Cysylltu â ni

Audio-weledol

Y Comisiwn yn sefydlu Grŵp Rheoleiddwyr Ewropeaidd ar gyfer Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

AVMSDMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi sefydlu grŵp o Awdurdodau Rheoleiddiol yr UE yn ffurfiol ym maes Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol. Mae'r grŵp yn dwyn ynghyd benaethiaid neu gynrychiolwyr lefel uchel o gyrff rheoleiddio annibynnol cenedlaethol ym maes gwasanaethau clyweledol, i gynghori'r Comisiwn i weithredu gweithrediadau'r UE. Cyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol (AVMSD) mewn cydgyfeirio oes y cyfryngau.

Mae tirwedd ddarlledu a chlyweledol Ewrop yn newid: mae cynnwys yn cael ei ddosbarthu a'i weld fwyfwy ar draws ffiniau a'i greu, ei ddosbarthu a'i weld ar-lein (gweler IP / 13 / 358). Mae hyn yn creu heriau rheoleiddio arbennig ac yn ei gwneud hi'n hanfodol gwarantu cydweithredu agosach a mwy rheolaidd rhwng cyrff rheoleiddio annibynnol aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn.

Bydd y Grŵp Rheoleiddwyr Ewropeaidd ar gyfer Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol yn cynghori ac yn cynorthwyo'r Comisiwn yn ei waith i sicrhau bod yr AVMSD a meysydd cysylltiedig eraill y gall y Comisiwn weithredu ynddynt yn gyson. Bydd yn hwyluso cydweithredu rhwng cyrff rheoleiddio yn yr UE, a bydd hefyd yn caniatáu cyfnewid profiad ac arfer da.

hysbyseb

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Neelie Kroes: "Mae'r grŵp hwn yn ganlyniad ennill-ennill i reoleiddwyr clyweledol ac i'r Comisiwn: mae eu hannibyniaeth yn cael ei gryfhau a bydd pawb yn cydweithio'n well ar adeg dyngedfennol pan fyddwn yn adolygu rheolau clyweledol yr UE yn 2015 . "

Yn ei 2013 adrodd, yr annibynnol Grŵp Lefel Uchel (HLG) ar Ryddid y Cyfryngau a Lluoseddiaeth argymell ffurfioli cydweithredu rhwng cyrff rheoleiddio ym maes gwasanaethau cyfryngau clyweledol i rannu arfer da cyffredin a gosod safonau ansawdd. Ar ben hynny, mwyafrif yr ymatebwyr i'r cyhoedd ymgynghori ar yr annibyniaeth cred cyrff rheoleiddio clyweledol fod cydweithredu rhwng cyrff rheoleiddio yn hanfodol yn yr amgylchedd cydgyfeiriol. Roeddent hefyd yn cefnogi casglu'r awdurdodau hyn â mandad cyfreithiol ar lefel Ewropeaidd. Y Cyngor Ewropeaidd Tachwedd 2013 gwahoddodd aelod-wladwriaethau hefyd i sicrhau annibyniaeth eu cyrff rheoleiddio clyweledol a'r Comisiwn i gryfhau cydweithrediad rhwng awdurdodau rheoleiddio ym maes gwasanaethau cyfryngau clyweledol.

Disgwylir i'r Grŵp gwrdd am y tro cyntaf ar 4 Mawrth, ac yn ystod y cyfarfod bydd cadeirydd y grŵp am y 12 mis cyntaf yn cael ei ddewis ymhlith yr aelodau.

hysbyseb

Cefndir

Mae miliynau o Ewropeaid yn dal i fyny â'u hoff gyfres deledu ar ffôn clyfar ar y ffordd i'r gwaith, yn gwylio cynnwys ar-lein ar eu teledu ystafell fyw, neu'n rhoi eu cynnwys eu hunain a gynhyrchir gan ddefnyddwyr ar-lein. Mae mwy na 40.4 miliwn o 'setiau teledu cysylltiedig' yn Ewrop, a gallent fod yn y mwyafrif o aelwydydd yr UE erbyn 2016.

Bydd y grŵp ffurfiol o Awdurdodau Rheoleiddiol yr UE ym maes Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol yn ategu gwaith y Pwyllgor Cyswllt a sefydlwyd gan Erthygl 29 AVMSD. Cadeirir y Pwyllgor Cyswllt gan y Comisiwn ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr awdurdodau'r Aelod-wladwriaethau. Gellir ei gynnull ar gais unrhyw un o'r dirprwyaethau. Sefydlwyd y Pwyllgor Cyswllt i fonitro gweithrediad y Gyfarwyddeb a'r datblygiadau yn y sector ac fel fforwm ar gyfer cyfnewid barn. Mae'n delio nid yn unig â'r polisi clyweledol presennol ond hefyd â'r datblygiadau perthnasol sy'n codi yn y sector hwn.

Dolenni defnyddiol

Teledu cysylltiedig

Gyfarwyddeb Gwasanaethau Cyfryngau Clyweledol

Tagiau Hash: #linkedTV; #cydgyfeirio

Agenda ddigidol

Audio-weledol

#AudiovisualMedia - ASEau yn cymeradwyo rheolau newydd sy'n addas ar gyfer oes ddigidol

cyhoeddwyd

on

Nod rheolau newydd ar gyfryngau clyweledol yw amddiffyn gwylwyr yn well, annog arloesedd a hyrwyddo cynnwys Ewropeaidd. Cymeradwyodd ASEau nhw ar XWUMX Hydref.

Mae'r rhyngrwyd wedi newid yn ddramatig sut yr ydym yn gwylio ffilmiau, fideos a sioeau teledu. Ar 2 Hydref, fe wnaeth ASEau o blaid deddfwriaeth ar gyfer gwasanaethau cyfryngau clyweledol mae hynny wedi'i ddiweddaru i gadw i fyny gyda'r datblygiadau hyn.

Byddai'r ddeddfwriaeth ddiwygiedig nid yn unig yn berthnasol i ddarlledwyr traddodiadol, ond hefyd i lwyfannau fideo ar alw a rhannu fideo, megis Netflix, YouTube neu Facebook, yn ogystal â chyflwyno ffrydiau byw ar lwyfannau rhannu fideo.

hysbyseb

Gwarchod gwylwyr

Gan fod gwylio fideos yn un o hoff weithgareddau plant ar y rhyngrwyd, mae'r ddeddfwriaeth newydd yn cynnwys cynigion i'w diogelu'n well, gan gynnwys lleihau eu hamlygiad i gyhoeddusrwydd ar fwyd a diodydd afiach a gwahardd hysbysebu a lleoli cynnyrch ar gyfer tybaco, sigaréts electronig ac alcohol mewn rhaglenni teledu plant a llwyfannau rhannu fideo.

Byddai'r rheolau newydd hefyd yn gwahardd unrhyw gynnwys sy'n cynnwys trais, casineb a therfysgaeth, tra byddai trais a phornograffi am ddim yn ddarostyngedig i'r rheolau llym. Byddai llwyfannau rhannu fideo hefyd yn gyfrifol am ymateb yn gyflym pan fo'r cynnwys yn cael ei adrodd neu ei nodi fel defnyddwyr niweidiol.

hysbyseb

"Bydd yn bosibl i oedolion weithredu meddalwedd hidlo ar gynnwys eu plant a hefyd meddu ar feddalwedd dilysu oedran ar gynnwys a allai fod yn niweidiol," meddai aelod EPP yr Almaen Sabine Verheyen, un o'r ASEau sy'n gyfrifol am lywio'r cynigion hyn drwy'r Senedd.

Terfynau hysbysebu

Byddai'r rheolau newydd yn gosod terfynau ar gyfer uchafswm o 20 o hysbysebu ar gyfer y cyfnod darlledu dyddiol rhwng 6.00 a 18.00, gan roi hyblygrwydd i'r darlledwr addasu ei gyfnodau hysbysebu.

Cynnwys Ewropeaidd

Er mwyn cynyddu amrywiaeth ddiwylliannol a hyrwyddo cynnwys Ewropeaidd, mae'r ddeddfwriaeth newydd yn cynnig y byddai'n rhaid i 30% o gynnwys sianelau teledu a llwyfannau VOD fod yn Ewrop. Byddai hyn yn golygu cynyrchiadau'r UE a chyd-gynyrchiadau gyda gwledydd Ewropeaidd sydd wedi llofnodi'r Confensiwn Ewropeaidd ar Drawsffiniol.

“Nid yw’r hyn yr ydym yn ei brofi heddiw gyda’r rhyngrwyd, fideos a ffilmiau ar gael ar-lein, hyd yn hyn wedi cael ei reoleiddio. Dyma pam roedd angen i ni ddiweddaru’r gyfarwyddeb, “meddai aelod S&D o’r Almaen Petra Kammerevert, yr ASE arall sy'n gyfrifol am safbwynt y Senedd ar y cynigion hyn.

Y camau nesaf

Byddai angen i'r Cyngor gymeradwyo'r ddeddfwriaeth newydd o hyd cyn y gall ddod i rym. Ar ôl hynny byddai gan wledydd yr UE fisoedd 21 ar ôl iddo ddod i rym i drosi'r rheolau newydd yn ddeddfwriaeth genedlaethol.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Audio-weledol

Diweddu whack-a-mole: Pam nad yw'r ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â #IllegalStreaming yn gweithio

cyhoeddwyd

on

P'un a ydynt yn cael eu helio dros eu gliniaduron neu i lawr y dafarn leol yn gwylio'r gêm gyda pheint, lle bynnag y bydd cefnogwyr y gêm brydferth, fe fyddwch chi'n debygol o ddod o hyd i ffrydio anghyfreithlon. Yn ôl yr hyn y mae llawer yn ei weld yn gostau tanysgrifio gwaharddol, mae nifer sylweddol o gefnogwyr pêl-droed ac, yn wir, mae llawer o chwaraeon eraill yn awr yn defnyddio eu pêl-droed, eu bocsio, eu rygbi neu eu criced yn anghyfreithlon, yn fawr iawn i warth y rhai sydd â'r hawliau i'w darlledu - a'r Ewropeaidd Undeb.

Bolstered gan 2017 penderfyniad o Lys Cyfiawnder Ewrop, a oedd yn canfod bod ffrydio anghyfreithlon yn torri'r Gyfarwyddeb Hawlfraint 2001, mae'r diwydiant chwaraeon yn ymladd yn ôl. Yn ôl data a gasglwyd gan gwmni gwasanaethau proffesiynol PPL, mae cwmnïau diwydiant chwaraeon yn cynnwys tri o'r cwmnïau 10 uchaf gyda'r mwyafrif o hawliadau am torri'r hawlfraint y llynedd, gyda'r Gymdeithas Bêl-droed yn ffeilio achosion 36, ffeilio Sky 12 a BT yn ffeilio 11.

hysbyseb

Yn yr Iseldiroedd, llwyddodd yr Uwch Gynghrair yn ei achos llys yn erbyn darparwr cynnal rhyngrwyd Ecatel am yr hyn a welodd fel ei hwyluso ffrydio anghyfreithlon, gyda llys ardal yn yr Iseldiroedd yn yr Hâg yn trefnu'r cwmni i roi'r gorau i ddarparu gwasanaethau y gellid eu defnyddio ar gyfer ffrydio anghyfreithlon neu wynebu dirwy € 1.5 miliwn. Mae'r dechnoleg a ddefnyddir i hwyluso ffrydio anghyfreithlon hefyd wedi dod o dan sylw, ac yn arbennig y chwaraewr cyfryngau pen-blwydd poblogaidd, Kodi, sydd, er ei fod yn gwbl gyfreithiol ei hun, yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ffrydio anghyfreithlon trwy gyfres o ychwanegiadau trydydd parti , mae rhywbeth John Whittingale, cyn Ysgrifennydd Diwylliant y Deyrnas Unedig wedi difetha fel "cyfystyr â lladrad".

Ond er y gallai'r ECJ fod wedi dod o hyd i ffrydio heb drwydded i fod yn anghyfreithlon, dim ond datgan bod rhywbeth y tu allan i'r gyfraith yn cyflawni ychydig. Hyd yma, mae cadw safleoedd i lawr un-wrth-un yn gêm o whack-a-mole. Y Bae Môr-ladron, er enghraifft, wedi bod yn mynd yn gryf ers 2003 - hyd yn oed os yw ei sylfaenwyr wedi gorfod gwasanaethu ychydig o garchar - trwy newid awdurdodaeth, URLau a galluogi mynediad trwy wefannau dirprwy (neu ddrych).

Ac nid yw'n anodd deall cymhelliant y perchnogion am aros un cam o flaen y gyfraith. Yn y prawf 2009, amcangyfrifodd yr heddlu fod y Bae Pirate wedi gwneud $ 1.4m y flwyddyn trwy hysbysebu. Lle mae arian i'w wneud, bydd pobl bob amser yn barod i wneud elw - yn gyfreithiol neu beidio - sy'n golygu bod y polisi presennol o geisio cau i ddarparwyr unigol yn debyg i ddwyn i werthwyr unigol i orffen y rhyfel ar gyffuriau. Ni fydd yn gweithio.

hysbyseb

Felly, yn hytrach na cheisio mynd i'r afael â'r cyflenwad, efallai ei bod hi'n bryd mynd i'r afael â'r galw. Strategaethau draconian a gynlluniwyd i ddefnyddwyr ofnadwy i aros i ffwrdd o safleoedd ffrydio - fel newyddion y DU Deddf Economi Ddigidol - nid yw'n ymddangos bod y canlyniad a ddymunir gennych. Fodd bynnag, gallai anwybyddu ffrydio anghyfreithlon mewn ffyrdd mwy o ymddygiad a arweinir gan ymddygiad.

Gallai un strategaeth, er enghraifft, bwysleisio'r risg o heintiau malware trwy ddefnyddio safleoedd ffrydio anghyfreithlon. Yn ôl a astudiaeth ar y cyd gan Brifysgol KU Leuven a Phrifysgol Stony Brook, mae hanner yr hysbysebion a gynhelir ar safleoedd ffrydio chwaraeon anghyfreithlon yn faleisus. Gallai ffordd arall o fynd i'r afael â'r mater fod ar gyfer diwydiannau chwaraeon ac adloniant i roi i'r bobl yr hyn maen nhw ei eisiau fel na fydd yn rhaid iddynt droi at ffrydio anghyfreithlon, er enghraifft, gan leihau'r amser lag rhwng rhyddhau theatrig o ffilmiau a'u trosglwyddo i wasanaethau fideo ar alw ac yn ei gwneud hi'n haws cael gafael ar y cynnwys rydych chi ei eisiau, yn gyfreithlon.

Ond efallai mai'r ffordd orau o dorri i lawr ar ffrydio anghyfreithlon fyddai drwy ddieithrio'r ffrydiau refeniw y mae'r safleoedd hyn yn dibynnu arnynt i ariannu eu gweithrediadau. Y Grŵp Atebolrwydd Dibynadwy (TAG), mae casgliad o gwmnïau mawr sy'n ymwneud â'r diwydiant cyfryngau a hysbysebu sy'n gweithio yn erbyn ffrydio anghyfreithlon, wedi dod ynghyd i sicrhau nad yw busnesau cyfreithlon yn cefnogi ffrydio trwy hysbysebu. Yn ôl astudiaeth gan Ernst & Young LLP, mae camau gwrth-fôr-ladrad TAG eisoes wedi lleihau refeniw ad ar gyfer safleoedd môr-ladron rhwng 48% a 61%.

Gall hyd yn oed yr ymdrechion lleiaf helpu: ychydig fisoedd yn ôl, fe wnaethom ddarganfod bod Unibet, prif frand cwmni hapchwarae Swedeg, poker ar-lein, rasio ceffylau a chwaraeon, Kindred Group, yn ariannu nifer o safleoedd ffrydio anghyfreithlon (megis WatchSportOnline.cc , LiveSportStreams.net a MyFeed4U.net) trwy hysbysebu wedi'i dargedu. Yn ôl y cod ffynhonnell, ymddengys bod yr hysbysebion wedi'u gosod yn uniongyrchol gan Kindred, heb unrhyw asiantaeth hysbysebu arall yn gweithredu fel canolwr. Yn ôl cyswllt gan Ysgrifennydd yr UE, dywedodd llefarydd ar ran y cwmni nad oeddent wedi "gwybod am unrhyw gamymddwyn" ac wedi addo cysylltu â gwefannau i sicrhau "byddai unrhyw gyfeiriad at Unibet yn cael ei ddileu."

A dyna, yn wir, yr achos. Ar ôl cael eu hysbysu gan EuReporter, tynnodd y cwmni betio ar-lein ei hysbysebion o'r safleoedd a grybwyllwyd. "Rydyn ni wedi bod mewn cysylltiad â'r partneriaid a grybwyllwyd a gofynnwyd i'r holl gyfeiriadau Unibet gael eu tynnu oddi ar y safleoedd", ac roedd yr holl hysbysebion wedi diflannu'n wir o'r tair gwefan, "meddai'r llefarydd, gan ddelio â chwythiad beirniadol i'r ffrwdwyr anghyfreithlon.

Os gall llunwyr polisi ac actifyddion ddod o hyd i ffordd o lwgu safleoedd yr incwm hwn, mae'n anochel y byddant yn plygu. Defnyddwyr a'r busnesau sy'n hysbysebu yw'r ddau grŵp y mae angen eu cymell rhag cefnogi'r llwyfannau hyn - mae unrhyw beth arall yn union fel gêm ddrud iawn, ac yn ofer yn y pen draw, o whack-a-caoch.

 

 

Parhau Darllen

Audio-weledol

Y canlyniadau anfwriadol anhygoel o gyfyngu ar hysbysebion # sy'n cael eu gyrru gan ddata

cyhoeddwyd

on

Byddai rhwystro casglu a defnyddio data mewn hysbysebu digidol yn arwain at ganlyniadau difrifol ac anfwriadol i economi’r UE, i gyfryngau annibynnol Ewrop, ac i hygyrchedd y rhyngrwyd ei hun. Dyma ganfyddiadau ymchwil newydd sy'n archwilio effaith debygol y Rheoliad e-Fusnes a gynigiwyd yn gynharach eleni gan y Comisiwn Ewropeaidd fel yr iteriad nesaf o'r gyfraith cwcis gwaradwyddus (Cyfarwyddeb 2002 / 58 / EC).

Cyfraniad economaidd hysbysebu digidol yn diflannu

hysbyseb

Mae dadansoddiad newydd gan y cwmni ymchwil ariannol annibynnol IHS Markit yn dangos hysbysebu digidol yn cyfrannu at € 526 biliwn o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth blynyddol yr UE, yn uniongyrchol a thrwy'r twf y mae'n ei alluogi ar gyfer busnesau'r UE.[1]. Fodd bynnag, gallai hyd at hanner y farchnad hysbysebu ddigidol ddiflannu pe bai cyfyngiadau arfaethedig ar ddefnyddio data mewn hysbysebu yn dod i rym.

Mae dadansoddiad IHS Markit yn datgelu bod 66% o'r gwariant hysbysebu digidol cyfredol yn dibynnu ar ddata, a bod defnyddio data yn gyrru 90% o'r twf blynyddol yn y farchnad hysbysebu ddigidol. Mae hysbysebu sy'n cael ei yrru gan ddata dros 500% yn fwy effeithiol na hysbysebu heb ddata ac mae'n hanfodol ar gyfer rhoi tryloywder i hysbysebwyr ynghylch pwy sy'n gweld eu hysbysebion. Oherwydd hyn, bydd hysbysebwyr yn torri eu buddsoddiad mewn hysbysebu digidol os na ellir defnyddio data mwyach.

Tlodi tirwedd y cyfryngau

hysbyseb

Byddai haneru gwariant hysbysebu digidol yn arwain at ganlyniadau difrifol i economi’r UE, a chanlyniadau yr un mor ddifrifol i gyfryngau Ewrop. Mae hysbysebu sy'n cael ei yrru gan ddata yn cynyddu gwerth unedau hysbysebu ar-lein gan 300%, ac mae'r cynnydd mewn gwerth yn arbennig o arwyddocaol i gyhoeddwyr llai, a fyddai fel arall yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar refeniw hysbysebu digidol.[2]. Mae dadansoddiad econometrig IHS Markit yn rhagweld y byddai effaith cyfyngu data mewn hysbysebu yn 5x yn fwy ar gyhoeddwyr llai, annibynnol.

Yn ei arolwg o ddefnyddwyr rhyngrwyd 11,000 yng ngwledydd 11 yr UE, archwiliodd y cwmni ymchwil marchnad GfK agweddau at hysbysebu digidol, at rannu data, ac at y gobaith o dalu am gynnwys[3]. Canfu mai dim ond 30% o Ewropeaid sy’n barod i dalu am gynnwys i ddisodli refeniw hysbysebu digidol, ac mae’r swm cyfartalog y maent yn barod i’w dalu (€ 3.8 y mis) ymhell islaw’r swm y mae angen i wefannau newyddion ariannu eu newyddiaduraeth. Gyda gwariant hysbysebu digidol yn plymio a chynulleidfaoedd yn gwrthod talu, mae'r rhagolygon ar gyfer cyhoeddwyr yn edrych yn llwm. Byddai cyfyngiadau ar gasglu data sy'n hanfodol ar gyfer cynhyrchu refeniw hysbysebu sy'n ariannu newyddiaduraeth yn lleihau gallu sefydliadau cyfryngau i ddarparu cynnwys a gwasanaethau o ansawdd uchel, a allai arwain at ganlyniadau anfwriadol difrifol i'r dirwedd gymdeithasol a gwleidyddol yn Ewrop.

Rhyngrwyd nad yw bellach yn hygyrch i bawb

Datgelodd astudiaeth GfK hefyd effaith debygol dirywiad mewn refeniw hysbysebu digidol ar hygyrchedd y rhyngrwyd ei hun. Nid yw mwy na dwy ran o dair o Ewropeaid (68%) erioed wedi talu am unrhyw un o'r cynnwys neu'r gwasanaethau ar-lein y maent yn eu defnyddio. Pan ofynnwyd iddynt sut y byddai eu defnydd o'r rhyngrwyd yn newid pe bai'n ofynnol iddynt dalu, dywedodd 88% y byddent yn lleihau'n sylweddol faint o amser y maent yn ei dreulio ar-lein. Mewn cyferbyniad, dywedodd 69% eu bod yn barod i'w data pori gael ei ddefnyddio wrth hysbysebu, er mwyn cyrchu cynnwys am ddim. Ar y cyfan, dywedodd 80% fod yn well ganddyn nhw gynnwys am ddim gyda hysbysebu na chynnwys y telir amdano.

Canlyniadau anfwriadol cyfyngu ar hysbysebu sy'n cael ei yrru gan ddata

“Dylai’r canfyddiadau hyn roi achos pryder sylweddol iawn i ASEau wrth iddynt ystyried y Rheoliad e-Brisio arfaethedig,” meddai Townsend Feehan, Prif Swyddog Gweithredol IAB Europe. “Nid hysbysebu llai wedi’i dargedu yn unig yw’r dewis arall yn lle hysbysebu sy’n cael ei yrru gan ddata - mae’n ddiwydiant hysbysebion digidol hanner y maint y mae heddiw. Mae gan hynny ganlyniadau enfawr i brofiad Ewropeaid o'r rhyngrwyd, i economi'r UE ac i fodolaeth cyfryngau cytbwys am ddim. Mae'r ymchwil ddiweddaraf yn dangos nad yw'r awydd i dalu am gynnwys ar-lein yn bodoli i raddau hyfyw ymhlith dinasyddion yr UE. Mae anwybyddu'r ffaith hon yn rysáit ar gyfer trychineb economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol. ”

Mae adroddiadau llawn ar gael ar-lein: www.datadrivenadvertising.eu

Ymchwil a gyd-ariennir gan Gynghrair Hysbysebu Digidol Ryngweithiol Ewropeaidd (EDAA) a Swyddfa Hysbysebu Rhyngweithiol Ewrop (IAB Ewrop).

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd