Cysylltu â ni

Hedfan / cwmnïau hedfan

Senedd Ewrop yn pleidleisio ar hawliau teithwyr awyr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20110309PHT15240_originalMae Senedd Ewrop wedi pleidleisio Heddiw (5 Chwefror) ar gynigion gan y Comisiwn Ewropeaidd i gryfhau hawliau teithwyr, gan gynnwys mesurau i sicrhau bod teithwyr awyr hawliau newydd a gwell i wybodaeth, gofal ac ail-lwybro pan fyddant yn gaeth yn y maes awyr. Ar yr un pryd, bydd y gweithdrefnau cwyno yn well a mesurau gorfodi fel y gall teithwyr mewn gwirionedd gael yr hawliau y mae ganddynt hawl iddynt.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Siim Kallas, sy'n gyfrifol am drafnidiaeth: "Mae'n gas gen i fod yn sownd mewn maes awyr. Ac rwy'n siŵr bod y rhan fwyaf o bobl eraill yn ei gasáu hefyd. Mae'n ddigon drwg os ydych chi'n teithio ar fusnes, ond os yw'n amser gwyliau a mae gennych chi deulu ifanc gyda chi, mae'n troi'n hunllef yn gyflym. Dyna pam ei bod mor bwysig nad yw hawliau teithwyr yn bodoli ar bapur yn unig. Mae angen i ni i gyd allu dibynnu arnyn nhw pan fydd bwysicaf - pan fydd pethau'n mynd o chwith. gwybod mai'r gwir flaenoriaeth i deithwyr sownd yw cyrraedd adref yn unig. Felly rydym yn canolbwyntio ar wybodaeth, gofal ac ail-lwybro'n effeithiol. Y nod yw cael teithwyr lle maen nhw eisiau bod mor gyflym â phosib wrth roi'r amser maen nhw i'r cwmnïau hedfan angen datrys problemau. "

Comisiwn y Comisiwn awyr cynnig hawliau teithwyr (Cyflwynwyd Mawrth 13 2013) yn egluro meysydd llwyd cyfreithiol ac yn cyflwyno hawliau newydd lle bo angen - am restr lawn gweler MEMO / 13 / 203.

hysbyseb

Rhoddodd y Senedd cefnogaeth gref i gynigion y Comisiwn allweddol i gryfhau hawliau teithwyr awyr, gan gynnwys:

 1. Gorfodi: Mae'r Senedd yn cefnogi cynnig y Comisiwn i gryfhau goruchwyliaeth cludwyr awyr gan awdurdodau cenedlaethol ac Ewropeaidd (gyda gofynion llymach ar awdurdodau cenedlaethol i fonitro perfformiad cwmnïau hedfan yn agos a phosibiliadau newydd ar gyfer ymchwiliadau ar y cyd rhwng awdurdodau sy'n wynebu'r un problemau), yn ogystal â mwy sancsiynau effeithiol.
 2. Hawl i ofalu. Mae'r Senedd yn cefnogi cynnig y Comisiwn i gyflwyno hawl i ofalu am deithwyr ar ôl oedi o 2 awr, ar gyfer pob hediad waeth beth fo'u pellter. Hyd yn hyn, roedd yr amser yn amrywio yn dibynnu ar y pellter hedfan.
 3. Trin cwynion. Mae'r Senedd yn cefnogi cynnig y Comisiwn i sicrhau bod gan y teithiwr hawl i ymateb i'w gŵyn cyn pen 2 fis a chydnabyddiaeth o gŵyn o fewn wythnos (nid oes terfyn amser ar hyn o bryd). Mae'r Senedd yn cynnig yn ychwanegol bod y Comisiwn yn diffinio ffurflen gwyno gyffredin.
 4. Hawl i wybodaeth: Mae'r Senedd yn cefnogi cynnig y Comisiwn i sicrhau bod gan deithwyr hawl i wybodaeth am eu sefyllfa, 30 munud ar ôl iddynt adael. Ar hyn o bryd nid oes terfyn amser. Yn ogystal, mae'r Senedd yn cynnig cael pwyntiau cyswllt yn y meysydd awyr i hysbysu teithwyr ar amgylchiadau eu tarfu ar deithio ac ar beth yw'r hawliau y mae ganddynt hawl iddynt.
 5. Ail-lwybro: Mae'r Senedd yn cefnogi cynnig y Comisiwn i wella hawliau defnyddwyr trwy sicrhau bod gan deithwyr hawl i gael eu hailgyfeirio gan gludwr awyr arall neu ddull cludo rhag ofn y bydd y cludwr yn gallu ail-lwybro ar ei wasanaethau ei hun. Mae'r Comisiwn yn cynnig bod yr hawl hon yn berthnasol ar ôl 12 awr, mae'r Senedd yn awgrymu terfyn llawer is o 8 awr.
 6. Camsillafu: Mae'r Senedd yn cefnogi cynigion y Comisiwn i ddarparu hawl i deithiwr gywiro camgymeriad sillafu mewn enw "yn rhad ac am ddim."
 7. Cysylltu hediadau: Mae'r Senedd yn cefnogi cynnig y Comisiwn i egluro bod hawliau i gymorth ac iawndal yn berthnasol os byddwch chi'n methu'ch hediad cysylltiol oherwydd bod yr hediad blaenorol yn hwyr - fodd bynnag, mae'r Senedd yn nodi bod yr iawndal yn berthnasol dim ond lle mae oedi o 90 munud o leiaf. am yr hediad cyntaf.
 8. Bagiau: Mae'r Senedd yn cefnogi cynnig y Comisiwn i roi pwerau gorfodi i awdurdodau cenedlaethol dros reolau bagiau coll (a nodir yng Nghonfensiwn Montreal). Mae darpariaethau hawliadau hefyd yn cael eu gwella - rhaid i gwmnïau hedfan dderbyn y ffurflen rydych chi'n ei llenwi mewn meysydd awyr pan fyddwch chi'n gwneud cais.

Mae tri maes pwysig lle mae cynigion y Senedd yn wahanol i gynigion y Comisiwn:

 1. Iawndal am oedi (hediadau byr a chanolig): Mae'r Senedd yn cynnig pennu'r trothwy ar gyfer iawndal am oedi ar ôl 3 awr. I'r Comisiwn nid yw hyn er budd gorau'r teithwyr. Y flaenoriaeth i deithwyr sy'n sownd mewn maes awyr yw cyrraedd adref. Am y rheswm hwnnw mae cynnig y Comisiwn yn pennu'r trothwy ar gyfer iawndal am oedi ar ôl 5 awr - i gymell cwmnïau hedfan yn gryf i geisio osgoi talu iawndal, i wneud pob ymdrech i redeg hediadau a thrwsio problemau technegol. Canslo yw'r opsiwn gwaethaf bob amser i deithwyr gan eu bod wedyn yn dibynnu ar ail-gyfeirio ac argaeledd hediadau eraill - ac mewn perygl o beidio â chyrraedd adref tan y diwrnod wedyn. Os yw iawndal am ganslo ac oedi yn sefydlog ar yr un lefel o 3 awr, y risg i deithwyr yw bod hyn yn sbarduno mwy o ganslo.
 2. Amgylchiadau anghyffredin: Mae'r Senedd yn cefnogi cynnig y Comisiwn i ddiffinio amgylchiadau anghyffredin yn glir - ee streiciau, stormydd, problemau gweithredol - sydd y tu hwnt i reolaeth y cwmni hedfan, felly nid yw'n ofynnol i'r cludwr dalu iawndal. Fodd bynnag, ar fater diffygion technegol, tra bod cynnig y Comisiwn yn caniatáu eithrio nifer gyfyngedig o ddiffygion technegol - er enghraifft diffygion technegol a ddarganfuwyd tra yn yr awyr - os yw'r gwaith cynnal a chadw wedi'i wneud yn gywir, mae'r Senedd yn cynnig y gall diffygion technegol bron peidiwch byth â chael eich eithrio. Yn ogystal, mae'r Senedd yn cynnig rhestr gynhwysfawr ar gyfer amgylchiadau eithriadol, tra bod y Comisiwn yn dadlau bod profiad yn dangos y gall digwyddiadau fel ffrwydrad llosgfynydd ddigwydd nad oedd unrhyw un yn ei ddisgwyl, felly dylai'r rhestr arfaethedig fod yn "agored", i ystyried amgylchiadau'r dyfodol na ragwelwyd eto. .
 3. Yn ogystal, nid yw'r rheoliad teithwyr awyr cyfredol yn gosod unrhyw derfyn ar atebolrwydd - hyd yn oed mewn amgylchiadau anghyffredin fel llosgfynydd neu argyfwng mawr, lle byddai awdurdodau gwladol mewn rhai achosion yn cynnull i gynorthwyo dinasyddion sownd. Mae'r Comisiwn yn cynnig cyflwyno terfyn o 3 noson, er mwyn rhoi sicrwydd i deithwyr y gofal sydd ei angen arnynt, mewn amgylchiadau fel eira, stormydd, streiciau (mae profiad ymarferol wedi'i seilio dros bron i ddegawd yn dangos bod 3 noson yn diwallu anghenion teithwyr). Byddai hyn hefyd yn rhoi rhywfaint o ragweladwyedd i gwmnïau hedfan pan fyddant yn cyllidebu ar gyfer hawliau teithwyr. Mae'r Senedd yn cynnig codi'r terfyn i 5 noson.
 4. Yn olaf, mae'r Senedd yn bwriadu eu gosod am gwmnïau awyrennau rhwymedigaeth i gymryd yswiriant mewn achos o fethdaliad (ansolfedd). Y nod yw sicrhau y byddai teithwyr yn eu had-dalu cost eu tocynnau ac y byddai teithwyr yn sownd yn cael ei ddychwelyd. Mae'r Comisiwn yn pryderu y byddai mesur o'r fath systemig yn dyblu cost y Rheoliad Teithwyr presennol Aer ar gyfer cwmnïau, a bod y costau hyn, byddai wedyn yn cael ei drosglwyddo i deithwyr yn eu prisiau tocynnau cwmni hedfan. Mae'r costau hyn ar gyfer risg teithwyr fod yn anghymesur â maint y broblem: yn y deng mlynedd diwethaf, dim ond 0.07% o'r holl deithiau yn dychwelyd eu heffeithio gan ansolfedd a, o hynny 0.07%, dim ond 12% o'r teithwyr yr effeithir arnynt yn sownd. Yn ogystal â hyn, mabwysiadodd y Comisiwn cyfathrebu ar amddiffyn teithwyr mewn achos o ansolfedd cwmni hedfan 18 2013 Mawrth. Mae hyn yw mynd i'r afael â'r broblem drwy nifer o argymhellion ar gyfer mesurau ataliol yn ogystal â chamau sy'n ofynnol gan awdurdodau Aelod-wladwriaeth a'r diwydiant mewn achos o fethdaliad.

Y camau nesaf

hysbyseb

Bydd aelod-wladwriaethau yn cyfarfod yn y Cyngor Cludiant ym mis Mehefin gyda'r bwriad o gytuno ar sefyllfa (Ymagwedd Gyffredinol) ar yr adolygiad o'r Gyfarwyddeb Hawliau Teithwyr Awyr.

O ystyried cyfyngiadau amser, byddai'r trafodaethau manwl rhwng y Senedd, y Cyngor a'r Comisiwn ar fanylion y cynigion fel arfer yn dechrau ar ôl yr etholiadau i Senedd Ewrop.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma a ewch yma.

Dilynwch Is-Lywydd Kallas ar Twitter

Hedfan / cwmnïau hedfan

Technoleg yn cychwyn ar gyfer cwmni hedfan blaenllaw

cyhoeddwyd

on

Mae cwmni hedfan blaenllaw yn arloesi atebion uwch-dechnoleg i sicrhau bod teithwyr yn cadw'n ddiogel ac yn iach.

Mae Emirates wedi manteisio ar ei bartneriaeth â rhaglen deori arloesi Aviation X-lab yr Emiradau Arabaidd Unedig i dreialu treialon glanhau robotiaid.

Mae'r rhain yn cael eu defnyddio ar hyn o bryd yn ei lolfeydd llofnod ym maes awyr Dubai. Mae’r robotiaid yn defnyddio technoleg arbennig i gael gwared ar y mwyafrif o firysau ac, yn ôl llefarydd ar ran y cwmni hedfan, “sicrhau amgylchedd iachach.”

hysbyseb

Dywedodd y llefarydd, “Mae ein holl brotocolau bio-ddiogelwch yn cael eu hadolygu a’u diweddaru’n barhaus yn unol â’r canllawiau meddygol diweddaraf.”

Amlinellwyd rhai o'r ymdrechion y mae'r cwmni hedfan wedi'u gwneud i ymateb i'r pandemig iechyd parhaus mewn cynhadledd i'r wasg ym Mrwsel gan reolwr gwlad Emirates Belux, Jean-Pierre Martin.

Yn ogystal â bod yn un o'r cwmnïau hedfan cyntaf i gyflwyno PPEs (offer amddiffyn personol) ar gyfer eu gweithwyr rheng flaen yn ôl ym mis Chwefror 2020, pan ddaeth brechlynnau COVID-19 ar gael, mae'r cwmni hefyd wedi gweithredu ymgyrch i annog gweithwyr i amddiffyn eu hunain a eraill.

hysbyseb

Mae hyn wedi arwain at frechu llawn dros 95% o'r holl weithwyr.

Mae'r cwmni hedfan hefyd wedi bod yn rhagflaenydd wrth fabwysiadu atebion gwirio digidol ar gyfer teithio, o fabwysiadu Tocyn Teithio IATA i bartneru ag awdurdodau iechyd Emiradau Arabaidd Unedig i alluogi gwiriadau digidol di-dor ar gyfer dogfennau teithio COVID-19.

Mae'r prosiectau hyn yn sicrhau buddion lluosog o brofiadau gwell i gwsmeriaid i'r defnydd llai o bapur, a gwell effeithlonrwydd a dibynadwyedd wrth wirio dogfennau teithio.

Emirates oedd un o'r cwmnïau hedfan cyntaf i gofrestru ar gyfer Tocyn Teithio IATA ym mis Ebrill ac ar hyn o bryd mae'n cynnig y cyfleustra hwn i gwsmeriaid hedfan rhwng Dubai a 10 dinas, gyda chynlluniau i ehangu'r gwasanaeth ar draws ei rwydwaith wrth i IATA barhau i ehangu a sicrhau darparwyr gwasanaeth mewn mwy marchnadoedd. Erbyn mis Hydref, byddai'r cwmni hedfan wedi ymestyn gweithrediad Tocyn Teithio IATA ar gyfer cwsmeriaid yn ei holl gyrchfannau.

Ychwanegodd y llefarydd, “Trwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae Emirates wedi gweithio’n agos gyda’r awdurdodau a’i bartneriaid hedfan i sicrhau iechyd a diogelwch holl deithwyr a gweithwyr y maes awyr, hyd yn oed wrth i brotocolau iechyd esblygu’n barhaus ledled y byd.”

“Hyd yn oed cyn i Sefydliad Iechyd y Byd ddatgan bod COVID-19 yn bandemig yn swyddogol, roeddem eisoes wedi gweithredu protocolau glanhau a diheintio gwell yn ein holl bwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid yn y maes awyr ac ar fwrdd y llong. Yn y maes awyr, rydym wedi gosod tariannau amddiffynnol ym mhob cownter mewngofnodi ac wedi gweithredu pellter corfforol ym mhob ardal. ”

Dywedodd fod timau ar lawr gwlad yn casglu ac yn gwirio'r gofynion mynediad diweddaraf ar gyfer pob cyrchfan. Mae canolbwynt gwybodaeth COVID-19 y cwmni hefyd yn cael ei ddiweddaru o leiaf unwaith y dydd, gan ychwanegu, “mae hwn wedi dod yn un o'r prif ffynonellau gwybodaeth awdurdodol i deithwyr.”

Mae'r cwmni hefyd yn defnyddio technoleg mewn meysydd eraill.

Yn 2019, dechreuodd y cwmni brofi a gweithredu technoleg biometreg mewn amryw o bwyntiau cyffwrdd taith cwsmeriaid yn y maes awyr. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, llwyddodd y cwmni hedfan i gyflwyno ei dechnoleg biometreg yn gyflym a heddiw, mae ganddi dros 30 o gamerâu biometreg ar waith yn ei hyb maes awyr yn Dubai, gan gynnwys wrth gownteri gwirio, wrth fynedfeydd ei Dosbarth Cyntaf a Busnes. lolfeydd, a dewis gatiau preswyl.

Ers ei weithredu, mae dros 58,000 o gwsmeriaid wedi defnyddio'r opsiwn dilysu cyfleus, digyswllt a diogel hwn i gael mynediad i'w lolfa, ac mae mwy na 380,000 o gwsmeriaid wedi defnyddio gatiau biometreg i fynd ar eu hediad.

Mae ei giosgau galw heibio a gollwng bagiau hunanwasanaeth newydd wedi gweld defnydd cynyddol ers ei gyflwyno ym mis Medi 2020. Ym mis Gorffennaf ac Awst yn unig, defnyddiodd dros 568,000 o gwsmeriaid y gwasanaeth hwn a alluogodd iddynt hepgor ciwio wrth y cownter.

Mae'r cwmni hefyd wedi cyflwyno technoleg newydd i'w gwneud hi'n haws i gwsmeriaid riportio bagiau sydd wedi'u gohirio neu eu difrodi.

Dros fisoedd teithio haf Gorffennaf ac Awst, fe wnaeth y cwmni hedfan drin bron i 1.2 miliwn o gwsmeriaid yn ei ganolbwynt, o’i gymharu â 402,000 o gwsmeriaid yn ystod yr un cyfnod yn 2020, gan dynnu sylw at ailddechrau teithio’n ddiogel ac yn llyfn i deithio rhyngwladol i a thrwy Dubai. Mewn gwirionedd, yn 2020, hi oedd y cwmni hedfan rhyngwladol mwyaf yn cludo dros 15.8 miliwn o deithwyr, yn ôl Ystadegau Trafnidiaeth Awyr 2021 diweddaraf IATA.

Ers i Dubai ailagor i ymwelwyr rhyngwladol, mae Emirates wedi adfer ei amserlenni rhwydwaith ac hedfan yn raddol o ddim ond llond llaw o ddinasoedd ym mis Gorffennaf 2020 i dros 120 o gyrchfannau heddiw, gyda mwy o hediadau i'w haenu ar fwy nag 20 o lwybrau Emirates erbyn mis Hydref.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae Kazakhstan yn archebu dwy awyren cludo lifft trwm o Airbus

cyhoeddwyd

on

Daeth y trafodaethau rhwng Gweinidog Diwydiant a Datblygu Seilwaith Gweriniaeth Kazakhstan Beibut Atamkulov gydag Is-lywydd AIRBUS Alberto Gutierrez i ben gyda llofnodi contract ar gyfer prynu dwy awyren A400M (Yn y llun) ar gyfer anghenion Gweinyddiaeth Amddiffyn Kazakhstan.

Mae awyren cludo milwrol lifft trwm Airbus A400M yn gallu perfformio teithiau cludo awyr dyngarol milwrol, sifil, ac mae'n effeithiol ar gyfer trefnu ymateb cyflym mewn sefyllfaoedd brys.

Mae'r contract i gyflenwi Airbus A400M yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer hyfforddiant personél a chymorth technegol.

hysbyseb

Disgwylir i'r awyren gyntaf gael ei danfon ar gyfer 2024. Kazakhstan fydd nawfed wlad y byd i ddefnyddio'r math hwn o awyrennau, ynghyd â'r Almaen, Ffrainc, y Deyrnas Unedig, Sbaen, Twrci, Gwlad Belg, Malaysia a Lwcsembwrg.

Bu cyfranogwyr y cyfarfod hefyd yn trafod y cwrs paratoi ar gyfer sefydlu Canolfan Gwasanaeth a Thrwsio ar gyfer llongau awyr AIRBUS milwrol a sifil yng nghanolfan LLP Diwydiant Hedfan Kazakhstan. Yn dilyn y sgyrsiau, llofnododd y partïon Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth a Chydweithrediad.

“Mae cydweithredu ag AIRBUS a chreu Canolfan Gwasanaeth ac Atgyweirio ardystiedig yn Kazakhstan ar gyfer llongau awyr milwrol a sifil a gynhyrchir gan AIRBUS yn brosiect ar raddfa fawr sydd o fudd i bawb gyda rhagolygon tymor hir. Bydd y ganolfan wasanaeth yn gallu cwmpasu'r rhanbarth Canol Asiaidd cyfan ”, nododd Beibut Atamkulov.

hysbyseb

Disgwylir i arbenigwyr D&S AIRBUS gyrraedd ym mis Medi eleni i gynnal archwiliad technegol o alluoedd Diwydiant Hedfan Kazakhstan LLP.

Yr A400M yw'r awyren fwyaf amlbwrpas sydd ar gael heddiw, sy'n diwallu anghenion mwyaf amrywiol y llu awyr byd-eang a sefydliadau eraill yn yr 21ain ganrif. Gall gyflawni tri math gwahanol iawn o dasgau: teithiau codi awyr tactegol, teithiau lifft awyr strategol, a gwasanaethu fel tancer. Yn meddu ar bedair injan turboprop TP400 unigryw Europrop International (EPI) sy'n gweithredu i wahanol gyfeiriadau, mae'r A400M yn cynnig ystod hedfan eang o ran cyflymder ac uchder. Dyma'r awyren ddelfrydol i fodloni gofynion amrywiol gwledydd o ran cenadaethau milwrol a dyngarol er budd cymdeithas.

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Eidalaidd € 800 miliwn i ddigolledu meysydd awyr a gweithredwyr trin tir am y difrod a ddioddefwyd oherwydd yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun Eidalaidd € 800 miliwn i ddigolledu meysydd awyr a gweithredwyr trin tir am y difrod a ddioddefodd oherwydd yr achosion o goronafirws a'r cyfyngiadau teithio y bu'n rhaid i'r Eidal a gwledydd eraill eu rhoi ar waith i gyfyngu ar y lledaeniad y firws.

Dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: "Mae meysydd awyr ymhlith y cwmnïau sydd wedi cael eu taro'n arbennig o galed gan yr achosion o coronafirws. Bydd y cynllun € 800 miliwn hwn yn galluogi'r Eidal i'w digolledu am y difrod a ddioddefodd o ganlyniad uniongyrchol i'r cyfyngiadau teithio yr oedd yn rhaid i'r Eidal a gwledydd eraill eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd yr achosion coronafirws, yn unol â rheolau'r UE. "

Cynllun yr Eidal

hysbyseb

Hysbysodd yr Eidal i'r Comisiwn fesur cymorth i ddigolledu meysydd awyr a gweithredwyr trin tir am y difrod a ddioddefodd yn ystod y cyfnod rhwng 1 Mawrth a 14 Gorffennaf 2020 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r cyfyngiadau teithio sydd ar waith.

O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i bob maes awyr a gweithredwr trin tir gyda thystysgrif gweithredu ddilys a ddarperir gan awdurdod hedfan sifil yr Eidal.

Bydd mecanwaith adfachu yn sicrhau y bydd yn rhaid talu yn ôl i Wladwriaeth yr Eidal unrhyw gefnogaeth gyhoeddus a dderbynnir gan y buddiolwyr sy'n fwy na'r gwir ddifrod a ddioddefwyd.  

hysbyseb

Asesodd y Comisiwn y mesur o dan Erthygl 107 (2) (b) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n galluogi'r Comisiwn i gymeradwyo mesurau cymorth gwladwriaethol a roddwyd gan aelod-wladwriaethau i ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol am yr iawndal a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, megis yr achosion o goronafirws.

Mae'r Comisiwn o'r farn bod yr achos o coronafirws yn gymwys fel digwyddiad eithriadol, gan ei fod yn ddigwyddiad anghyffredin, na ellir ei ragweld, sy'n cael effaith economaidd sylweddol. O ganlyniad, gellir cyfiawnhau ymyriadau eithriadol gan yr aelod-wladwriaethau i wneud iawn am yr iawndal sy'n gysylltiedig â'r achos. 

Canfu’r Comisiwn y bydd mesur yr Eidal yn digolledu iawndal sydd â chysylltiad uniongyrchol â’r achosion coronafirws, a’i fod yn gymesur, gan na fydd yr iawndal yn fwy na’r hyn sy’n angenrheidiol i wneud iawn am y difrod, yn unol ag Erthygl 107 (2) (b ) TFEU.

Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mae cefnogaeth ariannol o gronfeydd yr UE neu gronfeydd cenedlaethol a roddir i wasanaethau iechyd neu wasanaethau cyhoeddus eraill i fynd i'r afael â sefyllfa coronafirws y tu allan i gwmpas rheoli cymorth gwladwriaethol. Mae'r un peth yn berthnasol i unrhyw gymorth ariannol cyhoeddus a roddir yn uniongyrchol i ddinasyddion. Yn yr un modd, nid yw mesurau cymorth cyhoeddus sydd ar gael i bob cwmni megis er enghraifft cymorthdaliadau cyflog ac atal taliadau trethi corfforaethol a gwerth ychwanegol neu gyfraniadau cymdeithasol yn dod o dan reolaeth cymorth gwladwriaethol ac nid oes angen cymeradwyaeth y Comisiwn arnynt o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Yn yr holl achosion hyn, gall aelod-wladwriaethau weithredu ar unwaith.

Pan fydd rheolau cymorth gwladwriaethol yn berthnasol, gall aelod-wladwriaethau ddylunio digon o fesurau cymorth i gefnogi cwmnïau neu sectorau penodol sy'n dioddef o ganlyniadau'r achosion o goronafirws yn unol â fframwaith cymorth gwladwriaethol presennol yr UE.

Ar 13 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Cyfathrebu ar ymateb economaidd cydgysylltiedig i'r achosion o COVID-19 nodi'r posibiliadau hyn.

Yn hyn o beth, er enghraifft:

 • Gall aelod-wladwriaethau ddigolledu cwmnïau penodol neu sectorau penodol (ar ffurf cynlluniau) am y difrod a ddioddefodd yn uniongyrchol ac a achosir yn uniongyrchol gan ddigwyddiadau eithriadol, fel y rhai a achoswyd gan yr achosion o coronafirws. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (2) (b) TFEU.
 • Mae rheolau cymorth gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (c) TFEU yn galluogi aelod-wladwriaethau i helpu cwmnïau i ymdopi â phrinder hylifedd ac angen cymorth achub brys.
 • Gellir ategu hyn gan amrywiaeth o fesurau ychwanegol, megis o dan y Rheoliad de minimis a'r Rheoliad Eithrio Bloc Cyffredinol, y gall Aelod-wladwriaethau hefyd eu rhoi ar waith ar unwaith, heb i'r Comisiwn gymryd rhan.

Mewn achos o sefyllfaoedd economaidd arbennig o ddifrifol, fel yr un sy'n wynebu'r holl aelod-wladwriaethau ar hyn o bryd oherwydd yr achosion o coronafirws, mae rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn caniatáu i aelod-wladwriaethau roi cymorth i unioni aflonyddwch difrifol i'w heconomi. Rhagwelir hyn gan Erthygl 107 (3) (b) TFEU o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 19 Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a Fframwaith Dros Dro Cymorth Gwladwriaethol yn seiliedig ar Erthygl 107 (3) (b) TFEU i alluogi Aelod-wladwriaethau i ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a ragwelir o dan reolau cymorth gwladwriaethol i gefnogi'r economi yng nghyd-destun yr achosion coronafirws. Y Fframwaith Dros Dro, fel y'i diwygiwyd 3 Ebrill, 8 Mai, 29 Mehefin, 13 Hydref 2020 a 28 2021 Ionawr, yn darparu ar gyfer y mathau canlynol o gymorth, y gellir eu rhoi gan aelod-wladwriaethau: (i) Grantiau uniongyrchol, pigiadau ecwiti, manteision treth dethol a thaliadau ymlaen llaw; (ii) Gwarantau gwladwriaethol ar gyfer benthyciadau a gymerir gan gwmnïau; (iii) Benthyciadau cyhoeddus â chymhorthdal ​​i gwmnïau, gan gynnwys is-fenthyciadau; (iv) Trefniadau diogelu ar gyfer banciau sy'n sianelu Cymorth Gwladwriaethol i'r economi go iawn; (v) Yswiriant credyd allforio tymor byr cyhoeddus; (vi) Cymorth ar gyfer ymchwil a datblygu cysylltiedig â coronafirws (Ymchwil a Datblygu); (vii) Cefnogaeth i adeiladu ac uwchraddio cyfleusterau profi; (viii) Cefnogaeth i gynhyrchu cynhyrchion sy'n berthnasol i fynd i'r afael â'r achosion o coronafirws; (ix) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf gohirio taliadau treth a / neu ataliadau cyfraniadau nawdd cymdeithasol; (x) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf cymorthdaliadau cyflog i weithwyr; (xi) Cymorth wedi'i dargedu ar ffurf offerynnau cyfalaf ecwiti a / neu hybrid; (xii) Cefnogaeth i gostau sefydlog heb eu datgelu i gwmnïau sy'n wynebu dirywiad mewn trosiant yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws.

Bydd y Fframwaith Dros Dro ar waith tan ddiwedd mis Rhagfyr 2021. Gyda golwg ar sicrhau sicrwydd cyfreithiol, bydd y Comisiwn yn asesu cyn y dyddiad hwn a oes angen ei ymestyn.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.63074 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth gwefan wedi i unrhyw faterion cyfrinachedd gael eu datrys. Rhestrir cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau Cymorth Gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn y E-Newyddion Wythnosol y Gystadleuaeth.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill y mae'r Comisiwn wedi'u cymryd i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd