Cysylltu â ni

Trosedd

Diwrnod Rhyngwladol Dim Goddefgarwch yn erbyn Llurguniad Organau Rhywiol Merched: Dim ond un dioddefwr yn ormod

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

the-cut-logo-zAr Ddiwrnod Rhyngwladol Goddefgarwch Dim yn erbyn Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod (FGM) (6 Chwefror), ailddatganodd y Comisiwn Ewropeaidd ei ymrwymiad i ddileu'r arfer annerbyniol. Credir bod anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM), a gydnabyddir yn rhyngwladol fel torri hawliau dynol menywod ac fel math o gam-drin plant, wedi effeithio ar 500,000 o ddioddefwyr yn yr UE yn unig, a mwy na 125 miliwn ledled y byd.

Ym mis Tachwedd y llynedd, cyhoeddodd y Comisiwn ymgyrch newydd i frwydro yn erbyn anffurfio organau cenhedlu benywod yn yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt (IP / 13 / 1153), gyda chyfres o gamau i weithio tuag at ddileu FGM.

“Bydd yr UE yn ymladd i roi diwedd ar anffurfio organau cenhedlu benywod - nid yn unig ar Ddiwrnod Rhyngwladol Goddefgarwch Dim, ond ar bob 365 diwrnod o’r flwyddyn," meddai’r Is-lywydd Viviane Reding, comisiynydd cyfiawnder yr UE. "Ni allwn ei wneud ar ein pennau ein hunain. Mae angen i ni weithio gyda'r aelod-wladwriaethau, y Cenhedloedd Unedig, cyrff anllywodraethol a chyda'r cymudwyr yr effeithir arnynt. Heddiw, rwy’n croesawu pleidlais gref Senedd Ewrop i gefnogi’r frwydr ledled yr UE yn erbyn anffurfio organau cenhedlu benywod. Rwy'n gobeithio y bydd llywodraethau cenedlaethol yr UE yn y Cyngor nawr yn ymuno â'r Senedd i gefnogi menter y Comisiwn a chydweithio i ddileu'r arfer annynol hwn. Gadewch i ni weithio gyda'n gilydd i draddodi anffurfio organau cenhedlu benywod i hanes. ”

hysbyseb

Mae'r papur strategaeth a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Novemeber diwethaf yn nodi cyfres o gamau i weithio tuag at ddileu FGM, gan gynnwys:

 • Gwell dealltwriaeth o'r ffenomen: datblygu dangosyddion (trwy'r Sefydliad Ewropeaidd ar Gydraddoldeb Rhywiol ac ar lefel genedlaethol) i ddeall yn well niferoedd menywod a merched yr effeithir arnynt gan anffurfio, ac sydd mewn perygl o gael eu hanffurfio;
 • atal FGM a chymorth i ddioddefwyr: defnyddio cyllid yr UE (megis Rhaglen Daphne yr UE, y rhaglen Dysgu Gydol Oes ac Ieuenctid ar Waith a'r Gronfa Lloches ac Ymfudo yn y dyfodol) i gefnogi gweithgareddau i atal FGM, codi ymwybyddiaeth o'r broblem, grymuso menywod a merched mudol, a hyfforddi gweithwyr iechyd proffesiynol a'r rhai sy'n gweithio gyda dioddefwyr. Yn ystod 2013, dosbarthodd y Comisiwn € 2.3 miliwn i brosiectau sy'n ymladd FGM yn benodol (gweler yr enghreifftiau yn atodiad 1);
 • erlyn yn fwy effeithiol gan aelod-wladwriaethau: cefnogi gorfodi'r cyfreithiau cenedlaethol presennol sy'n gwahardd FGM drwy ddadansoddi cyfreithiau troseddol ac achosion llys a ddygwyd hyd yn hyn, lledaenu deunydd hyfforddi ar gyfer ymarferwyr cyfreithiol, a gorfodi hawliau dioddefwyr i gymorth arbenigol fel o dan gyfraith yr UE;
 • amddiffyn menywod sydd mewn perygl ar diriogaeth yr UE: sicrhau bod rheolau lloches yr UE yn cael eu gweithredu'n gywir (yn benodol y Gyfarwyddeb Cymwysterau ddiwygiedig a'r Gyfarwyddeb Gweithdrefnau Lloches) i warantu amddiffyniad menywod mewn perygl, codi ymwybyddiaeth gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda lloches ac annog aelod-wladwriaethau i ailsefydlu plant a menywod sydd mewn perygl trwy ddarparu cymorth drwy'r Gronfa Ffoaduriaid Ewropeaidd a'r Gronfa Lloches a Mewnfudo yn y dyfodol, a;
 • gweithio i ddileu FGM ar lefel fyd-eang: mynd i'r afael â FGM mewn deialogau dwyochrog â gwledydd partner perthnasol, gan weithio gyda'r Undeb Affricanaidd ac yn y Cenhedloedd Unedig i hyrwyddo mentrau byd-eang yn erbyn FGM, eirioli dros well deddfwriaeth genedlaethol a chefnogi mentrau cymdeithas sifil mewn gwledydd yr effeithir arnynt, hyfforddiant ac arweiniad i staff mewn dirprwyaethau'r UE ar faterion sy'n gysylltiedig â FGM.

Er mwyn sicrhau bod y gwahanol gamau yn cael eu dilyn i fyny ac yn parhau i fod ar yr agenda wleidyddol yn barhaus, mae'r Comisiwn wedi ymrwymo i fonitro a chymryd stoc o gynnydd yn flynyddol tua 6 Chwefror: Diwrnod Rhyngwladol Goddefgarwch Dim ar gyfer FGM.

Mae'r Comisiwn i gyd yn parhau i godi ymwybyddiaeth am yr arfer o anffurfio organau cenhedlu benywod trwy ei Ymgyrch 'Dim Goddefgarwch', a lansiwyd y llynedd. Ymunwch â'r ymgyrch trwy e-bostio'ch llun i [e-bost wedi'i warchod] neu drydar gan ddefnyddio'r hashnod #ZeroFGM.

hysbyseb

Cefndir

Mae anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) yn cynnwys yr holl weithdrefnau sy'n cynnwys tynnu organau rhywiol benywaidd yn rhannol neu'n gyfan gwbl neu anaf arall i organau cenhedlu benywaidd am resymau anfeddygol, fel y'u diffinnir gan Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

Cynhelir FGM am resymau diwylliannol, crefyddol a / neu gymdeithasol ar ferched ifanc rhwng babandod ac oedran 15. Mae FGM yn ffurf ar fath o gam-drin plant a thrais yn erbyn menywod a merched; mae ganddo ganlyniadau corfforol a seicolegol difrifol yn y tymor byr a'r tymor hir.

Yn y gwledydd UE lle mae menywod sy'n ddioddefwyr neu ferched a menywod sydd mewn perygl o gael FGM yn byw, mae'r arfer yn digwydd yn bennaf yn ystod arhosiad yn y wlad wreiddiol, ond mae arwyddion hefyd bod FGM yn digwydd yn nhiriogaeth yr UE.

A adroddiad diweddar canfu'r Sefydliad Ewropeaidd dros Gydraddoldeb Rhywiol (EIGE) fod yna ddioddefwyr, neu ddioddefwyr posibl FGM, mewn o leiaf 13 o wledydd yr UE: Awstria, Gwlad Belg, Denmarc, yr Almaen, Sbaen, y Ffindir, Ffrainc, Iwerddon, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Portiwgal, Sweden a'r DU. Fodd bynnag, tynnodd sylw hefyd at yr angen am ddata trylwyr fel sail i fynd i'r afael â'r broblem.

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd 'Strategaeth ar gyfer cydraddoldeb rhwng menywod a dynion 2010-2015' ar 21 Medi 2010, gan nodi cyfres o flaenoriaethau ar gyfer cydraddoldeb rhyw, gan gynnwys dod â thrais ar sail rhyw i ben. Roedd y strategaeth yn cynnwys cyfeiriad penodol at frwydro yn erbyn FGM. Ar 6 Chwefror 2013 sef y Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Llurgunio Organau Rhywiol Merched, cadarnhaodd y Comisiwn Ewropeaidd ei ymrwymiad cryf i ddileu'r arfer hynod niweidiol hwn (MEMO / 13 / 67).

Ar 6 Mawrth 2013, ymunodd yr Is-Lywydd Reding a'r Comisiynydd Cecilia Malmström ag ymgyrchwyr hawliau dynol i alw am ddim goddefgarwch i FGM mewn digwyddiad bwrdd crwn lefel uchel i drafod sut y gall yr Undeb Ewropeaidd helpu aelod-wladwriaethau i ddileu'r arfer (IP / 13 / 189). Cyhoeddodd y Comisiwn € 3.7m mewn cyllid i gefnogi gweithgareddau aelod-wladwriaethau i godi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod a € 11.4m arall i gyrff anllywodraethol ac eraill sy'n gweithio gyda dioddefwyr. Hefyd lansiodd a ymgynghoriad cyhoeddus ar fynd i'r afael â FGM, y mae ei ganlyniadau wedi helpu i baratoi polisi heddiw Cyfathrebu.

Ar 25 Tachwedd 2013, mabwysiadodd y Comisiwn bapur strategaeth (Cyfathrebu) yn cyhoeddi ymgyrch newydd i frwydro yn erbyn anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) yn yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt (IP / 13 / 1153).

Bydd dileu FGM yn gofyn am ystod o gamau gweithredu sy'n canolbwyntio ar gasglu data, atal, amddiffyn merched sydd mewn perygl, erlyn troseddwyr a darparu gwasanaethau i ddioddefwyr, medd yr adroddiad. Gall dioddefwyr FGM ddibynnu ar amddiffyniad o dan Gyfarwyddeb Hawliau Dioddefwyr yr UE, a fabwysiadwyd ar 4 Hydref 2012, sy'n cyfeirio'n benodol at FGM fel math o drais ar sail rhywedd (IP / 12 / 1066).

Ond er bod gan bob aelod-wladwriaeth ddarpariaethau cyfreithiol ar waith i erlyn y rhai sy'n cyflawni FGM, naill ai o dan gyfreithiau troseddol cyffredinol neu benodol, mae erlyniadau yn brin iawn. Mae hyn o ganlyniad i wahaniaethau yn canfod achosion, casglu tystiolaeth ddigonol, amharodrwydd i riportio trosedd ac, yn anad dim, diffyg gwybodaeth am anffurfio organau cenhedlu benywaidd.

Nododd adroddiad ar wahân gan EIGE gyfres o arferion da o naw aelod-wladwriaeth wrth frwydro yn erbyn FGM, fel:

 • Prosiect Iseldiroedd i atal FGM trwy ddod â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, yr heddlu, ysgolion, gwasanaethau amddiffyn plant a sefydliadau mudol ynghyd;
 • sefydliad Ffrengig sy'n canolbwyntio ar ddwyn erlyniadau mewn achosion o FGM trwy weithredu fel 'plaid sifil' mewn treialon, a;
 • gwasanaeth iechyd arbenigol yn y DU gyda 15 clinig sy'n darparu ar gyfer anghenion penodol menywod y mae FGM yn effeithio arnynt.
 • gwybodaeth bellach

Trais ar sail rhyw

Adroddiad gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw - Anffurfio organau cenhedlu benywod yn yr UE a Chroatia

Taflenni ffeithiau cenedlaethol gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw - Anffurfio organau cenhedlu benywod yn yr UE a Chroatia

Tystebau fideo dioddefwyr FGM

Facebook: Anfonwch eich 'Lluniau Dim Goddefgarwch': [e-bost wedi'i warchod]

Hashtag Twitter: #zeroFGM

Homepage o Is-lywydd Viviane Reding

Dilynwch y Is-Lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice

Atodiad 1: Enghreifftiau o brosiectau a ariennir gan y Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi sefydliadau aelod-wladwriaethau a chymdeithas sifil i godi ymwybyddiaeth o anffurfio organau cenhedlu benywod

 • Bydd Gweinyddiaeth Hawliau Menywod a Chydraddoldeb Rhywiol Ffrainc yn creu ymgyrch gyda'r nod o godi ymwybyddiaeth o fesurau a gyflwynwyd yn ddiweddar i frwydro yn erbyn anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM). Bydd taflen yn cael ei dylunio a'i dosbarthu'n eang. (€ 258,000).
 • Bydd Swyddfa Gartref y DU yn datblygu prosiect sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth am FGM fel mater amddiffyn plant ac i frwydro yn erbyn yr arfer. Mae'n cynnwys ymgyrch gyfathrebu wedi'i thargedu sy'n cyfeirio llinell gymorth FGM y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC), datblygu rhaglenni hyfforddi am FGM a'r gweithdrefnau i'w dilyn ar gyfer gweithwyr proffesiynol sydd â chyfrifoldebau dros ddiogelu ac amddiffyn plant, a threfnu FGM Ewropeaidd. Gweithdy Cyfnewid Sgiliau. (€ 340,000)
 • Bydd y Comisiwn Cenedlaethol ar gyfer Hyrwyddo Cydraddoldeb i Ddynion a Merched ym Malta yn codi ymwybyddiaeth o FGM ac yn darparu gwybodaeth amdano, gan gynnwys ymhlith gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda dioddefwyr neu gyflawnwyr. Ymhlith y gweithgareddau mae astudiaeth ar anffurfio organau cenhedlu benywod ym Malta, taflenni ar gyfer gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac ar gyfer menywod mudol ar FGM a hyfforddiant ar gyfer gweithwyr proffesiynol perthnasol ac arbenigwyr cyfreithiol sy'n dod ar draws dioddefwyr neu gyflawnwyr yn eu gwaith. (€ 300,000)
 • Nod y prosiect 'CREATE YouthNet' a weithredwyd gan FORWARD (UK) yw diogelu pobl ifanc rhag arferion niweidiol, yn enwedig anffurfio organau cenhedlu benywod (FGM) a phriodi gorfodol, trwy eu grymuso i fod yn eiriolwyr hyderus dros newid a mentoriaid cymheiriaid yn eu cymunedau. Mae'r prosiect yn cynnwys hyfforddi a mentora pobl ifanc, mapio gwaith asiantaethau allweddol gyda phobl ifanc, creu Rhwydwaith Ewropeaidd o eiriolwyr ieuenctid a Rhwydwaith Ieuenctid Cenedlaethol, a datblygu deunyddiau sy'n gyfeillgar i ieuenctid ac ymgyrchoedd creadigol sy'n targedu ysgolion, pobl ifanc a rhanddeiliaid cymunedol. (€ 317,000)
 • Nod y prosiect "Newid: Hyrwyddo Newid Ymddygiad Tuag at Ddileu FGM" a redir gan Terre des Femmes (yr Almaen) yw galluogi cymunedau sy'n ymarfer ledled yr UE i eirioli yn erbyn FGM trwy rymuso aelodau dylanwadol yn y cymunedau hyn. Mae'r prosiect yn cynnwys hyfforddiant arbenigol ar gyfer gweithwyr proffesiynol allweddol ac yn hyrwyddo deialog yn y cymunedau. Bydd y prosiect yn datblygu llawlyfr hyfforddi ledled Ewrop ar gyfer aelod-wladwriaethau, cyrff anllywodraethol a rhanddeiliaid ehangach. Bydd cynhadledd ryngwladol a drefnir gan Euronet-FGM - rhwydwaith o fwy na 35 aelod-sefydliad o 15 gwlad Ewropeaidd sy'n taclo FGM - yn gwarantu y bydd canlyniadau'r prosiect a'r llawlyfr hyfforddi yn cael eu lledaenu'n eang. (€ 380,000)
 • Mae Prifysgol Coventry yn datblygu prosiect sy'n cynnwys gweithio gyda'r cymunedau Somalïaidd a Swdan gwreiddiol o'r prosiect REPLACE a ariannwyd o dan Daphne yn 2010-11, a gymerodd ddull o newid ymddygiad iechyd, ynghyd â dulliau ymchwil gweithredu cyfranogol i nodi ymddygiadau ac agweddau penodol sy'n cyfrannu at. FGM yn yr UE. Bydd yn cymhwyso'r canfyddiadau a'r dull REPLACE ac yn dyfeisio strategaethau newydd ar gyfer newid yn y cymunedau hyn. Ymhlith y gweithgareddau mae defnyddio'r dull REPLACE a'r pecyn cymorth i gymunedau sy'n ymarfer FGM yng ngwledydd eraill yr UE trwy weithdai yn y gymuned i nodi hwyluswyr a rhwystrau i newid. (535,000 EUR)

Atodiad 2: Amcangyfrif o'r nifer o fenywod sy'n ddioddefwyr, darpar ddioddefwyr, a merched sydd mewn perygl o gael FGM (lle mae astudiaethau ar gael)

Gwlad Darpariaethau cyfraith droseddol yn erbyn FGM Amcangyfrif o ddim. o ferched â FGM (dyddiad astudio) Amcangyfrif o ddim. merched sydd mewn perygl o FGM Amcangyfrif o ddim. o ferched o ranbarthau yr effeithir arnynt gan FGM sy'n byw yn yr UE (lle nad oes data penodol i FGM ar gael)
Gwlad Belg Penodol 6,260 (2011) 1,975
Bwlgaria cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
Gweriniaeth Tsiec cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
Denmarc Penodol Dim data ar gael Dim data ar gael 15,116
Yr Almaen cyffredinol 19,000 (2007) 4,000
Estonia cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
iwerddon Penodol 3,170 (2011) Dim data ar gael
Gwlad Groeg cyffredinol 1,239 (2006) Dim data ar gael
Sbaen Penodol Dim data ar gael Dim data ar gael 30,439
france cyffredinol 61,000 (2007) Dim data ar gael
Yr Eidal Penodol 35,000 (2009) 1,000
Cyprus Penodol Dim data ar gael Dim data ar gael 1,500
Latfia cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
lithuania cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
Lwcsembwrg cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
Hwngari cyffredinol 170 350-(2012) Dim data ar gael
Malta cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
Yr Iseldiroedd cyffredinol 29,210 (2013) 40-50 bob blwyddyn
Awstria Penodol 8,000 (2000) Dim data ar gael
gwlad pwyl cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
Portiwgal cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael 9,263
Romania cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
slofenia cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
Slofacia cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael
Y Ffindir cyffredinol Dim data ar gael Dim data ar gael 4,400
Sweden Penodol Dim data ar gael Dim data ar gael 91,420
UK cyffredinol 65,790 (2007) 30,000
Croatia Penodol Dim data ar gael Dim data ar gael

Ffynhonnell: EIGE: Anffurfio organau cenhedlu benywod yn yr Undeb Ewropeaidd a Croatia, ac eithrio'r Iseldiroedd: Marja Exterkate - Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod yn yr Iseldiroedd. Mynychder, mynychder a phenderfynyddion (2013).

cyllideb yr UE

Mae swyddfa gwrth-dwyll yr UE yn canfod 20% yn llai o dwyll yn 2020 na 2019

cyhoeddwyd

on

Parhaodd effaith ariannol twyll a ganfuwyd yn erbyn cyllideb yr UE i ddirywio yn 2020, yn ôl yr adroddiad blynyddol ar amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd (adroddiad PIF) a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (20 Medi). Cafodd y 1,056 afreoleidd-dra twyllodrus yr adroddwyd arnynt yn 2020 effaith ariannol gyfun o € 371 miliwn, tua 20% yn llai nag yn 2019 a pharhau â'r gostyngiad cyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Arhosodd nifer yr afreoleidd-dra twyllodrus yn sefydlog, ond gostyngodd eu gwerth 6%, yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae ymateb digynsail yr UE i’r pandemig yn sicrhau bod mwy na € 2 triliwn ar gael i helpu aelod-wladwriaethau i wella o effaith y coronafirws. Ni fu erioed yn bwysicach gweithio gyda'n gilydd ar lefelau'r UE ac aelod-wladwriaethau i gadw'r arian hwn yn ddiogel rhag twyll. Gan weithio law yn llaw, mae holl wahanol gydrannau pensaernïaeth gwrth-dwyll yr UE yn darparu ein hamddiffyniad yn erbyn y twyllwyr: gwaith ymchwilio a dadansoddol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), pwerau erlyn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. (EPPO), rôl gydlynu Eurojust, gallu gweithredol Europol, a chydweithrediad agos ag awdurdodau cenedlaethol a rhyngddynt. ”

Daw’r newyddion cadarnhaol heddiw wrth i EU Observer o Frwsel adrodd bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi rhwystro Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) rhag defnyddio eu cyllideb i logi’r personél arbenigol sydd eu hangen arnynt ym meysydd cyllid a TG. Mae'n ymddangos bod yr honiadau dienw yn cael eu cadarnhau gan Monica Hohlmeier ASE (EPP, DE), sy'n gadeirydd ar Bwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop.

hysbyseb

Ymhlith yr uchafbwyntiau cynnydd a wnaed yn 2020 ac yn hanner cyntaf 2021 mae:

• Dechrau gweithrediadau Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop

• Rheoliad diwygiedig ar gyfer OLAF, gan sicrhau cydweithrediad effeithiol â'r EPPO a chryfhau pwerau ymchwilio

hysbyseb

• Rheolau llymach ar amodoldeb dyraniadau cyllideb yr UE mewn achosion lle mae torri egwyddorion rheol y gyfraith yn effeithio ar amddiffyn buddiannau ariannol yr UE

• Cynnydd da wrth weithredu Strategaeth Gwrth-Dwyll y Comisiwn, gyda dwy ran o dair o'r camau a gynlluniwyd yn cael eu gweithredu a'r traean sy'n weddill yn barhaus

Mae adroddiad PIF hefyd yn cynnig adlewyrchiad o'r risgiau a'r heriau newydd i fuddiannau ariannol yr UE sy'n deillio o argyfwng COVID-19, a'r offer i'w gwrthsefyll. Ni ddylai'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau ostwng eu gwarchod rhag y risgiau hyn, daw'r adroddiad i'r casgliad, a pharhau i weithio'n galed ar wella atal a chanfod twyll.

Cyhoeddwyd yr 32ain Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu buddiannau ariannol yr UE heddiw ar gael ar wefan OLAF.

Mae'r EPPO eisoes wedi cofrestru 1,700 o adroddiadau trosedd ac wedi agor 300 o ymchwiliadau, gyda'r colledion parhaus i gyllideb yr UE yn ei wirio ar bron i € 4.5 biliwn.

Cefndir:

Mae'r UE a'r Aelod-wladwriaethau'n rhannu'r cyfrifoldeb am amddiffyn buddiannau ariannol yr UE ac ymladd twyll. Mae awdurdodau aelod-wladwriaethau yn rheoli tua thri chwarter o wariant yr UE ac yn casglu adnoddau traddodiadol yr UE. Mae'r Comisiwn yn goruchwylio'r ddau faes hyn, yn gosod safonau ac yn gwirio cydymffurfiad.

O dan y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (Celf 325 (5)), mae'n ofynnol i'r Comisiwn gynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Buddiannau Ariannol yr UE (a elwir yn Adroddiad PIF), sy'n rhoi manylion y mesurau a gymerwyd yn Ewropeaidd a lefel genedlaethol i wrthsefyll twyll sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, gan gynnwys data ar afreoleidd-dra a ganfuwyd a thwyll. Mae dadansoddi'r wybodaeth hon yn caniatáu asesu pa feysydd sydd fwyaf mewn perygl, a thrwy hynny dargedu gweithredu'n well ar lefel yr UE a chenedlaethol.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
 • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
 • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
 • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

 • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
 • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
 • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
 • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
   
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd