ble rydyn ni ddwy flynedd ar ôl cynigion y Comisiwn?

hysbyseb

Ddwy flynedd yn ôl, ym mis Ionawr 2012, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd y dylid diwygio rheolau diogelu data'r UE i'w gwneud yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif (gweler IP / 12 / 46). Mae'r diwygiad yn cynnwys Rheoliad drafft sy'n nodi fframwaith cyffredinol yr UE ar gyfer diogelu data a Chyfarwyddeb ddrafft ar amddiffyn data personol a brosesir at ddibenion atal, canfod, ymchwilio neu erlyn troseddau a gweithgareddau barnwrol cysylltiedig. Mae'r cynigion yn cael eu trafod ar hyn o bryd gan ddau gyd-ddeddfwr yr Undeb Ewropeaidd, Senedd Ewrop a Chyngor yr UE y mae gweinidogion cenedlaethol yn eistedd ynddo.

I ddod yn gyfraith, rhaid i'r cynigion hyn gael eu cymeradwyo gan y cyd-ddeddfwyr hyn.

Senedd Ewrop

hysbyseb

Ar 21 Hydref 2013, cefnogodd Pwyllgor blaenllaw Senedd Ewrop ar Ryddid Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref (LIBE) gynigion y Comisiwn gyda mwyafrif llethol a hyd yn oed eu hatgyfnerthu mewn rhai meysydd (gweler MEMO / 13 / 923 am fanylion llawn). Croesawyd adroddiadau aelodau Senedd Ewrop (ASEau) Jan-Philipp Albrecht a Dimitrios Droutsas, y pleidleisiodd aelodau Pwyllgor LIBE arnynt, fel ardystiad cryf o ddull pecyn y Comisiwn o ddiwygio diogelu data, ac yn arwydd pwysig o gynnydd yn y weithdrefn ddeddfwriaethol. Mae pleidlais LIBE yn rhoi mandad i'w Rapporteurs, ASEau Albrecht a Droutsas, i gychwyn trafodaethau gyda Chyngor yr UE.

Cyngor yr UE

Mae'r diwygiad diogelu data wedi'i drafod dro ar ôl tro gan Weinidogion cenedlaethol yn y Cyngor Cyfiawnder. Yn fwyaf diweddar, daeth Gweinidogion Cyfiawnder i gytundeb mewn egwyddor ar y mecanwaith 'siop un stop' (y cynnig y dylai pob cwmni sy'n gweithredu yn y farchnad sengl gael un rhynglynydd rheoliadol yn yr UE) yn y Cyngor ym mis Hydref 2013 (Datganiad i'r Wasg y Cyngor a SPEECH / 13 / 788). Trafodwyd y cynigion eto yng Nghyngor Cyfiawnder mis Rhagfyr (gweler SPEECH / 13 / 1029) ac yng Nghyngor Anffurfiol JHA yn Athen, ar 23-24 Ionawr. Mae cytundeb ar y diwygiad yn bosibl cyn diwedd eleni.

Cyngor Ewropeaidd

Ymrwymodd penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth Ewrop i fabwysiadu'r ddeddfwriaeth newydd ar ddiogelu data yn amserol mewn uwchgynhadledd ar 24 a 25 Hydref 2013, a oedd yn canolbwyntio ar yr economi ddigidol, arloesi a gwasanaethau (gweler Casgliadau).

Beth yw'r camau nesaf?

Mae'r diwygio diogelu data yn flaenoriaeth i Arlywyddiaeth Gwlad Groeg. Cynullodd yr Arlywyddiaeth gyfarfod teiran yn Athen (ar 22 Ionawr) gyda’r Comisiwn Ewropeaidd, dau rapporteurs Senedd Ewrop a Llywyddiaeth nesaf yr UE (yr Eidal) i weithio allan map ffordd ar gyfer cytuno ar y diwygiad diogelu data yn gyflym. Yr amcan yw cytuno ar fandad ar gyfer trafod gyda Senedd Ewrop cyn diwedd Arlywyddiaeth Gwlad Groeg.

Disgwylir i Senedd Ewrop fabwysiadu'r cynigion yn y darlleniad cyntaf yn sesiwn y Cyfarfod Llawn Ebrill 2014.

Felly mae cytundeb ar ddiwygio diogelu data yn bosibl cyn diwedd eleni. Mewn cymhariaeth: cymerodd bum mlynedd i drafod cyfarwyddeb gyfredol diogelu data 1995.

2. Beth yw prif fuddion diwygio diogelu data'r UE?

Nod cynigion y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer diwygio Cyfarwyddeb Diogelu Data 1995 yr UE yn gryf yw cryfhau hawliau preifatrwydd a hybu economi ddigidol Ewrop. Mae cynigion y Comisiwn yn diweddaru ac yn moderneiddio'r egwyddorion sydd wedi'u hymgorffori yng Nghyfarwyddeb 1995, gan ddod â nhw i'r oes ddigidol ac adeiladu ar y lefel uchel o ddiogelwch data sydd wedi bod ar waith yn Ewrop er 1995.

Buddion i ddinasyddion

Mae'n amlwg bod angen cau'r rhwyg cynyddol rhwng unigolion a'r cwmnïau sy'n prosesu eu data: dywed naw o bob deg Ewropeaidd (92%) eu bod yn poeni am apiau symudol yn casglu eu data heb eu caniatâd. Mae saith o Ewropiaid o bob deg yn poeni am y defnydd posibl y gall cwmnïau ei wneud o'r wybodaeth a ddatgelir (gweler Atodiad).

Bydd y diwygio diogelu data yn cryfhau hawliau dinasyddion a thrwy hynny yn helpu i adfer ymddiriedaeth. Mae gwell rheolau diogelu data yn golygu y gallwch chi fod yn fwy hyderus ynglŷn â sut mae'ch data personol yn cael ei drin, yn enwedig ar-lein. Bydd y rheolau newydd yn rhoi dinasyddion yn ôl i reoli eu data, yn benodol trwy:

 1. Hawl i gael eich anghofio: Pan nad ydych am i'ch data gael ei brosesu mwyach ac nad oes unrhyw sail gyfreithlon dros ei gadw, bydd y data'n cael ei ddileu. Mae hyn yn ymwneud â grymuso unigolion, nid â dileu digwyddiadau yn y gorffennol neu gyfyngu ar ryddid y wasg (gweler yr adran ar wahân ar hyn).
 2. Mynediad haws i'ch data eich hun: Bydd hawl i gludadwyedd data yn ei gwneud hi'n haws i chi drosglwyddo'ch data personol rhwng darparwyr gwasanaeth.
 3. Caniatáu i chi benderfynu sut mae'ch data'n cael ei ddefnyddio: Pan fydd angen eich caniatâd i brosesu'ch data, rhaid gofyn i chi ei roi'n benodol. Ni ellir tybio. Nid yw dweud dim yn yr un peth â dweud ie. Bydd angen i fusnesau a sefydliadau hefyd eich hysbysu heb oedi gormodol ynghylch torri data a allai effeithio'n andwyol arnoch chi.
 4. Yr hawl i wybod pan fydd eich data wedi'i hacio: er enghraifft, rhaid i gwmnïau a sefydliadau hysbysu'r awdurdod goruchwylio cenedlaethol o dorri data difrifol cyn gynted â phosibl (os yw'n ymarferol o fewn 24 awr) fel y gall defnyddwyr gymryd mesurau priodol.
 5. Diogelu data yn gyntaf, nid ôl-ystyriaeth: Bydd 'preifatrwydd trwy ddyluniad' a 'phreifatrwydd yn ddiofyn' hefyd yn dod yn egwyddorion hanfodol yn rheolau diogelu data'r UE - mae hyn yn golygu y dylid cynnwys mesurau diogelu data mewn cynhyrchion a gwasanaethau o'r cam datblygu cynharaf, ac y dylai gosodiadau diofyn cyfeillgar i breifatrwydd fod yn norm - er enghraifft ar rwydweithiau cymdeithasol neu apiau symudol.

Buddion i fusnes

Data yw arian cyfred economi ddigidol heddiw. Wedi'i gasglu, ei ddadansoddi a'i symud ledled y byd, mae data personol wedi ennill arwyddocâd economaidd enfawr. Yn ôl rhai amcangyfrifon, mae gan werth data personol dinasyddion Ewropeaidd y potensial i dyfu i bron i € 1 triliwn yn flynyddol erbyn 2020. Mae cryfhau safonau uchel Ewrop ar gyfer diogelu data yn gyfle busnes.

Bydd diwygiad diogelu data'r Comisiwn Ewropeaidd yn helpu'r farchnad sengl ddigidol i gyflawni'r potensial hwn, yn benodol trwy bedwar prif arloesedd:

 1. Un cyfandir, un gyfraith: Bydd y Rheoliad yn sefydlu un gyfraith pan-Ewropeaidd ar gyfer diogelu data, gan ddisodli'r clytwaith anghyson cyfredol o gyfreithiau cenedlaethol. Bydd cwmnïau'n delio ag un gyfraith, nid 28. Amcangyfrifir bod y buddion yn € 2.3 biliwn y flwyddyn.
 2. Siop un stop: Bydd y Rheoliad yn sefydlu 'siop un stop' ar gyfer busnesau: dim ond un awdurdod goruchwylio y bydd yn rhaid i gwmnïau ddelio ag ef, nid 28, gan ei gwneud yn symlach ac yn rhatach i gwmnïau wneud busnes yn yr UE; ac yn haws, yn gyflymach ac yn fwy effeithlon i ddinasyddion amddiffyn eu data personol.
 3. Yr un rheolau i bob cwmni - waeth beth fo'u sefydliad: Heddiw mae'n rhaid i gwmnïau Ewropeaidd gadw at safonau llymach na chwmnïau sydd wedi'u sefydlu y tu allan i'r UE ond hefyd yn gwneud busnes ar ein Marchnad Sengl. Gyda'r diwygiad, bydd yn rhaid i gwmnïau sydd wedi'u lleoli y tu allan i Ewrop gymhwyso'r un rheolau. Rydym yn creu cae chwarae gwastad.
 4. Bydd gan reoleiddwyr Ewropeaidd bwerau gorfodi cryf: bydd awdurdodau diogelu data yn gallu dirwyo cwmnïau nad ydynt yn cydymffurfio â rheolau'r UE gyda hyd at 2% o'u trosiant blynyddol byd-eang. Mae Senedd Ewrop hyd yn oed wedi cynnig codi'r sancsiynau posib i 5%. Bydd gan gwmnïau Ewropeaidd sy'n gyfeillgar i breifatrwydd fantais gystadleuol ar raddfa fyd-eang ar adeg pan mae'r mater yn dod yn fwyfwy sensitif.

Buddion i fusnesau bach a chanolig

Mae'r diwygiad diogelu data wedi'i anelu at ysgogi twf economaidd trwy dorri costau a biwrocratiaeth ar gyfer busnes Ewropeaidd, yn enwedig ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaChau). Yn gyntaf, trwy gael un rheol yn lle 28 bydd diwygio'r UE ar ddiogelu data yn helpu busnesau bach a chanolig i dorri i mewn i farchnadoedd newydd. Yn ail, mae'r Comisiwn wedi cynnig eithrio busnesau bach a chanolig rhag sawl darpariaeth yn y Rheoliad Diogelu Data - tra bod Cyfarwyddeb Diogelu Data 1995 heddiw yn berthnasol i bob cwmni Ewropeaidd, waeth beth yw eu maint. O dan y rheolau newydd, bydd busnesau bach a chanolig yn elwa o bedwar gostyngiad mewn biwrocratiaeth:

 1. Swyddogion Diogelu Data: Mae busnesau bach a chanolig wedi'u heithrio o'r rhwymedigaeth i benodi swyddog diogelu data i'r graddau nad prosesu data yw eu gweithgaredd busnes craidd.
 2. Dim mwy o hysbysiadau: Mae hysbysiadau i awdurdodau goruchwylio yn ffurfioldeb a biwrocratiaeth sy'n cynrychioli cost busnes o € 130 miliwn bob blwyddyn. Bydd y diwygiad yn sgrapio'r rhain yn llwyr.
 3. Mae pob ceiniog yn cyfrif: Pan fydd ceisiadau i gael mynediad at ddata yn ormodol neu'n ailadroddus, bydd busnesau bach a chanolig yn gallu codi ffi am ddarparu mynediad.
 4. Asesiadau Effaith: Ni fydd unrhyw rwymedigaeth ar fusnesau bach a chanolig i gynnal asesiad effaith oni bai bod risg benodol.

Bydd y rheolau hefyd yn hyblyg. Bydd rheolau'r UE yn ystyried risg yn ddigonol ac yn gywir. Rydym am sicrhau nad yw rhwymedigaethau'n cael eu gosod ac eithrio lle maent yn angenrheidiol i amddiffyn data personol: ni fydd y pobydd ar y gornel yn ddarostyngedig i'r un rheolau ag arbenigwr prosesu data (rhyngwladol). Mewn nifer o achosion, mae rhwymedigaethau rheolwyr data a phroseswyr yn cael eu graddnodi i faint y busnes ac i natur y data sy'n cael ei brosesu. Er enghraifft, ni fydd busnesau bach a chanolig yn cael dirwy am dorri'r rheolau yn gyntaf ac yn fwriadol.

3. Beth yw'r 'siop un stop' a'r 'mecanwaith cysondeb' a gynigir wrth ddiwygio diogelu data'r UE? Sut y byddant yn helpu?

O fewn marchnad sengl ar gyfer data, ni fydd yr un rheolau ar bapur yn ddigonol. Rhaid i ni sicrhau bod y rheolau yn cael eu dehongli a'u cymhwyso yn yr un modd ym mhobman. Dyna pam mae ein diwygiad yn cyflwyno a mecanwaith cysondeb i symleiddio cydweithredu rhwng yr awdurdodau diogelu data ar faterion sydd â goblygiadau i Ewrop gyfan.

Ar hyn o bryd, mae'n rhaid i gwmni sy'n prosesu data yn yr UE ddelio â 28 o ddeddfau cenedlaethol a gyda hyd yn oed mwy o reoleiddwyr cenedlaethol a lleol. Bydd y Rheoliad Diogelu Data yn sefydlu un gyfraith ledled Ewrop ar gyfer diogelu data, gan ddisodli'r clytwaith anghyson cyfredol o 28 deddf genedlaethol. Bydd hefyd yn creu “siop un stop” reoleiddiol ar gyfer busnes: dim ond un awdurdod goruchwylio y bydd yn rhaid i gwmnïau ddelio ag ef, nid 28.

Dangoswyd diffygion y system bresennol yn achos Google Street View. Effeithiodd gweithredoedd un cwmni ar unigolion mewn sawl Aelod-wladwriaeth yn yr un modd. Ac eto, fe wnaethant ysgogi ymatebion di-drefn a dargyfeiriol gan awdurdodau diogelu data cenedlaethol.

Bydd y siop un stop yn sicrhau sicrwydd cyfreithiol i fusnesau sy'n gweithredu ledled yr UE ac yn dod â buddion i unigolion ac awdurdodau diogelu data.

Bydd busnesau yn elwa o benderfyniadau cyflymach, o un rhyng-gysylltydd (dileu pwyntiau cyswllt lluosog), ac o lai o fiwrocratiaeth. Byddant yn elwa o gysondeb penderfyniadau lle mae'r un gweithgaredd prosesu yn digwydd mewn sawl Aelod-wladwriaeth.

Ar yr un pryd, bydd unigolion yn gweld eu diogelwch yn cael ei wella trwy eu hawdurdodau goruchwylio lleol, oherwydd bydd unigolion bob amser yn gallu mynd at eu hawdurdod diogelu data lleol. Y nod yw gwella'r system gyfredol lle mae'n rhaid i unigolion sy'n byw mewn un aelod-wladwriaeth deithio i aelod-wladwriaethau eraill i gyflwyno cwyn i awdurdod diogelu data dim ond oherwydd bod y cwmni wedi'i leoli y tu allan i'w mamwlad. Ar hyn o bryd, pan sefydlir busnes mewn un aelod-wladwriaeth, dim ond Awdurdod Diogelu Data'r aelod-wladwriaeth honno sy'n gymwys, hyd yn oed os yw'r busnes yn prosesu data ledled Ewrop. Nod y cynigion yw cywiro'r anghysondeb hwn.

Mae'r rheolau newydd yn dod â datrys cwyn yn agosach at adref i ddinasyddion, symleiddio gweithdrefnau a dileu cymhlethdod, a thrwy hynny wneud problemau yn haws ac yn gyflymach i'w datrys. Byddai hyn yn helpu dinasyddion yn bendant mewn achosion tebyg i un y myfyriwr o Awstria, a oedd yn gorfod ffeilio ei gŵyn yn erbyn Facebook yn Saesneg gerbron yr awdurdod yn Iwerddon, lle mae Facebook wedi'i sefydlu.

Mae'r cynigion hefyd yn ymgorffori hawl dinesydd i fynd â chwmni sy'n prosesu ei ddata i'r llys yn ei Aelod-wladwriaeth gartref. Felly mae gan bob dinesydd hawliau iawn i gael gweinyddiaeth a barnwrol gartref.

4. Sut y bydd diogelu data'r UE yn helpu Marchnad Sengl Ddigidol yr UE?

Mae'r byd wedi newid yn sylweddol er 1995, y flwyddyn y mabwysiadwyd fframwaith diogelu data presennol yr UE. Mae chwyldroadau technolegol wedi arwain at ffrwydrad ym maint ac ansawdd y data personol sydd ar gael yn y Farchnad Sengl Ddigidol. Mae cwmnïau wedi dysgu harneisio ei botensial mewn sectorau mor amrywiol ag yswiriant, iechyd a hysbysebu. Wedi'i gasglu, ei ddadansoddi a'i symud gan y cwmnïau hyn, mae data personol wedi ennill gwerth economaidd enfawr. Yn ôl y Boston Consulting Group, gwerth data dinasyddion yr UE oedd € 315bn yn 2011 ac mae ganddo'r potensial i dyfu i bron i € 1 triliwn yn 2020.

Bydd y diwygiad diogelu data yn helpu'r Farchnad Sengl Ddigidol i gyflawni'r potensial hwn. Amcangyfrifir bod buddion symleiddio trwy ddiwygio diogelu data'r UE yn € 2.3bn y flwyddyn.

Yr her fwyaf i dwf mewn diwydiannau personol sy'n ddibynnol ar ddata yw diffyg ymddiriedaeth. Dim ond os yw pobl yn barod i roi eu data personol y bydd cwmnïau'n elwa'n llawn ar ein marchnad sengl ddigidol. Ar hyn o bryd, mae ymddiriedaeth pobl yn y ffordd y mae cwmnïau preifat yn trin eu data yn dirywio.

Mae gan ddiogelu data ran bwysig i'w chwarae wrth fynd i'r afael â'r diffyg ymddiriedaeth hwn. Mae angen i bobl weld bod eu hawliau'n cael eu gorfodi mewn ffordd ystyrlon. Bydd y diwygiad yn diweddaru hawliau dinasyddion fel yr hawl i gael eich anghofio, yr hawl i gludadwyedd data a'r hawl i gael eich hysbysu o dorri data personol (gweler uchod). Bydd y diwygiad hefyd yn sicrhau bod rheolau'r Undeb yn cael eu gweithredu'n briodol. Mae'n darparu ar gyfer mecanwaith gorfodi effeithiol ac yn grymuso rheoleiddwyr cenedlaethol i orfodi dirwyon o hyd at 2% o drosiant blynyddol cwmni ledled y byd.

5. Beth yw'r hawl i gael eich anghofio? A fydd yn effeithio ar ryddid y wasg ac archifau hanesyddol?

Mae cynigion 2012 y Comisiwn yn cynnwys Hawl i gael eich Atgoffa. Mae'r cynigion diwygio yn adeiladu ar yr hawl bresennol i fynnu y dylid dileu data personol os nad oes ei angen mwyach at unrhyw bwrpas cyfreithlon. Mae hyn yn cynnwys pob math o sefyllfaoedd bob dydd. Er enghraifft, efallai na fydd plant yn deall y risgiau sy'n gysylltiedig â sicrhau bod eu gwybodaeth bersonol ar gael - dim ond i'w difaru pan fyddant yn tyfu i fyny. Dylent allu dileu'r wybodaeth honno os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Nid yw'r hawl i gael eich anghofio yn ymwneud ag ailysgrifennu hanes. Mae cynnig y Comisiwn yn amddiffyn rhyddid mynegiant a rhyddid y cyfryngau, yn ogystal ag ymchwil hanesyddol a gwyddonol. Mae'n darparu eithriadau i'r sectorau hyn sy'n gofyn i Aelod-wladwriaethau fabwysiadu deddfau cenedlaethol i warantu parchu'r hawliau sylfaenol hyn. Mae hyn yn caniatáu i archifau barhau i weithredu ar sail yr un egwyddorion â heddiw. Yn yr un modd, gellir cadw data personol cyhyd ag y mae ei angen i gyflawni contract neu i gyflawni rhwymedigaeth gyfreithiol (er enghraifft pan fydd gan ddinasyddion gontract benthyciad gyda'u banc). Yn fyr, nid yw'r hawl i gael eich anghofio yn absoliwt ac nid yw'n effeithio ar ymchwil hanesyddol na rhyddid y wasg.

Mae hawliau busnesau hefyd yn cael eu gwarchod. Os yw'r data personol dan sylw wedi'i gyhoeddi (er enghraifft, ei bostio ar y Rhyngrwyd), rhaid i gwmni wneud ymdrech wirioneddol i sicrhau bod trydydd partïon yn gwybod am gais y dinesydd i ddileu'r data. Mae'n amlwg na fydd yn ofynnol i gwmni ddileu pob olrhain a adewir mewn mynegeion chwilio ac nid dyna'r hyn y mae'r Comisiwn yn gofyn amdano. Dylai cwmnïau gymryd camau rhesymol i sicrhau bod trydydd partïon, y trosglwyddwyd y wybodaeth iddynt, yn cael gwybod yr hoffai'r unigolyn iddi gael ei dileu. Yn y rhan fwyaf o achosion ni fydd hyn yn golygu dim mwy nag ysgrifennu e-bost.

6. Sut fydd diwygio diogelu data'r UE yn effeithio ar ymchwil wyddonol?

Mae ymchwil wyddonol yn yr UE yn debygol o elwa o'r diwygiad diogelu data arfaethedig. Mae data personol sy'n ymwneud ag iechyd yn ddata sensitif ac yn gyffredinol ni ddylid eu prosesu, oni bai bod hyn yn angenrheidiol am resymau budd y cyhoedd, neu lle mae'r person a nodwyd wedi rhoi ei gymeradwyaeth. Nid yw'r rheolau diogelu data sydd gennym yn Ewrop ar hyn o bryd yn cysoni amodau ar gyfer prosesu data iechyd. Mae hyn wedi arwain at ddarnio, costau a chymhellion i wyddonwyr a busnesau dan sylw.

Nod pecyn diwygio'r Comisiwn yw dileu darnio a darparu cysondeb a chydlyniant i'r Undeb cyfan. Dylai hyn fod o fudd arbennig i'r sector ymchwil. Mae gan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol ddarpariaethau penodol ar brosesu at ddibenion iechyd ac at ddibenion ymchwil hanesyddol, ystadegol a gwyddonol. Bydd y darpariaethau hyn yn cael eu cysoni'n llawn - gan ddarparu un set o reolau ar ddata ymchwil ledled yr Undeb.

Nid yw'r hawl i gael eich anghofio yn berthnasol i'r sectorau hyn.

Bydd unffurfiaeth y rheolau yn lleihau costau a chymhlethdod, ac yn sbardun cryf ar gyfer datblygu gwasanaethau gofal iechyd trawsffiniol, mentrau iechyd cyhoeddus-preifat a chymwysiadau e-Iechyd sy'n dibynnu'n hanfodol ar brosesu data personol.

7. Beth yw ymateb yr UE i honiadau o asiantaethau cudd-wybodaeth yr UD yn cadw llygad ar ddinasyddion Ewropeaidd?

Mae datguddiad wedi niweidio ymddiriedaeth ar draws y berthynas drawsatlantig. Ymatebodd y Comisiwn Ewropeaidd i raglenni gwyliadwriaeth yr Unol Daleithiau trwy egluro bod gwyliadwriaeth dorfol dinasyddion yn annerbyniol. Dylid targedu casglu data a'i gyfyngu i'r hyn sy'n gymesur â'r amcanion a osodwyd. Nid yw diogelwch cenedlaethol yn golygu bod unrhyw beth yn mynd.

Mae'r datgeliadau gwyliadwriaeth hefyd yn cael effaith economaidd. Canfu arolwg a gynhaliwyd gan y Cloud Security Alliance ar ôl y datgeliadau gwyliadwriaeth diweddar fod 56% o ymatebwyr yn betrusgar i weithio gydag unrhyw ddarparwr gwasanaeth cwmwl yn yr UD. Dyna effaith diffyg ymddiriedaeth defnyddwyr. Mewn termau ariannol, mae'r Sefydliad Technoleg Gwybodaeth ac Arloesi yn amcangyfrif y bydd y datgeliadau gwyliadwriaeth yn costio $ 22 i $ 35 biliwn i ddiwydiant cyfrifiadura cwmwl yr UD mewn refeniw a gollwyd dros y tair blynedd nesaf. Yn fyr: mae ymddiriedaeth goll yn golygu colli refeniw.

Ymateb yr Undeb Ewropeaidd

Ym mis Tachwedd 2013, nododd y Comisiwn Ewropeaidd y camau y mae'n rhaid eu cymryd er mwyn adfer ymddiriedaeth mewn llif data rhwng yr UE a'r UD (IP / 13 / 1166). Roedd ymateb y Comisiwn ar ffurf (1) papur strategaeth (Cyfathrebu) ar lifoedd data trawsatlantig yn nodi'r heriau a'r risgiau yn dilyn datgeliadau rhaglenni casglu gwybodaeth yr Unol Daleithiau, yn ogystal â'r camau y mae'n rhaid eu cymryd i fynd i'r afael â'r pryderon hyn. ; (2) dadansoddiad o weithrediad 'Harbwr diogel', sy'n rheoleiddio trosglwyddiadau data at ddibenion masnachol rhwng yr UE a'r UD; a (3) adroddiad ar ganfyddiadau Gweithgor yr UE-UD (gweler MEMO / 13 / 1059) ar Ddiogelu Data a sefydlwyd ym mis Gorffennaf 2013.

Galwodd papur strategaeth y Comisiwn am weithredu mewn chwe maes:

 1. Mabwysiadu'n gyflym ddiwygiad diogelu data'r UE: mae'r fframwaith deddfwriaethol cryf gyda rheolau clir y gellir ei orfodi hefyd mewn sefyllfaoedd pan fydd data'n cael ei drosglwyddo a'i brosesu dramor yn anghenraid, yn fwy nag erioed.
 2. Gwneud Harbwr Diogel yn fwy diogel: gwnaeth y Comisiwn 13 o argymhellion i wella gweithrediad y cynllun Harbwr Diogel, ar ôl i ddadansoddiad ganfod bod gweithrediad y cynllun yn ddiffygiol ar sawl cyfrif. Dylid nodi meddyginiaethau erbyn haf 2014. Yna bydd y Comisiwn yn adolygu gweithrediad y cynllun ar sail gweithredu'r 13 argymhelliad hwn ac yn penderfynu ar ddyfodol Harbwr Diogel.
 3. Cryfhau mesurau diogelu data yn y maes gorfodaeth cyfraith: y trafodaethau cyfredol ar 'gytundeb ymbarél' UE-UD (IP / 10 / 1661) ar gyfer trosglwyddo a phrosesu data yng nghyd-destun cydweithrediad yr heddlu a barnwrol dylid dod i ben yn gyflym. Rhaid i gytundeb warantu lefel uchel o ddiogelwch i ddinasyddion a ddylai elwa o'r un hawliau ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd. Yn nodedig, dylai dinasyddion yr UE nad ydynt yn preswylio yn yr UD elwa o fecanweithiau gwneud iawn barnwrol. Yng Nghyfarfod Gweinidogol diwethaf yr UE-UD-Cyfiawnder a Materion Cartref (18 Tachwedd) gwnaed cynnydd da (MEMO / 13 / 1010).
 4. Gan ddefnyddio'r cytundebau Cymorth Cyfreithiol a Sectoraidd Cydfuddiannol presennol i gael data: Dylai gweinyddiaeth yr UD ymrwymo, fel egwyddor gyffredinol, i ddefnyddio fframwaith cyfreithiol fel cymorth cyfreithiol cydfuddiannol a Chytundebau sectoraidd UE-UD fel y Cytundeb Cofnodion Enw Teithwyr Rhaglen Olrhain Ariannu Terfysgaeth pryd bynnag y mae angen trosglwyddo data at ddibenion gorfodi'r gyfraith. Dim ond dan sefyllfaoedd sydd wedi'u diffinio'n glir, sy'n eithriadol ac y gellir eu hadolygu'n farnwrol, y dylid gofyn i'r cwmnïau yn uniongyrchol.
 5. Mynd i'r afael â phryderon Ewropeaidd ym mhroses barhaus ddiwygio'r UD:
  Croesawodd y Comisiwn Ewropeaidd sylwadau a chyfarwyddeb arlywyddol yr Arlywydd Obama ar yr adolygiad o raglenni cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau (MEMO / 14 / 30). Croesawodd yn arbennig barodrwydd yr Arlywydd Obama i estyn y mesurau diogelwch sydd ar gael ar hyn o bryd i ddinasyddion yr UD o ran casglu data at ddibenion diogelwch gwladol i ddinasyddion nad ydynt yn UDA. Dylai'r ymrwymiadau hyn bellach gael eu dilyn gan gamau deddfwriaethol.
 6. Hyrwyddo safonau preifatrwydd yn rhyngwladol: Dylai'r UD gytuno i Gonfensiwn Cyngor Ewrop ar gyfer Diogelu Unigolion mewn perthynas â Phrosesu Data Personol yn Awtomatig (“Confensiwn 108”), gan ei fod yn cytuno â Chonfensiwn 2001 ar Seiberdroseddu.

Gwnaeth y Comisiwn yn glir hefyd na fydd safonau diogelu data yn rhan o'r trafodaethau parhaus ar gyfer Partneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig.

Gweithgor yr UE-UD

Sefydlwyd Gweithgor ad hoc yr UE-UD ar ddiogelu data ym mis Gorffennaf 2013 i archwilio materion sy'n codi o ddatgeliadau o nifer o raglenni gwyliadwriaeth yr UD sy'n cynnwys casglu a phrosesu data personol ar raddfa fawr. Y pwrpas oedd sefydlu'r ffeithiau ynghylch rhaglenni gwyliadwriaeth yr UD a'u heffaith ar ddata personol dinasyddion yr UE.

Daeth prif ganfyddiadau'r Gweithgor oedd y canlynol:

 1. Mae nifer o gyfreithiau'r UD yn caniatáu casglu a phrosesu data personol ar raddfa fawr sydd wedi'i drosglwyddo i'r Unol Daleithiau neu sy'n cael ei brosesu gan gwmnïau'r UD, at ddibenion cudd-wybodaeth dramor. Cadarnhaodd yr UD fodolaeth a phrif elfennau rhai agweddau ar y rhaglenni hyn, lle mae casglu a phrosesu data yn cael ei wneud gyda sail yng nghyfraith yr UD sy'n gosod amodau a mesurau diogelwch penodol.
 2. Mae gwahaniaethau yn y mesurau diogelwch sy'n berthnasol i ddinasyddion yr UE o gymharu â dinasyddion yr UD y mae eu data'n cael ei brosesu. Mae lefel is o fesurau diogelwch sy'n berthnasol i ddinasyddion yr UE, yn ogystal â throthwy is ar gyfer casglu eu data personol. Er bod dinasyddion yr UD yn elwa o amddiffyniadau cyfansoddiadol nid yw'r rhain yn berthnasol i ddinasyddion yr UE nad ydynt yn byw yn yr UD
 3. Gan fod gorchmynion y Llys Gwyliadwriaeth Cudd-wybodaeth Dramor yn gyfrinachol a bod yn ofynnol i gwmnïau gynnal cyfrinachedd o ran y cymorth y mae'n ofynnol iddynt ei ddarparu, nid oes unrhyw lwybrau (barnwrol na gweinyddol), i naill ai destunau data'r UE na'r UD gael gwybod amdanynt p'un a yw eu data personol yn cael ei gasglu neu ei brosesu ymhellach. Nid oes unrhyw gyfleoedd i unigolion gael mynediad, cywiro na dileu data, na gwneud iawn gweinyddol neu farnwrol.
 4. Er bod rhywfaint o oruchwyliaeth gan dair cangen y Llywodraeth sy'n berthnasol mewn achosion penodol, gan gynnwys goruchwyliaeth farnwrol ar gyfer gweithgareddau sy'n awgrymu gallu i orfodi gwybodaeth, nid oes cymeradwyaeth farnwrol ar gyfer cwestiynu'r data a gesglir: ni ofynnir i farnwyr wneud hynny cymeradwyo'r 'detholwyr' a'r meini prawf a ddefnyddir i archwilio'r data a chloddio darnau o wybodaeth y gellir eu defnyddio.

Gwneud Harbwr Diogel yn fwy diogel

Gwnaeth y Comisiwn Ewropeaidd 13 o argymhellion i gwella gweithrediad y cynllun Harbwr Diogel. Galwodd y Comisiwn yn benodol ar awdurdodau’r UD i nodi meddyginiaethau erbyn haf 2014. Yna bydd y Comisiwn yn adolygu gweithrediad y cynllun Harbwr Diogel yn seiliedig ar weithredu’r 13 argymhelliad hyn ac yn penderfynu ar ei ddyfodol.

Mae'r 13 Argymhelliad (gweler hefyd MEMO / 13 / 1059):

Tryloywder

 1. Dylai cwmnïau hunan-ardystiedig ddatgelu eu polisïau preifatrwydd yn gyhoeddus.
 2. Dylai polisïau preifatrwydd gwefannau cwmnïau hunan-ardystiedig bob amser gynnwys dolen i wefan Safe Harbour yr Adran Fasnach sy'n rhestru holl aelodau 'cyfredol' y cynllun.
 3. Dylai cwmnïau hunan-ardystiedig gyhoeddi amodau preifatrwydd unrhyw gontractau y maent yn dod i'r casgliad gydag isgontractwyr, ee gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl.
 4. Tynnu sylw'n glir ar wefan yr Adran Fasnach at bob cwmni nad ydyn nhw'n aelodau cyfredol o'r cynllun.

Gwneud iawn

 1. Dylai'r polisïau preifatrwydd ar wefannau cwmnïau gynnwys dolen i'r darparwr datrys anghydfod amgen (ADR).
 2. Dylai ADR fod ar gael yn rhwydd ac yn fforddiadwy.
 3. Dylai'r Adran Fasnach fonitro darparwyr ADR yn fwy systematig ynghylch tryloywder a hygyrchedd gwybodaeth a ddarperir ganddynt ynghylch y weithdrefn a ddefnyddiant a'r camau dilynol a roddant i gwynion.

gorfodi

 1. Yn dilyn ardystio neu ail-ardystio cwmnïau o dan Safe Harbour, dylai canran benodol o'r cwmnïau hyn fod yn destun ymchwiliadau ex officio i gydymffurfiad effeithiol â'u polisïau preifatrwydd (gan fynd y tu hwnt i reolaeth ar gydymffurfiad â gofynion ffurfiol).
 2. Pryd bynnag y canfuwyd diffyg cydymffurfio, yn dilyn cwyn neu ymchwiliad, dylai'r cwmni fod yn destun ymchwiliad penodol dilynol ar ôl blwyddyn.
 3. Mewn achos o amheuon ynghylch cydymffurfiaeth cwmni neu gwynion sydd ar ddod, dylai'r Adran Fasnach hysbysu awdurdod diogelu data cymwys yr UE.
 4. Dylid parhau i ymchwilio i honiadau ffug o lynu wrth Harbwr Diogel.

Mynediad gan awdurdodau'r UD

 1. Dylai polisïau preifatrwydd cwmnïau hunan-ardystiedig gynnwys gwybodaeth am y graddau y mae cyfraith yr UD yn caniatáu i awdurdodau cyhoeddus gasglu a phrosesu data a drosglwyddir o dan yr Harbwr Diogel. Yn benodol, dylid annog cwmnïau i nodi yn eu polisïau preifatrwydd pan fyddant yn cymhwyso eithriadau i'r Egwyddorion i fodloni gofynion diogelwch cenedlaethol, budd y cyhoedd neu orfodi'r gyfraith.
 2. Mae'n bwysig bod yr eithriad diogelwch cenedlaethol a ragwelir gan y Penderfyniad Harbwr Diogel yn cael ei ddefnyddio i raddau sy'n hollol angenrheidiol neu'n gymesur.

Trafodaethau UE-UD ar 'gytundeb ymbarél' diogelu data

Ar hyn o bryd mae’r UE a’r Unol Daleithiau yn negodi cytundeb fframwaith ar ddiogelu data ym maes cydweithredu rhwng yr heddlu a barnwrol (“cytundeb ymbarél”) (IP / 10 / 1661). Amcan yr UE yn y trafodaethau hyn yw sicrhau lefel uchel o ddiogelwch data, yn unol â rheolau diogelu data’r UE, ar gyfer dinasyddion y trosglwyddir eu data ar draws Môr yr Iwerydd, a thrwy hynny gryfhau cydweithrediad yr UE-UD ymhellach yn y frwydr yn erbyn trosedd a therfysgaeth.

Byddai dod i gytundeb o'r fath, gan ddarparu ar gyfer lefel uchel o ddiogelwch i ddata personol, yn gyfraniad mawr at gryfhau ymddiriedaeth ar draws Môr yr Iwerydd.

Yng Nghyfarfod Gweinidogol diwethaf yr UE-UD-Cyfiawnder a Materion Cartref (18 Tachwedd) gwnaethom gynnydd da:

 1. Yn gyntaf, ymrwymodd yr Unol Daleithiau i weithio i ddatrys un o'r materion sy'n weddill i'r UE - sef rhoi hawl i ddinasyddion yr UE nad ydynt yn preswylio yn yr UD wneud iawn barnwrol os yw eu data wedi'i gam-drin.
 2. Yn ail, tanlinellodd yr Unol Daleithiau eu hymrwymiad i ddefnyddio Cytundeb Cymorth Cyfreithiol yr UE-UD yn ehangach ac yn effeithiol pan fyddant am gael data dinasyddion yr UE at ddibenion tystiolaeth mewn achos troseddol.

Ymrwymodd yr UE a'r UD i "cwblhau'r trafodaethau ar y cytundeb cyn haf 2014"(MEMO / 13 / 1010).

ATODIAD

1. Ewrobaromedr: Mae saith o Ewropeaid allan o ddeg yn poeni am y defnydd posibl y gall cwmnïau ei wneud o'r wybodaeth a ddatgelir.

ffynhonnell: Flash Eurobarometer 359: Agweddau ar Ddiogelu Data a Hunaniaeth Electronig yn yr Undeb Ewropeaidd, Mehefin 2011

Mwy o wybodaeth

Datganiad i'r wasg - Lleferydd coch yn CEPS
Diwygio diogelu data
Comisiwn Ewropeaidd - diogelu data
Homepage o Is-lywydd Viviane Reding
Ystafell Newyddion Gyfarwyddiaeth Gyfiawnder
Dilynwch y Is-lywydd ar Twitter:@VivianeRedingEU
Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

Dyddiad

Mwy o ddiogelwch, arloesedd a thwf yn sector data'r DU fel y cyhoeddwyd gan Ysgrifennydd Digidol y DU

cyhoeddwyd

on

Disgwylir i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ailwampio i ysgogi mwy o arloesi a thwf yn sector data'r DU ac amddiffyn y cyhoedd yn well rhag bygythiadau data mawr, o dan ddiwygiadau arfaethedig a gyhoeddwyd gan yr Ysgrifennydd Digidol Oliver Dowden

Bridget Treacy, partner (ymarfer preifatrwydd a seiberddiogelwch y DU), Hunton Andrews Kurth, meddai: “Mae llywodraeth y DU wedi dynodi gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer diwygio deddfau diogelu data’r DU, symleiddio’r drefn bresennol, lleihau biwrocratiaeth ar gyfer busnes ac annog arloesedd a arweinir gan ddata. Ar ôl dadansoddi’n ofalus, mae’r llywodraeth yn credu y gall wella cyfundrefn preifatrwydd data’r DU yn sylweddol a sut mae’n gweithio’n ymarferol, wrth gadw safonau uchel o ddiogelwch i unigolion. Ymhell o geisio disodli'r drefn bresennol, mae hyn yn edrych fel ymgais i'w fireinio, gan ei gwneud yn gallu diwallu anghenion yr holl randdeiliaid yn well ac yn gweddu'n well i'r oes ddigidol. 

“Mae'n hen bryd edrych o'r newydd ar lif data rhyngwladol, ac yma bydd yn ddiddorol gweld pa mor greadigol y mae llywodraeth y DU yn barod i fod. Mae llifoedd data byd-eang yn rhan anochel o fasnach fyd-eang ac amlygodd pandemig Covid-19 yr angen am gydweithrediad byd-eang mewn ymchwil ac arloesi. Mae llywodraeth y DU eisiau galluogi llifoedd data dibynadwy a chyfrifol, heb leihau amddiffyniad i unigolion, a heb fiwrocratiaeth ddiangen. Gall dull mwy ystwyth, hyblyg, wedi'i seilio ar risg a chanlyniadau ar gyfer pennu digonolrwydd wella diogelwch data yn gyffredinol. Ond yma bydd angen i'r llywodraeth gymryd gofal arbennig, gan dybio ei bod am gadw statws digonolrwydd y DU yn yr UE.

hysbyseb

“Mae’n ymddangos y bydd hyd yn oed Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn destun diwygio, gyda chynigion i foderneiddio strwythur llywodraethu’r rheolydd diogelu data, yn gosod amcanion clir ac i sicrhau mwy o dryloywder ac atebolrwydd. Mae'r ICO yn rheoleiddiwr amddiffyn data uchel ei barch, sy'n cynnig arweinyddiaeth fyd-eang uchel ei pharch ar faterion anodd. Bydd angen gofal i sicrhau nad yw'r annibyniaeth arfaethedig yn peryglu annibyniaeth fawr a gwerthfawrogol yr ICO.

“Ar y cyfan, mae hyn yn edrych fel ymgais feddylgar i wella trefn amddiffyn data bresennol y DU, nid trwy newid radical, ond trwy adeiladu ar y fframwaith presennol a'i fireinio i'w wneud yn fwy addas ar gyfer ein hoes ddigidol. Dylai sefydliadau groesawu'r cyfle i gyfrannu at yr ymgynghoriad hwn. "

Bojana Bellamy, llywydd Hunton Andrews Kurth Canolfan Arweinyddiaeth Polisi Gwybodaeth (CIPL), dywedodd melin drafod polisi gwybodaeth fyd-eang blaenllaw yn Washington, DC, Llundain a Brwsel: “Mae gweledigaeth llywodraeth y DU yn ddatblygiad cadarnhaol ac mae ei angen yn fawr i fynd i’r afael â chyfleoedd a heriau ein hoes ddigidol. Dylai'r cynlluniau gael eu croesawu yn y DU ac yn yr UE. Nid yw hyn yn ymwneud â gostwng lefel diogelu data neu gael gwared ar GDPR, mae'n ymwneud â gwneud i'r gyfraith weithio'n ymarferol, yn fwy effeithiol ac mewn ffordd sy'n creu buddion i bawb - sefydliadau sy'n defnyddio data, unigolion, rheoleiddwyr a chymdeithas y DU. ac economi. Mae angen i gyfreithiau ac arferion rheoleiddio esblygu a bod yn ystwyth yn union fel y technolegau maen nhw'n ceisio eu rheoleiddio. Bydd gwledydd sy'n creu'r cyfundrefnau rheoleiddio hyblyg ac arloesol mewn sefyllfa well i ymateb i'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol yr ydym yn dyst iddo heddiw.

hysbyseb

“Nid oes amheuaeth nad yw rhai agweddau ar y GDPR yn gweithio’n dda, ac mae rhai meysydd yn aneglur yn aneglur. Er enghraifft, mae'r rheolau ar gyfer defnyddio data mewn ymchwil ac arloesi gwyddonol a diwydiannol yn feichus i leoli a dadansoddi, rhwystro defnydd a rhannu data at y dibenion buddiol hyn; mae'n anodd defnyddio data personol ar gyfer hyfforddi algorithmau AI i osgoi rhagfarn; mae cydsyniad unigolion i brosesu data wedi'i roi yn ddiystyr trwy or-ddefnyddio; ac mae llifoedd data rhyngwladol wedi cael eu torri mewn tâp coch.

“Gweledigaeth feiddgar llywodraeth y DU i symleiddio’r drefn amddiffyn data gyfredol, lleihau biwrocratiaeth, rhoi mwy o gyfrifoldeb ar sefydliadau i reoli a defnyddio data yn gyfrifol, ac i atgyfnerthu rôl ganolog rheoleiddiwr preifatrwydd y DU yw’r ffordd iawn ymlaen. Mae'n sicrhau diogelwch effeithiol i unigolion a'u data ac yn galluogi arloesi, twf a buddion cymdeithasol sy'n cael eu gyrru gan ddata. Dylai llywodraethau a gwledydd eraill ddilyn arweiniad y DU.

“Mae'n hen bryd ailwampio'r rheolau ar gyfer llifoedd data rhyngwladol ac mae Llywodraeth y DU yn llygad ei lle i ganolbwyntio ar alluogi llif data dibynadwy a chyfrifol. Bydd busnesau ym mhob sector yn croesawu trefn fwy di-dor ar gyfer trosglwyddo data a phenderfyniadau digonolrwydd mewn perthynas â mwy o wledydd. Mae swyddogion preifatrwydd data corfforaethol yn dargyfeirio gormod o adnoddau i fynd i'r afael â thechnegau cyfreithiol llif data o'r UE, yn enwedig yn dilyn dyfarniad Schrems II yr UE. Byddai defnyddwyr a busnesau yn cael eu gwasanaethu'n well gan sefydliadau sy'n canolbwyntio ar breifatrwydd trwy ddylunio, asesiadau effaith risg ac adeiladu rhaglenni rheoli preifatrwydd cynhwysfawr sy'n addas ar gyfer yr economi ddigidol newydd. 

“Mae'n galonogol bod y llywodraeth yn cydnabod Swyddfa Comisiynydd Gwybodaeth y DU fel rheolydd digidol allweddol yn y DU, gyda chylch gwaith beirniadol o amddiffyn hawliau gwybodaeth unigolion a galluogi arloesi a thwf cyfrifol sy'n cael ei yrru gan ddata yn y DU. Mae'r ICO wedi bod yn rheoleiddiwr a dylanwadwr blaengar yn y gymuned reoleiddio fyd-eang. Rhaid rhoi’r adnoddau a’r offer i’r ICO i fod yn strategol, yn arloesol, gan ymgysylltu’n gynnar â sefydliadau gan ddefnyddio data ac annog a gwobrwyo arferion gorau ac atebolrwydd. ”

Parhau Darllen

Dyddiad

Mae rheolau newydd ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus yn dechrau bod yn berthnasol

cyhoeddwyd

on

Roedd 17 Gorffennaf yn nodi'r dyddiad cau i aelod-wladwriaethau drawsosod y diwygiedig Cyfarwyddeb ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus i gyfraith genedlaethol. Bydd y rheolau wedi'u diweddaru yn ysgogi datblygiad datrysiadau arloesol fel apiau symudedd, yn cynyddu tryloywder trwy agor mynediad at ddata ymchwil a ariennir yn gyhoeddus, ac yn cefnogi technolegau newydd, gan gynnwys deallusrwydd artiffisial. Ewrop sy'n addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Is-lywydd Gweithredol Dywedodd Margrethe Vestage: “Gyda’n Strategaeth Data, rydym yn diffinio dull Ewropeaidd i ddatgloi buddion data. Mae'r gyfarwyddeb newydd yn allweddol i sicrhau bod y gronfa helaeth a gwerthfawr o adnoddau a gynhyrchir gan gyrff cyhoeddus ar gael i'w hailddefnyddio. Adnoddau sydd eisoes wedi'u talu gan y trethdalwr. Felly gall y gymdeithas a’r economi elwa o fwy o dryloywder yn y sector cyhoeddus a chynhyrchion arloesol. ”

Dywedodd Comisiynydd y farchnad fewnol Thierry Breton: “Bydd y rheolau hyn ar ddata agored ac ailddefnyddio gwybodaeth am y sector cyhoeddus yn ein galluogi i oresgyn y rhwystrau sy’n atal ailddefnyddio data’r sector cyhoeddus yn llawn, yn enwedig ar gyfer busnesau bach a chanolig. Disgwylir i gyfanswm gwerth economaidd uniongyrchol y data hyn gynyddu bedair gwaith o € 52 biliwn yn 2018 ar gyfer Aelod-wladwriaethau’r UE a’r DU i € 194 biliwn yn 2030. Bydd mwy o gyfleoedd busnes o fudd i holl ddinasyddion yr UE diolch i wasanaethau newydd. ”

Mae'r sector cyhoeddus yn cynhyrchu, yn casglu ac yn lledaenu data mewn sawl maes, er enghraifft data daearyddol, cyfreithiol, meteorolegol, gwleidyddol ac addysgol. Mae'r rheolau newydd, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, yn sicrhau bod mwy o'r wybodaeth hon gan y sector cyhoeddus ar gael yn hawdd i'w hailddefnyddio, gan gynhyrchu gwerth i'r economi a'r gymdeithas. Maent yn deillio o adolygiad o'r hen Gyfarwyddeb ar ailddefnyddio gwybodaeth y sector cyhoeddus (Cyfarwyddeb PSI). Bydd y rheolau newydd yn diweddaru'r fframwaith deddfwriaethol gyda datblygiadau diweddar mewn technolegau digidol ac yn ysgogi arloesedd digidol ymhellach. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar-lein.  

hysbyseb

Parhau Darllen

Busnes

Gall yr UE fod € 2 triliwn yn well ei fyd erbyn 2030 os sicrheir trosglwyddiadau data trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Mae DigitalEurope, y gymdeithas fasnach flaenllaw sy'n cynrychioli diwydiannau sy'n trawsnewid yn ddigidol yn Ewrop ac sydd â rhestr hir o aelodau corfforaethol gan gynnwys Facebook, yn galw am ailwampio'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae astudiaeth newydd a gomisiynwyd gan y lobi yn dangos y bydd penderfyniadau polisi ar drosglwyddo data rhyngwladol nawr yn cael effeithiau sylweddol ar dwf a swyddi ar draws economi gyfan Ewrop erbyn 2030, gan effeithio ar nodau Degawd Digidol Ewrop.

Ar y cyfan, gallai Ewrop fod € 2 triliwn yn well ei byd erbyn diwedd y Degawd Digidol os ydym yn gwrthdroi tueddiadau cyfredol ac yn harneisio pŵer trosglwyddo data rhyngwladol. Mae hyn fwy neu lai maint economi gyfan yr Eidal mewn unrhyw flwyddyn benodol. Byddai'r mwyafrif o'r boen yn ein senario negyddol yn hunan-achosedig (tua 60%). Mae effeithiau polisi'r UE ei hun ar drosglwyddo data, o dan y GDPR ac fel rhan o'r strategaeth ddata, yn gorbwyso effeithiau mesurau cyfyngol a gymerwyd gan ein prif bartneriaid masnach. Effeithir ar bob sector a maint yr economi ar draws yr holl Aelod-wladwriaethau. Mae sectorau sy'n dibynnu ar ddata yn cyfrif am oddeutu hanner CMC yr UE. O ran allforion, mae gweithgynhyrchu yn debygol o gael ei daro galetaf gan gyfyngiadau ar lif data. Mae hwn yn sector lle mae busnesau bach a chanolig yn ffurfio chwarter yr holl allforion. "Mae Ewrop yn sefyll ar groesffordd. Gall naill ai osod y fframwaith cywir ar gyfer y Degawd Digidol nawr a hwyluso'r llifoedd data rhyngwladol sy'n hanfodol i'w lwyddiant economaidd, neu gall ddilyn ei duedd bresennol yn araf a symud tuag at ddiffyndollaeth data. Mae ein hastudiaeth yn dangos. y gallem fod yn colli allan ar werth oddeutu € 2 triliwn erbyn 2030, yr un maint ag economi’r Eidal. Mae twf yr economi ddigidol a llwyddiant cwmnïau Ewropeaidd yn dibynnu ar y gallu i drosglwyddo data. Mae hyn yn arbennig o wir pan nodwn, yn 2024 eisoes, y disgwylir i 85 y cant o dwf CMC y byd ddod o'r tu allan i'r UE. Rydym yn annog llunwyr polisi i ddefnyddio mecanweithiau trosglwyddo data GDPR fel y bwriadwyd, sef hwyluso - i beidio â rhwystro - data rhyngwladol yn llifo, ac i weithio tuag at gytundeb yn seiliedig ar reolau ar lifoedd data yn Sefydliad Masnach y Byd. " Cecilia Bonefeld-Dahl
Cyfarwyddwr Cyffredinol DIGITALEUROPE
Darllenwch yr adroddiad llawn yma Argymhellion polisi
Dylai'r UE: Cynnal hyfywedd mecanweithiau trosglwyddo GDPR, er enghraifft: cymalau cytundebol safonol, penderfyniadau digonolrwydd Diogelu trosglwyddiadau data rhyngwladol yn y strategaeth ddata Blaenoriaethu sicrhau bargen ar lif data fel rhan o drafodaethau eFasnach WTO
canfyddiadau allweddol
Yn ein senario negyddol, sy'n adlewyrchu ein llwybr presennol, Gallai Ewrop golli allan ar: Twf ychwanegol o € 1.3 triliwn erbyn 2030, sy'n cyfateb i faint economi Sbaen; Allforion € 116 biliwn yn flynyddol, yr hyn sy'n cyfateb i allforion Sweden y tu allan i'r UE, neu rai deg gwlad leiaf yr UE gyda'i gilydd; a 3 miliwn o swyddi. Yn ein senario optimistaidd, mae'r UE yn sefyll i ennill: Twf ychwanegol o € 720 biliwn erbyn 2030 neu 0.6 y cant CMC y flwyddyn; Allforion € 60 biliwn y flwyddyn, dros hanner yn dod o weithgynhyrchu; a swyddi 700,000, mae llawer ohonynt yn fedrus iawn. Y gwahaniaeth rhwng y ddau senario hyn yw € 2 triliwn o ran CMC ar gyfer economi'r UE erbyn diwedd y Degawd Digidol. Y sector sydd ar ei golled fwyaf yw gweithgynhyrchu, yn dioddef colled o € 60 biliwn mewn allforion. Yn gyfrannol, mae'r cyfryngau, diwylliant, cyllid, TGCh a'r rhan fwyaf o wasanaethau busnes, fel ymgynghori, ar eu colled fwyaf - tua 10 y cant o'u hallforion. Fodd bynnag, yr un sectorau hyn yw'r rhai sy'n ennill y mwyaf a ddylem lwyddo i newid ein cyfeiriad presennol. A mwyafrif (tua 60 y cant) o golledion allforio'r UE yn y senario negyddol yn dod o gynnydd yn ei gyfyngiadau ei hun yn hytrach nag o weithredoedd trydydd gwledydd. Gallai gofynion lleoleiddio data hefyd brifo sectorau nad ydyn nhw'n cymryd rhan fawr mewn masnach ryngwladol, fel gofal iechyd. Mae hyd at chwarter y mewnbynnau i ddarparu gofal iechyd yn cynnwys cynhyrchion a gwasanaethau sy'n ddibynnol ar ddata. Yn y prif sectorau yr effeithir arnynt, mae busnesau bach a chanolig yn cyfrif am oddeutu traean (gweithgynhyrchu) a dwy ran o dair (gwasanaethau fel cyllid neu ddiwylliant) o drosiant. EMae xports gan fusnesau bach a chanolig gweithgynhyrchu sy'n ddibynnol ar ddata yn yr UE werth oddeutu € 280 biliwn. Yn y senario negyddol, byddai allforion o fusnesau bach a chanolig yr UE yn gostwng € 14 biliwn, tra yn y senario twf byddent yn cynyddu € 8 Bydd trosglwyddiadau data werth o leiaf € 3 triliwn i economi’r UE erbyn 2030. Amcangyfrif ceidwadol yw hwn oherwydd ffocws y model yw masnach ryngwladol. Mae cyfyngiadau ar lif data mewnol, ee yn rhyngwladol o fewn yr un cwmni, yn golygu bod y ffigur hwn yn debygol o fod yn llawer uwch.
Mwy o wybodaeth am yr astudiaeth
Mae'r astudiaeth yn edrych ar ddwy senario realistig, wedi'u halinio'n agos â dadleuon polisi cyfredol. Mae'r senario 'negyddol' cyntaf (y cyfeirir ato trwy gydol yr astudiaeth fel y 'senario her') yn ystyried dehongliadau cyfyngol cyfredol o'r Schrems II dyfarniad gan Lys Cyfiawnder yr UE, lle mae mecanweithiau trosglwyddo data o dan y GDPR yn cael eu gwneud i raddau helaeth na ellir eu defnyddio. Mae hefyd yn ystyried strategaeth ddata'r UE sy'n gosod cyfyngiadau ar drosglwyddo data nad yw'n bersonol dramor. Ymhellach i ffwrdd, mae'n ystyried sefyllfa lle mae partneriaid masnach mawr yn tynhau cyfyngiadau ar lif data, gan gynnwys trwy leoleiddio data. Mae'r astudiaeth yn nodi sectorau yn yr UE sy'n dibynnu'n fawr ar ddata, ac yn cyfrifo effaith cyfyngiadau ar drosglwyddiadau trawsffiniol ar economi'r UE hyd at 2030. Mae'r sectorau digideiddio hyn, ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau a meintiau busnes, gan gynnwys cyfran fawr o Busnesau bach a chanolig, sef hanner CMC yr UE.
Darllenwch yr adroddiad llawn yma

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd