Cysylltu â ni

EU

Sesiwn lawn Senedd Ewrop: 3-6 Chwefror 2014 (Strasbwrg)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20120119_general_view_hemicycle_031Cylchlythyr
Agenda terfynol

Mae'r uchafbwyntiau yn cynnwys:

Banciau pysgota: Gofynnir i'r Senedd gefnogi dull uchelgeisiol
Yng ngoleuni'r trafodaethau anodd sydd ar y gweill gyda'r aelod-wledydd ar y mechansim sengl i ddirwyn banciau sy'n dirwyn i ben, gofynnir i'r Senedd lawn am ei chymeradwyaeth ffurfiol i sefyllfa ei thrafodwyr, a fabwysiadwyd gan y pwyllgor materion economaidd ac ariannol ym mis Rhagfyr. Bydd dadl yn cael ei chynnal ddydd Mawrth a'r bleidlais ddydd Iau.

hysbyseb

ASEau i bleidleisio i hwyluso teithio awyr i deithwyr
Bydd ASEau yn mireinio deddf ddrafft i'w gwneud hi'n haws i deithwyr awyr gael iawndal am oedi hir a bagiau sydd wedi'u difrodi neu eu colli mewn pleidlais ar 5 Chwefror. Byddai'r rheolau diwygiedig hefyd yn llywodraethu dyletswyddau gwybodaeth a chymorth, ailgyfeirio ac ad-dalu.

Twyll y farchnad ariannol: Gallai troseddwyr wynebu o leiaf pedair blynedd yn y carchar
Byddai'n rhaid i farnwyr sy'n gosod cosbau uchaf eu gwledydd am droseddau difrifol fel delio mewnol orfodi o leiaf bedair blynedd yn y carchar o dan reolau drafft i gael eu pleidleisio ddydd Mawrth. Nod y rheolau hyn, y cytunwyd arnynt yn anffurfiol eisoes gyda thrafodwyr aelod-wladwriaethau, yw adfer hyder ym marchnadoedd ariannol yr UE a gwella diogelwch buddsoddwyr.

Cysylltiadau UE-Rwsia yn y chwyddwydr cyn Gemau Olympaidd Sochi
Bydd ASEau yn trafod uwchgynhadledd UE-Rwsia ddydd Mawrth diwethaf gyda'r Cyngor a'r Comisiwn. Aeth yr uwchgynhadledd, a gynhaliwyd ym Mrwsel, a dwyn ynghyd yr Arlywyddion Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso a Vladimir Putin, i'r afael â heriau diogelwch a materion tramor allweddol, yn y cyfnod cyn Gemau Olympaidd Sochi, gan gynnwys tensiynau yng nghymdogaeth a rennir yr UE a Rwsia, Syria, Iran a materion yn ymwneud â masnach.

hysbyseb

Syria a'r Aifft: ASEau i alw ar yr UE i wneud mwy
Cyflwr parhaus sifiliaid yn Syria, er gwaethaf dechrau trafodaethau heddwch Genefa II; a bydd yr etholiadau arlywyddol sydd ar ddod yn yr Aifft a threial arlywydd yr Aifft, Morsi, dan y chwyddwydr yn ystod y ddadl materion tramor ddydd Mercher. Disgwylir i ASEau alw ar yr UE i gynyddu ei ymgysylltiad.

Pleidlais ar drwyddedu gwasanaethau cerddoriaeth ar-lein ledled yr UE
Byddai darparwyr gwasanaeth ar-lein sydd am gynnig gwasanaethau cerddoriaeth ar-lein trawsffiniol neu ledled yr UE yn ei chael yn haws i bleidleisio trwyddedau o dan ddeddf ddrafft ddydd Mawrth. Dylai'r gyfraith, sydd eisoes wedi'i chytuno'n anffurfiol â'r Cyngor, hefyd sicrhau bod hawliau artistiaid yn cael eu diogelu'n well a bod eu breindaliadau'n cael eu talu'n brydlon.

Eistedd ffurfiol gydag Arlywydd yr Eidal Giorgio Napolitano
Bydd Giorgio Napolitano, Llywydd Gweriniaeth yr Eidal a chyn-gadeirydd Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol Senedd Ewrop, yn traddodi anerchiad ffurfiol i aelodau ar 4 Chwefror am hanner dydd. Ymwelodd ddiwethaf â Senedd Ewrop ym mis Chwefror 2007. Bydd yr Eidal yn cynnal Llywyddiaeth gylchdroi'r UE o fis Gorffennaf.

Gwell hawliau cymdeithasol ac amodau gwaith i weithwyr tymhorol yn yr UE
Bydd gweithwyr tymhorol y tu allan i'r UE yn elwa o amodau gwaith a byw gwell, gan gynnwys llety priodol, o dan ddeddf ddrafft i'w phleidleisio gan y Senedd lawn ddydd Mercher. Nod y rheolau newydd, y cytunwyd arnynt eisoes gan drafodwyr EP a'r Cyngor, yw dod â chamfanteisio i ben ac atal arosiadau dros dro rhag dod yn barhaol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn amcangyfrif bod mwy na 100,000 o weithwyr tymhorol trydydd gwlad yn dod i'r UE bob blwyddyn.

Offer amddiffyn masnach miniog yr UE
Bydd cynlluniau i hogi offer amddiffyn masnach yr UE yn erbyn mewnforion wedi'u dympio neu â chymhorthdal ​​yn cael eu pleidleisio ddydd Mercher. Byddant yn ei gwneud yn haws i gwmnïau bach yr UE adeiladu achos yn atal cystadleuaeth annheg gan drydydd gwledydd a lleihau amseroedd ymchwilio gwrth-dympio i alluogi'r UE i ymateb yn gyflymach.

Mae ASEau eisiau targedau hinsawdd rhwymol o doriadau 40% CO2 a 30% adnewyddadwy erbyn 2030
Mae ASEau yn galw penderfyniad nad yw'n rhwymol, wedi'i gyflwyno ar y cyd gan bwyllgorau'r amgylchedd ac ynni ac i gael ei bleidleisio ddydd Mercher, am doriad o 40% mewn allyriadau CO2, targed o 30% ar gyfer ynni adnewyddadwy a tharged o 40% ar gyfer effeithlonrwydd ynni erbyn 2030 Dylai'r targedau hyn fod yn rhwymol, dywedant, mewn cyferbyniad â'r targedau is a gynigiwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 22 Ionawr.

Cynigion i leddfu ffurfioldebau ar gyfer pobl sy'n symud i wlad wahanol yn yr UE
Mae MEPS yn pleidleisio ddydd Mawrth ar gynigion sydd wedi'u cynllunio i arbed amser ac arian i bobl sy'n symud i wlad wahanol yn yr UE. Byddai'r rheolau newydd yn symleiddio gweithdrefnau ar gyfer profi dilysrwydd rhai dogfennau cyfreithiol cyhoeddus fel tystysgrifau geni neu briodas. Byddai ffurflenni amlieithog safonol hefyd yn cael eu cynnig fel dewis arall yn lle ffurflenni cenedlaethol, er mwyn torri costau cyfieithu.

pynciau eraill yn cynnwys
· Diwydiant dur: ASEau i alw am fesurau gwrth-argyfwng
· Y Senedd i bwyso am gynnydd ar dreth trafodion ariannol
· Siopa ar-lein: MEPS i alw am ddosbarthu parseli yn fwy dibynadwy yn yr UE
· Hawliau sylfaenol pobl LGBTI yn yr UE
· FYRoM, Montegnegro a Bosnia a Herzegovina: Mae ASEau yn asesu cynnydd yn 2013
· Ffoaduriaid o Syria ym Mwlgaria
· Mae ASEau yn trafod marwolaethau ffoaduriaid yn ystod 'gwthio cefn' honedig oddi ar arfordir Gwlad Groeg
· Dywed ASEau y gallai rheolau ar labelu gwlad tarddiad cig ddrysu defnyddwyr
· Pleidleisiwch ar enwebiad Llys Archwiliwr Ewropeaidd Klaus-Heiner Lehne
· Cymorth yr UE i roi hwb i ddiwydiant diemwnt yr Ynys Las

Gwyliwch y byw cyfarfod llawn drwy EP Live a EuroparlTV

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd