Cysylltu â ni

Sinema

Diffyg dewis galw gyrru am downloads ffilm

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

33ac13aMae bron i 70% o Ewropeaid yn lawrlwytho neu'n ffrydio ffilmiau am ddim, boed yn gyfreithiol neu'n anghyfreithlon, yn ôl astudiaeth newydd gan y Comisiwn Ewropeaidd ar ymddygiad y gynulleidfa. Mae hefyd yn canfod bod 40% o berchnogion ffonau clyfar a mwy na 60% o berchnogion tabledi yn gwylio ffilmiau ar eu dyfeisiau.

Mae'r astudiaeth yn canfod nad yw hyn yn syndod oherwydd, er bod y cyhoedd yn cymryd llawer o ddiddordeb mewn ffilmiau yn eu cyfanrwydd, mae'r sinema agosaf yn aml gryn bellter oddi wrthynt ac mae'r dewis ar y sgrin yn aml braidd yn gyfyngedig. Mae'n awgrymu y gall y diwydiant ffilm Ewropeaidd gynyddu refeniw trwy ecsbloetio gwahanol fathau o lwyfannau ar-lein sy'n gwneud elw i gynyddu argaeledd ffilmiau a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Mae'r astudiaeth ymddygiad cynulleidfa yn seiliedig ar ymchwil, dadansoddi a chyfweliadau â chynulleidfaoedd mewn 10 Aelod-wladwriaeth - y DU, Ffrainc, yr Eidal, Sbaen, yr Almaen, Gwlad Pwyl, Croatia, Rwmania, Lithwania a Denmarc. Gofynnwyd i bron i 5,000 o bobl rhwng 4-50 oed am eu harferion a'u dewisiadau ffilm.

"Mae'r astudiaeth yn cadarnhau nad yw'r diwydiant ffilm Ewropeaidd yn gwneud y gorau o'i botensial i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd nac yn manteisio ar bartneriaethau trawsffiniol. Rydym yn annog gwneuthurwyr ffilm i wneud y mwyaf o'r cyllid a ddarperir trwy Ewrop Greadigol, rhaglen newydd yr UE. ar gyfer y sectorau diwylliannol a chreadigol, a'i is-raglen MEDIA yn benodol. Gall ei gefnogaeth i ddosbarthu a datblygu ffilmiau agor llwybrau newydd i wneuthurwyr ffilm a fydd yn cyfoethogi diwylliant amrywiol Ewrop ac yn cynyddu mynediad y gynulleidfa i ffilmiau o ansawdd gwych, "meddai Addysg, Diwylliant. , Comisiynydd Ieuenctid ac Amlieithrwydd Androulla Vassiliou.

hysbyseb

Bydd is-raglen MEDIA Creative Europe yn cefnogi 2 000 o sinemâu ac 800 o ffilmiau Ewropeaidd yn ystod y saith mlynedd nesaf. Mae mwyafrif cyllid MEDIA wedi'i dargedu at gefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd y tu allan i'w gwlad wreiddiol.

Prif ganlyniadau'r astudiaeth:

  • Mae 97% o bobl Ewrop yn gwylio ffilmiau o bryd i'w gilydd;
  • Mae Ewrop yn cynhyrchu mwy nag 1 000 o ffilmiau'r flwyddyn, ond dim ond yn y wlad y cânt eu gwneud y mae'r mwyafrif ohonynt ac ychydig iawn o ffilmiau sy'n cael eu sgrinio dramor;
  • Mae 68% o ymatebwyr yn lawrlwytho ffilmiau am ddim ac mae 55% yn gwylio ffilmiau wedi'u ffrydio am ddim trwy eu cyfrifiadur neu ddyfais llaw. Mae lawrlwythwyr am ddim yn tueddu i fod yn wylwyr ffilmiau ifanc, trefol ac addysgedig, brwd sydd â diddordeb yn amrywiaeth ffilmiau ond sy'n rhwystredig oherwydd cost a chatalogau cul cynigion cyfreithiol;
  • Nid oes gan 14% o'r ymatebwyr fynediad i sinemâu o fewn 30 munud i'w cartref. Mae'r ffigur hwn yn codi i 37% yn Rwmania, 27% yn Lithwania ac 16% yng Nghroatia;
  • Mae ffilmiau Ewropeaidd yn cael eu hystyried yn wreiddiol ac yn procio'r meddwl, ond mae cynulleidfaoedd yn feirniadol am linellau stori "araf neu drwm";
  • mae'r rhan fwyaf o bobl yn dewis y ffilm y maen nhw'n mynd i'w gweld ychydig cyn mynd i'r sinema, gyda threlars yn offeryn marchnata mwyaf effeithiol;
  • Mae 28% o Ewropeaid yn gwylio ffilmiau mewn gwyliau, a;
  • mae bron i 50% o'r ymatebwyr wedi manteisio ar raglenni addysg ffilm, er enghraifft mewn ysgolion, prifysgolion a chlybiau sinema.

Mae'r astudiaeth yn proffilio cynulleidfaoedd, gan eu rhannu'n bum grŵp: 'pobl sy'n gaeth i ffilmiau hypergysylltiedig', 'dewisol ffilmiau annibynnol brysiog', 'cariadon prif ffrwd prif ffrwd', 'porwyr taro achlysurol' a 'difaterwch ffilm'. Cynrychiolir cariadon ffilmiau Ewropeaidd fwyaf yn y ddau grŵp cyntaf.

hysbyseb

Mae pobl sy'n gaeth i ffilmiau hypergysylltiedig (24% o wylwyr ffilmiau Ewropeaidd) yn frodorion digidol yn nodweddiadol ac mae'r grŵp yn cynnwys mwy o wrywod ac oedolion ifanc na'r lleill. Maent yn byw yn bennaf mewn ardaloedd trefol, yn cymryd rhan fawr yn y cyfryngau a diwylliant ac yn meddu ar ddyfeisiau cyfryngau.

Mae detholwyr ffilmiau annibynnol brysiog (22% o wylwyr ffilmiau Ewropeaidd) fel arfer yn oedolion sy'n gweithio gydag ychydig neu ddim plant, menywod 26-50 oed ar incwm cyfartalog, gyda lefel eithaf uchel o addysg ac yn gweithio mewn proffesiynau fel y byd academaidd ac addysgu.

Mae cariadon mawr prif ffrwd (16% o wylwyr ffilmiau Ewropeaidd) yn gwylio rhwystrau bysiau'r UD yn bennaf. Mae eu proffil cymdeithasol-ddemograffig a'u hoffer cyfryngau ar gyfartaledd. Maent yn byw mewn ardaloedd llai trefol ac mae ganddynt fynediad mwy cyfyngedig i sinemâu.

Mae porwyr taro achlysurol (21% o wylwyr ffilmiau Ewropeaidd) yn gwylio llai o ffilmiau, ac yn cymryd llai o sylw o'r cyfryngau a diwylliant yn gyffredinol. Yn nodweddiadol maent yn fenywod iau, lled-drefol neu wledig yn yr ysgol neu yng nghanol eu hastudiaethau. Er gwaethaf gwylio llai o ffilmiau, mae eu diddordeb mewn ffilmiau Ewropeaidd yn gymharol gryf.

Mae difaterwch ffilmiau (16% o wylwyr ffilmiau Ewropeaidd) yn gwylio'r lleiaf o ffilmiau o bell ffordd, ac, yn gyffredinol, maent yn cael eu torri i ffwrdd o'r mwyafrif o weithgareddau diwylliannol heblaw gemau teledu a fideo. Maent fel arfer naill ai'n ddynion ifanc neu hŷn, yn llai addysgedig, tlotach, yn byw mewn ardaloedd gwledig a lled-drefol a'r lleiaf yn meddu ar ddyfeisiau a gwasanaethau cyfryngau. Ychydig o ddiddordeb sydd ganddyn nhw mewn ffilm ar wahân i actio a chomedi, ac maen nhw'n gwylio blockbusters yr UD yn bennaf.

Cefndir

Un o brif amcanion Ewrop Greadigol yw cryfhau'r galw am ffilmiau, gwella eu dosbarthiad ar draws ffiniau, a chyrraedd cynulleidfaoedd newydd yn Ewrop a thu hwnt. Nod yr astudiaeth yw helpu llunwyr polisi ledled Ewrop i gynyddu effeithiolrwydd eu polisïau a'u mentrau diwylliannol.

Lansiwyd Ewrop Greadigol ar 1 Ionawr ac mae ganddo gyllideb o € 1.46 biliwn ar gyfer y saith mlynedd nesaf. Mae'n adeiladu ar lwyddiant y rhaglenni Diwylliant a MEDIA, sydd wedi cefnogi'r sectorau diwylliannol a chlyweledol am fwy nag 20 mlynedd. Bydd y rhaglen yn dyrannu o leiaf 56% o'i chyllideb ar gyfer is-raglen MEDIA.

Mae is-raglen MEDIA yn cefnogi diwydiannau ffilm a chlyweledol yr UE wrth ddatblygu, dosbarthu a hyrwyddo eu gwaith. Mae hefyd yn ariannu cynlluniau hyfforddi a mynediad i'r farchnad, sydd hefyd â dimensiwn rhyngwladol newydd sy'n ymwneud ag aelod-wledydd y tu allan i'r UE. Bydd MEDIA yn dyrannu bron i € 6 miliwn y flwyddyn i annog arloesi yn y sector clyweledol. O dan yr amcan hwn, yn 2014, bydd yn lansio tair menter i gefnogi datblygiad cynulleidfa a llythrennedd ffilm, cyd-gynyrchiadau rhyngwladol a gemau fideo.

Mwy o wybodaeth

Astudiaeth y Comisiwn Ewropeaidd ar ymddygiad y gynulleidfa

Y Comisiwn Ewropeaidd: CYFRYNGAU a Ewrop greadigol

Gwefan Androulla Vassiliou

Sinema

Oscars 2021: Enillodd dwy ffilm a gefnogir gan yr UE y gwobrau enwog

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddwyd enillwyr rhifyn eleni o’r Oscars ar 25 Ebrill yn ystod y Seremoni Gwobrau Academi 93ain, gyda dwy ffilm wedi'u cyd-ariannu gan yr UE yn ennill tair gwobr. Y Tad gan Florian Zeller gipiodd y wobr am y Sgrinlun wedi'i Addasu Orau gan Florian Zeller a Christopher Hampton, yn ogystal â'r Actor Gorau ar gyfer rôl Syr Anthony Hopkins. Ar ben hynny, Cyffur - Rownd arall gan Thomas Vinterberg, a dderbyniodd gefnogaeth yr UE i'w ddatblygiad a'i ddosbarthiad, enillodd y wobr am y Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Llongyfarchiadau! Yn haeddiannol ac wedi'i wneud yn dda gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yn rhifyn eleni o'r Oscars - llwyddiant rhyfeddol i gynyrchiadau Ewropeaidd yn eu cyfanrwydd. Mae'n gydnabyddiaeth wych ac mae'n tanlinellu pwysigrwydd ein hymdrechion i helpu'r sector i wella a thrawsnewid yn yr amseroedd heriol hyn. "

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae'r canlyniadau rhagorol a dderbyniwyd gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yng Ngwobrau Academi 2021 yn enghraifft wych o wytnwch y diwydiant clyweledol Ewropeaidd, a rôl hanfodol cefnogaeth barhaus Ewrop i'r sector. Rydym wedi ymrwymo’n gadarn i hyrwyddo a chryfhau’r gefnogaeth hon. ”

hysbyseb

Cefnogodd yr UE ddatblygiad a dosbarthiad rhyngwladol y ddwy ffilm uchod gyda buddsoddiad o dros € 1.4 miliwn, a ddyfarnwyd trwy'r Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol. Roedd saith ffilm a gefnogwyd gan yr CYFRYNGAU enwebedig am gyfanswm o 14 gwobr yn rhifyn eleni o'r Oscars, gan gystadlu mewn categorïau fel y Cyfarwyddwr Gorau, y Llun Gorau, yr Actor Gorau a'r Sgript Sgrîn Orau. Bydd mwy o wybodaeth am y rhain a chynyrchiadau eraill ar gael yn yr ymroddedig ymgyrch ar gyfer achlysur 30 mlynedd o CYFRYNGAU, sy'n dathlu cefnogaeth yr UE i'r diwydiant clyweledol ar hyd y degawdau.

hysbyseb
Parhau Darllen

Celfyddydau

Y rhyfel yn #Libya - ffilm yn Rwseg sy'n datgelu pwy sy'n lledaenu marwolaeth a braw

cyhoeddwyd

on

Efallai y bydd Twrci unwaith eto yn creu cur pen i Ewrop. Tra bod Ankara yn dilyn strategaeth blacmel yn y Gorllewin, gan fygwth gadael ymfudwyr i Ewrop, mae'n troi Libya yn ganolfan gefn terfysgol trwy drosglwyddo milwriaethwyr o Idlib a gogledd Syria i Tripoli.

Mae ymyrraeth reolaidd Twrci yng ngwleidyddiaeth Libya unwaith eto yn codi mater y bygythiad neo-Osmanist, a fydd yn effeithio nid yn unig ar sefydlogrwydd rhanbarth Gogledd Affrica, ond ar yr un Ewropeaidd hefyd. O ystyried bod Recep Erdogan, trwy roi cynnig ar rôl swltan, yn caniatáu ei hun i flacmelio Ewropeaid trwy ddychryn y mewnlifiad o ymfudwyr. Gall yr ansefydlogi hwn o ogledd Affrica hefyd arwain at don newydd o argyfwng ymfudo.

Y broblem allweddol, fodd bynnag, yw perthynas dan straen Twrci gyda'i chynghreiriaid. Mae'r sefyllfa yn y rhanbarth yn cael ei phennu i raddau helaeth gan y cysylltiadau dan straen rhwng Twrci a Rwsia. O ystyried y diddordebau diametrically gwahanol yn Syria a Libya, gallwn siarad am wanhau cydweithredu rhwng y taleithiau: nid yw gymaint fel cynghrair sefydlog, ond yn hytrach gêm gymhleth o ddau ryddid hirsefydlog, gydag ymosodiadau a sgandalau cyfnodol. yn erbyn ei gilydd.

Dangosir oeri cysylltiadau yn ail ran y ffilm Rwsiaidd "Shugaley", sy'n tynnu sylw at uchelgeisiau neo-Osmanist Twrci a'i chysylltiadau troseddol â'r GNA. Cymeriadau canolog y ffilm yw cymdeithasegwyr Rwsiaidd a gafodd eu herwgipio yn Libya ac y mae Rwsia yn ceisio dod â nhw yn ôl i'w mamwlad. Trafodir pwysigrwydd dychwelyd cymdeithasegwyr ar y lefel uchaf, yn benodol, codwyd y broblem hon gan Weinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, ym mis Mehefin 2020 yn ystod cyfarfod â dirprwyaeth o GNA Libya.

Mae ochr Rwseg eisoes yn beirniadu rôl Twrci yn Libya yn agored, yn ogystal â phwysleisio cyflenwad terfysgwyr ac arfau i'r rhanbarth. Mae awduron y ffilm yn mynegi gobaith bod Shugaley ei hun yn dal yn fyw, er gwaethaf artaith gyson a thorri hawliau dynol.

Mae'r plot o "Shugaley" yn ymdrin â sawl pwnc sy'n boenus ac yn anghyfleus i'r Llywodraeth: artaith yng ngharchar Mitiga, cynghrair o derfysgwyr â llywodraeth Fayez al-Sarraj, caniataol milwriaethwyr o blaid y llywodraeth, ymelwa ar adnoddau Libyans yn y diddordebau cylch cul o elites.

Yn dibynnu ar ddymuniadau Ankara, mae'r GNA yn dilyn polisi o blaid Twrci, tra bod lluoedd Recep Erdogan yn cael eu hintegreiddio fwyfwy i strwythurau pŵer y llywodraeth. Mae'r ffilm yn siarad yn dryloyw am gydweithrediad sydd o fudd i'r ddwy ochr - mae'r GNA yn derbyn arfau gan y Twrciaid, ac yn gyfnewid am hynny, mae Twrci yn sylweddoli ei huchelgeisiau neo-Otomanaidd yn y rhanbarth, gan gynnwys buddion economaidd dyddodion olew cyfoethog.

"Rydych chi'n dod o Syria, onid ydych chi? Felly rydych chi'n ganmoliaeth. Rydych chi'n twyllo, nid Allah a'ch anfonodd yma. A'r dynion mawr o Dwrci, sydd wir eisiau olew Libya. Ond nid ydych chi eisiau i farw amdano. Yma maen nhw'n anfon idiotiaid fel chi yma, "meddai prif gymeriad Sugaley at filwriaethwr sy'n gweithio i asiantaethau troseddol GNA. Ar y cyfan, mae hyn i gyd ond yn dangos y realiti: Yn Libya, mae Twrci yn ceisio hyrwyddo ymgeisyddiaeth Khalid al-Sharif, un o'r terfysgwyr mwyaf peryglus sy'n agos at al-Qaeda.

Dyma wraidd y broblem: mewn gwirionedd, mae al-Sarraj a'i entourage - Khalid al-Mishri, Fathi Bashaga, ac ati - yn gwerthu sofraniaeth y wlad fel y gall Erdogan barhau i ansefydlogi'r rhanbarth, cryfhau celloedd terfysgol a elwa - ac ar yr un pryd yn peryglu diogelwch yn Ewrop. Mae'r don o ymosodiadau terfysgol mewn priflythrennau Ewropeaidd o 2015 yn rhywbeth a allai ddigwydd eto os yw gogledd Affrica wedi'i lenwi â therfysgwyr. Yn y cyfamser, mae Ankara, yn groes i gyfraith ryngwladol, yn hawlio lle yn yr UE ac yn derbyn cyllid.

Ar yr un pryd, mae Twrci yn ymyrryd yn rheolaidd ym materion gwledydd Ewropeaidd, gan gryfhau ei lobi ar lawr gwlad. Er enghraifft, enghraifft ddiweddar yw'r Almaen, lle mae'r Gwasanaeth Gwrth-ddeallusrwydd Milwrol (MAD) yn ymchwilio i bedwar cefnogwr a amheuir o eithafwr asgell dde Twrci "Grey Wolves" yn lluoedd arfog y wlad.

Mae llywodraeth yr Almaen newydd gadarnhau mewn ymateb i gais gan blaid Die Linke fod Ditib ("Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd") yn cydweithredu â "Grey Wolves" eithafol sy'n canolbwyntio ar Dwrci yn yr Almaen. Cyfeiriodd yr ymateb gan Lywodraeth Ffederal yr Almaen at gydweithrediad rhwng eithafwyr dde eithafol Twrci a’r sefydliad ymbarél Islamaidd, Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd (Ditib), sy’n gweithredu yn yr Almaen ac sy’n cael ei reoli gan gorff talaith Twrci, y Swyddfa. Materion Crefyddol (DIYANET).

A fyddai’n benderfyniad priodol i ganiatáu aelodaeth o’r UE i Dwrci, sydd, trwy flacmelio, cyflenwadau milwrol anghyfreithlon ac integreiddio i mewn i strwythurau pŵer, y fyddin a chudd-wybodaeth yn ceisio cryfhau ei safle yng ngogledd Affrica ac yn y galon. o Ewrop? Y wlad nad yw'n gallu cydweithredu â'i chynghreiriaid fel Rwsia hyd yn oed?

Rhaid i Ewrop ailystyried ei hagwedd tuag at bolisi neo-Osmanist Ankara ac atal parhad blacmel - fel arall mae'r rhanbarth yn peryglu wynebu cyfnod terfysgol newydd.

I gael mwy o wybodaeth am "Sugaley 2" ac i weld trelars y ffilm ewch i http://shugalei2-film.com/en-us/

 

Parhau Darllen

Sinema

#UNIC - Goroesi sinemâu yn y fantol

cyhoeddwyd

on

Mae Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC), y corff sy'n cynrychioli cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr ar draws 38 o diriogaethau Ewropeaidd, wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol:

"Wrth i weithredwyr sinema Ewropeaidd ddod i'r amlwg o'r diwedd o gyfnod o gau estynedig oherwydd yr achosion o COVID-19 ac yn gweithio'n galed i groesawu cynulleidfaoedd yn ôl, rhaid i'r diwydiant cyfan ganolbwyntio ar sicrhau y gall adferiad ddigwydd a bod cynulleidfaoedd yn dychwelyd i fwynhau'r unigryw. profiad o wylio ffilmiau ar y sgrin fawr.

"Er bod llawer ar yr ochr ddosbarthu wedi nodi 'rydym i gyd yn hyn gyda'n gilydd', mae digwyddiadau diweddar yn ei gwneud hi'n gliriach nag erioed bod yn rhaid i'r teimlad hwn gael ei ategu gan weithredoedd yn ogystal â geiriau.

"Yn benodol, rhaid rhyddhau cynnwys newydd mewn sinemâu yn gyntaf ac arsylwi ffenestr theatrig sylweddol, gyda'r ddwy elfen yn hanfodol ar gyfer goroesiad ac iechyd pob rhan o'r diwydiant sinema Ewropeaidd (ac yn wir yn fyd-eang).

hysbyseb

"Mae strategaeth 'sinema gyntaf' ar gyfer rhyddhau ffilmiau - ynghyd â chyfnod sylweddol o detholusrwydd theatrig - yn fodel busnes profedig, ac yn hanfodol ar gyfer sicrhau bod cynulleidfaoedd yn gallu mwynhau ystod amrywiol o ffilmiau. Y system hon oedd y sylfaen ar gyfer torri record. 2019, gyda 1.34 biliwn o dderbyniadau ac € 8.7 biliwn wedi'i ennill yn y swyddfa docynnau yn Ewrop yn unig.

"Mae'r sector cyfan yn wynebu heriau digynsail. Yn fwy nag erioed, mae angen gwneud penderfyniadau ar draws y diwydiant gyda phersbectif tymor hir. Os yw ein partneriaid stiwdio yn gorfodi sinemâu i aros nes i'r sector ddod i'r amlwg o'r argyfwng yn yr UD cyn cyflenwi cynnwys newydd, bydd yn rhy hwyr i lawer o sinemâu Ewropeaidd a'u gweithlu ymroddedig.

"Dylai pawb sy'n dibynnu ar lwyddiant y diwydiant ffilm ymrwymo i sicrhau iechyd y sector cyfan yn y dyfodol. Trwy wneud hynny, byddant yn sicrhau bod y diwydiant ffilm ehangach a sinemâu Ewropeaidd - o gwmnïau annibynnol un sgrin i dai celf a amlblecsau - bydd yn gwella ac yn dychwelyd o'r argyfwng hwn yn gryfach ac yn fwy gwydn nag erioed. "

hysbyseb
Ynglŷn ag UNIC

Mae Union Internationale des Cinémas / Undeb Rhyngwladol Sinemâu (UNIC) yn cynrychioli buddiannau cymdeithasau masnach sinema a gweithredwyr sinema sy'n cwmpasu 38 o wledydd yn Ewrop a rhanbarthau cyfagos.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd